Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Электр станциялардағы байланыс трансформаторының саны мен қуатын анықтауКЕЛІСІЛГЕН БЕКІТЕМІН

Кафедра меңгерушісі ЖТжТД институтының директоры __________А.Б.Бекбаев ___________С.Е.Көмеков

«____»____________2013 ж «____»____________2013 ж

 

Байназарова Л.А.

ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРЫНЫҢ ЭЛЕКТР БӨЛІКТЕРІ

 

Студенттердің өзіндік жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау және тапсырмалары

(5В071800–Электроэнергетика мамандығының студенттері үшін)

 

Алматы 2013

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті

Жоғары технологиялар және тұрақты даму институты

 

«Электрэнергетика және технологиялық кешендердің автоматтандырылуы» кафедрасы

 

 

 

Байназарова Л.А.

ЭЛЕКТР СТАНЦИЯЛАРЫНЫҢ ЭЛЕКТР БӨЛІКТЕРІ

 

Студенттердің өзіндік жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік нұсқау және тапсырмалары

(5В071800–Электроэнергетика мамандығының студенттері үшін)

Алматы 2013

УДК 622.333.658.5

ҚҰРАСТЫРУШЫ: Байназарова Л.А. Электр станцияларының электр бөліктері. 5В071800-«Электроэнергетика» мамандық студенттеріне СӨЖ үшін әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар.– Алматы: Қ.И.Сатбаев атындағы ҚазҰТУ , 2013. – 1-33 бет.

 

Берілген әдістемелік нұсқау пәннің ОӘК сәйкес құрылған. Әдістемелік нұсқау студенттердің өзіндік жұмысын орындау үшін материалдардан тұрады. Нұсқау «Электр станцияларының электр бөліктері» пәні бойынша әдістемелік нұсқаулар мен тәжірибелік шешімдерден тұрады.

Әдістемелік нұсқауда электр станциялардағы байланыс трансформаторының саны мен қуатын анықтау, ЭБЖ есептеу және оқшауланбаған өткізгіштерді таңдау, түйінді тарату қосалқы станцияларында трансформаторларды (автотрансформаторларды) есептеу және таңдау, трансформатордағы қуат және электроэнергия шығындарын есептеу, қосалқы станцияның орналасу орнын анықтау мәселелері қарастырылған

Нұсқауда: ұсынылған әдебиеттер тізімі, анықтама материалдары, есептеу мысалдары және нұсқалар бойынша тапсырмалар келтірілген.

 

Илл. 10.Кесте- 4. Әдебиеттер тізімі -3 атау

 

 

Рецензент - проф, техн. ғылым.кандидаты Б.И.Искаков

 

 

© Қ.И.Сатпаев атындағы ҚазҰТУ, 2013

 

МАЗМҰНЫ  
Электр станциялардағы байланыс трансформаторының саны мен қуатын анықтау......................................................................................  
ЭБЖ есептеу және оқшауланбаған өткізгіштерді таңдау....................
Түйінді тарату қосалқы станцияларында трансформаторларды (автотрансформаторларды) есептеу және таңдау.................................  
Трансформатордағы қуат және электроэнергия шығындарын есептеу.................................................................................................  
Қосалқы станцияның орналасу орнын анықтау..................................
    ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ  

 

 

 

 


КІРІСПЕ

В деле совершенствования подготовки студентов по данному курсу важную роль играют практические занятия, позволяющие глубже осмыслить и закрепить материал лекций, а также получить первые навыки инженерных расчетов на примерах решения конкретных электроэнергетических задач. В связи с этим было решено разработать упражнения по всем основным разделам курса.

Часть задач в процессе работы над курсом студентам рекомендуется разработать самостоятельно. Разработанные задачи и упражнения будут весьма полезны студентам всех электроэнергетических специальностей.

 

 

Электр станциялардағы байланыс трансформаторының саны мен қуатын анықтау

1.1 Есептеу әдістемесі

 

Генераторлық тарату құрылғысына қосылған трансформаторлар үшін электр жүктемесінің графиктері болмаған жағдайда 3 режимнің қуатын есептейді және де олардың ішіндегі ең үлкенін таңдайды.

1 режим: генераторлық кернеуде жүктемені минималды тұтыну кезінде ( ,МВА) қуатты келесідей есептейді:

мұндағы: -бір генератордың және оның өзіндік қажеттілігінің активті қуаты, МВт,

- бір генератордың және оның өзіндік қажеттілігінің реактивті қуаты, МВар,

-генераторлық кернеудің активті минималды жүктемесі, МВт

-генераторлық кернеудің реактивті минималды қуаты, МВар

- ГТҚ-ға қосылған генераторлар саны

2 режим: генераторлық кернеудегі жүктемені максимум тұтыну кезінде ( ,МВА) :

мұндағы - активная максимальная нагрузка на генераторном напряжении, МВт;

- генераторлық кернеудегі реактивті максималды жүктеме, Мвар.

