Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Розрахунок величини транспортних витрат, (55)

де – коефіцієнт переходу від вартості буріння свердловини до вартості транспортних послуг (для експлуатаційного буріння = 0,064…0,066; для розвідувального = 0,056…0,06).

 

3.7. Обчислення вартості інших робіт та витрат

До даної групи витрат належать витрати на:

- польове постачання;

- промислово-геофізичні роботи;

- лабораторні роботи;

- топографо-геофізичні роботи;

- транспортування вахт;

- рекультивацію земель;

- інші додаткові витрати.

Витрати на польове постачання складають 2% від вартості будівництва свердловини

. (56)

Затрати на промислово-геофізичні роботи складають 6,9% від вартості буріння й випробування свердловини

. (57)

Витрати на лабораторні роботи складають 0,15% від вартості буріння та випробування свердловини

. (58)

Кошти на всі інші роботи й витрати слід прийняти в розмірі 4% від вартості буріння та випробування свердловини

. (59)

 

3.8. Визначення вартості будівництва свердловини при використанні базової техніки

Даний розрахунок виконується в таблиці 2.

Таблиця 2

  Найменування статті витрат Позначен­ня Величина витрат Структура витрат, %
усього у т.ч. залежних від часу буріння
1. Підготовчі роботи        
2. Будівництво і розбирання вишки, коловишкових споруд, монтаж і демонтаж установки для випробування свердловини        
3. Буріння і кріплення свердловини,        
  в т.ч.:        
3.1. Матеріали      
3.2. Заробітна платня бригади      
3.3. Паливно-мастильні матеріали      
3.4. Утримання бурового обладнання      
3.5. Амортизаційні відрахування на повну реновацію обладнання      
3.6. Проведення контролю      

Продовження таблиці 2  Найменування статті витрат Позначен­ня Величина витрат Структура витрат, %
усього у т.ч. залежних від часу буріння
3.7. Інші витрати      
4. Випробування свердловини на продуктивність        
5. Додаткові витрати під час виконання робіт у зимовий час        
6. Транспортні витрати        
  Підсумок за розділами 1-6        
7. Накладні витрати (41% від суми прямих витрат розділів 1-6)        
  Підсумок за розділами 1-7        
8. Планові накопичення (21% від суми витрат розділів 1-7)        
  Підсумок за розділами 1-8        
9. Інші витрати        
  Підсумок за розділами 1-9        
10. Проектні роботи*        
  Підсумок за розділами 1-10        
11. Резерв на непередбачені роботи і витрати (5% від суми 1-10)        
  Усього собівартість будівництва свердловини (підсумок за розділами 1–11)   100%  
  У тому числі собівартість будівництва свердловини без урахування амортизаційних відрахувань на реновацію бурової установки (рядок 17 – рядок 3.5.)    
12. Відрахування до фонду Чорнобиля і фонду зайнятості (2,45% від підсумку за розділами 1-8)     х х
13. Відрахування до фонду розвитку науки (1% від підсумку за розділами 1-8)     х х
14. Відрахування на утримання доріг (1,2% від підсумку за розділами 1-8)     х х

Продовження таблиці 2  Найменування статті витрат Позначен­ня Величина витрат Структура витрат, %
усього у т.ч. залежних від часу буріння
15. Відрахування до галузевого фонду (1% від підсумку за розділами 1-8)     х х
  Усього вартість будівництва свердловини (підсумок за розділами 1-15)   х х
  Вартість 1 м проходки   х х

* Примітка: вартість проектних робіт прийняти в розмірі 30000…31000 грн. 

 

3.9. Розрахунок вартості будівництва свердловини при використанні нової техніки

Вартість будівництва свердловини при використанні нової техніки (без урахування зміни суми амортизаційних відрахувань на реновацію бурової установки) визначається за такою формулою:

, (60)

де – величина зміни собівартості будівництва свердловини за раху­нок використання нової техніки, грн.;

– норматив відрахувань до фонду Чорнобиля, фонду зайнятості, фонду розвитку науки, на утримання доріг та до галузевого фонду ( = 5,65%).

При зміні швидкості буріння змінюється собівартість будівництва свердловин, тобто

, (61)

де – ступінь зміни собівартості бурових робіт, %.

Ступінь зміни собівартості бурових робіт визначається за наступними формулами:

, (62)

або

, (63)

де – скорочення тривалості буріння за рахунок збільшення швидкості буріння порівняно з рівнем цього показника по базовій техніці, %;

– комерційна швидкість буріння новою та аналогічною технікою відповідно, м/верст.-міс.;

– питома вага витрат, що залежать від часу (не враховуючи амортизаційні відрахування на повну реновацію бурової установки), %.

