Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ВИБІР ТЕМИМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломної роботи

для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»

денної та заочної форм навчання

 

Кривий Ріг

Укладачі: Нусінов В.Я., д-р економ. наук, професор;

Брадул О.М., д-р економ. наук, професор;

Кругла Н.М., канд. економ. наук, доцент;

Міщук Є.В., канд. економ. наук, доцент;

Ярова А.Б., канд. економ. наук, доцент;

Буркова Л.А., ст. викладач;

Лєско І.О., ст. викладач.

 

 

Рецензент: Молодецька О.М., канд. економ. наук, доцент.

 

Відповідальний за випуск: Нусінов В.Я., д-р економ. наук, професор.

 

 

Методичні вказівки до виконання дипломної роботи призначені для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання, а також для керівників і рецензентів.

Наведено порядок організації підготовки до виконання та вибору теми дипломної роботи, її структуру та вимоги до структурних елементів, порядок захисту, а також критерії оцінювання.

Наведено список рекомендованої літератури.

 

 

Затверджено Затверджено
на засіданні кафедри вченою радою
обліку, аудиту і фінансового аналізу інженерно-економічного факультету
   
Протокол № 1 Протокол № 1
від 29.08.2012 р. від 30.08.2012 р.

 

  ЗМІСТ  
    стор.
     
  Загальні положення ........................................................................
Розділ 1 Організація підготовки до виконання та вибір теми дипломної роботи...............................................................................................  
Розділ 2 Композиція дипломної роботи......................................................
Розділ 3 Вимоги до структурних елементів дипломної роботи................
Розділ 4 Захист дипломної роботи................................................................
Розділ 5 Критерії оцінювання дипломної роботи.......................................
  Список рекомендованої літератури
  Додатки............................................................................................

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Перехід економіки від індустріальної до постіндустріальної характеризується надзвичайно динамічним зовнішнім середовищем, що спонукає підприємства оновлювати і впроваджувати нові стратегії, стимулює появу нових методів, систем і підходів до управління.Найуспішнішими виявляються ті підприємства, яким вдається пов’язати стратегічні цілі й ефективність функціонування різних видів управління у поточному періоді.

Отже, облікова політика має відповідати стратегії розвитку підприємства і залежати від неї, оцінювати систему і методологію обліку слід з позиції відповідності чи невідповідності прийнятої стратегії вимогам ринку.

Вдосконалення облікової системи підприємств у всіх видах виробничої-господарської діяльності залежить від впровадження нових методів оцінювання, аналізу і управління.

Логіка ринкових відносин потребує відповідей на такі питання, які стоять перед кожним керівником і його командою, перед кожним підприємцем:

ü як керувати підприємством,

ü як визначити корпоративну стратегію і правильно обрати облікову політику,

ü які критерії для прийняття управлінських рішень,

ü як організувати фінансовий та управлінський облік, контроль і аудит,

ü які перешкоди зможуть привести до банкрутства,

ü як вижити в високоінфляційному середовищі,

ü які є легітимні методи фінансового маневрування з метою нейтралізації або зменшення податкового пресу і т. п.

Дати відповіді на всі ці запитання в конкретних умовах будь-якого діючого підприємства допоможе спеціалісту-економісту той великий об'єм роботи, який студент-дипломник виконає на завершальній стадії підготовки фахівця при виконанні і захисті дипломної роботи.

Дипломна робота є важливою формою професійної підготовки та завершальною стадією процесу навчання в університеті фахівців-економістів, при виконанні якої студенти повинні продемонструвати знання у провідних галузях економічної науки: економіки підприємств, економічного та фінансового аналізу, управлінського і фінансового обліку та аудиту, фінансів підприємств, фінансового та податкового менеджменту, інвестиційної діяльності та інших.За своєю сутністю дипломна робота є завершеним самостійним науковим дослідженням. Вона відіграє роль кваліфікаційного документу, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень кваліфікації студента, опанування теоретичними знаннями, набуття навичок прийняття раціональних управлінських рішень.

Виконання дипломної роботи покликано:

ü поглибити, систематизувати і закріпити знання, набуті протягом процесу навчання у вищому закладі освіти;

ü розвинути вміння вести науковий пошук, узагальнювати різні методичні підходи та концепції, чітко аргументувати власну точку зору з досліджуваної проблеми;

ü виявляти здібності студента підбирати, систематизувати та аналізувати необхідну інформацію про діяльність об'єкта дослідження;

ü закріпити володіння системним підходом, сучасною методологією, методичним апаратом, інструментарієм та технологічними прийомами, обґрунтування управлінських рішень.

