Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЮРОБОЧА ПРОГРАМА

Та

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

щодо виконання контрольної роботи

з дисципліни «Економічна теорія»

(для студентів всіх напрямів підготовки

денного та заочного відділення)

 

Донецьк ДААТ -2011

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКА АКАДЕМІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

КАФЕДРА «МЕНЕДЖМЕНТ І ЛОГІСТИКА»

РОБОЧА ПРОГРАМА

Та

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання контрольної роботи

з дисципліни «Економічна теорія»

(для студентів всіх напрямів підготовки

заочного відділення)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні методкомісії

напряму підготовки 030601 «Менеджмент»

Протокол № від 30.08.2011р.

Голова методичної комісії

____________Смерічевська С.В.

 

 

Донецьк ДААТ -2011

УДК 656.13 (071)

 

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів всіх напрямів підготовки заочного відділення)/ Укладач: Т.В. Ібрагімхалілова – Донецьк: ДААТ, - 2011. – с.

 

У методичних вказівках приведена програма курсу, містяться теоретичні питання контрольної роботи, ситуаційні та тестові завдання . Приведене інформаційне забезпечення до виконання контрольної роботи.

 

Укладач: Ібрагімхалілова Т.В., ст.. викладач

кафедри «Менеджмент і логістика»

 

 

Рецензент: Лутай Л.А. д.е.н., проф. .

 

 
Відповідальний за випуск: Ібрагімхалілова Т.В., ст.. викладач


З М І С Т

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТА
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЮ «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»  
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
ЗАХИСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ:
- перелік теоретичних питань для контрольної роботи та підготовки до заліку з дисципліни «Економічна теорія»
- задачі
-ситуації щодо розв’язання.
- тести
Таблиця варіантів контрольної роботи
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ

  


1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ У ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТА

Мета дисципліни «Економічна теорія» - створення теоретичних основ підготовки фахівців з економіки за всіма видами економічних дисциплін; формування базового рівня економічної грамотності, необхідної для впевненої орієнтації у повсякденної економічної діяльності; адаптація студентів до змін у житті суспільства і допомога в професійній орієнтації фахівців; формування культури економічного мислення: вироблення адекватних уявлень про суть економічних явищ і їх взаємозв'язків, вміння виносити аргументовані судження з економічних питань, набуття досвіду в аналізі конкретних економічних ситуацій.

Завдання дисципліни - вивчення теоретичних положень мікро-, мезо- та макроекономічного розділів, які є методичною базою всіх економічних дисциплін.

Курс економічної теорії повинен підкріпити професійну підготовку майбутнього фахівця економічними знаннями, закласти основи для подальшого вивчення спеціальних розділів економіки, дати навички прийняття раціональних економічних рішень в різних сферах життя.У процесі вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти теоретичними основами мікро-, мезо- та макроекономіки, що враховують різні варіанти проведеної державної економічної політики в питаннях оподаткування, зміни ставки Нацбанку, інвестиційної політики та ін

Для вирішення цих завдань студенти повинні ознайомитися з основними проблемами економічної організації суспільства, методами і системами аналізу, сферами застосування економічних знань. Особливий наголос в курсі робиться на вивчення проблем мікроекономіки, оскільки це основна сфера діяльності майбутніх фахівців.

Структура курсу об'єднує в собі 17 тем. Для забезпечення самостійної роботи студентів наводиться список рекомендованої літератури на прикінці методичних вказівок..


СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО МОДУЛЮ

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

 

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

1. Загальне уявлення про значення і стан економічної теорії в сучасному світі

2. Виникнення та основні етапи розвитку економічної науки

3. Предмет економічної теорії

4. Метод економічної теорії

5. Сучасні напрямки і школи економічної теорії

 

Тема 2. Суспільне виробництво: сутність, структура, результати

1. Загальна характеристика господарської діяльності

2. Суспільне виробництво та його роль в житті суспільства

3. Центральні проблеми господарської діяльності і способи їх вирішення в різних економічних системах

4. Суспільний продукт, його склад і стадії руху

 

 

Тема 3. Загальна характеристика ринкової економіки

1. Основні форми ведення суспільного господарства

2. Товарне виробництво - вихідний пункт виникнення капіталізму та основна форма сучасного економічного життя

