Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Рекомендаціїдля умовних позначень текстових і графічних документів курсових проектівПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Предметна система умовних позначень для курсових проектів на кафедрах повинна мати таку структуру:

ХХ-ХХ.ХХ.ХХХ.ХХ.ХХХ XX,

1 2 3 4 5 6

де 1 /ХХ-ХХ/ - числовий шифр кафедри, прийнятий у ВНТУ (кафедра ІС – 08-22, кафедра ПЗ – 08-47);

2 /.../ - умовний код дисципліни (скорочена назва дисципліни);

3 /XXX/ - порядковий номер технічного завдання на курсове проектування (номер студента у списку групи);

4 /XX/ - порядковий номер варіанта технічного завдання (рік вступу студента до університету);

5 /XXX/ - три символи для позначень простих складальних одиниць, що входять в основні складальні одиниці об'єкта курсового проекту (номер заліковки студента);

6 /XX/ - код неосновного конструкторського документа (ВС - ? , СК – складальне креслення (плакат), ПЗ - пояснювальна записка, тощо).

Порядок захисту КП (КР) визначається робочим планом-графіком виконання КП (КР), підписаним викладачем, завідувачем кафедри та затверджується деканатом відповід­ного факультету. Графік подається до відповідного деканату за місяць до захисту КП (КР).

Попередньо здійснюється:

- нормоконтроль курсових проектів;

- виправлення помилок (для КП та КР), що стосуються оформлення і його від­повідності нормативно-технічним документам;

- перевірка КП (КР).

Будь-яке переписування матеріалів літературних джерел або електронних документів (електронних книг, ІОТЕКМЕТ-сайтів) неприпустимо. Якщо студент вважає за необхідність наведення певної кількості описових матеріалів, то вони розміщуються у додатках.

Далі підписуються графи „Керівник" та „Нормоконтроль" для курсового проекту, „Ке­рів­ник" для курсової роботи. Для захисту курсових проектів кафедрою призначається комісія у складі не менше як двох викладачів.

До захисту допускаються курсові проекти, що виконані в повному обсязі згідно з за­тверд­женим індивідуальним завданням, перевірені керівником і підписані ним на титуль­ному аркуші із зазначенням дати. Рекомендується підписувати КР (КП) таким чином: „До захисту", „Дата", „Підпис керівника". КП (КР), які не підписані до захисту керівником, ю захист не виносяться.

Стан справ з виконанням курсового проекту певної дисципліни з допуском до складан­ня іспиту за цією дисципліною не пов'язувати прирівнявши у такий спосіб захист курсового проекту до додаткового іспиту.

Захист проекту проводиться публічно за встановленим графіком перед комісією, склад якої затверджується завідуючим кафедрою, і здійснюється таким чином:

- студент робить доповідь з теми до 5-10 хвилин (або допускається інша форма прийому КР (КП), що визначається комісією);

- після доповіді члени комісії задають питання за темою проекту;

- за результатами захисту комісія на закритому засіданні визначає оцінку, яка потім оголошується студенту;

- у випадку виявлення керівником проекту чи членами комісії факту несамостій­ного виконання проекту, студент до захисту не допускається.

Рекомендується після захисту проекту і визначення відповідної оцінки на титульному аркуші пояснювальної записки давати такий запис: „Оцінка", „Дата", „Підписи членів комісії".

КП (КР) оцінюється за лінгвістичною системою на підставі критеріїв виконаної та захищеної КР (КП) з даної дисципліни, затвердженої відповідною кафедрою. Всі вимоги до якості КР (КП) повинні бути відображені в критеріях оцінювання.

 

 

Додаток А

Зразок індивідуального завдання на курсове проектування

 

Міністерство освіти та науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. каф. КН, д.т.н., проф.

_____________ С.І.Перевозніков

«__» _____________ 20__ р.

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

на курсовий проект з дисципліни «Основи проектування систем штучного інтелекту» студенту ___________________________________________________

факультету комп’ютерного інтелекту групи _________________

 

1. Тема курсового проекту «Розробка програмного засобу оцінки конку­ренто­спроможності підприємства», затверджена на засіданні кафедри інтелектуаль­них систем, протокол № 2 від 15.09.2008 р.

 

2. Термін здачі студентом зазначеного проекту: “28грудня 2008 р.

 

3. Вихідні дані по проекту: розмірність вхідного вектора ознак 7 компонент; графічне відображення процесу навчання штучної нейронної мережі; використання об’єктно-орієнтованої мови програмування

4. Зміст пояснювальної записки: аналіз предметної області; обґрунтування ме­то­ду розв’язання задачі; побудова струк­тури нейронної мережі; розроб­ка струк­ту­ри програмного комплексу; розробка алгоритму програмного модуля; про­грамна реалізація нейронної мережі; аналіз результатів тестування програми; висновки

5. Перелік графічного матеріалу:

- традиційний підхід оцінки конкурентного потенціалу організації;

- структура класифікатора. Залежність коректності роботи мережі від потуж­ності навчання;

6. Дата видачі завдання “ 10 ”___вересня____ 2008 р.

 

Завдання видав Месюра В.І. _________

(ПІП керівника курсової роботи) (підпис)

Завдання прийняв до виконання Бойко Д. А. _________

(ПІП студента) (підпис)

Додаток Б

Зразок технічного завдання

Додаток А

(обов’язковий)

 

Міністерство освіти та науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Зав. каф. КН, д.т.н., проф.