Організація підготовки дипломної роботи базується на засадах:

ü добровільності та ініціативності студента у виборі напрямку дипломного дослідження;

ü обов'язковості дипломної роботи та самостійності її виконання;

ü інтегрованості розробок з усіма дисциплінами, передбаченими навчальним планом та науково-дослідницьким циклом;

ü індивідуальності консультування керівником;

ü особистої відповідальності студента та постійного контролю за виконанням встановленого регламенту.

Дані методичні вказівки розроблені на підставі Закону України «Про освіту», «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», інших нормативних актів з питань вищої освіти і спрямовані на надання студентам необхідної допомоги в організації підготовки і захисту дипломної роботи на здобуття кваліфікації «спеціаліст з обліку і аудиту».

Метою цих методичних вказівок є розробка єдиних вимог щодо керівництва та виконання дипломних робіт, та вимог до студентів-дипломників. Регламентація вимог до змісту дипломних робіт повинна стимулювати творчу розробку теми дипломної роботи з виключенням елементів формалізму.

Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» усіх форм навчання; а також для керівників, консультантів і рецензентів дипломних робіт. Вони можуть використовуватись при теоретичному обґрунтуванні основних засад на основі вивчення літературних джерел та при збиранні й аналізі різноманітних даних та інформації до дипломної роботи.

РОЗДІЛ 1

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВИКОНАННЯ ТА ВИБІР ТЕМИ

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Згідно з навчальним планом студенти-випускники денної та заочної форм навчання виконують дипломну роботу, що є завершальним етапом процесу підготовки спеціалістів і має своєю метою систематизацію, закріплення та розширення теоретичних знань зі спеціальності та застосування цих знань при розв'язанні конкретних виробничо-господарських завдань.

У дипломній роботі повинні знайти відображення:

ü знання, отримані студентами при вивченні фундаментальних, професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін;

ü уміння застосувати отримані знання для вирішення конкретних господарських виробничих завдань;

ü уміння зібрати необхідну інформацію в реальних виробничих умовах;

ü готовність і вміння використовувати в процесі розв'язання виробничо-господарських завдань новітні наукові досягнення і сучасні обчислювальні засоби.

При виконанні дипломної роботи повинні забезпечуватися:

ü творчий підхід до її написання, проведення самостійних досліджень за темою, що вивчається;

ü теоретичне висвітлення теми у взаємозв'язку з практичними даними, вивчення організації обліку та аудиту за темою дослідження в умовах базового підприємства;

ü узагальнення результатів дослідження.

Вихідними даними до дипломної роботи є інструктивні матеріали та нормативні документи, що регламентують організацію бухгалтерського обліку та проведення аудиту на підприємстві, а також учбова та спеціальна література, дані первинного та зведеного бухгалтерського обліку, фінансової, податкової та статистичної звітності про роботу базового підприємства. В дипломній роботі повинен узагальнюватись передовий вітчизняний та зарубіжний досвід.

ДР повинна бути актуальною, відповідати сучасним тенденціям розвитку економіки, відображати практику роботи підприємства в ринкових умовах, відповідати вимогам, що стоять перед обліком, аналізом і аудитом.

Кожна дипломна робота повинна виконуватись на базі конкретного підприємства чи організації, де студент проходив переддипломну практику.

При виконанні дипломної роботи (далі - ДР) студенти можуть використовувати матеріали виконаних ними курсових робіт.

Захист ДР є підставою для присвоєння випускникові відповідної кваліфікації. Для керівництва дипломною роботою наказом ректора призначаються керівники робіт з числа професорсько-викладацького складу і наукових співробітників університету, а також висококваліфіковані фахівці закладів і підприємств.

