Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Аналіз залежності витрат від обсягу наданих послугМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Методичні вказівки

 

До виконання практичних робіт

з дисципліни ,,Основи економіки транспорту”

для студентів напрямку навчання

1004 – «Транспортні технології»

 

 

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний автомобільно-дорожній

університет

 

До видавництва й у світ дозволяю

Проректор І.П.Гладкий

 

Методичні вказівки

 

До виконання практичних робіт

з дисципліни ,,Основи економіки транспорту”

для студентів напрямку навчання

1004 – «Транспортні технології»

 

Всі цитати, цифровий, фактичний Затверджено

матеріал і бібліографічні відомості методичною радою

перевірені, написання сторінок університету

відповідає стандартам протокол___від _______

 

Укладачі: Горова К.О.

Кирчата І.М.

 

Відповідальний за випуск: Дмитрієв І.А.

 

 

Харків, ХНАДУ, 2011

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний автомобільно-дорожній

університет

 

Методичні вказівки

 

До виконання практичних робіт

з дисципліни ,,Основи економіки транспорту”

для студентів напрямку навчання

1004 – «Транспортні технології»

 

 

Затверджено

методичною радою

університету

протокол № __від _____

 

Харків, ХНАДУ, 2011

Укладачі:

Горова К.О.,

Кирчата І.М.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни „Основи економіки транспорту ” – Харків: ХНАДУ, 2011. – 70 с. Укр. мов.

 

Методичні рекомендації присвячено виконанню практичних занять з дисципліни «Основи економіки транспорту». Докладно розглянуто методики калькулювання собівартості витрат на перевезення, аналізу витрат та собівартості, обліку витрат та планування фінансової звітності, розрахунку податку на прибуток і податку на додану вартість, що підлягають сплаті підприємством.Вказівки призначені для студентів, що навчаються за напрямком 1004 – «Транспортні технології», викладачів, слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації.

ЗМІСТ

 

  ВСТУП
1. Аналіз залежності витрат від обсягу наданих послуг
2. Собівартість перевезень
3. Горизонтальний та вертикальний аналіз витрат на надання послуг
4. Аналіз структури собівартості послуг
5. Використання факторного аналізу для оцінки зміни обсягів наданих послуг
6. Оцінка впливу вартісного чинника на обсяг надання послуг
7. Аналіз обсягу наданих послуг в динаміці і за структурою
8. Формування та аналіз собівартості в процесі прогнозування отримання додаткового прибутку
9. Формування доходів, витрат і прибутку підприємства
10. Відображення витрат у фінансовій звітності
11. Нормування витрачання палива і мастильних матеріалів
12. Визначення витрат на автомобільні шини
13. Податкова накладна
14. Декларація з податку на додану вартість
15. Декларація з податку на прибуток підприємства
  Додатки

 


ВСТУП

 

Навчальна дисципліна «Основи економіки транспорту» відноситься до циклу нормативних дисциплін природничо-наукової та загальноекономічної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з галузі знань 1004 «Транспортні технології» зі спеціальностей 6.100400 «Організація перевезень і управління на транспорті», 6.100400 «Організація і регулювання дорожнього руху», 6.100400 «Транспортні системи».Метою викладання дисципліни є підготовка фахівця до виконання майбутніх функціональних обов’язків у сфері економіки транспорту, а саме організації обліку та аналізу витрат, формування собівартості продукції й визначення податку на додану вартість й податку на прибуток підприємства.

Предметом даної навчальної дисципліни є наукові принципи формування і обліку виробничих витрат на підприємствах транспорту, формування собівартості перевезень та транспортних послуг, а також оподаткування доходів і прибутку підприємств.

Згідно мети, основні завдання дисципліни полягають у формуванні знань, вмінь та уявлень згідно предмету дисципліни.

Після вивчення дисципліни майбутній фахівець повинен вміти:

- класифікувати витрати на надання послуг та виконання робіт;

- аналізувати валові витрати на надання послуг та виконання робіт;

- складати кошторис витрат на обсяг транспортних послуг в залежності від виду транспорту, підприємства та наданих послуг;

- розраховувати повну собівартість перевезень та надання супутніх транспортних послуг;

- проводити аналіз собівартості послуг та визначати резерви її зниження;

- використовуючи результати діяльності підприємства, за нормативними методиками і інструкціями заповнити документи щодо обліку витрат за видами послуг, що надаються;

- використовуючи результати діяльності підприємства, за нормативними методиками і інструкціями заповнити документи щодо обліку витрат на виконання робіт за видами транспорту;

- використовуючи результати діяльності підприємства, за нормативними методиками і інструкціями заповнити податкову накладну, реєстр отриманих та виданих податкових накладних; декларацію про податок на додану вартість;- використовуючи результати діяльності підприємства, за нормативними методиками і інструкціями, в умовах відповідного до структури підприємства підрозділу вести облік валових доходів, прибутку підприємства і валових витрат від всіх видів діяльності;

- скласти декларацію про прибуток підприємства.

