Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Орієнтовний обсяг -20-25 стор 

Другий розділ структурно вміщує 4 підрозділи. В розділі розглядаються питання організації та методики бухгалтерського обліку відповідно об’єкту обраної теми ДР. Вони ілюструються даними з практики роботи підприємства, на прикладі якого виконується робота та інших споріднених підприємств. Окрема увага приділяється питанням організації бухгалтерського обліку та особливостям облікової політики підприємства. Необхідно виявити недоліки в організації і методиці обліку, їх вплив на результати роботи підприємства, дослідити невикористанні резерви оптимізації облікової роботи, обґрунтувати пропозиції з вдосконалення його методики та організації. Теоретичні положення окремих підрозділів слід підтвердити конкретними даними з практики роботи підприємства.

Розділ повинен бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображає відповідні результати діяльності підприємства. Слід чітко розмежовувати джерела походження використаної інформації: що запозичене з літератури, що одержано з документів підприємства, а які дані здобуті шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків тощо.

В підрозділі 2.1 Організація обліку об’єктадослідження розкрити порядок організації обліку на підприємстві (організація облікової політики; організація роботи облікової служби; організація облікового процесу; методика, технологія ведення бухгалтерського обліку) з метою складання бухгалтерської звітності .В питанні необхідно:

– дослідити принципи та задачі організації обліку і внутрішнього контролю предмету дослідження;

– дослідити наказ про облікову політику підприємства та оцінити повноту його формування щодо предмету дослідження, як інструменту організації бухгалтерського обліку;

– визначити форму ведення бухгалтерського обліку та стисло її охарактеризувати;

– визначити форму організації бухгалтерського обліку та дати їй стислу характеристику, розглянути Положення про бухгалтерську службу, навести організаційну структуру бухгалтерії, виявити її особливості та взаємозв’язок з іншими службами підприємства;

– організаційне і технічне забезпечення роботи працівників обліку; наявність і зміст положення про сектор, відділ, групу; дослідити розподіл облікових робіт за виконавцями; наявність і зміст посадових інструкцій, індивідуальних графіків роботи окремих облікових і оперативних робітників;

– з’ясувати, чи розроблений на підприємстві, робочий план рахунків, визначити особливості та його вплив на організацію поточного та підсумкового обліку об’єкта дослідження;– представити характеристику облікового процесу за його етапами: визначити носії первинного, поточного та підсумкового обліку за об’єктом дослідження. Описати (розробити) схему документообігу, оперограму первинного документу щодо об’єкту дослідження ( дод.Л);

– дослідити технічні засоби що використовуються в обліку, оцінити рівень автоматизації облікових робіт на базовому підприємстві; представити напрямки інформаційних потоків облікової інформації для прийняття ефективних управлінських рішень ( використати схеми, рисунки);

Необхідно виявити недоліки або підкреслити переваги організації обліку, їх вплив на результати роботи підприємства, дослідити невикористанні резерви оптимізації облікової роботи.

В підрозділі 2.2 Аналітичний та синтетичний облік обєкта дослідження

– розглянути всі види господарських операцій, що фактично відбуваються на підприємстві за темою роботи (проілюструвати таблицями з цифровими прикладами за даними підприємства);

– виділити специфічні господарські процеси і операції за темою дослідження, існуючий порядок їх обліку на підприємстві, критично оцінити і накреслити можливі варіанти удосконалення;

– описати порядок реєстрації облікової інформації в носіях аналітичного та синтетичного обліку об’єкта дослідження та їх взаємозв’язок.

Розгляд методики і техніки ведення синтетичного обліку оформити таблицею за формою, наведеною у додатку М.

В підрозділі 2.3 Розкриття інформації щодо об’єкта дослідження у звітності розглянути форми фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, в яких знаходить відображення предмет дослідження. Дослідити принципи, методи та процедури, що використовуються на підприємстві для складання та подання звітності на підставі даних бухгалтерського обліку в залежності від теми. Необхідно продемонструвати зв'язок даних регістрів синтетичного обліку та статей у формах фінансової і податкової звітності.Виявити недоліки в організації складання звітності, невідповідність даних звітності вимогам національних (міжнародних) стандартів, інших законодавчо-нормативних документів та їх вплив на результати фінансової діяльності підприємства, надати рекомендації.

При виконанні підрозділу 2.4. його зміст обирається студентом-дипломником за варіантами, що пропонуються:

Варіант 1. Вдосконалення організації обліку об’єкта дослідження пропонується визначити напрямки удосконалення організації обліку на підприємстві з метою управління ( наприклад, рекомендації щодо: побудови обліку витрат, доходів та фінансових результатів за центрами відповідальності; використання даних обліку щодо об’єкта дослідження для прийняття управлінських рішень різної спрямованості; складання форм внутрішньої звітності та ін.).

Пропозиції можуть бути направлені на:

– впровадження нових форм і методів обліку;

– персоніфікацію облікових робіт, яка передбачає раціональні форми робочих місць і розподіл облікових робіт між виконавцями;

– вдосконалення інформаційної бази обліку, що передбачає розробку уніфікованих систем облікових показників і документів.

Варіант 2. Підготовка облікової інформації щодо об’єкта дослідження з метою оподаткування

Вибір підрозділу для виконання передбачається тільки в тому випадку, якщо об’єкт дослідження прямо впливає на визначення об’єкта оподаткування відповідних податків і зборів, визначених Податковим кодексом України.

У дипломних роботах, тематика яких стосується обліку доходів, витрат та/або фінансових результатів, необхідно дослідити формування інформації про податкові різниці на базовому підприємстві згідно з вимогами Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці».

У підрозділі необхідно розглянути використання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів для обчислення і сплати податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України. При цьому слід висвітлити порядок складання і подання відповідної податкової звітності.

За результатами проведених досліджень слід надати висновки щодо раціональної побудови обліку, з метою визначення об’єкта оподаткування, на базовому підприємстві та його відповідності вимогам податкового законодавства.

Варіант3. Зарубіжний досвід щодо організації обліку об’єкта дослідження

пропонується розкривати: ключові аспекти обліку об’єкта дослідження та особливості його нормативного регулювання в інших країнах (Росії, Беларусі, Молдови ін.); ведення обліку об’єкта дослідження за Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), Загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку (GAAP) або з одночасним їх порівнянням; особливості формування облікової політики та фінансової звітності щодо об’єкта дослідження за міжнародними стандартами або принципами. При розкритті означеного питання пропонується використовувати підручники, навчальні посібники з обліку в зарубіжних країнах, обліку і звітності за МСФЗ, фінансового обліку, періодичних фахових видань «Все про бухгалтерський облік», «Бухгалтерський облік і аудит», ін., офіційні сайти Міністерства фінансів України, GAAP, ін.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!