Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Кафедра світової літератури

ЗАТВЕРДЖУЮ Голова вченої ради факультету філології та журналістики ___________________________________ (В. В. Кононенко) « 31 » серпня 2011 р., протокол № 1 УХВАЛЕНО на засіданні кафедри світової літератури «30» серпня 2011 року, протокол № 1 Завідувач кафедри ________________ (О.М. Ніколенко)

 

Робоча навчальна программа

ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ

 

Для студентів 4 курсу

Семестр(и): 7-8 й

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки:6.020303 Філологія. Мова і література (англійська; німецька)

 

 

Розробник – к. ф. н., доц. Конєва Т.М.

 

 

Полтава - 2011

Робоча програма з дисципліни «ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ» розроблена на основі: Навчальна програма для студентів філологічного факультету вищого педагогічного закладу освіти «Історія зарубіжної літератури (від давнини до сучасності)» / Укладачі: О.М. Ніколенко, В.І. Мацапура, Т.М. Конєва, Н.І. Тарасова. – Полтава, 2003. – 72 с.

Затверджено вченою радоюПолтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, протокол № 2 від 24 вересня 2009 р.

 

Передмова

Предмет „Історія зарубіжної літератури ХХ століття” - важлива складова професійної підготовки вчителя-словесника. Значення цієї дисципліни у вищих педагогічних закладах освіти надзвичайно велике. Вона дає уявлення про розвиток літературного процесу в різних країнах, в якому поєднуються традиційне і новаторське, відбувається глибокий структурний переворот в естетичній свідомості і в художній практиці.

Зарубіжна література ХХ століття потужно репрезентована у чинних програмах для середньої загальноосвітньої школи (Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, О. Блок, К. Гамсун, М. Метерлінк, О. Вайльд, Б. Шоу, Г. Ібсен,

М. Булгаков, Т. Манн, Ф. Кафка, Дж. Джойс та ін.), що зумовлює необхідність її глибокого знання студентами-філологами.

Об`єкт вивчення курсу „Історія зарубіжної літератури ХХ століття” –основні тенденції світового літературного процесу ХХ століття; літературні напрями й течії періоду; творчість видатних митців доби.

Головна мета курсу –залучення молоді до найвищих досягнень зарубіжної літератури ХХ століття, загальнолюдських духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької культури, розвиток творчих якостей і професійних здібностей майбутніх учителів.

Курс спрямований на вирішення таких завдань:

· познайомити студентів з духовними здобутками й художніми відкриттями зарубіжної літератури ХХ століття;

· навчити сприймати літературні явища як складові світової культури;

· аналізувати літературні твори, розуміти їх художню своєрідність, особливості індивідуального стилю автора;

· порівнювати різні літературні явища, відзначати їх схожість і відмінність;

· визначати характерні риси літературних напрямів і течій, їх прояви у творчості різних митців;

· розвивати естетичні почуття й мислення студентів;

· формувати високу читацьку культуру студентів, сприяти розвитку якостей культурного читача;

· розширити читацький досвід студентів;

· познайомити студентів із кращими українськими перекладами світової класики, зі здобутками майстрів вітчизняного перекладу;

· навчити студентів зіставляти оригінал і переклад;

· виховувати любов і повагу до різних культур і літератур;

· формувати вміння бачити світовий контекст української літератури та культури і через нього – на новому рівні усвідомлювати національну своєрідність українського мистецтва, його здобутки та внесок у розвиток світової культури.

Робоча навчальна програма „Історія зарубіжної літератури ХХ століття” побудована згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу в педагогічному закладі. Програма на практиці реалізує провідні ідеї Болонського процесу, адаптацію вітчизняної освіти до європейського освітнього простору.


ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс: Підготовка (бакалаврів) Напрям,спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS – 1,25 Модулів: 2 модулі Загальна кількість годин: 45 Тижневих годин: 2   Напрям підготовки: 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська; німецька) Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр Обов`язкова Рік підготовки: 4 Семестр – 7-й Лекції: 18 годин Практичні заняття: 6 годин Самостійна робота: 10 годин Індивідуальна робота: 11 годин Вид контролю: залік  
Кількість кредитів ECTS – 1 Модулів: 2 модулі Загальна кількість годин: 36 Тижневих годин:     Напрям підготовки: 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська; німецька) Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр Обов`язкова Рік підготовки: 4 Семестр – 8-й Лекції: 10 годин Практичні заняття: 6 годин Самостійна робота: 10 годин Індивідуальна робота: 10 годин Вид контролю: екзамен  

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 404

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!