3. Суб'єкти сучасного ринкового господарства та економічні цілі в ринковій системі економіки4. Закон вартості - економічний закон товарного господарства

 

 

Тема 4. Власність і її роль в економіці

1. Сутність власності як економічної категорії

2. Трансформація форм власності в зв'язку із змінами матеріальних умов господарської діяльності

3. Різноманіття форм власності та видів підприємницької діяльності

4. Форми власності і теоретичні основи перехідної економіки

 

 

Тема 5. Економічна теорія товару та грошей

1. Товар і його властивості

2. Теорія граничної корисності та суб'єктивна цінність блага. Основні напрямки критики трудової теорії вартості

3. Гроші, їх сутність і основні функції

4. Інфляція: сутність, причини, наслідки

 

Тема 6. Ринковий механізм і елементи його функціонування

1. Сутність і функції ринку

2. Ринковий механізм і його елементи

3. Попит і фактори, що визначають його величину

4. Пропозиція товару і його крива

5. Пропозиція та попит: ринкова рівновага

 

 

Тема 7. Економічна роль і функції сучасної держави

1. Ринок і держава

2. Економічні функції уряду

3. Підприємницька діяльність держави

4. Податки і бюджетне регулювання

 

 

Тема 8. Теорія факторів виробництва і розподілу факторних доходів

1. Основні фактори виробництва

2. Людина - головний фактор і мета суспільного виробництва

3. Факторні доходи та їх функціональний розподіл

4. Формування цін на фактори виробництва

 

 

Тема 9. Теорія капіталу і прибутку

1. Визначення капіталу в марксистській і сучасній економічній літературі

2. Економічна природа прибутку

3. Кругообіг і оборот капіталу

4. Виробництво додаткового продукту - основа економічного і соціального прогресу суспільства

 

 

Тема 10. Ринок праці та заробітна плата

1. Механізм функціонування ринку праці

2. Інвестиції як джерело попиту на працю

3. Заробітна плата як плата за працю

4. Основні форми і сучасні системи оплати праці

 

 

Тема 11. Доходи від підприємництва. Прибуток на промисловий капітал

1. Витрати виробництва і прибуток

2. Ціноутворення на промислову продукцію і послуги

3. Освіта середньої норми прибутку. Ціна виробництва

 

Тема 12. Формування факторних доходів на торговий і позиковий капітал

1. Торговий капітал і торговий прибуток

2. Торговий капітал як відокремилися частина промислового капіталу

3. Витрати обігу

4. Джерела торгового прибутку

5. Позичковий капітал і позичковий відсоток

6. Джерела освіти і специфіка руху позичкового капіталу

7. Кредит і його форми

8. Типи банків і їх роль у національній економіці

 

 

Тема 13. Ринок земельних ресурсів і земельна рента

1. Особливості відтворення та економічних відносин в сільському господарстві

2. Рента і орендна плата

3. Види земельної ренти

4. Ціна землі

 

 

Тема 14. Національна економіка та механізм її розвитку

1. Національна економіка: цілі та результати

2. Сутність і функції фінансів

3. Фіскальна політика держави та її вплив на обсяг національного виробництва

4. Вплив споживання та інвестицій на обсяг національного виробництва

 

 

Тема 15. Економічне зростання: джерела, типи, рушійні сили

1. Економічне зростання і його рушійні сили

2. Сучасний тип економічного зростання та його особливості

3. Ефективність виробництва

4. Теорія економічної рівноваги та ефективності зростання

 

 

Тема 16. Соціальна політика держави

1. Ринковий механізм формування доходів і соціальна політика держави

2. Складові доходів населення

3. Диференціація доходів населення: багаті і бідні

4. Економічне зростання та економічно відсталі країни

 

 

Тема 17. Міжнародні аспекти економічної теорії

1. Міжнародний поділ праці та теорія порівняльних переваг

2. Економічні відносини в системі всесвітнього господарства та їх регулювання

3. Сучасні проблеми зовнішньоекономічної політики України

4. Глобальні економічні проблеми

3. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ

КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Студенти всіх спеціальностей заочного відділення вивчають курс "Економічна теорія". Після вивчення матеріалу студенти виконують контрольну роботу. Перевірка знань студента здійснюється за допомогою здачі заліку чи іспиту (залежно від спеціальності).

