Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


II. Вимоги безпеки перед початком роботи. 2.1 Перед вмиканням проекційного апарата в електромережу необхідно переконатися, що його робоча напруга відповідає напрузі електромережі2.1 Перед вмиканням проекційного апарата в електромережу необхідно переконатися, що його робоча напруга відповідає напрузі електромережі.

2.2. Перевірити справність з'єднувального шнура і вилки, а також чи заземлена проекційна аппаратура.

2.3. Переконатися, що плівка навчального кінофільму правильно перемотана.

2.4. Бабіни з кіноплівкою класти у відповідному порядку і в певній послідовності.

2.5. Опустити на вікна штори-затемнення.

III. Вимоги безпеки під час виконання роботи

3.1. Під час організації і показу навчальних кінофільмів необхідно виконувати всі вимоги передбачені "Правилами пожежної безпеки для

кіноустановок". Протипожежний захист кабінету (лабораторії) фізики повинен відповідати вимогам ДНДОП 001-1.01-95 "Правила пожежної безпеки в Україні".

3.2. Показ навчального кінофільму проводити лише при правильній організації учнів. Учні повинні зайняти зручні місця, не заважати один одному, не займатись сторонніми справами.

3.3. Під час показу навчального кінофільму забороняється доторкатися руками до обертових зубчастих барабанів та до щойно вимкнутих ламп проекційної апаратури.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи4.1. Після закінчення показу навчального кінофільму необхідно:

- вимкнути проекційну апаратуру з електромережі;

- ввімкнути при потребі світло в класі;

- підняти (відсунути в бік) штори-затемнення;

- обережно перемотати всі частини кінофільму і покласти їх у справні металеві коробки у певній послідовності;

- проекційну апаратуру поставити на місце.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У випадку перегоряння ламп забороняється доторкатися руками до ламп і проводити їх заміну, не від'єднавши проекційну апаратуру від

електромережі.

5.2. При припиненні подачі електричного струму - негайно вимкніть проекційну апаратуру з електромережі.

5.3. Не усувайте несправностей в електромережі та електрообладнанні самостійно.

5.4. При виявленні несправностей у проекційній апаратурі (пошкод­ження шнура, вилки) негайно від'єднайте її від електромережі.

Розроблено:

Учителем фізики

(підпис) (прізвище, ініціали)

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію роботи з безпеки життєдіяльності

Головою комісії з питань охорони праці і техніки безпеки

(підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище, ініціали)

 

Затверджено-

Наказом директора школи від «__»____200_р.. №

Директор:

(підпис) їпрізвище, ініціаїш)

Інструкція №

з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті інформатики

І. Загальні положення

До роботи на ЕОМ допускаються учні, які засвоїли правила техніки безпеки і мають відповідний стан здоров'я та навички роботи.

Променева трубка відеомонітора є джерелом електромагнітного випромінювання, яке несприятливо діє на зір, викликає втому і пониження працездатності.

Тому треба працювати:

- на відстані 60-70 см, допустимо не менше 50 см від екрана, дотри­муючись правильного положення тіла, не сутулячись, не нахиляючись;

- учням, які носять постійно окуляри, - бути в окулярах.

- тривалість безперервної роботи для дітей не повинна перевищувати 25 хв., для дорослих - 2 год.

Робота за ЕОМ вимагає пильної уваги, чітких дій і самоконтролю. Тому не можна працювати :

- при недостатньому освітленні;

- при поганому самопочутті (в цьому випадку треба звернутися до лікаря).

II. Вимоги роботи перед початком роботи:-спокійно, без поспіху, заходьте в кабінет і займайте відведене вам місце;

- візуально оглянувши пристрої ПК, переконайтесь у відсутності явних пошкоджень;

- сідайте так, щоб екран дисплея знаходився на відстані 60-70 см від очей, перпендикулярно лінії погляду;

- розташовуйте на столі зошит, навчальний посібник так, щоб вони не перешкоджали роботі ПК.

III. Вимоги безпеки під час роботи на ЕОМ:

- дбайливо поводьтесь з технікою;

- чітко виконуйте всі правила, зазначені вище, а також поточні реко­мендації вчителя;

- плавно натискайте на клавіші, без різких ударів;

- працюйте на клавіатурі чистими руками;

- ніколи не намагайтесь самостійно усувати неполадки в роботі апаратури;

- слідкуйте за справністю апаратури і з появою незвичного звуку чи мимовільного відключення апаратури негайно припиніть роботу та негайно повідомте про це вчителя.

