Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Орієнтовний обсяг -30-35 сторінокТретій розділ структурно вміщує 3 підрозділи.

У третьому розділі дипломної роботи розглядається організація та методика аудиторської перевірки та аналізу об’єкта дослідження.

У підрозділі 3.1 Організація та методика аудиту (внутрішнього/ зовнішнього) об’єкта дослідження студент-аудитор проводить попереднє ознайомлення з діяльністю підприємства шляхом вивчення галузевих особливостей, тенденцій економічного розвитку, його організаційної структури, процес управління ним, а також систему внутрішнього контролю та систему бухгалтерського обліку. Визначається необхідність отримання інформації від третіх осіб. Вивчення об’єкта дослідження відбувається за допомогою використання складених студентом-аудитором тестів та анкет, за допомогою яких проводиться оцінка властивого ризику, ризику системи внутрішнього контролю та ризику невиявлення помилок (дод.Н). Окремо обчислюється прийнятний аудиторський ризик, рівень суттєвості помилок, що будуть виявлені під час перевірки, обговорюється перелік аудиторських процедур.

Описати: результати попереднього ознайомлення з діяльністю підприємства; прийняття рішення щодо проведення аудиторської перевірки; укладання договору та протоколу про договірну ціну (дод.П); складання плану та програми проведення аудиту (дод.Р,С), графіку роботи виконавців, бюджету часу, джерела інформації та перелік методів, прийомів, процедур, необхідних для реалізації запланованих робіт.

В ході виконання підрозділу автор повинен посилатися на нормативно-правову базу проведення аудиту.

Згідно поставленої мети, завдань, джерел аудиту, обґрунтованої методики, що розглянуто у першому розділі ДР виконується аудит об’єкта дослідження. Представлена методика аудиторської перевірки підтверджується практичним матеріалом.

Слід зазначити, що студент-аудитор повинен забезпечити тісний зв’язок плану, програми аудиту та етапів перевірки, які подаються при наведенні методики аудиту. При розкритті методики аудиту необхідно:

– дати оцінку стану бухгалтерського обліку, звітності відповідно до обраної облікової політики на підприємстві і системи внутрішнього контролю;

– оцінити господарські операції з точки зору їх законності, правильності оформлення;

– дослідити ідентичність та взаємозв’язок первинного, аналітичного та синтетичного обліку

За результатами наведеної аудиторської перевірки визначити заходи з підвищення ефективності роботи підприємства.

Особливу увагу слід приділити недолікам, порушенням і зловживанням, а також охарактеризувати вплив виявлених недоліків на результати діяльності підприємства. Результати перевірки повинні знайти відображення в робочих документах, які в подальшому будуть використані в процесі формування досьє аудитора. Робочі документи подаються по тексту ДР або виносяться у додатки. Приклади оформлення робочих документів аудитора наведено у дод.Т.Закінчується виконання підрозділу відповідними висновками.У підрозділі 3.2.Аналіз об’єкта дослідження, аналізуються дані за обраною темою. Зміст цього підрозділу залежить від теми та методики, яку обрано для дослідження. Роботу виконують на методичних засадах, які визначені у теоретичній частині роботи, з використанням практичних даних підприємства.

Підрозділ повинен бути написаний по такій схемі: визначити, що саме і на підставі яких джерел буде проведено аналіз; оформлення результатів аналізу у таблицях та з використанням графічного матеріалу. Кожен етап аналізу завершується висновками.

Необхідно надати оцінку відповідних показників звітного періоду, проаналізувати їх динаміку за декілька звітних періодів, розкрити причини відхилень та зробити відповідні висновки. Спочатку слід розглядати узагальнюючі, підсумкові показники, потім часткові. Виконуючи завдання оперативного аналізу (залежно від теми), необхідно провести аналіз відповідних показників за нетривалі періоди (добу, тиждень, місяць).

У цьому підрозділі необхідно співставити фактичні показники досліджуваного явища базового підприємства з аналогічними показниками інших підприємств даної галузі, а також з середньогалузевими показниками. Необхідну вихідну інформацію можна знайти в спеціальних періодичних виданнях, статистичних довідниках.