Оцінюючи знання студентів, викладач виходить насамперед з розуміння вивченого матеріалу, засвоєння основних тенденцій розвитку економічних процесів, вміння застосувати їх на практиці.

У заочному курсі основний метод навчання - самостійна робота студентів. Але це не означає, що вони можуть не відвідувати лекції, семінарські заняття та консультації. Джерелом знань для студента-заочника є лекції, основна та додаткова література. Необхідно також використовувати матеріали періодичної преси - газет, журналів, тижневиків.

Мета контрольної роботи з дисципліни "Економічна теорія" - вивчення і дослідження проблем економічної науки, що передбачає володіння змістом і методами економічної теорії.

Виконання та захист контрольної роботи передбачає вирішення наступних завдань:

- формування і закріплення знань основних категорій, принципів, законів, механізмів і методів економічної науки;

- розвиток навичок самостійної роботи з літературою та іншими джерелами наукової інформації;

- формування наукового, творчого, індивідуального поглядів на актуальні проблеми економіки.

Студенти, які виконують контрольну роботу, повинні здати її в терміни, встановлені навчальним планом.

Приступаючи до написання роботи, особливу увагу необхідно приділити з'ясуванню змісту понять і категорій, звернувшись до довідкової літератури по темі. Робота з довідковою літературою видається найбільш раціональним способом ознайомлення з проблемами, що підлягають вивченню.

Перш, ніж приступити до виконання контрольної роботи, слід проконсультуватися з викладачем, який допоможе усвідомити зміст контрольної роботи та структуру понятійного апарату, який розкриває проблематику. Засвоївши основні поняття, необхідно приступити до вивчення рекомендованої літератури. Хочеться застерегти від спроб некритичного викладу або простого переписування того чи іншого джерела, оскільки журнальна стаття, глава монографічного дослідження або навчального посібника мають особисту логіку викладу матеріалу. Бажано наводити різні точки зору на аналізовані проблеми, що буде свідчити про самостійність роботи з літературою.

Практика перевірки контрольних робіт показує, що досить часто матеріал викладається без зв'язку з планом. Тому при написанні роботи потрібно прагнути до того, щоб висловлюваний матеріал не виходив за рамки теми, кожне питання плану отримав закінчений виклад і перехід від одного пункту до іншого був логічним.

Контрольна робота передбачає освітлення двох теоретичних питань, однієї задачі, двох тестів та виконання практичного завдання. Розкрити сутність теоретичних питань та відповісти на тести студенту допоможе вивчення джерел інформації, що рекомендуються наприкінці методичних вказівок. Виконання практичного завдання, поданого в контрольній роботі у виді ситуації, передбачає узагальнення відповідних теоретичних знань, придбаних студентом при самостійному вивченні різних тем дисципліни «Економічна теорія». Рішення ситуації повинно бути аргументовано. Завершуватися контрольна робота повинна переліком джерел інформації, які використовувалися студентом для її виконання.

Номер варіанту кожної контрольної роботи утворюють дві останні цифри шифру студента. Номери питань та практичних вправ контрольної роботи студент встановлює по відповідній таблиці варіантів в клітці /див. с. 25-26/, розташованої на перетині рядка, номером якої є передостання цифра шифру, із стовпцем, номером якого є остання цифра шифру.

Готову контрольноїроботу студент повинен здати до деканату (ауд. 148) не пізніше ніж за 20 календарних днів до іспиту.

Викладач перевіряє роботу в 14 денний термін з дня здачі та реєстрації роботи у кабінеті.

4. ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольнаробота повина бути виконана українською мовою.

Перша сторінка роботи – титульний аркуш (див. додаток 1). На другій сторінці наводиться план роботи з вказівкою номерів сторінок, які відповідають питанням і підпитанням роботи. Текст роботи пишеться на одній стороні стандартного аркуша (формат А4) розбірливо і акуратно.

Обсяг контрольної роботи – 10-12 сторінок формату А-4.

