Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Концептуальна система 154,161, 427Концептуальний аналіз 153,427

Копенгагенський структуралізм 96—101,419, 427

Корелятивний аналіз 390—391

Корелятивні опозиції фонем 230, 427

Кореляція 229, 427

Кореневі мови 45, 53, 245, 246, 351, 369, 416, 427

Креольські мови 341, 427

Кульмінативна функція фонем 224, 428

Кумулятивна функція 299, 425, 428

Ларингальна теорія 84, 428

Лексема 205, 283, 428

Лексико-граматичні розряди (категорії) 242—243, 428

Лексико-семантична група 135—136, 267, 269, 428

Лексико-семантична система 211, 212, 262—278, 290, 339, 428

Лексико-семантичне поле 265—266, 269, 428

Лексико-семантичні категорії 205, 267

Лексичне значення 235, 237—238, 287, 428

Лінгвістика брехні 165

Лінгвістика тексту 160—162,428

Лінгвогенетичний метод 362, 428

Лінгвогеографія 16, 73, 78, 85, 237—238, 357, 428

Лінгводидактика 18, 368, 428

Лінгвосеміотика 168,169

Лінгвостатистика 395—397, 428

Логіко-граматичний синтаксис 260, 428

Логіко-психологічні прийоми 360

Логічний напрям 12, 28, 428

Локуція 163,429

Маркер 385,429

Математична лінгвістика 17, 429

Математична логіка 16, 34, 400, 429

Математичні методи 16, 394—402

Машинний переклад 17, 429

Менталінгвістика 50

Ментальні репрезентації 151, 429

Метамовна функція 178, 299, 300, 429

Метод глотохронології 349, 365, 429

Метод інтроспекції 126,128

Метод лінгвістичної географії 365—367, 429

Методи дослідження мови 148, 355—403

Методика безпосередніх складників 103,105,106, 373, 377—381, 429

Методика дослідження 357, 358

Методика фізіологічних реакцій 15, 391—392,429

Мова-еталон 368—369, 429

Мова й етнос 316—320

Мова й культура 111,115,117,119—120, 321—325

Мова й мислення 12, 47, 59—60,115,117,120,134,144,149,183—194

Мова й мовлення 82, 85, 89, 94, 97,127—128,134,135,146,194—207

Предметний покажчик

Мовна асиміляція 341, 342, 429

Мовна картина світу 148, 331, 430

Мовна культура 18

Мовна політика 329—330, 430

Мовна ситуація 326—329, 430

Мовна типологія 369—370, 430

Мовний етикет 162—163, 324, 430

Мовний союз 78, 82, 95, 341—342, 367, 430

Мовні контакти 95,115,130, 337—343, 430

Мовні універсалі! 10, 36, 63, 369, 370—372, 430

Мовознавство й анатомія 15

Мовознавство й археологія 13—14

Мовознавство й біологія 14

Мовознавство й військова справа 20

Мовознавство й географія 15

Мовознавство й етнографія 13

Мовознавство й інформатика 18

Мовознавство й історія 11—12

Мовознавство й кібернетика 17,18

Мовознавство й літературознавство 14

Мовознавство й логіка 12

Мовознавство й математика 16—17,18

Мовознавство й медицина 15, 20

Мовознавство й психологія 15

Мовознавство й семіотика 16

Мовознавство й соціологія 12—13

Мовознавство й теорія інформації (інформатика) 17

Мовознавство й фізика 16

Мовознавство й фізіологія 15

Мовознавство й філософія 10—11

Модальність 237, 250—251, 430

Модифікаційне словотвірне значення 287, 430

Модус 89, 251, 430

Молодограматизм 51, 63—69, 76, 77, 80, 83,123,430

Моногенез 14, 78, 365, 430

Морф 205, 245, 280, 430

Морфема 82,178—179, 205, 244—245, 279—282, 430

Морфологічний рівень 243—248, 283, 285, 430

Морфологічні категорії 241—242

Морфологія 68, 94, 243—244, 279, 431

Морфонема 280—281, 431

Морфонологічний проміжний рівень 216, 279—283, 285,431

Морфонологія 82, 279—283, 431

Морфосилабема 245, 431, 436

Московська лінгвістична школа 67,123

Московська фонологічна школа 232—233

Надлишковість інформації 17, 344, 431

Натуралістичний напрям 14, 51—55, 431

