Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Економічна сутність грошового обігу та нормативно-правова база щодо регулювання обліку та аудиту грошових коштів 

У процесі господарської та іншої діяльності підприємства постійно вступають у взаємовідносини з іншими суб'єктами господарювання при …

 

 


У тексті дипломної роботи не дозволяється:

а) використовувати скорочення слів, окрім встановлених правилами

 

РОЗДІЛ 3  
16 мм

ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА – СКЛАДОВА

ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ. СУТНІСТЬ,

ЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ

РОЗДІЛ 3  
16 мм

ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА – СКЛАДОВА

ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ. СУТНІСТЬ,

ЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ

РОЗДІЛ 3  
16 мм

ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА – СКЛАДОВА

ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ. СУТНІСТЬ,

ЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ

РОЗДІЛ 3  
16 мм

ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПІДПРИЄМСТВА – СКЛАДОВА

ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ. СУТНІСТЬ,

ЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ

У тексті дипломної роботи не дозволяється:

 

а) використовувати скорочення слів, окрім встановлених правилами української орфографії та відповідними стандартами;

б) вживати математичні знаки, а також знаки «№» та «%» без цифр;

в) наводити скорочені позначення фізичних величин, якщо вони вживаються без цифр, за винятком їх наведення в таблицях.

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять. На наступних сторінках, починаючи з другого листа «ВСТУП» (номер проставляється у верхньому правому куті листа.

Структурні елементи: «ЗАВДАННЯ», «Анотація», «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» не мають порядкового номера (наприклад: 1.ВСТУП), але всі аркуші на яких вони розміщені нумерують звичайним чином, починаючи з другого листа.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: «2.3.» (третій підрозділ другого розділу).Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту між якими ставлять крапку. В кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: «1.3.2.» (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Якщо всередині пунктів або підпунктів за змістом повинні бути перелічення, то перед переліченням ставлять двокрапку, перед кожною позицією першого рівня деталізації ставлять рядкову букву із дужкою або дефіс, перед кожною позицією другого рівня деталізації ставлять арабську цифру із дужкою. Наприклад:

 
 
Класифікація інформаційного забезпечення аудиту здійснюється за: а) місцем виникнення щодо суб'єкта перевірки: 1) зовнішня; 2) внутрішня; б) суб'єктами утворення: 1) створену підприємством клієнта; 2) надану третіми особами; 3) зібрану самим аудитором.

 


або

 
 
В Україні безготівкові розрахунки можуть здійснюватися за такими формами: – платіжними дорученнями; – платіжними вимогами-дорученнями; – чеками.  

 


5.3.Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після 

 

тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках ДР, включають до загальної нумерації. Таблицю, рисунок, креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або у додатках.

Основними видами ілюстративного матеріалу в ДР є: рисунок, схема, діаграма, графік. Не варто оформляти посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов’язана з ілюстрацією, і де автору треба вказати на неї, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис.1.1)» або зворот типу: «...як це видно з рис.3.1» або «...як це представлено рис.3.1».

Ілюстраціїпозначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номеру ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис.3.4. (четвертий рисунок третього розділу). Номер ілюстрації, її назву і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Наприклад:

 

Рис.1.1. Склад економічних ресурсів

 

Таблицінумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Наприклад:

«Таблиця 1.3.» (третя таблиця першого розділу).

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і її номер вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовж. табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовж.табл.1.3». Назву таблиці розміщують після слова «Таблиця» над самою таблицею симетрично до тексту, починаючи з великої літери.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм.Графу з порядковими номерами рядків і стовпчиків до таблиці включати не треба, якщо вона розміщується на одному листі. Всю інформацію, що розміщується в рамках таблиці, бажано друкувати 12 шрифтом, 1,0 інтервалом. Колонки цифр, що розміщені у графах таблиці слід вирівнювати по правому краю.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи, або з поворотом за годинниковою стрілкою. Наприклад(табл.3.8):

Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Наприклад(табл.3.9):

Якщо рядки або графи виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому - боковик. Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінити лапками, якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

 

Таблиця 3.8.

Аудит стану розрахунків за товарними операції у ф.1 «Баланс»


Просмотров 230

Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2020 год. Все права принадлежат их авторам!