Вартість 1 метра проходки обчислюється за формулою

. (64)

 

 

4. Визначення економічної ефективності створення бурової установки

Згідно з діючою методикою встановлення економічної ефективності впровадження нової техніки в нафтогазовій галузі річний економічний ефект від виробництва і використання нового обладнання, машин, інструментів та інших засобів праці довгострокового використання з поліпшеними якісними характеристиками визначається за такою формулою:

, (65)

де З1, З2 – приведені затрати на одиницю відповідно базового і нового обладнання, які включають затрати на науково-дослідницькі роботи, розроблення технічного проекту, робочих креслень та іншої технічної документації, виготовлення дослідної партії, випробування, доведення, розроблення технології виробництва, виготовлення оснащення, освоєння серійного випуску нової продукції. Коли ці затрати обумовлені підвищенням якості продукції при виробництві, вони відображаються в оптових цінах і враховуються безпосередньо через вартість нового обладнання при розрахунку, тобто

, (66)

де – ціна базової та модернізованої установки відповідно, тис. грн.;

– коефіцієнт зростання продуктивності праці за варіантом модернізації:

, (67)

– річна проходка базовою і новою технікою відповідно;

– коефіцієнт зміни строків служби

; (68)

– частки відрахувань від балансової вартості на повне відновлення базового та нового обладнання, які розраховуються як величини, зворотні термінам служби обладнання, з урахуванням їх морального спрацювання ( );

– строки служби базової і нової бурової установки відповідно;

– єдиний нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень ( = 0,15);

– економія експлуатаційних витрат.

; (69)

– супутні капітальні вкладення споживача (без урахування вартості основного обладнання);

– річний обсяг виробництва (впровадження) нового обладнання в натуральних одиницях.

 

Література

 

1. Закон України “Про ціни і ціноутворення” від 3.12. 1990р. // Усе про бухгалтерський облік. – 1998. – №26.

2. Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф.Покропивного. – Вид.
2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2001.

3. Економіка підприємства: Навч. посібник / І.М. Бойчик та ін. – К.: Каравела; Львів: Новий світ – 2000, 2001.

4. Збірник задач з економіки нафтогазових галузей промисловості: Навчальний посібник / За ред. Я.С. Вітвицького. – К.: УМК ВО, 1992.

5. Довідник із нафтової справи / За заг. ред. докторів технічних наук В.С. Бойка, Р.М. Кіндрата, Р.С. Яремійчука. – К.: Вища школа, 1996.


 

Додатки

Додаток 1

Норми витрати матеріалів

на одиницю об’єму бурових робіт

Найменування матеріалів Одиниця вимірювання Норма витрат Ціна, грн.
  Труби обсадні / 1000 м проходки
  Труби бурильні / 1000 м проходки
  Долота м / долото
  Канат сталевий / 1000 м проходки 3,5
  Колодки гальмівні / 1000 м проходки 108,0
  Цемент тампонажний кг / 1 м проходки
  Хімреагенти кг / 1 м проходки
  Частини запасні коп. / 1 грн. осн. фондів 4,8  

Додаток 2

Коефіцієнт оборотності бурового обладнання

Швидкість буріння, м/верст.-міс. до Експлуатаційне буріння Розвідувальне буріння
1,22 1,31
1,24 1,35
1,33 1,39
1,38 1,43
1,40 1,49
1,44 1,54
1,49 1,58
1,53 1,61
1,56 1,63
1,59 1,65
1,62 1,67
1,65 1,71
1,69 1,73
1,72 1,75
1,73 1,77
1,75 1,80
1,77 1,82
1,80 1,84
1,83 1,85
1,84 1,86
1,87 1,89
1,89 1,91
1,90 1,93
1,91 1,94
1,92 1,95
1,94 1,96
1,95 1,97
1,96 1,98
1,98 1,99
1,99 2,00
3200 і більше 2,00 2,01

 


Додаток 3

Склад вахти при бурінні установкою

з електричним приводом

 

Професія робітників Розряд При бурінні свердловини глибиною, м
до 1500 від 1500 до 4000 більше
  Бурильник VI -
V - -
  Помічник бурильника V - -
IV
III -
  Усього  

 

Додаток 4

Кількісний і кваліфікаційний склад робітників,

обслуговуючих силові агрегати в складі бурової вахти

 

Професія робітників Розряд При бурінні свердловин
на двигунах внутр. згорання на газо- турбін­ному приводі електро-буром
при 1-2 при 3 і більше
  Дизеліст-моторист бурових установок V - - -
IV -
III - - -
  Електромонтер IV - - -
  Усього  

 

Додаток 5

Тарифна сітка

 

Тарифний розряд I II III IV V VI
Тарифний коефіцієнт 1,0 1,06 1,224 1,376 1,576 1,865
Збільшення, %, до попереднього розряду - 10,0 11,0 12,0 15,0 18,0

Примітка. Годинну тарифну ставку робітника першого розряду прийняти в розмірі 5,65 грн.


Зміст

 

 

Вступ.................................................................................... 3

1. Склад контрольної роботи.............................................. 3

2. Методичні вказівки до виконання окремих розділів контрольної роботи............................................................. 5

Література.......................................................................... 23

Додатки............................................................................... 24

 


Просмотров 424

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!