Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ІНСТРУКЦІЯ З ЗАПОВНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИЧНОЇМіністерство аграрної політики України

Луганський національний аграрний університет

 

Кафедра землевпорядкування і кадастру

 

 

ІНСТРУКЦІЯ

З заповнення державної статистичної звітності

З кількісного обліку земель

(форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)

 

Додаток 1 до методичних вказівок з виконання курсового проекту

З дисципліни „Земельний кадастр” для студентів

спеціальності 6.070900 „Землевпорядкування та кадастр”

 

УДК 332. 3 (076.6)

 

 

Інструкція з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем): Додаток 1 до метод. вказівок з виконання курсового проекту з дисципліни „Земельний кадастр” для студ. спец. 6.070900 „Землевпорядкування та кадастр”/ Упоряд. Медведська Г.В. – Луганськ: ЛНАУ, 2005. – 63 с.

 

Упорядник Медведська Г.В. – старш. викл. каф. землевпорядкування і кадастру ЛНАУ

 

Наведена в додатку інструкція покладена в основу програмного комплексу «Земля», призначеного для ведення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем) на рівнях Держкомзему України, обласного головного управління земельних ресурсів та районного відділу земельних ресурсів. Додаток є доповненням до методичних вказівок з виконання курсового проекту «Ведення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель в межах ради базового рівня». Інструкція містить 63 сторінки, з них 10 додатків.

Додаток 1 призначений для виконання курсового проекту, лабораторних та розрахунково-графічних робіт з дисциплін «Земельний кадастр», «Основи землевпорядкування і кадастру», розрахований на студентів спеціальності 6.070900 „Землевпорядкування та кадастр” денної і заочної форм навчання, рекомендується студентам спеціальності 7.130102 «Агрономія» для вивчення класифікації угідь в межах курсу «Геодезія з основами землевпорядкування».

 

 

Рецензенти: Вєтрова О. Ю., начальник відділу земел. кадастру обл. голов. управління земел. ресурсів Луганської обл.,

Радов С. Г., зав. каф. землевпорядкування і кадастру ЛНАУ, доц., канд. техн. наук.

 

 

Рекомендовано до видання метод. комісією буд. ф-ту Луганського нац. аграр. ун-ту, протокол № 1 від 5.09.2005 року.

 

 

ЗМІСТ

Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Інструкція з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем)  
Загальні положення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Форма 6-зем « Звіт про наявність земель та розподіл їх по власниках землі, землекористувачах, угіддях та видах економічної діяльності» . . . . . . . . . . .  
  2.1 Порядок запису власників землі, землекористувачів в першому розділі форми 6-зем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  2.2 Порядок запису власників землі, землекористувачів у другому розділі форми 6-зем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  2.3 Порядок заповнення граф першого та другого розділів форми 6-зем . .
Форма 6а-зем « Звіт про наявність зрошуваних земель та розподіл їх по власниках землі, землекористувачах та угіддях». Форма 6б-зем « Звіт про наявність осушених земель та розподіл їх по власниках землі, землекористувачах та угіддях» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Форма 2-зем « Звіт про землі, що знаходяться у власності і користуванні» .
  4.1 Землі, які є державною власністю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4.2 Землі, які є приватною власністю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4.3 Землі, які є колективною власністю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4.4 Землі, які є комунальною власністю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  4.5 З усіх земель передано в тимчасове користування (оренду) . . . . . . . . .
  4.6 З усіх земель знаходиться в тимчасовому користуванні (оренді) . . . .
Додаток 1 Класифікація видів економічної діяльності на землях промисловості (у графі 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Додаток2 Класифікація видів економічної діяльності на землях під відкритими розробками, кар'єрами, шахтами та відповідними спорудами (у графі 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Додаток3 Класифікація видів економічної діяльності на землях, що використовуються в комерційних цілях (у графі 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Додаток 4Класифікація видів економічної діяльності на землях громадського призначення (у графі 43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
Додаток 5 Класифікація видів економічної діяльності на землях, що використовуються для транспорту та зв'язку (у графі 45) . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Додаток 6 Класифікація видів економічної діяльності на землях, що використовуються для технічної інфраструктури (у графі 50) . . . . . . . . . . . . . . .  
ДодатокА Титульний аркуш форми 6-зем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДодатокБ Титульний аркуш форми 6а-зем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДодатокВ Титульний аркуш форми 6б-зем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ДодатокГ Титульний аркуш форми 2-зем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Список використаних джерел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ВСТУП

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.93 № 15 "Про порядок ведення державного земельного кадастру" з 1993 року Державний комітет України по земельних ресурсах розпочав поетапний перехід на автомати-зоване ведення державного земельного кадастру на базі широкого використання комп'ютерної техніки [5]. Для забезпечення управління земельними ресурсами, функціонування цивілізованого ринку землі, податкової та інвестиційної діяльності держави, ведення земельної статистики, землеустрою [1] у країні створюється автоматизована система ведення державного земельного кадастру: Кабінетом Міністрів України прийнята постанова від 2 грудня 1997 року № 1355 «Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру» [6], відповідно до якої створений програмний комплекс «Земля».

