Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ФОРМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ РОБОТИ З ОТРИМУВАЧАМИ ПОСЛУГЗАТВЕРДЖУЮ

Наказ Держсоцслужби

Від _________ № ___

___________Вовк В.С.

 

ІНСТРУКЦІЯ
з обліку роботи з отримувачами послуг в центрах
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Інструкція розроблена з урахуванням Закону України «Про звернення громадян» (від 2 жовтня 1996 року № 393/96-ВР), Закону України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» від 21 червня 2001 року № 2558-ІІІ, Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення» (від 19 березня 1997 року № 241/97), постанови Кабінету Міністрів України «Інструкція з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» від 14 квітня 1997 року № 348 .

Робота центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі — центри) безпосередньо пов’язана з наданням соціальних послуг особам, які потребують допомоги.

Громадяни України та особи без громадянства, що проживають в Україні, мають право звернутися за допомогою до соціальних працівників центрів і отримати соціально-медичні, психологічні, соціально-педагогічні, юридичні, соціально-економічні, інформаційні послуги в обсязі встановлених стандартів та нормативів здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю. Працівники центрів зобов’язані взяти особу, яка потребує допомоги, на облік та сприяти вирішенню її проблем.

Відповідальність за облік, організацію роботи з отримувачами послуг та діловодство несе особисто директор центру.

Інструкція визначає порядок роботи з отримувачами послуг центрів, що не регламентується чинним законодавством, та організацію обліку отримувачів послуг з урахуванням специфіки роботи центрів.

Діловодство по роботі з отримувачами послуг в центрах та його структурних підрозділах ведеться окремо від інших форм діловодства та покладається на спеціаліста з питань здійснення соціальної роботи, який призначається наказом директора центру.


ФОРМИ ДОКУМЕНТУВАННЯ РОБОТИ З ОТРИМУВАЧАМИ ПОСЛУГ

2.1. Встановлюються такі основні форми обліку роботи з отримувачами послуг:

- Картка отримувача послуг.

- Журнал обліку групових послуг.

- Журнал реєстрації отримувачів послуг спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри”.

- Путівка на проведення групового заходу центру.

2.2. Вищезазначені форми документів є підставою для надання відомчих та державних звітів про індивідуальну та групову роботу з отримувачами послуг центрів.

2.3. Соціальні працівники (психологи, юристи, соціальні педагоги тощо) можуть, при потребі, вести у довільній формі документування роботи з отримувачем послуг, які не є обов’язковими для пред’явлення третім особам, органам влади, установам чи організаціям.

3. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЇ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГ ЦЕНТРІВ

3.1. Облік надання індивідуальних соціальних послуг отримувачам послуг

3.1.1. Картка отримувача послуг (додаток 1) є документом, в якому фіксуються особисті відомості про отримувача послуг, який отримав послугу, зміст та результати наданої допомоги.

3.1.2. Відомості про отримувача послуг заповнюються без документального підтвердження.

3.1.3. До Картки отримувача послуг заносяться такі відомості про нього: реєстраційний номер, прізвище, ім’я та по батькові, рік народження, стать, домашня адреса та контактний телефон, освіта, місце роботи або навчання, категорія (відповідно до 1-го звернення згідно додатку 2), категорія сім’ї (вказавши чи перебуває дана сім’я під соціальним супроводом), інші дані на розсуд соціального працівника або самого отримувача послуг, прізвище та особистий підпис соціального працівника, який вносив відомості. В разі, якщо особу до центру направила інша організація необхідно вказати, яка саме, відповідно до додатку 3.

3.1.4. В ситуації, коли отримувач послуг відмовляється надати будь-які відомості про себе, соціальний працівник може діяти на власний розсуд, але відомості, необхідні для підготовки статистичної звітності, вказуються обов’язково. Якщо отримувач послуг не вказує свого прізвища, використовують позначку «Ан».

3.1.5. На зворотному боці Картки фіксуються: порядковий номер та дата звернення, код проблеми згідно з глосарієм (додаток 4), вид послуги (додаток 5), вжиті заходи, в разі переадресації вказується куди саме, результат роботи з отримувачем послуг (додаток 6), підпис соціального працівника, який розглядав дане звернення та спеціалізоване формування в рамках якого спеціаліст надавав послугу та примітки.

Нумерація звернень у Картках отримувачів послуг починається щороку, але нова картка на того ж самого отримувача послуг не заводиться.

3.1.6. Картки отримувачів послуг зберігаються в центрі.

3.1.7. Картка отримувача послуг, який перебуває у місцях позбавлення волі (СІЗО), оформляється при умові надання хоча б однієї соціальної послуги. Після вирішення справи отримувача послуг в суді копія Картки надсилається до найближчого центру відповідно до місця покарання отримувача послуг.

3.1.8. Картка отримувача послуг, який перебуває у місцях позбавлення волі (ВК), оформляється при умові надання йому хоча б однієї соціальної послуги. Після звільнення копія Картки надсилається до центру відповідно до місця повернення отримувача послуг.

3.1.9. Картка отримувача послуг заводиться при умові згоди отримувача послуг на співпрацю з центром. Якщо отримувач послуг після звільнення не звернувся по допомогу до центру, то повідомлення з карного закладу, копія Картки та інші документи, в тому числі відмова отримувача послуг від допомоги центру, зберігаються за загальними правилами.

