Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Змістовий модуль 3. Модернізм, авангардизм і реалізм у світовій літературі середини - другої половини ХХ стЛекція 10. (2 год.) Європейська (французька, німецька) література середини – другої половини ХХ ст. і розвиток модернізму, авангардизму і реалізму.       Тестування: 2 год. Робота в мережі Інтернет: укласти бібліографію до теми „Драма абсурду” у світовій літературі»: 1 год.  
Лекція 11-12. (4 год.) Американська, латиноамериканська та японська література середини – другої половини ХХ ст. і розвиток модернізму та реалізму. Практичне заняття № 4. (2 год.) Особливості поетики і стилю Е. Хемінгуея-прозаїка („В наш час”, „Старий і море”).   До практичного заняття № 4. (2 год.) Особливості поетики і стилю Е. Хемінгуея-прозаїка („В наш час”, „Старий і море”). Письмово підготувати ідейно-художній аналіз новели „Кішка під дощем” Е. Хемінгуея (згідно плану). Усно дати визначення поняття „повість-притча” та виявити її риси в творі „Старий і море”; розкрити проблематику, жанрову природу, роль підтексту („принцип айсбергу”) в повісті; висвітлити концепцію характеру головного героя твору. Тестування: 2 год. Індивідуальне навчально-дослідне завдання: 3 год.
  Практичне заняття № 5. (2 год.) Роман «Сто років самотності» Г. Гарсіа Маркеса як твір «магічного реалізму». До практичного заняття № 5. (2 год.) Роман «Сто років самотності» Г. Гарсіа Маркеса як твір «магічного реалізму». Усно пригадати визначення поняття «магічний реалізм»; письмово виявити риси «магічного реалізму» в романі «Сто років самотності» Г. Гарсіа Маркеса та укласти генеалогічне дерево родини Буендіа.  
    До самостійної роботи № 3. (2 год.) Роман „Чума” А. Камю як еволюція „від естетики абсурду до естетики бунту”. Познайомитися з філософсько-естетичними поглядами А. Камю, дослідити жанрову природу роману „Чума” (роман-парабола) та визначити (усно) риси поетики екзистенціалізму у ньому. Розкрити проблеми вибору позиції і відповідальності людини за цей вибір в романі, аналізуючи (письмово) образи лікаря Ріє, його сподвижника – Жана Тарру, журналіста Раймона Рамбера, священика Панлю, службовця Жозефа Грана.    
    До самостійної роботи № 4. (1 год.) Філософський характер наукової фантастики Р. Бредбері („Усмішка”, „451 градус за Фаренгейтом”, „Марсіанські хроніки”). З`ясувати сутність попередження Р. Бредбері про загрозу наукового прогресу майбутньому людської цивілізації при втраті духовності, аналізуючи оповідання і романи американського письменника. Письмово скласти порівняльну таблицю: „Спільне та протилежне в трактуванні „марсіанської” теми в творчості Р. Бредбері („Марсіанські хроніки”) та Г. Веллса („Війна світів”).  

Модульний контроль – 5 год.

Змістовий модуль 4. Постмодернізм межі ХХ – ХХІ ст. і сучасний світовий літературний процес

 

Лекція 13-14. (4 год.) Постмодерністські тенденції у європейській літературі межі ХХ – ХХІ ст. Розвиток сучасної світової літератури. Практичне заняття № 6. (2 год.) Постмодернізм і творчість П. Зюскінда (роман „Запахи”). До практичного заняття № 6. (2 год.) Постмодернізм і творчість П. Зюскінда (роман „Запахи”). Познайомитися з філософсько-естетичними поглядами П. Зюскінда, дослідити жанрову природу та проблематику роману „Запахи”, розкрити концепцію характеру головного героя у ньому. Письмово визначити риси поетики постмодернізму у творі. Тестування: 1 год. Робота в мережі Інтернет: укласти бібліографію до теми «Постмодер- ністські тенденції у романі У.Еко «Ім`я троянди»: 1 год.  
    До самостійної роботи № 5. (1 год.)Постмодерністська концепція роману У. Еко «Ім`я троянди”. Познайомитися з філософсько-естетичними поглядами У. Еко; дослідити модерністські тенденції у романі „Ім`я троянди” італійського письменника (письмово).  

Модульний контроль – 7 год.

Усього годин:

10 год. 6 год. 10 год. 10 год.

Розподіл балів, що присвоюються студентам

Поточний контроль

Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль ІУ Індивідуал. завдання Підсумк. контроль Сума
   
   

ТЕМАТИКА ІНДИВІДУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИХ ЗАВДАНЬ (ІНДЗ)

1. Неоромантичні риси та їх функції у романі „Пан” К. Гамсуна.

2. Своєрідність гамсунівської концепції кохання в романі „Пан”.

3. Ліричне начало і засоби його творення у романі „Пісня над піснями” Шолом- Алейхема.

4. Особливості творчого методу роману „Пісня над піснями” Шолом-Алейхема.

