Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту

Завідувач кафедри

бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту

___________________ д.е.н., проф. Яценко В. М.

Р.

ЗАВДАННЯ

На випускну роботу

за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Студента _________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові студента)

1. Тема роботи _____________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Затверджена наказом по університету від «__» _________ 201__р. № ____

 

3. Цільова установка та вихідні дані до роботи __________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Перелік графічного матеріалу (з точним визначенням обов’язкових креслень) __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Зміст випускної роботи (перелік питань, що їх належить розробити)

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


6. Календарний план виконання випускної роботи

 

№ п/п Назва етапів випускної роботи Термін виконання етапів випускної роботи
За планом Фактично
Вибір напрямку дослідження та затвердження теми випускної роботи    
Формування загальної концепції методичних підходів та визначення схеми дослідження і складання плану випускної роботи    
Економічна діагностика об’єкту дослідження та показників, що характеризує стан об’єкту з точки зору поставленої проблеми відповідно до програми передвипускної практики    
Формування тексту випускної роботи    
Обґрунтування наукового та практичного значення теми випускної роботи та формування вступу    
Підготовка 1-го розділу ВР: теоретичні та методологічні аспекти обліку, контролю (аудиту) та аналізу з теми ВР, виходячи із вітчизняного та зарубіжного досвіду    
Робота над підготовкою 2-го розділу ВР: на підготовлених матеріалах з бази практики дати організаційно-економічну характеристику підприємства: розкрити та критично оцінити побудову фінансового, управлінського, податкового обліку з теми ВР та визначити напрямок удосконалення обліку на підприємстві    
Робота над підготовкою 3-го розділу ВР: розкрити організацію аналізу, контролю (аудиту) виробничо-господарської діяльності, провести аналіз фінансового стану підприємства за 3 роки. Оцінити можливості підприємства щодо підвищення ефективності господарювання    
Робота над формуванням висновків до кожного підрозділу та до ВР в цілому    
Оформлення та рецензування ВР    
Попередній захист ВР    
Захист ВР    

 

7. Дата видачі завдання «___» ____________________ 201__р.

 

Керівник _____________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання ____________

(підпис)


РЕФЕРАТ

Випускної роботи

на тему:

«_____________________________________________»

 

Випускна робота містить ___ сторінок, __ таблиць, __ рисунків, список використаних джерел з __ найменувань, __ додатків

 

Актуальність теми

Метою роботи є …

Об'єктом дослідження є … Для дослідження обрано …

Предметом дослідженняє …

Відповідно до зазначеної мети в роботі були поставлені такі завдання:

-

За результатами дослідження сформульовані відповідні висновки та пропозиції.

Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності …

Рік виконання випускної роботи 201_.

Рік захисту випускної роботи 201_.

 

«____» ________________201_р.

____________________________

/ підпис студента /


ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………….5

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ…8

1.1. Економічна сутність, оцінка та нормативно-правове забезпечення обліку основних засобів…………………………………………………………………..8

1.2. Класифікація основних засобів

1.3. Методологічні основи обліку основних засобів

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ВАТ «___________»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ВАТ «___________»

2.2. Документування господарських операцій обліку основних засобів

2.3. Фінансовий облік основних засобів на підприємстві

2.4. Порядок відображення інформації про основні засоби у фінансовій звітності

2.5. Напрями удосконалення обліку основних засобів на підприємстві

РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ВАТ «___________»

3.1. Мета, завдання та інформаційне забезпечення аналізу основних засобів

3.2. Аналіз динаміки та структури основних засобів

3.3. Аналіз технічного стану основних засобів

3.3. Шляхи удосконалення ефективності використання основних засобів

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту

В І Д Г У К

на випускну роботу

Студента(ки) __ курсу _______________________________________________

За напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Тема випускної роботи ______________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Обсяг роботи ___________ стор., __________ табл., ___________мал.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Науковий керівник

____________________________________________________

/підпис/ /прізвище, ініціали/

«_______»___________________201_ р.


РЕЦЕНЗІЯ

на випускну роботу студента(ки)

_______________________________________________________

За напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

Тема випускної роботи:

«___________________________________________»

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Робота рекомендована до захисту з оцінкою «_____________».

 

Рецензент _________________________________________________________

(місце роботи та посада рецензента)

«___» __________ 201_р. _________________________________________

(підпис, ПІП рецензента)


Додаток Б


Просмотров 906

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!