У подальшому, отримані знання з дисципліни, будуть використані при вивченні фахових дисциплін: основи підприємництва, основи маркетингу, економіка транспорту.

Формування рівня вмінь здійснюється з опорою на раніш отримані знання шляхом проведення практичних занять, відпрацьовуються рішення типових задач, видаються індивідуальні завдання для самостійної роботи.

 


ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1

Аналіз залежності витрат від обсягу наданих послуг

 

Витрати виробництва – це грошове вираження витрат виробничих факторів (капітал, труд, природні ресурси), що необхідні для здійснення підприємством своєї виробничої і комерційної діяльності.

По відношенню до обсягу виробництва продукції (надання послуг)витрати поділяються на змінні й постійні. В роботі автотранспортного підприємства (АТП) під обсягом виробництва прийнято розуміти загальний пробіг, оскільки транспортна продукція безпосередньо пов'язана з пробігом.

Змінні витрати (Ззм) - це витрати, загальна величина яких на даний період часу знаходиться в безпосередній залежності від обсягу виробництва і реалізації (залежать від зміни загального пробігу). Під постійними витратами (Зпост)розуміють такі витрати, сума яких в даний період часу не залежить безпосередньо від обсягу і структури виробництва і реалізації, тобто не залежить від загального пробігу.

Сума постійних і змінних витрат складає валові витратипідприємства (собівартість продукції). Із збільшенням обсягу виробництва і реалізації продукції валові витрати на одиницю продукції знижуються за рахунок зниження постійних витрат.

Залежність між постійними і змінними витратами можна представити наступним чином:

 

Y = а + bx,

Y- загальна сума витрат;

а – абсолютна сума постійних витрат;

b – змінні витрати на одиницю продукції;

x – обсяг виробництва продукції (надання послуг).

Поділ витрат на постійні й змінні лежить в основі методу, який широко поширений в економіці, - побудова графіка критичного обсягу виробництва або графіка беззбитковості. За допомогою аналізу беззбитковості можна не тільки розрахувати критичний обсяг виробництва, але і обсяг, при якому може бути отриманий запланований (цільовий) прибуток. При побудові графіка беззбитковості передбачається, що не відбувається змін цін на сировину і продукцію за період, на який здійснюється планування; постійні витрати вважаються незмінними в обмеженому діапазоні обсягу продажів; змінні витрати на одиницю продукції не змінюються при зміні обсягу продажів; продажі здійснюються достатньо рівномірно.

Точка беззбитковостівизначає яким повинен бути обсяг продажів для того, щоб підприємство працювало беззбитково, могло покрити всі свої витрати, не отримуючи при цьому прибуток.

Точка беззбитковості має велике значення в питанні життєстійкості компанії та її платоспроможності. Так, ступінь перевищення обсягів продажів над точкою беззбитковості визначає запас фінансової стійкості підприємства.

Формула розрахунку точки беззбитковості в натуральному виразі (у штуках продукції або товару) має наступний вигляд:

 

Тбн = Зпост / (Цод – Зодзм), (1.1)

 

Формула розрахунку точки беззбитковості в вартістному виразі:

 

Тбвар = ВР*зпост/(ВР – Ззм), (1.2)

 

В свою чергу виручка (ВР) розраховується наступним чином:

ВР= Цод*Q, (1.3)

 

Прибуток від надання послуг:

 

ПР=ВР-S=ВР-(Зпостзм), (1.4)

Завдання 1. Використовуючи вихідні дані наведені в табл.1 необхідно:

провести аналіз залежності витрат (загальних і одиничних) від обсягу послуг, що надаються;

визначити точку беззбитковості в натуральному й вартісному виразі;

графічно зобразити залежність загальних і одиничних витрат від зміни обсягу послуг, що надаються;

графічно зобразити точку беззбитковості.