Суворо забороняється:

- торкатися місць під'єднання кабелів;

- торкатися проводів живлення і пристроїв заземлення;

- працювати на комп'ютері при знятому кожусі будь-якого пристрою;

- під'єднувати та від'єднувати з'єднувачі електроживлення при поданій напрузі;

- вмикати і вимикати апаратуру без дозволу викладача;

- порушувати порядок ввімкнення і вимкнення апаратурних блоків;

- класти диски, книги, зошити на монітор і клавіатуру;

- працювати у вологому одязі і вологими руками;

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи:

- виконайте поточні рекомендації вчителя;

- вимкніть пристрої ПК;

- від'єднайте ПК від електромережі (вчитель);

- приведіть робоче місце в належний порядок.

V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях:

Дії учнів:

- негайно припиніть роботу, вимкніть пристрої і повідомте вчителя;

При короткому замиканні струму

Дії вчителя:

- обезживити розподільник-щит;

- звільнити приміщення від учнів;

- повідомити дирекцію школи.

При пожежі

Дії вчителя:

- повідомити по телефону 01;

- звільнити приміщення учнів та повідомити адміністрацію школи;

- в міру можливостей вжити заходів щодо ліквідації пожежі.

При травмуванніДії вчителя:

- повідомити медперсонал школи;

- при необхідності викликати швидку допомогу за телефоном 03.

Розроблено:

Учителем інформатики

Погоджено:

Заступником директора, який відповідає за організацію роботи з безпеки життєдіяльності

Головою комісії з питань охорони праці і техніки безпеки

(підпис) (прізвище, ініціали.)

(підпис) (прізвище, ініціали)

(підпис) (прізвище. Ініціали)

 

Затверджено:

Наказом директора школи від «__»____200_р., №___

Директор:

І підпис) (прізвище, Інщіамї]

Інструкція №_

з охорони праці під час роботи на персональному

комп'ютері (персональних електронно-обчислювальних

машинах (ПЕОМ) та відеодисплейних терміналах (ВДТ)

І. Загальні положення

1.1. До самостійної роботи на персональному комп'ютері допуска­ються особи, що пройшли:

- попередній медичний огляд. До безпосередньої роботи з персо­нальним комп'ютером допускаються особи, які не мають медичних протипоказань. Жінки з часу встановлення вагітності і під час годування дитини груддю до виконання всіх видів робіт, пов'язаних з викорис­танням персонального комп'ютера, не допускаються;- первинний інструктаж на робочому місці і які мають першу кваліфікаційну групу з електробезпеки.

1.2. Небезпечними і шкідливими виробничими факторами при вико­нанні робіт на персональному комп'ютері є:

а) фізичні:

- підвищені рівні електромагнітного випромінювання;

- підвищені рівні рентгенівського випромінювання;

- підвищені рівні ультрафіолетового випромінювання;

- підвищені рівні інфрачервоного випромінювання;

- підвищений рівень статичної електрики;

- підвищені рівні запиленості повітря робочої зони;

- підвищений вміст позитивних аеронів в повітрі робочої зони;

- підвищений вміст негативних аеронів в повітрі робочої зони;

- підвищена або понижена вологість повітря робочої зони;

- підвищений рівень шуму;

- підвищений або понижений рівень освітленості;

- підвищений рівень прямого блиску;

- підвищений рівень відображеного блиску;

- підвищений рівень осліпленості;

- нерівномірність розподілу яскравості в полі зору;

- підвищена яскравість світлового зображення;

- підвищений рівень пульсації світлового зображення;

- підвищене значення напруги в електричному колі, замикання якого може відбутися через тіло людини;

б) хімічні:

- підвищений вміст у повітрі робочої зони двоокису вуглецю, озону, аміаку, фенолу, формальдегіду і т. д.;

в) психофізіологічні:

- напруга зору;

- напруга уваги;

- інтелектуальні навантаження;

- емоційні навантаження:

- довготривалі статичні навантаження;

- монотонність праці;

- великий обсяг інформації, що опрацьовується за одиницю часу;

- нераціональна організація робочого місця;

г) біологічні:

- підвищений вміст у повітрі робочої зони мікроорганізмів.

