Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Автоматичний (машинний) переклад 18,19Аглютинативні мови 45, 52, 53,116,125, 282, 351, 416

Агрегатування 272, 416

Адстрат 78, 343, 416

Актанти 255, 258, 416

Активна граматика 128,129

Актуалізація 89

Актуальне членування речення 95,188, 205, 260—261, 360, 416

Актуальний синтаксис 252,416

Акциденції 29

Алофон 227,416, 416

Аморфні мови 244, 369, 416

Аналіз 359

Аналітизм 177, 416

Аналітичні мови 116, 244, 246, 352, 369, 416

Аналогісти 28—29

Аналогія 28, 66, 72, 83,142, 346, 416

Аномалісти 28—29

Аномалія 28

Антиномії 49, 268, 416

Антонімія 177, 268, 295, 416

Антропоцентризм 149,157,158,161, 416

Апостеріорні мови 330,417

Апперцепція 60—61

Апріорні мови 330, 417

Ареальна лінгвістика 372, 417, 428

Ареальний метод 357

Артикуляційно-акустичні прийоми 361, 417

Архетипи 362, 363, 417, 435

Архісема 387, 417

Архіфонема 222,417

Асиметричний дуалізм мовного знака 177, 417

Асоціативний експеримент 392—393, 417

Атомізм 66, 417

Атрибут 12, 417

Афазія 82,128,190, 417

Афікс 23, 417

Багатомірні опозиції фонем 229,417

База 154

Безеквівалентна лексика 321—322,417

Білатеральна теорія знака 175,417

Білінгвізм (двомовність) 128,129, 327, 328, 341, 417

Біт 17, 418

Біхевіоризм 102,108, 416,418

Борейська теорія 365, 418, 433

Варіанти фонем 227, 418

Варіації фонем 227

Вербальний символізм 304—305

Висловлення 89, 251, 252, 418

Відмінкова граматика 157

Вільне варіювання 375, 418

Предметний покажчик

Вільний асоціативний експеримент 392—393, 418

Внутрішнє мовлення 190—191,199, 418

Внутрішні причини мовних змін 128, 343—349, 418

Внутрішня лінгвістика 85, 89, 90,115, 418

Внутрішня флексія 31, 282, 418

Внутрішня форма мови 48—49,111, 418

Внутрішня форма слова 49, 61

Волюнтативна функція 299, 418

Генеалогічна класифікація мов 53, 363, 418

Генеративна лінгвістика 14, 63, 91,105,106—111,129, 253, 418

Генетичне мовознавство 9, 418

Герменевтика 14,150,161, 418

Гіпероніми 269, 418

Гіперфонема 233

Гіпоніми 269, 419

Гіпонімія 269, 419

Гіпотеза 358

Гіпотеза вроджених мовних структур 14,109, 298, 419

Гіпотеза лінгвальної відносності 121—122,191—192, 419

Гіпотетико-дедуктивний метод 358, 419

Глибинна семантична структура речення 258—259, 419

Глибинний синтаксис 259, 419

Глибинні структури 35,108—109,110, 205, 258—259, 360, 419

Глосематика 96—101, 419

Глотогенез 14, 419

Глотогонічна теорія 352, 419

Глотохронологія 365, 419

Гносеологічна функція 178, 300, 419, 434

Градуальна сема 388, 419

Градуальні опозиції фонем 229, 230, 419

Граматика 26, 234, 419

Граматика Пор-Рояля 34,107,108,168,169, 252

Граматична система 234—261, 278

Граматичне значення 234—238, 287, 420

Граматичні категорії 189, 238—243, 420

Грамема 235, 420

Гештальтпсихологія 150

Давньогрецьке мовознавство 27—29

Давньоіндійське мовознавство 22—25

Давньокитайське мовознавство 22, 25—27

Дедуктивні універсалі'! 371, 420

Дедукція 358, 420

Делімітативна функція фонем 223, 420

Денотат 170, 420

Дескриптивізм 101—105, 416, 420

Диглосія 328, 420

Диз'юнкція 229, 420

Диктум 89, 251, 420

Дискурс 161—162, 306, 310, 420

Дистинктивна функція фонем 223, 420

Дистрибутивний аналіз 103,104, 373—377, 420

Дистрибутивний синтаксис 253, 421, 439

Дистрибуція 106, 373, 374, 421

Диференційна сема 387, 421

Диференційні ознаки фонем 224—226, 421

Діалексія 368, 421

Предметний покажчик

Діалектологічні атласи 366—367, 421

Діалектологія 24, 26, 421

Діаморфія 368, 421

Діасемія 368, 421

Діафонія 368, 421

Діахронічне мовознавство 8—9, 87—88, 89,115, 421, 425

Діахронічний словотвір 284, 421

Діахронічні універсалі! 371, 421

