Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз структури собівартості послугЗавдання 1.Використовуючи вихідні дані табл. 4.1 необхідно визначити зменшення собівартості перевезень вантажів за рахунок відносного скорочення витрат по статті «Паливно-мастильні матеріали» в АТП.

Завдання 2.Використовуючи вихідні дані табл. 4.2 визначити зменшення собівартості перевезень у гривнях і відсотках та річну економію у таксомоторному АТП, яке встановило на автомобілях лічильники, що сприяло підвищенню попиту на перевезення та кращій організації праці.

Вказівки до виконання

Завдання 1. Зниження собівартості перевезень за рахунок відносного зменшення витрат за окремими статтями визначається за формулою:

 

, (4.1)

 

де Ісі - індекс зміни витрат за і-ю статтею витрат;

Ір - індекс зміни обсягу перевезень;

і - питомий вміст і-ї статті витрат у загальних витратах на перевезення в базовому періоді, %.

Завдання 2. Для розв’язання завдання необхідно визначити загальні витрати до і після встановлення на автомобілях лічильників, що містять витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи (37,2% від заробітної плати), загальні змінні та постійні витрати. Після чого визначити собівартість перевезення 1 км пробігу та її зменшення (збільшення) у вартісному та відсотковому виразі. Економія витрат визначається за формулою:

 

, (4.2)

 

де В0, В1 - питомі витрати на одиницю продукції до і після впровадження заходу;

Р1 - обсяг робіт (продукції) після впровадження заходу, ткм, пас.-км, пл. км тощо.


Таблиця 4.1 - Вихідні дані для виконання завдання 1

Показник Варіант
Витрати на паливно-мастильні матеріали, тис.грн.                    
- у плановому році 937,9 1030,1 987,1 954,1 967,5 980,6 1100,3 905,4 945,3 950,3
- у попередньому році 912,5 998,4 945,3 945,8 930,1 966,7 1092,1 876,4 932,1 943,2
Вантажообіг, тис. ткм                    
- у плановому році
- у попередньому році
Загальна сума витрат у попередньому році, тис.грн. 5876,8 6045,1 5780,1 5835,4 5539,7 6098,1 5467,2 5786,9 5587,4 5342,1

 Таблиця 4.2 - Вихідні дані для виконання завдання 2

Показник Варіант
Середній платний пробіг автомобілів-таксі за рік, тис. км                    
- до встановлення лічильника
- після встановлення лічильника
Фонд робочого часу, тис. авт.-год. 143,2 142,1 144,3 123,6 135,2 144,8 141,5 139,1 134,2 149,7
Коефіцієнт платного пробігу                    
- до встановлення лічильника 0,81 0,82 0,8 0,83 0,81 0,82 0,8 0,82 0,83 0,81
- після встановлення лічильника 0,86 0,87 0,85 0,86 0,87 0,88 0,86 0,88 0,87 0,85
Змінні витрати на 1 км пробігу, без заробітної плати, грн. 0,45 0,52 0,54 0,59 0,53 0,53 0,52 0,49 0,47 0,46
Постійні витрати на 1 авт.-год., грн. 2,33 2,54 2,35 2,76 2,12 2,34 2,65 2,54 2,87 2,56
Норматив заробітної плати на 1 грн. доходів, грн. 0,15 0,16 0,2 0,14 0,12 0,18 0,16 0,13 0,14 0,12
Дохід, тис.грн.                    
- до встановлення лічильника 3210,2 3212,3 3023,4 2913,4 3024,1 3285,8 3157,3 3190,2 3324,5 3125,6
- після встановлення лічильника 3721,3 3892,1 3745,6 3923,2 3685,1 3734,1 3810,4 3712,4 3623,1 3341,2

Завдання 3.Визначити вплив зміни техніко-експлуатаційних показників використання рухомого складу АТП на собівартість перевезень на основі вихідних даних (табл. 4.3)Вказівки до виконання

Одним з основних шляхів зниження собівартості перевезень є покращення техніко-експлуатаційних показників використання рухомого складу.

Вплив коефіцієнту випуску парку автомобілів на собівартість перевезень визначається наступним способом.

1) Визначається аналітичний вантажообіг:

 

, (4.3)

 

де Вαв - виконання планового коефіцієнту випуску парку автомобілів, %;

Р - плановий вантажообіг, тис. ткм.