Доцільним є використання методу деталізації економічних показників за структурними підрозділами, видами продукції (робіт, послуг), центрами витрат, центрами відповідальності, за ознакою часу, за окремими спеціальними ознаками і складовими (залежно від теми роботи).Важливими елементами підрозділу є розрахунок впливу на зміну показників ефективності окремих факторів, виявлення резервів, обґрунтування варіантів управлінських рішень та прогнозування наступних змін показників. З цією метою необхідно за допомогою відповідних методів обробити інформацію базового підприємства, згрупувати її за суттєвими ознаками. Виявити певні напрямки зміни та можливого розвитку економічного явища.

Аналіз показників за темою дослідження повинен розглядатися у взаємозв'язку з іншими показниками, що характеризують господарську діяльність підприємства. При цьому, слід пам'ятати, що проведення аналізу неможливе без аналітичних таблиць, які слід застосовувати для унаочнення методики аналітичних розрахунків, отриманих результатів аналізу, групування показників і виявлених резервів. Приклад побудови аналітичної таблиці (табл.3.1):

 

Таблиця 3.1

Склад і структура фонду оплати праці

ПрАТ «Машпром» за 2010-2011 рр.

  Показники   2010 рік 2011 рік Відхилення
тис. грн. пит. вага, % тис. грн. пит. вага, % тис. грн. пит. вага, % темп прир., %
1. Фонд оплати праці, всього у т.ч. 7895,3 100,0 9662,8 100,0 +1767,5 * +22,4
1.1.Фонд основної заробітної плати 5254,2 66,5 5986,2 62,0 +732 -4,5 +13,9
1.2.Фонд додаткової заробітної плати 2629,8 33,3 3663,1 37,9 +1033,3 +4,6 +39,3
1.3.Заохочувальні та компенсаційні виплати 11,3 0,2 13,5 0,1 +2,2 -0,1 +19,5

Якщо виникає необхідність в таблиці показати алгоритм знаходження відхилень, то стовпці таблиці треба пронумерувати.

При проведенні факторного аналізу його результати доцільно оформити таблицею наступної форми (табл.3.2), що сприятиме його наочності.

З метою поглиблення аналізу та виявлення резервів для дипломної роботи необхідним є розрахунок впливу на рівень відповідних показників не лише факторів першого порядку, а і факторів другого та наступних порядків. Обов'язковим є визначення причин відхилень показників-факторів, прогнозування їх зміни залежно від умов виробництва.

 

Таблиця 3.2.

Факторний аналіз рентабельності власного капіталу

ПАТ «ГЗК» у 2010-2011рр.

Фактор Алгоритм розрахунку Розмір впливу,од.
1.Чиста рентабельність продажу ∆RROЕ (RNPM)=∆RNPMВІД2010ЗАЛ2010 = (+0,175)* 0,735* 2,572 +0,331
2. Ресурсовіддача ∆RROЕВІД)=RNPM2011*∆РВІДЗАЛ2010 = 0,1781* (+0,463)* 2,572 +0,212
3.Коефіцієнт фінансової залежності ∆RROЕ ЗАЛ) = RNPM2011ВІД2011*∆КЗАЛ = 0,1781* 1,198* (-0,746) -0,159
Разом ∆RROЕ=RROЕ2011 - RROЕ2010 +0,384

 

Обов'язковим в процесі аналізу є використання спеціальних прикладних програм. Вони можуть бути використані для встановлення залежності зв'язків, оцінки впливу факторів, або як складова частина аналітичних розрахунків, оцінки ефективності і т.п.

Для проведення розрахунків і викладення матеріалу бажано скористатися стандартним програмним забезпеченням: текстовими редакторами, електронними таблицями, пакетом прикладних програм «Статграф», та комплексом прикладних програм, які є в НДІОЦ інституту. В залежності від завдань, які необхідно розв’язати, можна скористатися наступними програмами (табл.3.3):

Таблиця 3.3.

