Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Орієнтовний обсяг -25-30 стор 

Розділ 4. Охорона праці.Розділ виконується відповідно до методичних рекомендацій кафедри розміщення продуктивних сил та технологій виробництва «Рекомендації до виконання розділу дипломної роботи «охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»

Орієнтовний обсяг -10-15 стор.

Висновки

Висновки є завершальною частиною ДР і містять стислий виклад актуальності теми, зроблених оцінок та пропозицій щодо вдосконалення методики і організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту об'єкту дослідження.

Пропозиції повинні бути конкретними з наведенням практичних заходів з покращення обліково - аналітичної та аудиторської роботи і підвищення ефективності діяльності підприємства в цілому. Зміст висновків повинен сформувати уявлення про ступінь реалізації автором ДР поставленої мети і завдань.

У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

(орієнтовний обсяг -3-5 стор.)

Список використаних джерел

Перелік джерел, на які є посилання в основній частині, наводять у кінці тексту ДР, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях тексту мають бути посилання. Наприклад: [8,с.13].

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної справи (ГОСТ 7.1-84 Бібліографічні описи документу. Загальні вимоги і правила складання). Бібліографічні описи виконують мовою джерела інформації, допускається робити переклад бібліографічного опису і записувати його мовою основного тексту (дод.Ф).

Даний розділ включає складений за чинними правилами пере­лік використаних літературних джерел.

Додатки

У додатках вміщують матеріал, який:

– є необхідний для повноти основного тексту, але включення його до основної частини ДР може змінити впорядковане й логічне уявлення про роботу;

– не може бути послідовно розміщений в тексті ДР через великий обсяг або способи відтворення;

– може бути вилучений для широкого кола читачів, але є необхідним для фахівців даної галузі.

В додатки включаються:

– проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;

– додаткові ілюстрації і таблиці допоміжних цифрових даних;– інструкції та методики, опис алгоритмів і програм розв’язання задач з використання комп’ютерних технологій, розроблених у ДР;

– всі первинні документи і облікові реєстри,

– форми бухгалтерської, податкової і статистичної звітності, на базі яких виконано дослідження,

– формули, розрахунки, методики, інструкції, допоміжні ілюстрації, громіздкі таблиці допоміжного характеру, блок-схеми тощо.

Вони оформлюються як продовження роботи, розташовуються за порядком їх появи в тексті ДР.

Відгук наукового керівника та зовнішня рецензія

Відзив наукового керівника розкриває основні досягнення та недоліки роботи. Зовнішня рецензія формується керівником практикою від підприємства, де проходить переддипломну практику студент-магістр або викладачами кафедри, які визначені за рішенням завідуючого кафедрою у розпорядженні по кафедрі.

Порядок комплектації магістерської роботи

1. Титульний аркуш

2. Завдання на дипломну роботу студентові

3. Анотація

4. Зміст

5. Перелік умовних скорочень

6. Вступ

7. Розділи 1,2,3,4

8. Висновки

9. Список використаних джерел

10. Додатки

Відгук і рецензія вкладаються у файл формату А4, який вшивається перед титульним аркушем. Дипломну роботу переплітати у жорстку палітурку.

Правила оформлення ДР

Загальні вимоги

Важливим етапом виконання ДР є її оформлення. Від того, наскільки відповідально поставиться автор до оформлення своєї роботи, багато в чому буде залежати її якість і підсумкова оцінка. Оформлення тексту, додатків та графічної частини ДР здійснюється із дотриманням державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіт у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

ДР виконують за допомогою комп'ютерної техніки на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до 30 рядків на сторінці. Шрифт Times New Roman, 14. Обсяг основного тексту ДР має становити 90 –110 аркушів.Текст друкують, залишаючи поля таких розмірів: ліве - 30 мм, праве - 10мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, необхідно дотримуватися рівномірної щільності, контрастності й чіткості тексту.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинним способом. Виправлення повинно бути такого ж кольору, як основний текст. Допускається наявність не більше двох виправлень на сторінці.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви у тексті наводять мовою оригіналу. Допускається транслітерувати власні назви і наводити назви організацій у перекладі на мову ДР, додаючи (при першій згадці) оригінальну назву.

Вписувати в текст окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилами, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Скорочення слів і словосполучень у ДР - відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи (ДСТУ 3582-97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»).

Текст роботи слід розбивати на абзаци. Це полегшує читання й показує, що автор у своєму викладанні переходить до нової думки, нового твердження. Не можна також занадто дробити текст і відокремлювати одну фразу від іншої, якщо між ними існує тісний зв’язок. Абзаци в тексті починають відступом, рівним 10 мм. Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

Заголовки структурних елементів ДР: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ» друкують жирним шрифтом великими літерами симетрично до набору без крапок в кінці, не підкреслюючи, з нової сторінки. Заголовки підрозділів друкують маленькими жирними літерами (крім першої великої) з абзацного відступу, не підкреслюючи, без крапки в кінці. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше, ніж два рядки. Не допускається розміщувати назву підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї може розміститися не більше 10-13 рядків. Наприклад:

 
 
РОЗділ 1 Економічна сутність грошового обігу та характеристика підприємства
16 мм


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!