Національно-мовна політика 329—330, 431

Нейролінгвістика 15,190, 431

Нейтралізація фонем 222, 431

Неогумбольдтіанство 111—122,123,192, 431

Неолінгвістика 76—78, 431

Несистемний контекст 275, 431

Номінативна функція 257, 299, 431, 436

Номінативний синтаксис 258—260, 431

Предметний покажчик

Номінативні мови 131,132, 370, 432

Норма 90,130,198,199, 219, 301—304, 344, 432

Ностратична теорія 365, 418, 432

Нульова морфема 23, 68, 208, 245, 432

Обчислювальна лінгвістика 17,18, 427, 432

Одномірні опозиції фонем 229, 432

Омонімія 62,177, 295, 432

Ономасіологія 72, 432

Описовий метод 360—361, 432

Опозиції фонем 94, 228, 229—231, 432

Опозиційний прийом 95, 361, 432

Орфографія 18, 432

Основні і проміжні яруси мови 215—216

Палеонтологічний метод 125, 357

Парадигма 9, 265, 432

Парадигма речення 256—257

Парадигматика 224, 256, 361, 402, 432

Парадигматична методика 361

Парадигматичні відношення 211—212, 213, 264, 265—273, 275, 432

Паракінесика 180,181—182, 432

Паралінгвістика 180—181, 433

Пасивна граматика 128,129

Пасивні мови 131,132

Переповідний спосіб (коментатив) 338, 426, 433

Перлокуція 163,164, 433

Перформатив 118,164—165, 433

Перформативна функція 299, 433

Перцептивна функція фонем 223, 433

Піджини 341, 433

План вираження 99

План змісту 99

Плани (різновид фрейму) 155

Поверхнева структура 35,108—109,110, 259, 433

Поетична функція 299, 300, 433

Позиції фонем 226

Позиційна схема висловлення 254—255, 258

Полісемія 62,177, 269—273, 294, 295, 433

Полісинтетичні мови 116, 369, 433

Поняттєві категорії 132, 433

Поняття 12, 433

Порівняльно-історичне мовознавство 22, 23,39—55, 56,63,76,78,83,90,

115,124,126,133,136,140,142,143, 351, 357, 363, 433

Порівняльно-історичний метод 24,44,59,67,81,144—145,362—365,366,433

Породжувальна граматика 23—24,105,107,110, 383, 433

Потенційна сема 387, 425, 433

Походження мови 141

Прагматика 164—165,175, 260, 433

Прагматичний синтаксис 253, 260, 434

Прагматична функція 178, 434

Празька лінгвістична школа 83, 92—96

Прамова 53, 54, 66,125, 362, 363, 365, 430, 434

Праформи 54, 55, 363, 365, 417, 434

Предикат 12, 434

Предикативи 247, 425, 434

Предикативність 250, 256, 434

Пресупозиція 161, 259, 434

Предметний покажчик

Привативні опозиції фонем 229, 230, 434

Прийом відносної хронології 364, 434

Прийом внутрішньої реконструкції 364, 434

Прийом зовнішньої реконструкції 364, 434

Прийом «слів і речей» 360, 434

Прийом субституції 374

Прийом тематичних груп 360, 434

Прийоми внутрішньої інтерпретації 360, 361, 434

Прийоми зовнішньої інтерпретації 360, 434

Прийоми міжрівневої інтерпретації 361,434

Прикладне мовознавство 9,18—20,133,434

Принцип конгеніальності 161,434

Приховані категорії 242, 435

Прогрес у розвитку мов 90,144, 351—354

Проміжні рівні мови 215—216, 279—296

Пропозиція 258, 435

Пропорційні опозиції фонем 229, 435

Прості універсали 371, 435

Прототип 150—151, 435

Профіль 154

Психолінгвістика 15, 63,115,133,161, 357,435

Психолінгвістичні методи 391—394, 435

Психологічний напрям 15, 51, 55—63, 298, 435

Пунктуація 18

Рема висловлення 260,435

Репрезентативна функція 178, 299, 435

Референт 170,175, 435

Референтна функція 299, 300, 435

Речення 68,134,179, 205, 250—261, 435

Речення і висловлення 205, 251—252

Речення і судження 24,188, 250, 360

Рівні мови 214—218, 435

Сандхі 23

Санкт-Петербурзька фонологічна школа 232

Сегментний рівень фонології 222

Сема 385—388,426, 436

Семантика 175,436


Просмотров 446

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!