Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ КУРСОВОЇ РОБОТИОСНОВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

для студентів денної форми навчання спеціальностей

 

6.010104.05 «Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок» спеціалізація «Телекомунікаційні системи та мережі, системи мобільного, супутникового зв’язку та радіотехніки»,

6.010104.40 «Професійна освіта. Електроніка» спеціалізація «Комп’ютерні системи та мережі»

6.010104.36 «Професійна освіта. Комп'ютерні технології» спеціалізація «Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні»

6.010104.29 «Професійна освіта. Електромеханіка» спеціалізація «Автоматизовані системи управління промисловими установками»

 

Затверджено

Науково-методичною радою Української інженерно-педагогічної академії

Протокол № 1 від 29.08.2013р.

 

 

Харків, 2013


УДК 658.386.35.621.31 (075.8)

Методика професійного навчання: основні технології навчання методичні вказівки по виконанню курсової роботи для студентів денної форми навчання спеціальностей 6.010104.05 «Професійна освіта. Телекомунікації та зв'язок» спеціалізація «Телекомунікаційні системи та мережі, системи мобільного, супутникового зв’язку та радіотехніки», 6.010104.40 «Професійна освіта. Електроніка» спеціалізація «Комп’ютерні системи та мережі»; 6.010104.36 «Професійна освіта. Комп'ютерні технології» спеціалізація «Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні»; 6.010104.29 «Професійна освіта. Електромеханіка» спеціалізація «Автоматизовані системи управління промисловими установками» / Укр. інж.-пед. акад.; упоряд.: О.Е. Коваленко, Н.О. Брюханова, Н.В. Корольова, М.Р. Рогуліна – Х., УІПА, 2013. – 140 с.

 

Під загальною редакцією д.пед.н., проф. Коваленко О.Е.

 

 

Інформаційно-методичне забезпечення дисципліни «Методика професійного навчання: основні технології навчання» в цьому виданні представлено методичними вказівками з надання науково-методичної допомоги студентам денної форми навчання у процесі організації та безпосередньо виконання курсової роботи з цієї дисципліни.Метою виконання курсової роботи є перевірка уміння студентів розробляти дидактичні проекти підготовки фахівців того або іншого освітньо-кваліфікаційного рівня (кваліфікованого робітника, молодшого фахівця, бакалавра, спеціаліста).

Методичні вказівки призначено для студентів денної форм навчання.

 

Рецензент: к.т.н., проф. Белова О.К.

 

© О.Е. Коваленко, 2013

© Н.О. Брюханова, 2013

© Н.В. Корольова, 2013

© М.Р. Рогуліна, 2013

© УІПА, 2013

 

 


ЗМІСТ

Вступ
1. Цілі і завдання курсової роботи.
2. Завдання на курсову роботу.
3. Вказівки щодо організації виконання курсової роботи.
3.1. Склад і обсяг курсової роботи, планування й організація роботи над нею.
3.2. Порядок оформлення і захисту курсової роботи.
4. Методичні вказівки щодо виконання розділів курсової роботи.
Додатки.

 

 


ВСТУП

Інженер-педагог готується для викладання професійно орієнтованих і спеціальних дисциплін у професійних ліцеях, технікумах, коледжах, а також у системі підвищення кваліфікації на промислових підприємствах.

Діяльність інженера-педагога пов’язання з постійною необхідністю знаходити рішення різних техніко-технологічних, організаційних, економічних, екологічних і навчально-виховних задач, спрямованих на організацію і здійснення навчально-виховного процесу в професійних навчальних закладах. Але, як усякий трудовий процес, дана діяльність має свої закономірності і технологію. Ґрунтуючись на здатності людини прогнозувати майбутнє, інженерам-педагогам необхідно вивчити педагогічну діяльність, сформувати уміння передбачати навчально-виховну ситуацію і проектувати її.Питання педагогічного проектування освоюються студентами інженерно-педагогічних спеціальностей у процесі їх методичної підготовки. Базові знання при цьому формуються в ході вивчення таких курсів, як «Методологічні засади професійної освіти», «Дидактичні основи професійної освіти», «Психологія праці», а також спецкурсів.

Методична підготовка є інтегруючою ланкою між психолого-педагогічною й інженерною підготовками. Мета – сформувати у інженерів-педагогів уміння педагогічного проектування, а точніше – уміння створювати і реалізовувати власні дидактичні проекти. Досягнення цієї мети здійснюється в кілька етапів, на кожному з яких формується необхідний рівень професійно-методичних дій.

У межах методичної діяльності для першого рівня характерні дії по вирішенню часткових методичних завдань на матеріалі окремих навчальних тем, а також відтворення засвоєного теоретичного матеріалу. Даний рівень професійної підготовки формується в межах методичної підготовки шляхом вивчення теоретичного курсу «Методика професійного навчання: дидактичне проектування» і виконання ряду завдань окремих з тем курсів «Теоретичні основи електротехніка», «Електричні машини й електропривод» тощо.

Критерієм оцінки цього рівня є сформовані уміння вирішувати професійні задачі, пов'язані з:

– аналізом кваліфікаційних документів;

– конструюванням змісту навчального матеріалу за даною темою;

– розробкою педагогічних технологій на рівні окремої теми.Для другого рівня характерне формування здібностей виконувати комплекс методичних дій, пов’язаних з педагогічним проектуванням і розробкою педагогічних технологій у межах реальної спеціальності. Реалізується другий рівень при освоєнні курсу «Методика професійного навчання: основні технології навчання» і виконанні курсової роботи на матеріалі конкретної професії. Критерієм оцінки цього рівня є сформована у студентів здатність проектувати реальні системи навчання в рамках конкретної спеціальності, конструювати зміст навчального матеріалу для визначеної робочої професії і обирати необхідні технології навчання відповідних фахівців.

Метою третього рівня є формування здібностей конструювати власну педагогічну систему в залежності від умов навчання і виховання конкретного фахівця, а також створення і перевірка з наступним коректуванням даної системи. Для цього рівня характерними є також уміння обирати на основі аналізу найбільш ефективні шляхи рішення педагогічних задач. Цей рівень формується в ході проходження педагогічних практик. Критерієм його оцінки є уміння розробляти власний дидактичний проект при здачі Державного іспиту.

Підсумком методичної підготовки є дипломне проектування, що ставить своєю задачею перевірку у студентів здібностей розробляти програму професійної підготовки (підвищення кваліфікації, перепідготовки тощо) фахівців, які можуть працювати на спроектованих підприємствах.

Курсова робота з методики професійного навчання є заключною ланкою другого етапу і відіграє важливішу роль у формуванні дидактико-проектувальних умінь у студентів. Виконання курсової роботи повинне забезпечити освоєння дидактичних і проектувальних умінь у студентів до рівня, необхідного для організації і здійснення навчального процесу в ході педагогічних практик, а також виконання дипломного проекту.

Дійсні методичні вказівки покликані допомогти студентам усвідомити мету і задачі курсової роботи, а також організувати роботу в ході його виконання.

 


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Просмотров 339

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!