На керівника покладається:

а) надання допомоги студентові при виборі теми, напрацюванні дібраних матеріалів та в кінцевому затвердженні теми, яка після підписання наказу по університету записується у титульний лист ДР (дод. А);

б) складання завдання на розробку ДР, затвердження календарного плану підготовки ДР (дод. Б.2);

в) надання студентові допомоги у доборі бібліографії;

г) керівництво і допомога у написанні ДР шляхом перегляду її за частинами і в цілому; студент зобов'язаний звітувати про виконану роботу перед своїм керівником не рідше одного разу на тиждень. Керівник регулярно повідомляє про хід виконання ДР на засіданні кафедри;

д) сприяння студентові у збиранні та отриманні необхідних додаткових матеріалів;

ж) написання відгуку на ДР (дод. Д),

Відгук керівника повинен показати, в якій мірі дипломник упорався з поставленим перед ним завданням, який теоретичний рівень роботи, наскільки правильно студент узагальнив практичний досвід роботи, яка її ефективність;

з) для кваліфікованих консультацій з окремих питань ДР за рахунок ліміту часу, відведеного на керівництво ДР, призначаються консультанти.

Консультанти зобов'язані: брати участь у видачі завдання, систематично консультувати студентів, надавати допомогу студентові у збиранні необхідних матеріалів, працювати у тісному контакті з керівником роботи, перевіряти правильність викладення в ДР питань, що консультуються ним.

Студент вибирає тему ДР згідно із досвідом своєї попередньої роботи (мається на увазі проблематика виконаних у період навчання курсових робіт, рефератів, доповідей на семінарах і конференціях), виробничими інтересами, можливостями та особистою схильністю.

Тематика робіт повинна бути актуальною, відповідати сучасному стану і перспективам розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту. Розробляється випусковою кафедрою, кожний рік переглядається з урахуванням змін, що відбуваються в законодавстві і практиці обліку і аудиту, та затверджується на засіданні кафедри. Кожна робота повинна виконуватись на базі конкретного підприємства чи організації, де студент проходив переддипломну практику.

Студентам надається право вибору теми роботи. Студент може запропонувати власну тему з необхідним обґрунтуванням доцільності її розробки. При цьому необхідно, щоб тема була розглянута та узгоджена завідуючим кафедри та керівником від кафедри.

Для студентів заочної форми навчання тематика ДР, як правило, повинна бути пов'язана зі службовими обов'язками, що виконуються ними за місцем роботи.

Після того, як студент остаточно вибрав тему, керівник видає йому завдання на виконання ДР і затверджує календарний план її виконання. Виконання ДР (вивчення літературних джерел, збір матеріалів, формування складових частин, написання розділів пояснювальної записки) починається одночасно з початком переддипломної практики.

Робота повинна бути здана на кафедру згідно календарного плану.

Підготовка ДРздійснюється в загальноприйнятій послідовності з дотриманням певних процедур, а саме:

ü вибір, обґрунтування і затвердження теми ДР;

ü визначення мети і завдань ДР;

ü вибір об’єкту та предмету дослідження;

ü пошук і опрацювання спеціальної літератури;

ü отримання завдання на ДР і затвердження календарного плану;

ü уточнення (конкретизація) напрямку дослідження;

ü складання змісту ДР;

ü формування загальної концепції дослідження, методичних підходів;

ü формування теоретико-методологічних основ досліджуваної проблеми;

ü збір практичного матеріалу для підготовки дипломної роботи;

ü обробка і аналіз звітно-статистичного матеріалу за темою роботи;

ü поглиблений аналіз та оцінка показників, що характеризують стан об'єкта з точки зору поставленої проблеми;

ü формування тексту дипломної роботи, списку використаних джерел;

ü оформлення роботи, її комплектація;

ü отримання відгуку керівника;

ü отримання рецензії;

ü нормо контроль;

ü подання готової ДР на підпис завідуючому кафедри;

ü підготовка до захисту та захист ДР.

Для захисту в ДЕК оформлюється необхідний графічний та ілюстративний матеріал, що наочно характеризує виконану дипломну роботу за її розділами, а також готується доповідь, в якій студент повинен освітити актуальність обраної для дослідження теми дипломної роботи, стисло охарактеризувати предмет та об’єкт дослідження та результати проведеного дослідження за обраною темою з питань бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту.

Вибір, обґрунтування і затвердження теми ДР

Студент самостійно вибирає тему дипломної роботи на основі розробленої і затвердженої кафедрою тематики (дод. И).

Вибрану тему студент повинен зареєструвати на кафедрі. Закріплення теми за студентом проводиться на основі його заяви на ім'я завідувача кафедри (дод. Б.1). Тема роботи може бути уточнена у разі зміни актуальності проблеми за згодою з завідуючим кафедри та керівником.


Эта страница нарушает авторские права

allrefrs.ru - 2019 год. Все права принадлежат их авторам!