Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВИКОНАННЯ дипломної РОБОТИЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма «Облік і аудит» спрямована на підготовку спеціалістів для роботи в облікових і фінансово-економічних службах підприємств, контрольно-ревізійних органах і аудиторських організаціях. Сучасний спеціаліст повинен володіти комплексом знань із гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін, мати добру практичну підготовку для виконання функціональних обов'язків в міністерствах і відомствах, і організаціях, установах, аудиторських фірмах, органах державного фінансового контролю.

Дипломна робота (надалі - ДР) — найважливіша форма самостійної роботи студента, в процесі якої він набуває уміння і навичок організації та здійснення наукових досліджень. Вона визначає загальноосвітню та фахову зрілість випускника, вміння діалектично мислити, творчо застосовувати набуті знання при вирішенні тих чи інших практичних завдань у сфері управлінської діяльності.

Успішне виконання студентом дипломної роботи значною мірою залежить від того, наскільки він чітко уявляє собі основні вимоги щодо теоретичного рівня, змісту, структури, обсягу, форми викладення матеріалу та оформлення роботи.

Дипломна робота покликана показати, наскільки студент уміє аналізувати, узагальнювати і формулювати висновки із результатів дослідження, самостійно працювати з літературними джерелами. Під час оцінювання дипломної роботи враховуються не лише якість самої роботи, характер викладу основних її положень на публічному захисті, а і її оформлення.

Як теоретико-прикладне дослідження ДР має містити глибоке теоретичне осмислення актуальної проблеми, а також обґрунтований варіант практичного її вирішення, виконаний на підставі ретельно проведеного аналізу діяльності конкретної організації-замовника (бази практики). Дипломна робота має містити постановку відповідної мети та завдань, методику дослідження проблеми, отримані результати, їх аналіз та висновки.

Метою підготовки ДР є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраної спеціальності, вироблення умінь застосовувати їх під час вирішення конкретних практичних завдань; сприяння пошуку сучасних наукових досягнень у певній сфері та уміння їх самостійно застосовувати, вирішуючи прикладні питання; визначення ступеня підготовки випускника до самостійної практичної діяльності.

Працюючи над ДР, студент має засвоїти навики правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань дослідження, побудови логічного плану й оптимальної структури, роботи з літературними джерелами та статистичною інформацією, аналізу й оцінки різних аспектів діяльності організації, обґрунтування власних узагальнень, висновків та пропозицій.Основними завданнями дипломної роботи є:

– поглиблення та узагальнення теоретико-методичних засад з обраного напряму дослідження;

– висвітлення всебічного вивчення практичного матеріалу;

– розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

– обґрунтування запропонованих рішень;

– підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи і пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження сфери діяльності підприємства та його специфіки.

На наукового керівника покладається:

а) надання допомоги студенту при виборі теми ДР;

б)складання індивідуального завдання на розробку і підготовку до захисту ДР;

в) надання студенту допомоги в підборі бібліографії;

г) наукове керівництво і допомога в написанні ДР шляхом перегляду її за частинами і в цілому; науковий керівник регулярно повідомляє про хід виконання ДР на засіданні кафедри;

д) сприяння студенту у збиранні та отриманні необхідних матеріалів;

ж) написання відгуку на ДР.

Дані методичні вказівки розроблені на підставі Закону України «Про освіту», «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», інших нормативних актів з питань вищої освіти і спрямовані на надання студентам необхідної допомоги в організації підготовки і захисту МДР на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст з економіки».

Методичні вказівки створені з метою задоволення потреби у встановленні єдиних критеріїв щодо керівництва виконанням дипломних робіт та вимог їх дотримання студентами-дипломниками. Регламентація вимог та правил оформлення ДР повинна стимулювати творчу розробку та оцінку альтернативних підходів до вирішення проблем з виключенням елементів формалізму (згідно із стандартом ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіт у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»).ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВИКОНАННЯ дипломної РОБОТИ

Підготовка ДРздійснюється в загальноприйнятій послідовності з дотриманням певних процедур, а саме:

– вибір, обґрунтування і затвердження теми ДР;

– визначення мети і завдань ДР;

– пошук і опрацювання спеціальної літератури;

– складання змісту ДР;

– отримання індивідуального завдання на виконання ДР;

– формування загальної концепції дослідження, методичних підходів;

– формування теоретико-методологічних основ за досліджуваним об’єктом;

– збір, обробка і аналіз практичного матеріалу для підготовки ДР за темою;

– творчий пошук концептуальних рішень у методичному аспекті;

– формування тексту роботи, списку використаних джерел;

– оформлення роботи, її комплектація;

– отримання відгуку керівника, зовнішньої рецензії;

– подання готової ДР на підпис керівнику;

– підготовка до захисту і захист ДР.

Вибір, обґрунтування та затвердження теми ДР

Студент самостійно вибирає тему на основі розробленої і затвердженої кафедрою тематики ДР. Закріплення теми за студентом проводиться на основі його заяви на ім’я завідувача кафедри.

Тема роботи може бути уточнена у разі зміни актуальності проблеми за згодою з науковим керівником, а потім із завідуючим кафедри. Обов’язковою вимогою до ДР є її корисність і практична цінність.

Виконання дипломної роботи за абстрактними даними, тобто без використання інформації, що характеризують діяльність конкретного підприємства, не допускається.

Визначення мети і завдань ДР

Після вибору теми ДР, необхідно сформулювати мету роботи і визначити коло задач, рішення яких забезпечить досягнення поставленої мети стосовно конкретного об’єкта і предмета дослідження.

