Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Титульний аркуш форми 6б-земПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

 

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

 

Коди
                   
форми документа за ДКУД організації - складача ідентифікацій ний код за ЄДРПОУ території за КОАТУУ галузі за ЗКГНГ виду економічної діяль- ності за КВЕД форми власності за КФВ організаційно- правової форми господарювання за КОПФГ міністерства, іншого цент- рального органу державної виконавчої влади за СПОДУ вищестоящої організації - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   КС

 

 

Форма № 6б-зем Затверджено наказом Державного комітету статистики України 05.11.98 № 377 Поштова – річна  
Кому подається _____________________________ (назва та адреса одержувача) ____________________________________________________________ Сільська, селищна, міська рада _____________________ ___________________________________________________________ Район _____________________________________ Автономна Респуб. Крим, область, міста Київ, Севастополь _____________________________ (Україна)

 


• інженери-землевпорядники сіл, селищ, міських (міст районного підпорядкування) управлінь (відділів) земельних ресурсів – сільським, селищним, міським радам, районним відділам земельних ресурсів до 10 січня;

• інженери-землевпорядники районів міст обласного підпорядкування – районним радам, міським управлінням (відділам) земельних ресурсів до 10 січня; ..
• інженери-землевпорядники районів міст республіканського під порядкування – районним радам і державним адміністраціям, Київському та Севастопольському міським управлінням земельних ресурсів до 5 лютого;

Продовження додатка В

 

• районні відділи земельних ресурсів – районним радам, районним державним адміністраціям, обласним управлінням земельних ресурсів до 5 лютого;
• міські (міст обласного підпорядкування) управління (відділи) земельних ресурсів – міським радам, обласним управлінням земельних ресурсів до 5 лютого;
• обласні, Київське та Севастопольське міські управління земельних ресурсів – обласним радам, обласним державним адміністраціям, радам і державним адміністраціям міст Києва та Севастополя, Державному комітету України по
земельних ресурсах до 25 лютого; .
• Державний комітет Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах і єдиному кадастру – Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Уряду Автоном-ної Республіки Крим, Державному комітету України по земельних ресурсах до 25 лютого; .
• Державний комітет України по земельних ресурсах – Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Державному комітету статистики України до 25 березня. .

Звіт
про наявність осушених земель та розподіл їх
за власниками землі, землекористувачами, угіддями
за станом на 1 січня ___ року

 

 


 

Додаток Г

Титульний аркуш форми 2-зем

 

 

ДЕРЖАВНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

 

Коди
                   
форми документа за ДКУД організації - складача ідентифікацій ний код за ЄДРПОУ території за КОАТУУ галузі за ЗКГНГ виду економічної діяль- ності за КВЕД форми власності за КФВ організаційно- правової форми господарювання за КОПФГ міністерства, іншого цент- рального органу державної виконавчої влади за СПОДУ вищестоящої організації - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   КС

 

 

Форма № 2-зем Затверджено наказом Державного комітету статистики України 05.11.98 № 377 Поштова – піврічна  
Кому подається _____________________________ (назва та адреса одержувача) ____________________________________________________________ Сільська, селищна, міська рада _____________________ ___________________________________________________________ Район _____________________________________ Автономна Респуб. Крим, область, міста Київ, Севастополь _____________________________ (Україна)

 


• інженери-землевпорядники сіл, селищ, міських (міст районного підпорядкування) управлінь (відділів) земельних ресурсів – сільським, селищним, міським радам, районним відділам земельних ресурсів до 10 січня, 5 липня;

• інженери-землевпорядники районів міст обласного підпорядкування – районним радам, міським управлінням (відділам) земельних ресурсів до 10 січня, 5 липня; ш
• інженери-землевпорядники районів міст республіканського під порядкування – районним радам і державним адміністраціям, Київському та Севастопольському міським управлінням земельних ресурсів до 5 лютого, 15 липня;

Продовження додатка Г

 

• районні відділи земельних ресурсів – районним радам, районним державним адміністраціям, обласним управлінням земельних ресурсів до 5 лютого, 15 липня;
• міські (міст обласного підпорядкування) управління (відділи) земельних ресурсів – міським радам, обласним управлінням земельних ресурсів до 5 лютого, 15 липня; .
• обласні, Київське та Севастопольське міські управління земельних ресурсів – обласним радам, обласним державним адміністраціям, радам і державним адміністраціям міст Києва та Севастополя, Державному комітету України по
земельних ресурсах до 25 лютого, 25 липня; . • Державний комітет Автономної Республіки Крим по земельних ресурсах і єдиному кадастру – Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Уряду Автоном-ної Республіки Крим, Державному комітету України по земельних ресурсах до 25 лютого, 25 липня; .
• Державний комітет України по земельних ресурсах – Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Державному комітету статистики України до 25 березня, 5 серпня.

 

Звіт
про землі, які перебувають у власності і користуванні
за станом на ____________ року

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Земельний кодекс України // Землевпорядний вісник. – 2001. – №4. – С.12 – 55.2. Інструкція з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем). – К.: Держкомзем України. – 1998. – 53 с.

3. Класифікація видів економічної діяльності. ДК 009-96. державний класифікатор України. – К.: Держстандарт України, 1996. – 250 с.

4. Про внесення змін і доповнень до форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми № 6-зем, № 6а-зем, № 6б-зем, № 2-зем), затверджених наказом Держкомстату України від 05.11.98 № 377: Наказ Державного комітету статистики України від 16 жовтня 2001 р. № 420; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2001 р. за № 910/6101.

5. Про порядок ведення державного земельного кадастру: постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.93 № 15 // Земельне законодавство України: Збірник нормативних актів, судової та арбітражної (господарської) практики: У 2 кн. – 2-ге вид., переробл. та допов. / За ред. А.С. Даниленка, Ю.Д. Білика, та ін. Упоряд.: Є.С. Бердніков, П.П. Пастушенко, Я.М. Конопада. – К.: Урожай, 2002. – Кн.2. – 672 с.

6. Про програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру: постанова Кабінету Міністрів України від 2.12.1997 № 1355 // Земельне законодавство України: Збірник нормативних актів, судової та арбітражної (господарської) практики: У 2 кн. – 2-ге вид., переробл. та допов. / За ред. А.С. Даниленка, Ю.Д. Білика, та ін. Упоряд.: Є.С. Бердніков, П.П. Пастушенко, Я.М. Конопада. – К.: Урожай, 2002. – Кн.2. – 672 с.

7. Теоретичні основи державного земельного кадастру: Навч. посібник / М. Г. Ступень, Р. Й. Гулько, О.Я. Микула та ін.; За заг. ред.. М.Г.Ступеня. – Львів: «Новий світ», 2003. – 336 с.

8. Українські класифікатори форм власності на землю (УКФВЗ), цільового використання землі (УКЦВЗ). – К.: Держкомзем України, 1998.

 

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 566

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!