Інструкція з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель покладена в основу програмного комплексу «Земля», призначеного для ведення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем) на рівнях Держкомзему України, обласних головних управлінь земельних ресурсів та районних відділів земельних ресурсів. Інструкція розроблена відповідно до Положення про порядок ведення державного земель-ного кадастру [5] в частині кількісного обліку земель. В основу класифікації земель покладені Стандартна статистична класифікація землекористування ЄЕК, розроблена Статистичною комісією та Європейською економічною комісією ООН, та Класифікація видів економічної діяльності ДК 009-96 [3], затверджена і введена в дію наказом Держстандарту України від 22 жовтня 1996 року № 441.

В Україні впроваджена класифікація земельних угідь, яка спирається на Європейські стандарти землекористувань. Згідно з цією класифіка­цією розроблена структура вітчизняних земельних угідь, до якої увійшли сім об'єднаних груп угідь:

1 – сільськогосподарські землі;

2 – ліси та інші лісовкриті площі;

3 – забудовані землі;

4 – відкриті заболочені землі;

5 – сухі землі з особливим рослинним покровом;

6 – відкриті землі без рослинного покрову або з незначним рослинним покровом;

7 – води [7].

Найбільш місткою документацією з обліку земель є звіт, складений за формою № 6-зем. Зовнішньо звіт має вигляд таблиці, побудованої з 106 горизонтальних рядків, 81 вертикальної графи, які наповнюють ін­формацією 32 сторінки формату А-3.

 

Групи угідь та угіддя зазначені в графах. За ознаками зайнятості визначено 11 основних груп землевласників і землекорис­тувачів, а також землі державної власності, не надані у власність або ко­ристування [8], які зазначені в рядках.

В межах кожної із цих груп форма № 6-зем визначає конкретних власників і користувачів:

І Сільськогосподарські підприємства (шифр рядка 01):
  1.1 1.2 1.3 недержавні сільськогосподарські підприємства (шифр рядка 02); державні сільськогосподарські підприємства (шифр рядка 09); міжгосподарські підприємства (шифр рядка 16).  
II Громадяни, яким надані землі у власність і користування (шифр рядка 17):
  2.1 селянські (фермерські) господарства (шифр рядка 18);
  2.2 ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, у тому числі на земельних частках (паях) (шифр рядка 19);
  2.3 особисті підсобні господарства (шифр рядка 21);
  2.4 ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку і господарських будівель (присадибні ділянки) (шифр рядка 22);
  2.5 ділянки для садівництва (шифр рядка 23);
  2.6 ділянки для дачного будівництва (шифр рядка 27);
  2.7 ділянки для гаражного будівництва (шифр рядка 31);
  2.8 ділянки для городництва (шифр рядка 35);
  2.9 ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності (шифр рядка 39);
  2.10 ділянки для сінокосіння та випасання худоби (шифр рядка 40).
III Заклади, установи, організації (шифр рядка 41)
І V Промислові та інші підприємства (шифр рядка 59)
V Підприємства і організації транспорту і зв'язку (шифр рядка 66)
VI   Частини, підприємства, організації, установи, навчальні заклади оборони (шифр рядка 75)
VII Організації, підприємства і установи природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення (шифр рядка 83)
VIII Лісогосподарські підприємства (шифр рядка 88)
IX Водогосподарські підприємства (шифр рядка 90)
X Спільні підприємства, міжнародні об'єднання і організації з участю українських, іноземних юридичних та фізичних осіб (шифр рядка 91)
XI Підприємства, що повністю належать іно­земним інвесторам (шифр рядка 92)
         

Інструкція з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 6-зем, 6а-зем, 6б-зем, 2-зем) використовується студентами спеціальності 6.070900 „Землевпорядкування та кадастр” денної та заочної форм навчання при вивченні класифікації угідь, груп власників землі та землекористувачів при виконанні лабораторних і розрахунково-графічних робіт, курсового проекту з обліку земель в межах дисципліни «Земельний кадастр», а також при виконанні лабораторних і розрахунково-графічних робіт в розрізі дисципліни «Основи землевпорядкування і кадастру». Рекомендується студентам спеціальності 7.130102 «Агрономія» для вивчення класифікації угідь в межах курсу «Геодезія з основами землевпорядкування».

Інструкція подана із змінами відповідно до наказу Державного комітету статистики України від 16 жовтня 2001 р. № 420 « Про внесення змін і доповнень до форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель (форми № 6-зем, № 6а-зем, № 6б-зем, № 2-зем), затверджених наказом Держкомстату України від 05.11.98 № 377», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 жовтня 2001 року за № 910/6101.

 

ІНСТРУКЦІЯ З ЗАПОВНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ


Просмотров 807

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!