Формулювання теми, визначення об’єкта, предмета і методики дослідження виконавець ДР повинен узгодити з науковим керівником.

Предметом дослідження дипломної роботи можуть бути:

– облікова політика підприємства;

– ресурси підприємства (кошти, засоби праці, трудові і фінансові ресурси, нематеріальні активи, капітал);

– господарські процеси (забезпечення робочою силою, матеріально-технічне забезпечення, енергетичне і господарське обслуговування, основне та допоміжне виробництво, збут продукції, забезпечення фінансовими і матеріальними ресурсами);

– економічні результати діяльності підприємства (обсяг виробництва, витрати, доходи, собівартість, прибуток, рентабельність);

– організаційні форми управління (структура підприємства та апарату управління);

– методи і функції управління (система стимулювання, преміювання, заохочення, підбору кадрів, обліку, контролю, аналізу і регулювання, управлінського обліку).

Головна мета ДР – визначити і обґрунтувати шляхи удосконалення організації і методики облікових процесів, підвищити результативність аналізу і аудиту конкретного об'єкта дипломної роботи. Тому дослідження повинно бути прикладним, орієнтованим на вирішення реального практичного господарського завдання, яке поставило підприємство, з використанням відомих методів, або з їх незначною модифікацією.

Пошук і опрацювання спеціальної літератури

Відбір і опрацювання літературних джерел здійснюється магістром самостійно з перших днів після вибору теми ДР. Систематизація і вивчення літературних джерел відбувається з окремих питань змісту ДР. Він складається з:

– опрацювання навчальної літератури;

– детального опрацювання чинного законодавства України.

Складання змісту ДР

Зміст повинен відповідати темі дослідження, мати чітку логіку поєднання теоретико-методичної, аналітичної та конструктивної частин. Студент працює над ДР за змістом, який затверджується керівником.

Уточнення його може здійснюватися і під час написання ДР, в залежності від особливостей діяльності підприємства, нових змін у законодавстві або отриманих матеріалів. Однак усі зміни у змісті повинні бути погоджені з керівником.

Отримання індивідуального завдання на виконання ДР

Для контролю за ходом виконання ДР, науковий керівник складає індивідуальне завдання на виконання роботи, що включає орієнтовний план роботи, терміни подання розділів та завершеної роботи, предмет і мету дослідження, перелік конкретних завдань щодо підготовки рукопису та досягнення поставленої мети.

Завдання затверджується завідуючим кафедрою, підписується науковим керівником і студентом.

Керівник постійно контролює хід написання ДР та дотримання вказаних строків подання. Студент систематично звітує перед науковим керівником відповідно строків поетапної підготовки ДР (атестацій), які затверджені кафедрою.

Формування загальної концепції дослідження, методичних підходів та теоретико-методологічних основ з досліджуваного об'єкта

Для вирішення поставлених задач студент повинен обрати методику проведення дослідження за об’єктом, використовуючи загальнонаукові методи теоретичного узагальнення фактів і специфічні методи економічного дослідження. До загальнонаукових методів можна віднести методи діалектичної і формальної логіки. Методи діалектичної логіки містять порівняння, аналіз і синтез, індукцію і дедукцію, аналогію, гіпотезу. Методи формальної логіки виступають у вигляді законів: тотожності, протиріччя, достатньої підстави. До спеціальних методів економічного дослідження відносять статистичні і економіко-математичні, без яких неможливо провести аналіз економічної ефективності окремих напрямків діяльності підприємств.

Збір практичного матеріалу для підготовки ДР виконується на практичних матеріалах підприємства. Кількість та обсяг необхідної інформації визначається характером обраної теми, специфікою діяльності підприємства і погоджується з керівником. Складений перелік практичного матеріалу значно полегшує дослідження об’єкту. До складу обов’язкового мінімуму практичного матеріалу для виконання ДР вимагаються: бухгалтерська, податкова та статистична звітність, наказ про облікову політику, необхідні первинні документи, аналітичні та синтетичні облікові реєстри, інформація про результати аудиторських перевірок тощо.

Зібраний практичний матеріал має бути підготовлений для аналізу шляхом забезпечення його порівнянності, згрупований та проаналізований.

Отримання відгуку керівника та зовнішньої рецензії

Закінчена ДР, підписана студентом і консультантами за розділами, подається науковому керівнику для одержання від нього письмового відгуку з оцінкою. Якщо студент допущений до захисту ДР, кафедра видає дозвіл на отримання зовнішньої рецензії.

Рецензування ДР доручається керівнику практикою від підприємства, де проходить переддипломну практику студент або викладачами кафедри, які визначені за рішенням завідуючого кафедрою у розпорядженні по кафедрі.

Рецензент складає рецензію, що містить ґрунтовний аналіз і диференційовану оцінку якості дипломної роботи. В ній підкреслюються переваги та недоліки роботи, даються загальні висновки та рекомендації щодо використання запропонованих рішень та розробок на підприємстві, або в будь-якому іншому напрямку.

Рецензент дає оцінку ДР за чотирьохбальною системою. Обов’язково записується прізвище, ім’я, по батькові та посада рецензента.

Подання готової ДР на підпис завідуючому кафедрою

Ознайомившись із ДР, відгуком керівника, рецензією завідувач кафедрою вирішує питання про допуск студента до захисту, роблячи відповідний запис на титульному аркуші ДР.

У разі невідповідності роботи вимогам даних рекомендацій завідувач кафедрою може не допустити студента до захисту, що розглядається на засіданні кафедри за участю керівника. Протокол засідання кафедри подається на затвердження декану факультету.

 

 


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!