У разі виконання контрольної роботи на комп’ютері загальні вимоги до форматування тексту є такими: шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5, всі поля 2 см, абзац – 1,25 – 1,27 см, форматування тексту по ширині аркуша, нумерація сторінок у правому верхньому куті. Обов’язковою умовою є наявність полів для зауважень рецензента і нумерація сторінок. На перших трьох сторінках номери сторінок не проставляються.

У список літературних джерел, що розташований в кінці контрольноїроботи, включається література, яку безпосередньо використано при написанні роботи (вона цитувалася, на неї посилалися або вона послужила відправною точкою при формуванні концепції автора).

Список літератури формується в наступному порядку:

1) законодавчі акти України в хронологічному порядку їх прийняття;

2) монографії, збірники, статті - в алфавітному порядку прізвищ авторів; що не мають на титульному аркуші автора - в алфавітному розташуванню заголовків.

Зразок бібліографічного оформлення літературних джерел наведений в додатку 3.

Всі цитати і статистичні дані повинні мати посилання на відповідні літературні джерела. Допускається два варіанти оформлення посилань:

· посилання наводиться знизу сторінки і відділяється від тексту горизонтальною лінією. У посиланнях на книги вказується прізвище і ініціали автора, повна назва книги, видавництво, рік видання і кількість сторінок (див. додаток 4а);

· посилання у вигляді [№, З], де № - номер літературного джерела в списку літератури, що використовується, З - номер сторінки, з якої взята цитата (див. додаток 4 б). У разі безпосереднього цитування, перед назвою джерела ставиться “див. там-то”.

Таблиці, що наводяться в тексті, графіки, діаграми, рисунки, математичні моделі повинні бути правильно оформлені.

Таблиці нумеруються арабськими цифрами в межах розділу (питання). У правому верхньому куту таблиці над заголовком вміщується напис “Таблиця” з вказівкою номера таблиці. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділеного крапкою (див. додаток 5 а).

Рисунки (графіки, схеми, різні діаграми) також нумеруються в межах розділу. Нумерації складаються з слів “Рисунок” (графік, діаграма), номер розділу, крапка, номер малюнка в розділі. Найменування малюнка вміщують над ілюстрацією, номер малюнка - під нею (див. додаток 5 б).

При першому посиланні на рисунок (таблицю) вказується його (її) повний номер, при повторному посиланні додають “див.”, наприклад “див. рис. 2.1”. Якщо в роботі одна таблиця (рисунок), її (його) не нумерують і слова “Таблиця” (“Рис.”) не пишуть.

Практичні завдання (задачі) оформлюються на окремих аркушах. Завдання повинно бути переписано (в разі написання контрольної роботи власноруч) або набране на комп’ютері та роздруковане (в разі використання комп’ютерної техніки), а розв’язання задачі мати необхідні пояснення.

Слід звернути увагу, що в разі використання комп’ютерної техніки для написання роботи практична частина обов’язково має бути виконана відповідно до наведених вимог до форматування та роздрукована за допомогою принтера.

Порушення вимог до оформлення контрольної роботи призводить до необхідності її переробки.

5. ЗАХИСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Подана на кафедру контрольна робота перевіряється та рецензується викладачем (протягом 14 календарних днів з дати подання та реєстрації в деканаті – ауд. 148) і повинна бути захищена студентом до іспиту або заліку.

Керівник роботи перевіряє контрольну роботу та виставляє попередню оцінку. Якщо оцінка позитивна, робота допускається до захисту. На роботі зазначається «До захисту», ставиться дата та підпис викладача.

При підготовці до захисту студенту потрібно уважно ознайомитися з наведеними критичними зауваженнями рецензента, додатково вивчити питання, що викликали ці зауваження.

Захист контрольної роботи відбувається після її перевірки викладачем та допуском до захисту під час проведення консультації. В разі наявності зауважень в рецензії студенту необхідно провести доопрацювання контрольної роботи та повторно здати її для перевірки.

Під час захисту контрольної роботи студент повинен продемонструвати знання категоріального апарату, розуміння основних теоретичних положень роботи та вміння їх практичного використання. Захист контрольноїроботи складається з доповіді студента (5 - 7 хвилин) по виконаній роботі та у відповідях на питання, які поставлені в рецензії керівником або виникли в ході захисту. Після цього визначається захищена чи не захищена контрольнаробота.

