Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Підготовка до захисту дипломної роботиЗгідно календарного плану студент зобов'язаний подавати ДР науковому керівнику перевірку частинами у встановлені строки. У разі недодержання студентом календарного графіка виконання ДР керівник магістерської програми (завідувач випускаючої кафедри), за поданням наукового керівника ДР, має право не допустити студента до захисту.

Закінчену, належним чином оформлену ДР, студент подає науковому керівнику для перевірки і підготовки відгуку на неї. У разі невідповідності роботи вимогам даних рекомендацій керівник ДР може не допустити студента до захисту дипломної роботи.

Після того, як науковий керівник перевірив роботу і зазначив, що робота готова до захисту у Державній екзаменаційній комісії (ДЕК), він рекомендує її до захисту і зазначає це у відгуку. Рішення про допуск до захисту перед ДЕК приймається на засіданні кафедри. Якщо студент допущений до захисту ДР, кафедра видає йому направлення до зовнішнього рецензента. Рецензія на ДР, підписана рецензентом та завірена печаткою підприємства, подається не пізніше ніж за 7 днів до захисту. Без зовнішньої рецензії ДР до захисту не допускається.

ДР, підписана автором, з письмовим відгуком наукового керівника, зовнішньою рецензією подається керівнику магістерської програми. Керівник магістерської програми вирішує питання про допуск студента до захисту, роблячи відповідний запис на титульному аркуші роботи.

Рішення керівника магістерської програми щодо недопущення студента до захисту має бути затверджене на засіданні кафедри.

Порядок захисту ДР визначається Положенням про організацію навчального процесу. До ДЕК подаються наступні документи:

1. Дипломна робота;

2. Відгуккерівника;

3. Рецензія;

4. Ілюстративний матеріал (4прим.).Оформлення ілюстративного матеріалу наведено у дод.Х.

До ДЕКу можуть бути направлені й інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність роботи: публікації, пакети програм та інше.

Якщо базове підприємство запроваджує в свою практичну діяльність пропозиції, надані студентом за результатами виконаної ДР, йому надається довідка про впровадження (довільної форми), яка представляється ДЕК. 

Порядок захисту ДР

Отримавши позитивні відгук і рецензію на дипломну роботу, слухач магістратури приступає до підготовки доповіді й ілюстративного матеріалу (таблиць, схем, діаграм і графіків) для виступу на захисті.

Підготовка доповіді по роботі можлива лише за умови її повної готовності.

Захист дипломної роботи здійснюється студентом перед ДЕК на відкритому засіданні. Доповідьдо захисту ДР, починається словами:

Шановний пане головуючий, шановні члени державної екзаменаційної комісії, присутні! Вашій увазі пропонується стислий виклад змісту дипломної роботи, виконаної на тему (назва дипломної роботи) .

Текст доповіді має розкривати суть, теоретичне і практичне значення проведеної роботи й базуватися на результатах наукових досліджень. Завершальні слова доповіді:

Доповідь закінчена, дякую за увагу.

У доповіді студенту слід розкрити актуальність обраної теми, дати характеристику об'єкта і предмета дослідження та доповісти про отримані результати, основні висновки і пропозиції, які він сформував під час дослідження обраної теми. На викладення висновків, змісту запропонованих заходів та обґрунтування їх ефективності рекомендується витратити не менше 70 % часу, відведеного для доповіді.

Під час доповіді необхідно звертати увагу членів ДЕК на ілюстративний матеріал, коротко пояснюючи його зміст, і на пропозиції, які подані у розділах ДР.Виступ повинен тривати 7-10 хвилин, бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу: плакатів, роздаткового матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем або відповідних слайдів). Головне призначення таких додатків - детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів ДЕК.

У разі використання слайдів треба переконатися у наявності проектора, екрана, можливості затемнення, доступних джерел електричного струму та пам'ятати про специфіку підготовки та застосовування цього методу презентації.

Завершуючи доповідь, випускник має відзначити: які його розробки та висновки впроваджені або намічені до впроваджен­ня; де опубліковані результати дослідження, де ще слід, на його думку, застосувати результати дослідження; яка фактична чи очікувана соціально-економічна ефективність запропонованих ним заходів.

Після доповіді студент відповідає на питання членів ДЕК, які визначають рівень його спеціальної підготовки .

Далі зачитуються відгуки керівника і зовнішнього рецензента. Наприкінці студенту надається слово для відповіді на зауваження керівника і рецензента роботи. На зауваження рецензента випускник повинен дати аргументовану відповідь.

Під час захисту ведеться протокол засідання ДЕК. Окремо відзначається думка членів ДЕК про наукову та практичну цінність і рекомендації щодо використання пропозицій автора.

Загальний час захисту ДР не повинен перевищувати 10­-12 хвилин у середньому на одного студента.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засідань ДЕК виноситься рішення і голова ДЕК оголошує результати захисту ДР. У разі незгоди між членами ДЕК думка голови є вирішальною. Рішення комісії оголошується її головою в той самий день.

Студенти, які не виконали ДР у встановлений термін, або одержали під час захисту незадовільні оцінки, відраховуються з університету, отримуючи академічну довідку.


Просмотров 210

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!