Основні прикладні програми з фонду НДІОЦ КЕІ ДВНЗ «КНУ»,

які можна використовувати при проведенні дослідження

 

Назва програми Можливості програми
1. Загальний аналіз рядів динаміки Будує ряд динаміки показника, що аналізується (потрібно не менше 3значень) та розраховує всі основні характеристики динамічного ряду
2. Прогнозування на основі рядів динаміки На основі динамічного ряду показника, що досліджується, прогнозує його значення у майбутньому періоді та розраховує всі основні характеристики динамічного ряду
3. Загальний аналіз та прогнозування на основі рядів динаміки Об’єднує в собі можливості двох попередніх програм
4. Факторний аналіз на основі мультиплі- кативного зв’язку Здійснює факторний аналіз в мультиплікативних моделях. Доцільно використовувати, коли кількість факторів у факторній моделі 3 і більше
5. Побудова та аналіз парних регресійних моделей Використовують, коли необхідно з’ясувати, в якій мірі фактор «Х» впливає (і чи впливає взагалі) на зміну фактору «У». Треба бути уважними при виборі факторів – вони не повинні знаходитись в одній факторній моделі, а повинні мати тільки стохастичний зв’язок!
6. Багатофакторні регресійні моделі Використовують, коли необхідно з’ясувати, в якій мірі фактори «Х1», «Х2», «Х3» і т.д. впливають (і чи впливають взагалі) на зміну фактору «У». Треба бути уважними при виборі факторів – вони не повинні знаходитись в одній факторній моделі, а повинні мати тільки стохастичний зв’язок! Крім того, не доцільно використовувати програму, якщо існує безпосередній зв’язок між факторами «Х» (всіма чи деякими з них).

 

В ході дослідження повинна бути використана, як мінімум, одна з вищенаведених програм. Результати рішення аналітичних задач на ЕОМ необхідно навести в додатках і зробити їх опис по тексту роботи.

Особливу увагу при виконанні аналізу слід приділити застосуванню графічних методів, які забезпечують більшу наочність результатів аналізу. При цьому, необхідно пам’ятати, що саме зображується графічно: якщо аналізують динаміку – доцільно скористатися лінійними графіками, стовпчиковими діаграмами тощо (рис.3.1), а якщо досліджують структуру, то краще використати кругові діаграми (рис.3.2).

Наприкінці підрозділу слід узагальнити теоретичний і практичний матеріал, дати конкретні пропозиції щодо підвищення аналітичності обліку та вдосконалення методики аналізу, а також виявити резерви підвищення ефективності виробництва у досліджуваному напрямку та розробити конкретні заходи, спрямовані на підвищення ефективності управлінської діяльності та роботи підприємства в цілому. Кожну пропозицію необхідно розглянути з точки зору її ефективності та впливу на результати діяльності підприємства (його прибутковість).

 

Рис.3.1.Динаміка фонду оплати праці ПрАТ «Машпром» у 2007-2011рр.

2011 рік
2010 рік

 

                       
   
- Оборотні активи
 
- Витрати майбутніх періодів
       
   
-Необоротні активи
 
 
 
 

 


Рис. 3.2. Склад і структура активів ПАТ «ГЗК» у 2010-2011 рр.

 

Всі зроблені висновки повинні бути націлені на прийняття управлінських рішень, прогнозування розвитку економічних явищ, а не зводитись до простої констатації фактів. Доцільно використовувати математичні методи.

В підрозділі 3.3. Підготовка аудиторського висновку та рекомендації за результатами перевірки розглянути організацію робіт з узагальнення результатів аудиторської перевірки: складання звіту та вибору виду аудиторського висновку (Висновок незалежного аудитора щодо повного пакета фінансової звітності загального призначення про фінансову звітність; Висновок незалежного аудитора при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення) згідно Міжнародних стандартів аудиту. Приклади оформлення аудиторських висновків наведено у додатку У.

При формуванні аудиторського висновку необхідно враховувати дію законодавчих та нормативних документів, які обумовлені організаційно-правовою формою підприємства-замовника. Після цього формуються рекомендації та інші розробки, які передбачені договором на проведення аудиту чи надання аудиторських послуг (усунення недоліків, прогнозування показників, зміни у фінансовій звітності на основі суттєвих помилок, фактів шахрайства).


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!