5. Провідні мотиви й найважливіші особливості поетики лірики П. Верлена.

6. Імпресіоністичні тенденції в ліриці П. Верлена.

7. Головні особливості світосприйняття митців модерністської доби.

8. Міф і його зв`язки з модерністською літературою.

9. Провідні теми „суб`єктивної епопеї” М. Пруста „У пошуках утраченого часу”.

10. Художня своєрідність мініатюри „Джакомо Джойс” Дж. Джойса.

11. Тема митця у романі „Портрет митця замолоду” Дж. Джойса.

12. Новації у романі „Улісс” Дж. Джойса.

13. Синтез фантастичного і буденного як домінанта художнього світу Ф. Кафки.

14. Ф. Кафка – пророк ХХ ст.

15. Особливості композиції новели „Перевтілення” Ф. Кафки.

16. Трагічне й іронічне у новелі „Перевтілення” Ф. Кафки.

17. Сенс центральної метафори у новелі „Перевтілення” Ф. Кафки.

18. Особливості розвитку західної лірики у першій половині ХХ ст.

19. Особливості естетики експресіонізму.

20. Модернізм та авангардизм: спільне та протилежне.

21. Принципи естетики сюрреалістів та їх реалізація у художньому доробку поетів-новаторів.

22. Естетична платформа футуристів та її реалізація у художньому доробку поетів-авангардистів.

23. Принципи естетики „імажизму” та „неокласицизму” та їх реалізація у творчому доробку Т.С. Еліота.

24. Модерністські течії та угрупування у західнослов`янській поезії ХХ ст.

25. Поетичні новації Г. Аполлінера.

26. Тематичні мотиви та художні особливості вірша „Міст Мірабо” Г. Аполлінера.

27. Тема кохання та її художнє втілення у поезії „Молочна Путь сяйлива сестро...” Г. Аполлінера.

28. Центральні образи та їх значення у вірші Г. Аполлінера „Зарізана голубка й водограй”.

29. Своєрідність „вірша-речі” Р.М. Рільке.

30. Спільне та відмінне у поезіях „Орфей, Евридіка, Гермес” та „Сонети до Орфея” Р.М.Рільке.31. Провідні ідеї циклів „Дуїнянські елегії” та „Сонети до Орфея” Р.М. Рільке.

32. Нове смислове наповнення античного сюжету у сонеті „Ось дерево звелось...” (Цикл „Сонети до Орфея”) Р.М. Рільке.

33. Тема Вічної Жіночності та її художня інтерпретація у поезії О. Блока „Незнайома”.

34. Ставлення ліричного героя до життя у віршах „Весно, весно без меж і без краю...” та „Яка жага безумна – жить...” О Блока.

35. Тема кохання та її художня реалізація у поезії „Про доблесті, про подвиги, про славу...” О. Блока.

36. А. Ахматова та її концепція мистецької місії.

37. Зв`язки поезії А. Ахматової з традиціями класичної літератури ХІХ та ХХ ст.

38. Акмеїстичні тенденції у поезії А. Ахматової.

39. Специфіка розробки теми кохання у творчості А. Ахматової.

40. Філософський зміст категорії пам`яті в ліриці А. Ахматової.

41. Євангельський сюжет про розп`яття Христа та його трансформація у поемі А. Ахматової „Реквієм”.

42. Автобіографічний компонент у творчості А. Ахматової.

43. Тематичні та смислові домінанти поеми „Реквієм” А. Ахматової.

44. Принципи системно-цілісної організації поеми „Реквієм” А. Ахматової.

45. Особливості поетики В. Маяковського.

46. Особливості художнього осмислення феноменів природи та мистецтва у ліриці Б. Пастернака.

47. Образ ліричного героя у поезії В. Маяковського та Б. Пастернака.

48. Футуристичні тенденції в поезії В. Маяковського.

49. Провідні теми художньої літератури 20-40-х років ХХ ст. та їх зв`язок з історичним процесом окресленого періоду.

50. Література „втраченого покоління”: головні ознаки, представники.

51. Жанр антиутопіїї і літературний процес 20-40-х років ХХ ст.

52. Т. Манн і мистецький досвід Й.В. Гете, Л. Толстого, німецьких мислителів другої половини ХІХ ст.

53. Тема митця і мистецтва та її художня реалізація у новелістиці Т. Манна.

54. Автобіографічний компонент і сюжетно-композиційна організація новели „Маріо і чарівник” Т. Манна.

55. Підтекстова сфера та особливості її творення у новелі „Маріо і чарівник” Т. Манна.

56. Тема митця у М. Булгакова та Т. Манна.

57. Історія створення та публікації роману „Майстер і Маргарита” М. Булгакова.

58. Наскрізні теми і мотиви булгаковської творчості в романі „Майстер і Маргарита”.

59. Жанр роману „Майстер і Маргарита” М. Булгакова.

60. Особливості побудови роману „Майстер і Маргарита” М. Булгакова.