1.3. Площа на одне робоче місце з персональним комп'ютером для дорослих користувачів повинна складати не менше 6м:, а об'єм - не менше 20 м3.

1.4. Для підвищення вологості повітря в приміщеннях з персональним комп'ютером слід застосовувати зволожувачі повітря, які заправляються щодня дистильованою або кип'яченою питною водою.

1.5. Забороняється проводити ремонт персональних комп'ютерів безпосередньо в робочих, навчальних і дошкільних приміщеннях.

1.6. По відношенню до світлових пройомів робочі місця з персо­нальним комп'ютером повинні розташовуватись так, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва.

1.7. Схеми розміщення робочих місць з персональним комп'ютером повинні враховувати відстані між робочими столами з відеомоніторами (в напрямку тила поверхні одного відеомонітора та екрану іншого відеомонітора), які повинні бути не менше 2 м, відстань між боковими поверхнями відеомоніторів - не менше 1,2 м.

1.8. Робоче крісло повинно бути підйомно-поворотним і регульованим по висоті і кутом нахилу сидіння і спинки, а також по відстані спинки від переднього краю сидіння, при цьому регулювання кожного параметра повинно бути незалежним, легко здійсненим та мати надійну фіксацію.

1.9. Екран відеомонітора повинен знаходитись від очей користувача на оптимальній відстані 600-700 мм, але не ближче 500 мм з урахуван­ням розмірів алфавітно-цифрових знаків і символів.

1.10. У приміщеннях з персональним комп'ютером щоденно повинно проводитись вологе прибирання.

1.11. Приміщення з персональним комп'ютером повинні бути оснащені аптечкою першої допомоги і вуглекислотними вогнегасниками.

1.12.Висота робочої поверхні стола для дорослих користувачів повин­на регулюватись в межах 680-800 мм; при відсутності такої можливості висота робочої поверхні стола повинна складати 725 мм.

1.13. Робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою не менше 600 мм, шириною не менше 500 мм, глибиною на рівні колін не менше 450 мм і на рівні витягнутих ніг не менше 650 мм.

1.14.Робоче місце повинно бути обладнане підставкою для ніг, що має ширину не менше 300 мм, глибину не менше 400 мм, регулювання по висоті в межах 150 мм і по куту нахилу опорної поверхні підставки до 20". Поверхня підставки повинна бути рифленою та мати по передньому краю бортик висотою 10 мм.

1.15. Робоче місце з персональним комп'ютером повинно бути обладнане легкорухомою підставкою (пюпітром) для документів.

1.16. Клавіатуру слід розташовувати на поверхні стола на відстані 100-300 мм від краю, повернутого до користувача, або на спеціальній регульованій по висоті робочої поверхні - приставці.

1.17. Тривалість безперервної роботи з персональним комп'ютером без регламентованих перерв не повинна перевищувати 2 години.

1.18. Під час регламентованих перерв з метою зниження нервово-емоційної напруги, втоми зорового аналізатора, ліквідації впливу гі­подинамії і гіпокінезії, попередження розвитку втоми доцільно виконувати комплекси спеціальних фізичних вправ.

1.19.З метою зменшення негативного впливу монотонності доцільно застосовувати чергування операцій продуманого вводу тексту і тим­часових даних (зміна змісту робіт), чергування редагування текстів та вводу даних.

1.20. У випадку виникнення у працюючих з персональним комп'ютером дискомфорту та інших негативних суб'єктивних відчуттів, незважаючи на дотримання санітарно-гігієнічних, ергономічних вимог, режимів праці і відпочинку слід застосовувати індивідуальний підхід в обмеженні часу, робіт з персональним комп'ютером, корекцію тривалості перерв для відпочинку або проводити зміну діяльності на іншу, не пов'язану з використанням персонального комп'ютера.

1.21. Працюючи з персональним комп'ютером з високим рівнем напруженості під час регламентованих перерв і в кінці робочого дня, рекомендовано психологічне розвантаження в спеціально обладнаних приміщеннях (кімнатах психологічного розвантаження).


Просмотров 411

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!