Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Формування доходів, витрат і прибутку підприємства 

Вказівки до виконання

На підприємстві використовують наступні показники оцінки та аналізу фінансових результатів:

- доходи від реалізації продукції;

- доходи від інших операцій;

- прибуток на одиницю продукції;

- прибуток від реалізації продукції;

- прибуток від операційної діяльності;

- прибуток від звичайної діяльності;

- прибуток від надзвичайних заходів;

- прибуток оподаткування;

- чистий прибуток.

Завдання 1. Використовуючи вихідні дані табл. 9.1 і алгоритм представлений на рис. 9.1. необхідно провести аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

Таблиця 9.1 – Аналіз доходів і витрат від господарської діяльності підприємства

Показник варіант Абсол. відхилення  
сума план факт від плану від 2009  
 
 
    Доход (виручка від реалізації) 1,3  
2,4  
5,7  
6,8  
0,9  
Податок на додану вартість 0-9        
Акцизний збір 0-9  
Інші відрахування з доходу 0-9  
    Собівартість реалізованої продукції 1,3  
2,4  
5,7  
6,8  
0,9  
Адміністративні витрати 0-9  
Витрати на збут 0-9  
Інші операційні витрати 0-9  
Фінансові витрати 0-9  
7 8
Доход від участі в капіталі 0-9
Надзвичайний прибуток 0-9  
Чистий дохід        
Валовий прибуток        
Фінансовий результат від операц. діяльності        
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування        
Податок на прибуток від звичайної діяльності        
Фінансовий результат від звичайної діяльності        
Податок на надзвичайний прибуток        
Чистий прибуток        
                             

  


Рисунок 9.1 - Схема формування фінансових результатів

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №10

Відображення витрат у фінансовій звітності

Завдання 1. Власники вклали у підприємство, що займається перевезенням вантажів 100 тис. грн. Для початку діяльності необхідна купівля будівлі і транспортних засобів, вартість яких наведена в табл. 4.1. Для цього підприємство отримує в банку кредит строком на 20 років під 25% річних. Термін служби будівлі 50 років, транспортних засобів 10 років. Протягом року підприємством було здійснено перевезення в обсязі, наведеному в табл. 4.1. Тариф на перевезення 1 ткм становить 1,58 грн. При цьому замовники послуг сплачують 20 тис. грн. наступного року. Витрати палива, мастильних матеріалів, витрати на автомобільні шини за рік наведені в табл. 10.1. На початку періоду підприємство закупило запасних частин на суму 35 тис.грн., а в процесі поточного ремонту за рік використало на суму 25 тис.грн. При цьому 11 тис.грн. підприємство сплатило постачальнику запасних частин цього року, а решту має виплатити наступного. Інші витрати на технічне обслуговування і ремонт склали за рік 12 тис.грн. Заробітна плата водіїв склала 220 тис.грн. Витрати на заробітну плату апарату управління та відповідні соціальні заходи складають 110 тис.грн., витрати на рекламу 12 тис.грн. Амортизація нараховується за прямолінійним методом. Скласти баланс на початок і на кінець року, а також звіт про фінансові результати, проаналізувати відображення витрат у фінансовій звітності підприємства. Розрахунки здійснювати без урахування ПДВ.Таблиця 10.1 - Вихідні дані для виконання завдання

Показник Варіант
Початкова балансова вартість будівлі, тис.грн.
Початкова балансова вартість транспортних засобів, тис.грн.
Обсяг перевезень, тис. ткм
Витрати на паливо, тис. грн.
Витрати на мастильні матеріали, тис. грн.
Витрати на автомобільні шини, тис. грн.

Вказівки до виконанняЗгідно з операціями, які мали місце до початку роботи підприємства, складаємо агрегований Баланс на початок року (табл. 10.2).

 

Таблиця 10.2 – Баланс на початок року

Актив Пасив
Стаття Сума Стаття Сума
1. Необоротні активи   1. Власний капітал  
Основні засоби   Статутний капітал  
- залишкова вартість   Нерозподілений прибуток  
- первісна вартість   2. Забезпечення наступних витрат і платежів  
- знос   3. Довгострокові зобов’язання  
2. Оборотні активи   Довгострокові кредити банків  
Грошові кошти в національній валюті   4. Поточні зобов’язання  
Виробничі запаси   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги  
Дебіторська заборгованість   5. Доходи майбутніх періодів  
Баланс   Баланс  

За операціями, що було здійснено протягом року складається Звіт про фінансові результати (табл. 10.3).

 

Таблиця 10.3 – Звіт про фінансові результати

Стаття Сума
Чистий дохід від реалізації продукції (послуг)  
Собівартість реалізованої продукції (послуг)  
Витрати на оплату праці  
Витрати на соціальні заходи  
Витрати на паливно-мастильні матеріали  
Витрати на автомобільні шини  
Витрати на технічне обслуговування та ремонт  
Амортизація  
Валовий прибуток  
Адміністративні витрати  
Витрати на збут  
Фінансовий результат від операційної діяльності  
Фінансові витрати  
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування  
Податок на прибуток  
Чистий прибуток  

На базі даних, отриманих при складанні Звіту про фінансові результати складається за допомогою прямого методу Звіт про рух грошових коштів (табл. 10.4).

 

Таблиця 10.4 – Звіт про рух грошових коштів

Стаття Сума
1. Надходження на рахунок  
Виручка від реалізації послуг  
2. Перерахування з рахунку  
Виплата заробітної плати  
Відрахування на соціальні заходи  
Витрати на паливно-мастильні матеріали  
Витрати на автомобільні шини  
Витрати на технічне обслуговування та ремонт  
Адміністративні витрати  
Витрати на збут  
Виплата відсотків банку  
Повернення позики  
Податок на прибуток  
Чистий грошовий потік  

 

Необхідно зауважити, що в даному випадку в Звіті про рух грошових коштів входять дані від тих операцій, які супроводжуються реальними надходженнями або виплатами (припливами або відтоками) грошових коштів з рахунку підприємства. Тому в цей звіт не включаються амортизаційні відрахування. Проте, до Звіту про рух грошових коштів включено повернення або надходження позикових коштів, які не було включено до Звіту про фінансові результати, оскільки сама сума коштів (а не їх вартість, тобто відсотки за користування ними) не є витратами підприємства, хоча й супроводжується рухом грошових коштів. Слід також врахувати суму відстрочки платежу підприємства постачальникам та покупців підприємству.

Баланс на кінець року складається з урахуванням фінансових результатів і чистого руху грошових коштів. При цьому чистий прибуток направляється на поповнення власного капіталу (збиток – на його зменшення), тобто впливає на пасив балансу, а чистий рух грошових коштів корегує суму грошових коштів, яка відображається в активі балансу. Також протягом року нараховується амортизація необоротних активів (основного капіталу та нематеріальних активів), яка зменшує їх вартість наприкінці року, а сума позикових коштів у пасиві зменшується на обсяг позикових коштів, що були повернуті банку протягом року. Слід врахувати також суму дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства й величину виробничих запасів на кінець року.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №11


Просмотров 496

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!