Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Загальні правила оформлення текстуНе припускається навіть фрагментарне використання одного і того ж електрон­ного варіанта!

Курсовий проект (КП) - навчальний проект з дисципліни, який містить елементи ескізного і технічного проектів та робочої конструкторської документації.

Структура КП складається з :

- ескізної частини, де розробляються варіанти об'єкта проектування згідно з індиві­дуальним завданням;

- технічної частини проекту, що полягає у розробці принципових положень об'єкта проектування та написанні пояснювальної записки;

- робочої конструкторської документації, де розробляються програмні документи (ал­го­ритми, лістинги, програми, результати комп'ютерного моделювання, інструкції програмісту та користувачу і т. ін.).

Об'єктом курсового проектування є програмний продукт, що відповідає змісту навчаль­ної дисципліни та враховує фахове спрямування майбутньої спеціальності.

Конкретний курсовий проект подається у вигляді комплекту, і якого входять: текстова, графічна та програмі документація.

Типовий КП повинен задовольняти такі загальні вимоги:
- обсяг графічної та текстової частин не перевищує три аркуші формату А1 та 25...50 сто­рінок формату А4 текстової частини;

- зміст графічної частині визначається індивідуальним завданням;

- при виконанні індивідуальних типових завдань за однією темою але різними вхід­ни­ми даними, текст пояснювальної записки не може повторюватись (електронний трафарет).

Згідно зі змістом дисципліни студент має право самостійно запропонувати тему з обґрунтуванням тематики, яка затверджується на засіданні кафедри.

Об'єктом курсового проекту може також бути частина госпдоговірних та держбюд­жетних робіт, які виконуються за науковим напрямом кафедри, що узгоджуються зі змістом дисципліни.

В окремих випадках завдання на курсовий проект може передбачати виконання дослідного зразка, що зумовлюється індивідуальним завданням на курсовий проект. При цьому обсяг і зміст пояснювальної записки визначаються за згодою керівника і студента.

Конкретний зміст кожної КР (КП) визначається в індивідуальному завданні, яке має містити термін видачі, підписи керівника та студента (дод.А).

Розробка повного технічного завдання (до курсового проекту) повинна подаватись в першому із додатків (дод.Б).

Титульний аркушє першою сторінкою КП (КР), яка не нумерується. Згідно з діючим стандартом на текстову конструкторську документацію (ГОСТ 2.105-95, ДСТУ 3008-95) титульний аркуш виконується за встановленим зразком (дод.В).

Для курсової роботи титульний аркуш виконується без рамки, наявність рамки для курсових проектів обов'язкова.

На титульному аркуші як для курсових робіт, так і курсових проектів подаються:

- тема КР чи КП;

- запис „Пояснювальна записка ..." із зазначенням спеціальності, цифрового коду кафедри.

Перераховується науковий ступінь та звання керівника. Підписи керівника та студента із зазначенням термінів обов'язкові.

Запис „нормоконтроль" на титульному аркуші не вказується, але підпис нормо­контролера ставиться в графічній частині проекту та в основному надписі пояснювальної записки (1-й аркуш змісту).

Також на титульному аркуші після захисту курсової роботи (курсового проекту) має бути виставлена оцінка за лінгвістичною шкалою з підписами керівника та викладача (-ів), що входять до складу комісії.

Робота, яка подається у вигляді копії, до захисту не приймається, у випадку прийняття такої роботи відповідальність несуть керівник та викладач, що входять до складу комісії.

Загальні правила оформлення тексту

При оформленні текстової частини КП необхідно дотримувати вимог ГОСТ 2.105-95, а оформлення пояснювальної записки до КР ДСТУ 3008-95. В таблиці 1 наведена відмінність правил оформлені документів, викладених в ГОСТ 2.105-95 та ДСТУ 3008-95, що слід враховувати при виконанні КП та КР.

Пояснювальна записка курсового проекту зврахуванням вимог , нормативно-технічних документів має подаватись на аркушах формату А4 з рамками основного надпису форм 2, 2а (ГОСТ 2.104-68) причому на всіх аркушах форми 2а, крім номера сторінки пояснювальної записки проекту обов'язковослід вказувати код проекту. Допускається оформлення пояснювальної записки КР за вимогами ЄСКД.

Текст ПЗ виконується у відповідності з вимогами ГОСТ 2.105-95 шрифтом Times New Roman з висотою букв і цифр не менше 2,5 мм, (кегль - № 14), через один (1,5) інтервал (ГОСТ 2.004-88).

Пояснювальна записка відноситься до текстових документів, і подається технічною мовою.


Просмотров 458

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!