 

Таблиця 1 – Аналіз залежності витрат від обсягу послуг

варіант Обсяг послуг, Q, т-км. Ціна од. транспортної послуги (Цод), грн Собівартість послуг, грн Собівартість од. транспортної послуги, грн Виручка (ВР), грн Прибуток (ПР), грн
всього в т.ч. всього в т.ч.
Зпост Ззм Зод пост Зод зм
1,3 1,1            
1,1                
1,1                
1,1                
1,1                
2,4 1,5            
1,5                
1,5                
1,5                
1,5                
5,7 1,5            
1,5                
1,5                
1,5                
1,5                
6,8 1,8            
1,8                
1,8                
1,8                
1,8                
0,9 1,5            
1,5                
1,5                
1,5                
1,5                

Практичне заняття №2

Собівартість перевезень

Завдання. За вихідними даними (табл. 2.1) визначити суму витрат на перевезення і скласти калькуляцію собівартості одиниці транспортної роботи (табл. 2.2).

Вказівки до виконання

Собівартість продукції — це виражені в грошовій формі витрати на споживані під час виготовлення продукції засоби вироб­ництва, оплату праці робітників, послуги інших підприємств, витрати на реалізації продукції, а також витрати на управління й обслуговування виробництва.

 

1) Витрати на оплату праці.

1.1 Заробітна плата водіїв.

Фонд основної заробітної плати водіїв вантажних автомобілів визначається за формулою:

 

, (2.1)

 

де Q - об’єм перевезень вантажів, тис. т;

- оборот вантажів (виконана транспортна робота), тис. ткм;

Ст, Сткм - відрядні розцінки за 1 т перевезеного вантажу і 1 ткм транспортної роботи;

Кдоп - коефіцієнт, який враховує надбавки та доплати водіїв

 

Відрядна розцінка за 1т перевезеного вантажу визначається за формулою:

 

, (2.2)

 

де Сгод - встановлена годинна тарифна ставка для оплати праці водіїв, грн.;

Нчас.т - норми часу простою автомобіля під навантаженням і розвантаженням 1т вантажу, год.;


Таблиця 2.1 – Вихідні дані
Показник Варіант
Обсяг перевезень вантажів, тис.т
Оборот вантажів, тис.ткм
Доплати водіям, %
Годинна тарифна ставка для оплати праці водіїв, грн. 15,7 16,7 13,5 12,7 14,8 14,7 13,6 12,4 11,2 17,9
Норма простою під навантаженням і розвантаженням на 1т, хв. 15,2 16,1 17,3 13,5 13,7 14,3 15,8 16,7 14,7 12,5
Клас вантажу І ІІ І ІІІ І ІІ І ІІІ ІІ ІІ
Номінальна вантажопідйомність, т 2,6 3,5 4,5 2,7 5,4 6,4 3,2
Умови перевезень місто за містом, дороги І групи за містом, дороги ІІ групи місто за містом, дороги І групи місто місто за містом, дороги І групи за містом, дороги ІІ групи місто
Коефіцієнт використання пробігу 0,5 0,75 0,6 0,8 0,5 0,7 0,9 0,5 0,6 0,8
Норма витрат на заробітну плату ремонтних робітників на 1000 км пробігу, грн.
Пробіг, тис. км
Заробітна плата інших категорій працюючих, %
Ціна палива, грн.
Лінійна норма витрат палива на пробіг автомобіля, л на 100 км 24,5 25,8 30,5 25,6 25,8 43,2 45,7 32,1 48,9 33,4
Норми витрат мастильних матеріалів, л на 100 л палива                    

Продовження табл. 2.1

Показник Варіант
моторні оливи 2,2 2,1 2,4 2,5 2,4 2,1 2,4 2,3 2,3
трансмісійні оливи 0,25 0,2 0,22 0,21 0,24 0,27 0,25 0,24 0,33 0,2
спеціальні оливи 0,1 0,11 0,12 0,12 0,14 0,14 0,2 0,15 0,14 0,13
пластичні мастила 0,25 0,2 0,25 0,23 0,22 0,21 0,24 0,26 0,26 0,25
Ціна мастильних матеріалів                    
моторні оливи
трансмісійні оливи
спеціальні оливи
пластичні мастила
ціна гасу
Кількість автомобілів
Норма витрат на відновлення спрацювання і на ремонт автомобільних шин на 1000 км пробігу, грн. 10,76 11,2 15,4 10,1 9,6 12,4 15,6 13,5 14,8 12,3
Норма на технічне обслуговування і ремонт рухомого складу, грн. на 1000 км пробігу
Початкова балансова вартість автомобіля, грн.

К - поправочний коефіцієнт залежно від класу вантажу:

І класу К = 1;

ІІ класу К = 1,25;

ІІІ класу К = 1,66;

IV класу К = 2.

Відрядна розцінка за 1ткм транспортної роботи визначається за формулою:

 

, (2.3)

 

де Нчас.ткм - норма часу на виконання 1 ткм транспортної роботи.

