Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Визначення частоти пульсу пальпаторним методомПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ІНСТРУКЦІЯ № 22

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

З ФІЗІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ : 512 010102

ТЕМА: Фізіологія кровообігу

ОСНАЩЕННЯ:таблиці, планшети, схеми

КОНКРЕТНІ ЦІЛІ:

Знати:

1. Анатомічні та функціональні відмінності різних типів су­дин.

1. Основні закони гемодинаміки.

2. Механізм формування судинного тонусу. Загальний периферичний опір судин.

3. Лінійна та об’ємна швидкість руху крові. Час повного кругообігу крові.

4. Кров’яний тиск: артеріальний (систолічний, діастолічний, пульсовий, середній), капілярний, венозний; фактори, що його визначають.

5. Фізіологічні основи вимірювання кров’яного тиску. Артеріальний пульс, його основні параметри.

Вміти:

1. Пояснювати фізіологічні механізми здійснення кровообігу по судинах та регуляції гемодинаміки, їх роль у забезпеченні життєдіяльності організму.

2. Диференціювати судини за функціями.

3. Оволодіти методом вимірювання артеріального тиску за методом М.С. Короткова і принципами розрахунку середнього та пульсового тиску.

4. Інтерпретувати результати дослідження артеріального тиску.

5. Пояснювати механізм створення систолічного та діастолічного артеріального тиску.

6. Спостерігати реакцію капілярів на подразнення (дермографію), оцінювати результат.

 

Практичні навички:

¾ вимірювати артеріальний тиск, аналізувати та трактувати його величину;

¾ вираховувати середній артеріальний та пульсовий тиски, трактувати їх зміни;

¾ вираховувати максимальну частоту скорочення серця при фізичному навантаженні.

 

План проведення заняття

1 Співбесіда з теми

2 Аудиторна самостійна робота ( згідно орієнтовній карті).

4. Відпрацювання практичних навичок.

5 Оформлення щоденників

 

Література: А) Основна - В. І. Філімонов « Фізіологія людини»

Б) Допоміжна - Г. М. Чайченко « Фізіологія людини»

І. С. Кучеров «Фізіологія людини»

С. А. Георгієва « Фізіологія»

 

Викладач Павлик О. А.

Орієнтовна карта до ПЗ № 22 .

  1. Заповніть німу таблицю.

Функціональні типи судини

Тип судини Характеристика
Амортизуючі судини  
Резистивні судини  
Судини-сфінктери  
Обмінні судини  
Ємнісні судини  
Шунтуючі судини  

Намалюйте рефлекторну дугу регуляції системного кровообігу при різних фізіологічних станах організму

  1. Виміряти АТ у сусіда по парті і дати йому характеристику.

Вимірювання артеріального тиску

Мета: Виміряти показники артеріального тиску аускультативним методом, розрахувати пульсовий та середній тиск.

Хід роботи. Цим методом вимірюється як систолічний, так і діастолічний тиск крові.

Руку досліджуваного, який сидить, повністю розслаблену кладуть на горизонтальну поверхню, яка забезпечує стійке поло­ження кисті. На оголене плече накладають манжетку тонометра, щільно притискаючи її до шкіри. Нижній край манжетки не повинен закривати місце розгалудження плечової артерії у ліктьо­вій ямці. Пальпаторно визначають пульсацію однієї з артерій (променеву або ліктьову) та встановлюють в цьому місці фонен­доскоп.

За допомогою груші в манжеті піднімають тиск повітря до зникнення периферичного пульсу на променевій артерії, після чого за допомогою клапану в системі апарату починають поступово знижувати тиск. За умови незначного перевищення тиску в пере-тиснутій плечовій артерії над тиском у манжеті на місці встанов­лення фонендоскопа буде прослуховуватись перший поштовх сис­толічної хвилі крові (тон Короткова). В данному випадку на шкалі тонометра фіксується показник, що відповідає максимальному (сис­толічному) тиску крові.

Поступове повільне зниження тиску в манжеті призводить до вирівнювання тиску в манжеті і в плечевій артерії. Аускультативно це відповідає спочатку наростанню сили тонів, обумовленому по­доланням опору ділянки стенозованої манжетою плечової артерії, а потім послабленню тонів і, нарешті, їх зникненню. Зафіксувавши на шкалі прибору момент останнього, почутого за допомогою фонендоскопа поштовху, реєструють мінімальний (діастолічний) тиск. Для контролю цю маніпуляцію повторюють 2-3 рази, попе­редньо повністю випускаючи повітря з манжети.

Висновки.

  1. Пропальпувати пульс у сусіда по парті і дати йому характеристику його параметрам ( частоті, ритмічності, напруженості і наповненню).

Визначення частоти пульсу пальпаторним методом

М е т а: Визначити частоту пульсу пальпаторним методом.

