Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Критерії оцінювання дипломної роботи. Підсумкову, диференційовану за чотирибальною шкалою оцінку магістерської дипломної роботи визначає Державна екзаменаційна комісіяПідсумкову, диференційовану за чотирибальною шкалою оцінку магістерської дипломної роботи визначає Державна екзаменаційна комісія, її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості ДР.

Змістові аспекти роботи:

– актуальність обраної теми дослідження;

– відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;

– широта й адекватність методичного та діагностичного апарату;

– рівень обґрунтування запропонованих рішень;

– ступінь самостійності проведення дослідження;

– розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення.

Якість захисту роботи:

– уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати

дослідження;

– здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

– загальний рівень підготовки студента;

– володіння культурою презентації.

Основні умови одержання оцінки

 

Відмінно. ДР є бездоганною: має практичне значення, доповідь логічна і коротка, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК правильні і стислі.

Добре. Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недолі­ки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел, недостатньо використані інформаційні матеріали організації-замовника, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуках, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог.

Задовільно. Тема ДР в основному розкрита, але мають місце недоліки змістового характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ носить поверховий характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгуки містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення ДР.

Незадовільно. Нечітко сформульована мета ДР. Логічний зв'язок між розділами роботи відсутній. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає описовість на шкоду системності і глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне. Оформлення роботи далеке від зразкового. Ілюстрації до захисту відсутні. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні.Дипломна робота до захисту не допускається, якщо: подана науковому керівнику на перевірку, або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, встановлених регламентом; написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету; виконана не самостійно; структура не відповідає вимогам; відсутнє економічне обґрунтування пропонованих заходів; не оправлена у тверду палітурку, недбало оформлена, неякісно надрукована.

7. Тематика дипломних робіткожного року оновлюється та затверджується на засіданні кафедри.

ДОДАТКИ

  Додаток А. Титульний лист
  Додаток Б. Завдання на підготовку дипломної роботи, календарний план
  Додаток В. Зразок написання анотації
  Додаток Д. Орієнтовний зміст ДР
  Додаток Ж. Відгук на дипломну роботу
  Додаток З.Рецензія на дипломну роботу
  Додаток Е.Приклад оформлення умовних скорочень
  Додаток К.Приклад оформлення результатів аналізу основних техніко-економічних показників діяльності підприємства
  Додатки Л. Приклади оформлення графіків документообігу, оперограм
  Додаток М.Приклад відображення бухгалтерських записів
  Додаток Н.Приклад оформлення анкет та тестів при організації проведення аудиту
  Додаток П.Приклади оформлення договору про надання аудиторських послуг, Протоколу угоди про договірну ціну на проведення аудиторської перевірки, Листа –зобов’язання про згоду на проведення аудиту
  Додаток Р. Приклад оформлення плану проведення аудиту
  Додаток С. Приклад оформлення програми проведення аудиту
  Додаток Т. Приклади складання робочих документів аудитора
  Додаток У. Приклади оформлення аудиторських висновків за їх видами
  Додаток Ф.Приклади оформлення бібліографічного опису в списку використаних джерел
  Додаток Х.Приклад оформлення ілюстративного матеріалу до захисту ДР

  


 

Підписано до друку ___________________ 2012 року

Формат 60х90х14 друкованих аркушів _________

Замовлення № _________ тираж _______________

 

50000 м. Кривий Ріг, вул. Карла Маркса, 64

Криворізький економічний інститут ДВНЗ «КНУ»

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!