_____________ С.І.Перевозніков

«__» _____________ 20__ р.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На розробку системи підтримки прийняття рішень, щодо ефективності впровадженої інноваційної технології

1 Найменування й область застосування

Робоча назва розроблюваного програмного комплексу (ПК) – «Система підтримки прийняття рішень, щодо ефективності впровадженої інноваційної технології». Після закінчення розробки він буде застосовуватися для оцінки ефективності впроваджених інновації.

2 Підстави для розробки

Завдання на курсове проектування, протокол засідання кафедри ІС №2 від 15. 09.2008 р.

3 Мета та призначення розробки

Функціонально розроблюваний ПК служить для оцінки ефективності впро­вадженої інноваційної технології, виділення її впливу на фінансові ре­зуль­тати роботи фірми, з-поміж ряду інших параметрів, що включають вплив інших інвестиційних проектів.Експлуатаційне призначення ПК – збір і збереження інформації про інноваційний проект, визначення впливу даного проекту на прибуток фірми, і надання цієї інформації користувачам.

4 Вимоги до програмного забезпечення

4.1 Вимоги до функціональних характеристик:

- відображення інтерфейсу користувача;

- обробка і виведення даних з вказаної користувачем бази даних (БД) і таб­ли­ці цієї БД, за винятком неправильно заданих форматів, назв і т.д.

- відповідно до встановлених користувачем параметрів нейронної сис­теми (типу сигмоїду, конфігурації мережі, швидкості навчання) і визна­че­ної тестової множини вхідних векторів, проведення навчання мережі з мож­ливістю занесення результатів навчання (скоректованих ваг) до файлу;

- графічне відображення конфігурації мережі;

- відповідно до встановлених ваг нейронної мережі обробка введених ко­ристувачем даних.

- відображення результатів роботи;

- представлення вихідних даних у форматі таблиці БД. Вхідні дані от­римуються із вказаної користувачем таблиці у БД, або шляхом безносе­реднього введення до відповідних полів таблиці;

- процес маніпуляцій із БД не повинний займати багато часу.

4.2 Вимоги до програмного середовища

- ПК розробляється на мові Delphi. Дане середовище розробки обра­не в результаті аналізу функціональних можливостей різних середовищ роз­роб­ки. Delphi має такі переваги:

1) висока ефективність і швидкодія коду,

2) наочність та зручність інтерфейсу середовища

3) орієнтація на платформу MS Windows

4) простота розробки зручного інтерфейсу майбутнього користувача бази даних.

5) підтримка загального інтерфейсу баз даних ODBC

6) наявність компонентів для роботи з Microsoft ActiveX Data Objects

- ПК повинний працювати під керуванням ОС Windows, що поясню­ється поширеністю даної ОС.

- для роботи ПК у системі повинна бути встановлена СУБД Access. Ця СУБД входить до пакету Microsoft Office. Це реляційна СУБД з під­трим­кою всіх сучасних можливостей – SQL.

4.3 Вимоги до інформаційного забезпечення

- інтерфейс ПЗ повинний:

а) відображати всю інформацію, що міститься у вказаній користу­ва­чем таблиці БД.

б) надавати можливість вибору в якості тестової вибірки частини таб­ли­ці.

в) надавати можливість користувачу самостійно встановлю­ва­ти конфігурацію та параметри навчання НМ:

- висока швидкість і надійність роботи програми;

- у процесі роботи створюється база даних, для чого використо­ву­ється реляційна модель БД. Вона містить набір плоских таблиць, пов'яза­них за допомогою ключових полів.

5 Вимоги до інформаційної і програмної сумісності

Для роботи ПК необхідна наявність СУБД Access. ПК не потребує до­дат­кових модулів та драйверу ODBC завдяки використанню технології Microsoft® ActiveX® Data Objects (ADO). ADO це технологія стандартного звернення до реляційних даних від Microsoft. Ця технологія аналогічна BDE за призначенням і досить близька по можливостях. Проте у ADO є одна перевага перед BDE - драйвери доступу до баз від Microsoft вста­новлені на більшості комп'ютерів з Windows, особливо якщо встановлений будь-який Office, а драйвери і сам BDE зустрічається дуже рідко.

6 Вимоги до технічного забезпечення

Повністю збігаються з вимогами, що необхідні для встановлення ОС Windows і СУБД Access.

 

7 Вимоги до надійності

Для забезпечення стійкого функціонування ПК і виключення можли­вості зациклювання програми, вводиться обмеження на кількість шарів і нейронів в НМ, а також на кількість ітерацій підчас навчання системи.

8 Додаткові вимоги

Для роботи з ПК до кваліфікації персоналу не пред’являється особливих вимог. Єдина необхідна навичка – робота з офісними пакетами. Для занесення інформації в БД планується задіяти одну людину.

 


Додаток Г

Рамка основного надпису форми 2а (ГОСТ 2.104-68)

Для основного тексту

 
 


Додаток Д

Рамка основного надпису форми 2 (ГОСТ 2.104-68)

для тексту розділу «Зміст»

       
   
 
 

 


Додаток Ж

Штампи для графічної частини КП (КР)

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 608

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!