61. Своєрідність булгаковської концепції сил пітьми в романі „Майстер і Маргарита”.

62. Проблема співвідношення добра і зла та її осмислення в романі „Майстер і Маргарита” М. Булгакова.

63. Вічні цінності та образи майстра і Маргарити в однойменному романі М. Булгакова.

64. Проблематика роману „Майстер і Маргарита” М. Булгакова та її зв`язок з тенденціями духовного життя у СРСР 20 – 30-х років ХХ ст.

65. П`єса „Матінка Кураж та її діти” Б. Брехта як твір-пересторога.

66. Символічний зміст загибелі дітей маркітантки в драмі „Матінка Кураж та її діти” Б. Брехта.

67. Зв`язок проблематики драми „Життя Галілея” Б. Брехта з сучасністью.

68. Основні конфлікти драми „Життя Галілея” Б. Брехта.

69. Образ Галілея („Життя Галілея” Б. Брехта) у контексті героїв світової класики.

70. Риси „епічного театру” в драмі „Матінка Кураж та її діти” Б. Брехта.

71. Філософські проблеми у творах А. Камю.

72. Категорії „абсурду” та „бунту” у творчості А. Камю.

73. Екзистенційні питання у повісті „Сторонній” А. Камю.

74. Точки дотику між „відчуженим” Замзою із „Перевтілення” Ф. Кафки та „стороннім” Мерсо А. Камю.

75. Алегоричний зміст роману „Чума” А. Камю.

76. Сюжетно-композиційні особливості роману „Чума” А. Камю.

77. Екзистенційні проблеми в романі „Чума” А. Камю.

78. Символіка метафори чуми в романі „Чума” А. Камю.

79. „Чума” А. Камю як роман-притча.

80. Проблема морального вибору в романі „Чума” А. Камю.

81. Основні ідеї творів Г. Белля про війну.

82. Проблематика оповідання „Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...” Г. Белля.

83. Функції деталей інтер`єру та незакінчених фраз в оповіданні „Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...” Г. Белля.

84. Характер зображення війни в оповіданні „Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...” Г. Белля та романі А. Камю „Чума”.

85. Тема війни у поемі „Василь Тьоркін” О. Твардовського.

86. Сюжетно-композиційні особливості поеми „Василь Тьоркін”

О. Твардовського.

87. Поема „Василь Тьоркін” О. Твардовського як „енциклопедія воєнного життя”.

88. Роль фольклорних елементів у поемі „Василь Тьоркін” О. Твардовського.

89. Основні риси образу головного героя поеми „Василь Тьоркін” О. Твардовського.

90. Основні настрої воєнної лірики О. Твардовського повоєнного десятиліття.

91. Лейтмотивні теми лірики П. Целана.

92. Художній світ „Фуги смерті” П. Целана та вірша „Мене вбито під Ржевом...” О. Твардовського.

93. Проблематика роману „Останній світ” К. Рансмайра.

94. Ознаки постмодерністської естетики у художньому світі роману К. Рансмайра „Останній світ”.

95. Оригінальність задуму та композиції роману „Хозарський словник” М. Павича.

96. Постмодерна доба кінця ХХ ст. в романі „Хозарський словник” М. Павича.

97. Пародіювання жанрових шаблонів „масової” літератури в романі „Запахи” П. Зюскінда.

98. Інакомовний зміст сюжету роману „Запахи” П. Зюскінда.

99. Морально-філософські проблеми роману „Запахи” П. Зюскінда.

100. Зв`язок проблематики роману „Запахи” П. Зюскінда з тенденціями духовного життя ХХ ст.

101. Змалювання життєвої поразки головного героя в романі „Запахи” П. Зюскінда.

102. Зв`язки роману „Ім`я троянди” з науковими та публіцистичними творами У. Еко.

103. Символічний сенс назви роману „Ім`я троянди” У. Еко.

104. Жанрова специфіка роману У. Еко „Ім`я троянди”.

105. Філософські і моральні проблеми роману У. Еко „Ім`я троянди”.

106. Сутність ідейного протистояння Вільгельма та Хорхе в романі „Ім`я троянди” У. Еко.

107. Символічні значення образів бібліотеки та книжки в романі „Ім`я троянди” У. Еко.

108. Сучасність в романі „Ім`я троянди” У. Еко.

109. Найхарактерніші постмодерністські ознаки художнього світу У. Еко.

110. Культурна традиція в ліриці Й. Бродського.

111. Особливості поетики Й. Бродського.

112. Новизна художнього переосмислення „вічних” сюжетів в ліриці Й. Бродського.

113. Риси постмодерної свідомості у поетичному світосприйнятті Й. Бродського.

114. Соціоісторичні, культурні та естетичні передумови виникнення постмодерністського напряму у мистецтві та літературі останньої третини ХХ ст.

115. Сутність наукових дискусій навколо сучасної постмодерної літератури.

 


Просмотров 800

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!