Діахронія 48, 81, 87—88, 90, 93—94,146,156, 207, 334, 366, 421

Домени 153

Доповняльна дистрибуція 375, 421

Евфемізми 13, 421

Еквіполентні опозиції фонем 229, 230, 422

Екзотизми 321—322, 422

Експериментальна фонетика 16

Експонент 176,177, 422

Експресивна функція 117—118

Елементарні універсалі! 371, 422

Емічний рівень 205

Емотивна функція 299, 300

Ентропія 17

Епідигматика 276, 422

Епідигматичні відношення 275—278

Ергативні мови 131—132, 370

Естетична функція 299, 422

Етимологія 26, 28, 36, 71, 78, 422

Етнолінгвістика 13, 50, 63,102,114,161, 422

Загальне мовознавство 8—9, 50

Закон мовної економії 81,158, 328, 345—346, 422, 439

Закон Ципфа 396,422

Закони розвитку мови 52, 55, 81

Зворотне словотворення 288, 423, 436

Звукосимволізм 176, 394, 423, 436

Зіставне мовознавство 9, 423, 427

Зіставний метод 24, 367—372, 423, 427, 440

Знак 16, 35, 87, 95, 96, 99,168—182, 423

Знаки-індекси (симптоми) 170,172, 423

Знаки-копії 170,171, 423

Знаки-сигнали 170,171,172, 423

Знаки-символи 170,171,172

Знакова теорія мови 16, 28, 35, 81—82, 87, 90, 97, 99,144,168—183

Знаковий рівень мови 179, 423

Значеннєвість (цінність) 86

Значення слова і поняття 188

Зовнішнє мовлення 190,199, 423

Зовнішні причини мовних змін 128, 336—343, 423

Зовнішня лінгвістика 85, 90,115, 423

Зовнішня форма мови 49, 61

Ідеалізована когнітивна модель 152, 423

Ієрархічні відношення 213, 423

Ієрогліфи 25, 26, 423

Ізоглоса 16, 77, 366, 424

Ізолюючі мови 52, 53,116,125, 246, 416, 424, 427

Ізольовані опозиції фонем 230, 424

Іллокуція 163,164, 424

Імпліфікаційні універсалі'! 371, 424, 437

Предметний покажчик

Індекс деривації 370, 424

Індекс синтетичності 370, 424

Індуктивні універсали 371, 424

Індукція 358, 424

Інженерна лінгвістика 17,18, 424

Ініціаль 26

Інкорпоруючі мови 45,131, 369, 424

Інтегральна сема 387, 424

Інтегральні ознаки фонем 225, 424, 432

Інтерлінгвістика 18, 330—332, 424

Інтерференція 341, 424

Інтонація 251, 252, 260, 424

Інформаційна мова 18

Інформаційна служба 18,19

Історико-порівняльний метод 364

Історичне мовознавство 9, 422, 425

Ймовірнісна сема 387, 425, 434

Казанська лінгвістична школа 70, 79—83

Категоризація 148,150, 425

Категорія стану 127, 247, 425, 434

Квазісинонімія 269, 425

Квантитативна типологія мов 370, 425

Кібернетична лінгвістика 17, 425

Кількісні методи 395, 425

Класема 387, 425

Класифікаційні категорії 241, 242, 425

Когезія 160, 425

Когнітивна граматика 157

Когнітивна лінгвістика 63,109,146—158,160,161,425

Когнітивна психологія 150

Когнітивна семантика 149—157, 425

Когнітивна функція 299, 300, 420, 426

Когнітологія 147,161, 426

Код 17, 345, 426

Койне 29

Командна мова 20

Компаративний метод 362, 426

Компетенція (мовна) 107,108,110, 203

Компонентний аналіз 264, 359—360, 373, 385—388, 426

Комп'ютерна лінгвістика 17, 426

Комунікативна лінгвістика 162—166, 426

Комунікативна функція 117, 257, 299, 300, 426

Комунікативний синтаксис 258, 260, 416, 426

Комунікативний шум 165

Комунікативність 250, 426

Конативна функція 299, 426

Конвергенція мов 341, 426

Конверсиви 268, 426

Конверсія 268, 269, 426

Конкретне мовознавство 7—8, 426

Конотативна функція 300

Конотація 322, 426

Конститутивна функція фонем 223, 426

Конструктивне мовознавство 9, 427

Конструктивний синтаксис 252, 427

Конструкційна граматика 157, 427

Предметний покажчик

Конструкція 250

Контекст 274—275, 427

Контенсивна типологія мов 370, 427

Контрастивний метод 367, 427

Контрастна дистрибуція 375, 427

Концепт 152,153, 427

Концептуалізація 148, 427


Просмотров 491

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!