Хід роботи. Визначити пульс на променевій артерії внут­рішньої поверхні зап'ястка у нижній чверті передпліччя, прикла­даючи два пальці (II і III). Частоту пульсу підрахувати за 1 хв. Повторити підрахунок після фізичного навантаження (10-20 при­сідань).

Зробити висновки про причини та механізми зміни частоти пульсу.

Висновки.

  1. Визначити вид дермографізму у себе та сусіда по парті, пояснити отриманий результат.

Вирішіть тести

1. Укажіть, у яких судинах найбільша, а в яких найменша лі­нійна швидкість кровотоку:


A. Найбільша в аорті.

Б. Найменша в аорті.

B. Найбільша в капілярах.

Г. Найменша в капіляра


2. Поясніть, чому середня лінійна швидкість кровотоку у венах менша ніж в артеріях:

A. Загальне венозне русло в 2-3 рази ширше артеріального.

Б. Залежить від товщини стінок судини.

B. У венах кров тече до серця.

Г. Залежить від властивостей венозної крові.

3. Укажіть, які органи виконують роль кров'яного депо:


A. Печінка.

Б. Легені.

B. Підшкірні судини.

Г. Селезінка.


4. Перелічте фактори, які визначають рівень кров 'яного тиску:


A. Величина сечовипускання.

Б. Кількість крові в артеріях.

B. В'язкість крові.

Г. Хвилинний об'єм крові та стан судин.


5. Перелічте фактори, які регулюють рівень кров'яного тиску:


A. Потовиділення.

Б. Зміна еластичних властивостей артерій.

B. Регуляція периферичного опору.

Г. Регуляція серцевого викиду.


6. Укажіть, які фактори визначають потік рідини по судинах:


A. Різниця тиску на початку та в кінці судини.

Б. Діаметр судини.

B. Турбулентний (вихрьовий) або ламінарний (шаровий) рух рідини.

Г. В'язкість рідини.


7. Назвіть фактори, які визначають артеріальний тиск:


A. Робота серця.

Б. Тонус судин.

B. Еластичність судинної стінки.

Г. Опір потоку крові в судинах різного діаметру.

Д. Кількість циркулюючої крові.Е. Фази серцевого циклу


8. Час кровообігу крові - це ....

1) Час проходження крові через велике і мале кола кровообігу;
2) Час проходження крові через ма-лий коло кровообігу;
3) Час проходження крові через велике коло кровообігу;
4) Час, за який кров проходить від легких до коронарних артерій.
9. Артерії є судинами ......


1) резистивного;
2) магістральними;
3) ємнісними;
4) обмінними.


10. Артеріоли є судинами......


1) резистивного;
2) магістральними;
3) ємнісними;
4) обмінними.


11. Вени є судинами:


1) резистивного;
2) магістральними;
3) ємнісними;
4) обмінними.

 


12. Капіляри є судинами ......


1) резистивного;
2) магістральними;
3) ємнісними;
4) обмінними.

 


13. Основний опір току крові виникає у .....


1) венах;
2) артеріях і венах;
3) артеріолах;
4) капілярах ..


14. Об'ємна швидкість кровотоку - це ......

1) Швидкість просування частинок крові вздовж судини;
2) Кількість крові, що протікає через посудину в одиницю часу;
3) Кількість крові, що повертається до серця в одиницю часу;
4) Швидкість руху крові в аорті.
15. Лінійна швидкість кровотоку - це .....

1) Швидкість просування частинок крові вздовж судини;
2) Кількість крові, що протікає через посудину в одиницю часу;
3) Кількість крові, що повертається до серця в одиницю часу;
4) Швидкість руху крові в аорті.
16. Лінійна швидкість кровоточу максимальна в ......


1) венах;
2) артеріях;
3) аорті;
4) капілярах.

 


17 Систолічний тиск - це ......

1) Максимальний тиск крові в артеріях при скороченні шлуночків;
2) Максимальний тиск крові в артеріях при скороченні лівого шлуночка;
3) Мінімальний тиск крові в артеріях при розслабленні лівого шлуночка;
4) Максимальний тиск крові в серці.
18. Діастолічного тиску - це ......

1) Мінімальний тиск крові в артеріях при розслабленні лівого шлуночка;
2) Мінімальний тиск крові в артеріях при скороченні лівого шлуночка;
3) Максимальний тиск крові в артеріях при розслабленні лівого шлуночка;
4) Мінімальний тиск крові в серці.
19. Пульсовий тиск - це:

1) Різниця між систолічним і діастолічним тиском;
2) Середня величина між систолічним і діастолічним тиском;
3) Тиск крові в момент серцевого викиду;
4) Тиск крові на променевій артерії в момент серцевого викиду.
20 Середній тиск - це.....

1) Різниця між систолічним і діастолічним тиском;
2) Сума систолічного і 1/3 діастолічного тиску;
3) Сума діастолічного і 1/3 пульсового тиску;
4) Середня арифметична між систолічним і діастолічним тиском.

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 863

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!