Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Private Sub CommandButton1_Click()Модуль 3. Табличний процесор Excel.

Табличний процесор Excel. Робочі книги, аркуші й вікно Excel. Операції над робочим аркушем і його об'єктами. Типи даних в Excel і їхнє введення. Арифметичні й логічні вирази. Обчислення в Excel. Абсолютні і відносні адреси, стандартні функції, логічні функції ЕСЛИ, И, ИЛИ, функції обробки даних Дата/Час. Діаграми і їхні типи. Майстер діаграм, побудова й редагування діаграм. Робота з базами даних (БД) в Excel. Основні поняття й правила створення БД. Застосування команд Автофільтр і Розширений фільтр.

 

Лабораторні роботи

При підготовці до кожної лабораторної роботи необхідно:

1. Ознайомитися зі змістом лабораторної роботи.

2. Проробити теоретичний матеріал конспекту лекцій, посилання на який вказано на початку лабораторної роботи.

3. Відповісти на контрольні запитання, наведені наприкінці лабораторної роботи (самоконтроль).

Перед лабораторною роботою і під час ії виконання необхідно:

1. Одержати допуск до лабораторної роботи, відповівши на контрольні запитання викладача.

2. Виконати лабораторну роботу й записати її результати в особисту папку на ПК.

3. Оформити звіт про лабораторну роботу й захистити ії у викладача.

 

Л а б о р а т о р н а р о б о т а № 1

Лінійні і розгалужені алгоритми та програми

Мета роботи: алгоритмізація і програмування лінійних і розгалужених обчислювальних процесів. При підготовці до роботи вивчити теоретичний матеріал (стор.22- 24).

Завдання 1. Скласти блок-схему та програму для рішення завдань, представлених у таблиці Л1.1.

Таблиця Л1.1.

№ вар Умова № вар Умова
t=max(x+y+z,xy)+min(x,y) z=min[max(a,x),b]
max(a,b) при a>0 c= min(a,b) при a<=0 max(a,b) при a<2 z= min(a,c) при a>=2
Для даних a,b,c перевірити, чи виконується нерівність a<b<c Для даних x,y,z перевірити, чи виконуються одночасно нерівності x>y і y>z
z=max[min(a,b),c] t=[min(a,b)]2+[max(b,c)]2
c=max(ab,a+b)+min(a,b) z=max[x+y,max(a,b)]
Дано точки (x1,y1) і (x2,y2). Визначити, чи лежать вони на одному колі із центром на початку координат Визначити, чи належить точка (x,y) колу радіуса R із центром на початку координат
Визначити, чи лежить точка (x,y) усередині кола із центром у точці (1,1) і радіусом, рівним 5. Визначити, чи належить точка (x,y) відрізку, що з'єднує точки (1,1) і (5,10).
Визначити, чи належить точка (x,y) кільцю із центром на початку координат із зовнішнім радіусом 5 і із внутрішнім радіусом 3. Визначити номер четвертині площини, в якій знаходиться точка (x,y).
Визначити, чи лежить точка (x,y) усередині еліпса x2/169+y2/25 = 1 Визначити, чи лежить точка (x,y) на прямій ax+by=c
Визначити, чи колінеарні вектори a=(a1,a2,a3) і b=(b1,b2,b3) Дано числа a,b,c. Подвоїти ці числа, якщо a>b>c, і замінити їхніми абсолютними значеннями в протилежному випадку
z=min(a-b,ab)+max(a,b) z=max(a,b,c)
t=max[min(a,b), min(b,c)] z=max(ab,ac)+min(a,c)
h=max(a,b+c)+min(ac,bc) g=min[max(xy,x+y), x/y)]
28

Приклад 1.1.Умова.Скласти блок-схему та програму обчислення z=max[min(x,y), a/b)]

Позначення: m=min(x,y).VBA-програма

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim x As Single, y As Single, a As Single, b As Single

Dim m As Single, z As Single

x = Val(InputBox("ввод x="))

y = Val(InputBox("ввод y="))

a = Val(InputBox("ввод a="))

b = Val(InputBox("ввод b="))

If x < y Then m = x Else m = y

If m > a / b Then z = m Else z = a / b

MsgBox "z=" & z

End Sub

Блок-схема

 
 

 

 


Оформлення протоколу лабораторної роботи

1. В зошиті представити умову і блок-схему рішення кожного з 2-х завдань.

2. Відповісти на контрольні запитання.

Запитання для самоперевірки

1. Поняття алгоритму.

2. Типи алгоритмів.

3. Властивості алгоритмів.

4. Запис алгоритму у вигляді блок-схем. Декларування змінних.

5. Алгоритми лінійної структури. Оператори введення-виведення.

6. Алгоритми структури, що розгалужується. Оператор IF.

Л а б о р а т о р н а р о б о т а № 2

Циклічні алгоритми і програми

Мета роботи: алгоритмізація і програмування циклічних обчислювальних процесів. При підготовці до роботи вивчити теоретичний матеріал (стор.24- 26).

Завдання 1. Скласти блок-схему для рішення завдань, представлених у таблиці Л2.1.

 

Таблиця Л2.1.

№ вар. Умова № вар. Умова
s=a+a2+...+a6 s=(a+x)(a+2x)...(a+6x)
s=(5+8+... +35)/(4+7+...+34) s=1+3+32+... +37
p=8*9*... *14/(8+9+...+14) p=4*6*...*20/(4+6+...+20)
s=2+22+23+...+27 s=sinx+sin2x+...+sin8x
p=(x-2)(x-4)(x-8)(x-16) p=a(a+2)(a+4)...(a+2n)
s=(2+4+...+40)/(1+3+...+39) s=3+32+...+36
p=(a-1)(a-2)...(a-11)/a p=(y-3)(y-6)...(y-12)
Звести число 4 в 7-ий ступінь, не застосовуючи операцію підняття до степеня Підняти число 3 до 8-го степеня, не застосовуючи операцію підняття до степеня.
p=n! p=(10*12*...*2n)/(n2+1)
Обчислити площу кругу для значень радіуса R=1;1,5; 2; ...;5 Обчислити довжину кола для значень радіуса R=2; 2,5; 3; ...;7
Обчислити y=ln(x2+1) для х, що змінюється від 1 до 5 із кроком 0,5. Обчислити y=Ö(x3+2x) для х, що змінюється від 2 до 10 із кроком 0,5.
Обчислити y=x3+2x2+7 для х, що змінюється від - 2 до 2 із кроком 0,1 Обчислити y=2x2+х+6 для х, що змінюється від 1 до 5 із кроком 0,2

Приклад 2.1.Умова.Скласти блок-схему обчислення р=(x+1)(x+2)...(x+n)

 

Програма


Просмотров 639

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!