 

3.3. Облік групової роботи

3.3.1. Для обліку групової роботи, яка проводилась безпосередньо на базі центру, ведеться Журнал обліку групових послуг, який повинен бути пронумерований та прошитий (додаток 7).

3.3.2. При проведенні групових заходів, у тому числі в рамках роботи спеціалізованого формування „Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи в сільській та гірській місцевостях, віддалених районах міст” (далі — МКП), які відбуваються поза межами центру, оформляється Путівка на їх проведення (додаток 8).

3.3.4. При проведенні групових заходів в рамках роботи спеціалізованого формування „Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи в сільській та гірській місцевостях, віддалених районах міст” оформляється одна путівка на один виїзд для кількох спеціалістів, який може охоплювати кілька населених пунктів та різні місця проведення роботи.3.3.5. Титульна сторінка путівки заповнюється керівником центру (спеціалізованого формування) до початку проведення групового заходу та завіряється підписом директора центру та печаткою.

3.3.6. Зворотню сторону Путівки заповнює спеціаліст (спеціалісти) про виконану роботу при проведенні заходу. Місце проведення заходу заповнюється відповідно додатку 11, код проблеми – відповідно до глосарію проблем отримувача послуг центрів (додаток 4), вид послуги – згідно додатку 5, категорія учасників – відповідно додатку 2.

Кожен окремий захід заповнюється в окремому рядку. У випадку, коли один захід проводиться одночасно кількома спеціалістами, їх прізвища вносяться до одного рядка.

При охопленні роботою кількох населених пунктів (в рамках роботи МКП), облік наданих групових послуг здійснюється по кожному окремо.

Відмітка про виконання групових заходів вноситься керівником організації, підприємства, установи, де був проведений захід, із зазначенням П.І.п/Б. особи (завірена підписом та печаткою).

 

3.4. Журнал реєстрації звернень отримувачів послуг до спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри”

3.4.1. Журнал реєстрації звернень отримувачів послуг до спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри” повинен бути пронумерованим та прошитим. Він оформляться згідно з додатком 9.

3.4.2. Кодування граф Журналу реєстрації звернень отримувачів послуг до спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри” здійснюється згідно з «Пам’яткою для Журналу реєстрації звернень отримувачів послуг до спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри” (додаток 9), глосарієм проблем (додаток 4), переліком видів послуг, які надаються центрами (додаток5).

3.4.3. Нумерація звернень в Журналі реєстрації звернень отримувачів послуг до спеціалізованого формування “Служба “Телефон Довіри” починається щороку, але новий журнал заводиться по мірі його заповнення.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ОТРИМУВАЧАМ ПОСЛУГ ЦЕНТРІВ

4.1. При роботі з отримувачами послуг слід керуватися Положеннями про центр і його спеціалізовані формування, посадовими інструкціями, регламентом роботи центру, а також стандартами та нормативами здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

4.2. Спеціаліст центру, що веде прийом, у межах своєї компетенції вивчає проблему отримувача послуг та вживає відповідних заходів. Якщо проблема не належить до компетенції працівника, він залучає спеціаліста, що веде відповідний напрямок роботи, чи компетентний орган, з яким підписано угоду про спільну діяльність з надання допомоги сім’ям, дітям та молоді.

4.3. Рішення про закриття картки отримувача послуг приймає директор центру, на підставі рекомендації спеціаліста та при наявності об’єктивних підстав (вирішення проблем в межах компетенції центру, виїзд за межі району, відсутність запиту зі сторони отримувача послуг протягом тривалого періоду (до одного року), не виконання умов отримання послуг)

5. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПО РОБОТІ З ОТРИМУВАЧАМИ ПОСЛУГ ЦЕНТРУ

5.1. Центри в обов’язковому порядку зберігають матеріали по роботі з отримувачами послуг для надання інформації і використання їх в інших цілях, які не суперечать чинному законодавству.

 

 

5.2. Відповідальність за збереження документів по роботі з отримувачами послуг покладається на директора та посадову особу центрів відповідно до функціональних обов’язків.

5.3. Термін зберігання документів по роботі з отримувачами послуг становить 5 (п’ять) років з дня закриття картки отримувача послуг.

5.4. У випадках, зумовлених специфікою діяльності центру у даному напрямку, директор центру може прийняти рішення про збільшення терміну зберігання або про постійне зберігання документів з обліку роботи з отримувачами послуг.

5.5. Соціальні працівники несуть відповідальність за збереження відомостей, що містяться у документах обліку роботи з отримувачами послуг, згідно з чинним законодавством.

5.6. Матеріали по роботі з отримувачами послуг, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, обліковуються та зберігаються відповідно Інструкції “Про порядок обліку, зберігання і використання документів справ, видань та інших матеріалів носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави”, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 р. № 1893.

6. ЗВІТНІСТЬ ЦЕНТРІВ ПРО РОБОТУ З ОТРИМУВАЧАМИ ПОСЛУГ

6.1. Звітність центрів про роботу з отримувачами послуг здійснюється на основі даних, які містяться у документах обліку роботи з отримувачами послуг.

6.2. Форми аналітично-інформаційних і статистичних звітів центрів та порядок їхнього подання встановлюються відповідними нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та Держсоцслужби.

 

 


Просмотров 616

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!