3 режим: бір генераторды сөндіріп және генераторлық кернеуде жүктемені максималды тұтыну, ( ):

мұндағы - ГТҚ қосылған генераторлардың жаңа саны,

ГТҚ қосылған трансформаторлардың қуатын ( ) таңдау:

мұндағы - максималды есептік қуат, МВ·А. Бұл есептелген режимдердің біруінің қуаты.

Геренаторлар мен трансформаторларды блокты түрде қосу кезінде

Блокты трансформатордың қуатын таңдау шарты:

мұндағы - блокты трансформатордың толық есептік қуаты, МВ·А.

Трансформаторды анықтама бойынша таңдау үшін келесі үш шаманы білу қажет: толық есептік қуат, жоғарғы және төменгі кернеулер.

Жоғарғы кернеуді (VBH) жуықтап келесі қатынастан табады

мұндағы - электр беру желісінің кернеуі, кВ;

- Электр станциясынан ЭБЖ берілетін активті қуат, МВт,

мұндағы - электр станциясындағы генераторлар шамасы.

Алынған кернеулер мәндері аралығынан, кернеулер шкаласы бойынша орташа номиналды мәнге сәйкес келетін кернеу классы таңдалады:

Толық берілетін қуатты ( ) шығындарды ескермей келесі формуламен анықтайды

,

мұндағы - электрлар станция генераторларының активті қуат коэффициенті.

Шығындарды ескере отырып трансформатордың берілетін толық қуатын ( ) келесі түрде анықтайды

мұндағы - трансформатордағы шығын коэффициенті.

мына тәуелділік келесі кестеден анықталады

 

0,9 0,8 0,7 0,6
1,02 1,06 1,08 1,085 1,09

 

Трансформатордағы шығындарды жуықталған түрде келесі қатынаспен анықтауға болады

Трансформатордың жүктлу коэффициенті (Кз) келесі формуламен анықталады

мұндағы - трансформатордың факт жүзіндегі жүктемесі, МВ·А;

- трансформатордың номиналды қуаты, МВ·А;

n – факт жүзіндегі жүктеме бөлініп таралған трансформаторлар саны.

Есептеу-тәжірибелік тапсырманың соңында келесі нәтижелер жауабы жазылады:

– трансформатордың саны мен маркасы;

– олардың жүктеме коэффициентінің мәндері;

– толық берілі қуаты .

 

Мысал

берлгендер: =139 МВ·А

Генератор типі – ТВФ – 63 VВН=220кВ

РУ ВН
=10,5 кВ

=0,8

=2 Т1 Т2 Т3

=1

=50 МВт V 1=10,5 кВт

ГРУ
=65 МВт cosφ1=0,8

=0,85 Рсн=10%

=10% 63 х 3 МВт

 
 


G1 СН G2 СН G3 СН

Рмакс=65МВт , Рмин=50 МВт, cosφн=0,85

Сурет-1.1 ЭС структуралық схемасы

Келесілерді анықтау талап етіледі:

Электр станциясының (ЭС) структуралық схемасын құру;

Тоансформаторды есептеп таңдау;

Келесі шамаларды анықтау

А.1, А.3. кестелері бойынша келесі трансформатор таңдалады

 

ГТҚ үшін Блокты –  
   
   
   
   
   
   

 

 

1.1 Кесте

№1 СӨЖ үшін жеке тапсырмалар нұсқалары мен бастапқы берілгендері

Нұсқа Генераторлар ГТҚ жүктемесі
типтері сosφг , % сosφн
Т-6-2 6,3 0,8 0,9
ТВФ-63-2 6,3 0,8 0,92
ТВФ-160-2 0,85 0,85
ТВВ-200-2 15,75 0,85 0,87
ТВВ-800-2 0,9 0,95
ТВВ-320-2 0,85 0,93
ТВС-32-2 10,5 0,8 0,94
ТВВ-220-2 15,75 0,85 0,9
ТВФ-120-2 10,5 0,8 0,92
Т-6-2 10,5 0,8 0,93
ТВВ-165-2 0,85 0,94
ТВФ-63-2 6,3 0,8 0,95
ТВС-32-2 10,5 0,8 0,96
ТВМ-300-2 0,85 0,88
ТВФ-100-2 10,5 0,85 0,87
ТВВ-220-2 15,75 0,85 0,93
ТВС-32-2 6,3 0,8 0,9
ТВФ-60-2 10,5 0,8 0,85
ТВВ-165-2 0,85 0,86
Т-12-2 6,3 0,8 0,92
ТВВ-320-2 0,85 0,93
ТВФ-60-2 10,5 0,8 0,94
ТЗВ-800-2 0,9 0,95
ТГВ-300-2 0,85 0,96
ТВФ-60-2 6,3 0,8 0,95
Т-12-2 10,5 0,8 0,94
ТВФ-100-2 10,5 0,85 0,93
ТВФ-120-2 10,5 0,8 0,92
ТВВ-200-2 15,75 0,85 0,9
ТВФ-63-2 10,5 0,8 0,85

 

 


Просмотров 2076

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!