2) Визначається додатковий вантажообіг або втрати в вантажообігу:

 

. (4.4)

 

3) Визначається виконання плану з вантажообігу:

 

. (4.5)

 

4) Визначаються змінні і постійні витрати на одиницю продукції, а також собівартість одиниці продукції:5) Визначається аналітичний загальний пробіг автомобілів:

 

, (4.6)

 

де qсер - середня вантажопідйомність автомобілів, т;

γ - коефіцієнт використання вантажопідйомності;

β - коефіцієнт використання пробігу.

 


Таблиця 4.3 - Вихідні дані для виконання завдання 3

Показник Варіант
Середня вантажопідйомність автомобіля, т 5,396 6,465 3,453 7,891 6,734 4,212 2,856 6,345 6,342 4,564
Коефіцієнт випуску парку автомобілів за планом 0,739 0,767 0,634 0,345 0,956 0,675 0,786 0,736 0,864 0,912
Коефіцієнт випуску парку автомобілів звітний 0,741 0,786 0,756 0,357 0,967 0,756 0,812 0,786 0,879 0,937
Технологічна швидкість, км/ год. 26,19 32,14 27,48 31,99 27,56 26,14 24,12 45,23 32,11 28,18
Коефіцієнт використання пробігу за планом 0,589 0,645 0,598 0,611 0,564 0,537 0,647 0,752 0,64 0,742
Коефіцієнт використання пробігу звітний 0,583 0,634 0,59 0,599 0,561 0,523 0,634 0,745 0,631 0,715
Коефіцієнт використання вантажопідйомності 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9
Час простою під навантаженням і розвантаженням на одну їздку, год. 0,242 0,324 0,278 0,234 0,315 0,278 0,264 0,254 0,289 0,311
Відстань навантаженої їздки, км 17,7 16,7 19,2 18,4 17,1 16,9 18,2 19,7 18,2
Загальний пробіг автомобілів, тис. км
Вантажообіг, тис. ткм
Змінні витрати, тис. грн.
Постійні витрати, тис. грн.

 

 


6) Визначається величина планових змінних витрат на 1 км пробігу автомобіля:

 

, (4.7)

 

де Взм - планова загальна величина змінних витрат, тис. грн.;

Lзаг - загальний плановий пробіг автомобілів, тис. км.

7) Визначається аналітична сума змінних витрат:

 

, (4.8)

 

8) Розраховуються аналітичні змінні витрати на одиницю продукції (аналітичний вантажообіг) та зменшення (або збільшення) змінних витрат на одиницю продукції.

9) Оскільки постійні витрати підприємства не залежать від зміни коефіцієнту використання парку автомобілів, сума постійних витрат залишається без змін. Тому аналітична величина постійних витрат приймається рівною плановій.

10) Розраховуються аналітичні постійні витрати на одиницю продукції (аналітичний вантажообіг) та зменшення (або збільшення) постійних витрат на одиницю продукції.

11) Визначається аналітична собівартість продукції як сума аналітичних змінних витрат та аналітичних постійних витрат на одиницю продукції, а також зниження (або збільшення) собівартості одиниці продукції.

Вплив коефіцієнту використання пробігу на собівартість перевезень визначається наступним способом.

1) Визначається аналітичний вантажообіг:

 

, (4.9)

 

де Вβ - виконання плану по коефіцієнту використання пробігу, %;

δβ - коефіцієнт, що враховує непропорційну залежність між вантажообігом і коефіцієнтом використання пробігу автомобілів, який визначається за формулою:

 

, (4.10)

 

де lвант - відстань їздки з вантажем, км;

Vт - технічна швидкість, км/год.;

tн-р - час простою під навантаженням і розвантаженням за одну їздку, год.

2) – 11). Усі інші показники визначаються аналогічно попереднім розрахункам. Слід зазначити, що при визначенні аналітичного пробігу необхідно використовувати звітну величину коефіцієнту використання пробігу.

Результати розрахунків звести у вигляді таблиці 4.4.

 

Таблиця 4.4 - Вплив зміни техніко-експлуатаційних показників використання рухомого складу на собівартість

Показник Збільшення собівартості або зменшення
Всього В тому числі за рахунок
змінних витрат постійних витрат
грн. % грн. % грн. %
Коефіцієнт випуску парку автомобілів            
Коефіцієнту використання пробігу            
Всього            

 

На основі отриманих результатів зробити висновки щодо зміни вантажообігу та пробігу відповідно до зміни техніко-експлуатаційних показників використання рухомого складу; зміни постійних і змінних витрат на одиницю продукції; впливу техніко-експлуатаційних показників використання рухомого складу на собівартість продукції.


Практичне заняття № 5


Просмотров 405

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!