Норма часу на виконання 1ткм транспортної роботи визначається за формулою:

 

, (2.4)

 

де Vрозр - розрахункова норма (швидкість) пробігу автомобілю для відповідної групи доріг;

qн - номінальна вантажопідйомність автомобілю, т;

β - коефіцієнт використання пробігу.

Розрахункові норма пробігу під час роботи автомобілів у місті встановлені незалежно від дорожнього покриття; для автомобілів вантажопідйомністю до 7 т - 25 км/год.; для автомобілів вантажопідйомністю 7 т і вище - 24 км/год. Під час роботи за містом розрахункова норма пробігу автомобілів дорогами І групи встановлена 49 км/год., ІІ групи - 37 км/год., ІІІ групи - 28 км/год.

 

1.2 Заробітна плата ремонтних робітників.

Заробітна плата ремонтних робітників визначається за нормативом на 1000 км пробігу:

 

, (2.5)

 

де L - пробіг, тис. км;

Нрем - норма витрат на заробітну плату ремонтних робітників на 1000 км пробігу, грн.

 

1.3 Заробітна плата інших категорій працюючих.

Витрати на заробітну плату інших категорій працюючих визначаються як певний відсоток від витрат на заробітну плату водіїв.

 

2) Відрахування на соціальні заходи

До складу елемента «Відрахування на соціальні заходи» входять:

- відрахування на обов’язкове державне пенсійне страхування (33,2% від витрат на заробітну плату);

- відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням і вихованням (1,5%);

- відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (1,3%);

- відрахування на обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричиняють втрату працездатності (1,2%);

 

3) Витрати на паливно-мастильні матеріали

Витрати палива в визначаються за формулою:

 

, (2.6)

 

де Hs - лінійна норма витрат палива на пробіг автомобіля, л на 100 км;

Hw - норма витрат палива на виконання транспортної роботи (враховує додаткові витрати палива при русі автомобіля з вантажем) - 2 л на 100 ткм.

Витрати мастильних матеріалів (моторні оливи, трансмісійні оливи, спеціальні оливи, пластичні мастила) визначаються згідно нормативу їх витрачання на 100 л палива:

 

(2.7)

 

де Нм - норматив витрачання мастильних матеріалів, л на 100 л палива.

Витрати на паливно-мастильні матеріали визначаються множенням витрат паливно-мастильних матеріалів в натуральному виразі на їх ціну.

Витрати гасу встановлюються в розмірі 0,5% від витрати палива у вагомому вираженні. Витрати інших матеріалів приймається в розмірі 100 грн. на кожний ходовий автомобіль на рік.

4) Витрати на відновлення зносу і на ремонт автомобільних шин визначаються за формулою:

 

, (2.8)

 

де Нш - норма витрат на відновлення спрацювання і на ремонт автомобільних шин на 1000 км пробігу, грн.;

nк - кількість коліс на автомобілі (без запасного), од. (6 коліс).

 

5) Витрати на технічне обслуговування і ремонт рухомого складу включають витрати на запасні частини і матеріали і визначаються за відповідними нормами на 1000 км пробігу.

6) Амортизаційні відрахування по рухомому складу на підставі діючих норм амортизаційних відрахувань визначаються в розмірі 10% від початкової балансової вартості рухомого складу.

7) Інші витрати, до складу яких входять загальногосподарські (накладні) витрати, адміністративні витрати, витрати на збут та інші непрямі витрати становлять 25% від суми всіх попередніх статей витрат.

8) Загальна сума витрат на перевезення визначається за формулою:

 

, (2.9)

 

де Воп - витрати на оплату праці, грн.;

Всз - витрати на соціальні заходи, грн.;

Впмм - витрати на паливно-мастильні матеріали, грн.;

Вш - витрати на відновлення зносу і на ремонт автомобільних шин, грн.;

Вто - витрати на технічне обслуговування і ремонт рухомого складу, грн.;

А - амортизаційні відрахування по рухомому складу, грн;

Він - інші витрати, грн.

9) Собівартість одиниці транспортної роботи визначається за формулою:

, (2.10)

 

 

10) Калькуляція собівартості вантажних перевезень складається у вигляді табл. 2.2

 

Таблиця 2.2 - Калькуляція собівартості вантажних перевезень

Статті витрат Сума, грн. Витрати на 1 ткм
витрати на оплату праці    
витрати на соціальні заходи    
витрати на паливно-мастильні матеріали    
витрати на відновлення зносу і на ремонт автомобільних шин    
витрати на технічне обслуговування і ремонт рухомого складу    
амортизаційні відрахування по рухомому складу    
інші витрати    
Всього    

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3


Просмотров 746

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!