Оцінювання контрольної роботи здійснюється викладачем, на роботі ставиться надпис «Захищено», дата та підпис викладача. Захищена контрольна робота виступає допуском студента до складання іспиту з дисципліни «Економічна теорія».

*** Студенти, які не виконали і не захистили контрольної роботи, до контрольного заходу (іспиту, заліку або диференційованого заліку) не допускаються.

 

6. ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 

6.1. Перелік теоретичних питань для контрольної роботи та підготовки до заліку з дисципліни «Економічна теорія»

 

1. Предмет і метод економічної теорії.

2. Характеристика факторів суспільного виробництва.

3. Обмеженість ресурсів, причини, значення обмеженості для макрорівня і мікрорівня.

4. Економічна система. Характеристика ринкової, командної і змішаної економіки.

5. Способи розподілу обмежених ресурсів в економічній системі.

6. Ринок, його характеристика за охопленням, за суб'єктами купівлі та продажу.

7. Закон попиту, криві попиту.

8. Закон пропозиції, криві пропозиції.

9. Фактори, що впливають на попит і пропозицію.

10. Еластичність попиту за ціною. Закон Енгеля. Детермінанти еластичності попиту. Їх вплив на розвиток економіки.

11. Корисність, її функція. Закон рівних граничних корисностей.

12. Криві і карти байдужості. Використання карт байдужості на мікрорівні.

13. Економічні витрати. Їх характеристика.

14. Класифікація витрат фірми.

15. Характеристика закону спадної граничної продуктивності (прибутковості).

16. Характеристика ринкових моделей.

17. Характерні риси чистої монополії. Основні риси чистої монополії

18. Монопсонія, її унікальність. Дія монопсонії на ринку

19. Олігополія, характеристика, типи. Особливості попиту та ціноутворення на ринку.

20. Нецінова конкуренція і цінова дискримінація. Їх характеристика і значення для сучасного ринку

21. Своєрідність ринку праці, як ринку специфічного ресурсу.

22. Земельна рента і ціна землі.

23. Підприємницький дохід і економічний прибуток, її функції

24. Фірми та межі втручання держави в ринкову економіку

25. Власність як основа виробничих відносин.

26. Система національних рахунків, їх характеристика.

27. Розрахунок ВНП.

28. Економічні цикли, їх характеристика

29. Безробіття: визначення, види безробіття, форми, її вимір.

30. Економічні та соціальні витрати безробіття.

31. Інфляція: сутність, причини. Види інфляції.

32. Громадські витрати інфляції.

33. Інвестиції та фактори, що впливають на їх величину.

34. Характеристика ринків макрорівня.

35. Номінальний і реальний доходи.

36. Державне розподіл доходів.

37. Державний бюджет, його характеристика і функції. Мультиплікатор бюджету.

38. Фіскальна політика держави. Принципи оподаткування.

39. Бюджетний дефіцит. Принципи освіти та шляхи боротьби з бюджетним дефіцитом.

40. Фінансова система країни. Фінанси, їх функції.

41. Гроші, їх характеристика, функції, агрегати.

42. Попит та пропозиція на гроші. Рівняння Фішера.

43. Банківська система країни. Функції Нацбанку України.

44. Банківська система країни. Функції комерційних банків.

45. Кредитно-грошова політика, її інструменти.

46. Економічне зростання, його темпи.

47. Макроекономічне регулювання економіки за допомогою бюджетно-податкової політики держави

48. Сукупний попит і сукупна пропозиція, фактори, що впливають на них.

49. Розвиток підприємництва та приватизація в України.

50. Міжнародна торгівля. Закон порівняльних переваг.

51. Протекціонізм у зовнішньоекономічній діяльності.

52. Роль і значення переміщення факторів виробництва в світовому господарстві

53. Формування світової валютної системи: золотий стандарт, система плаваючих курсів.

54. Валюта, валютний курс, його роль і значення для розвитку економіки.

55. Конвертованість валюти.

56. Сутність і види конкуренції.

57. Основні концепції державного регулювання ринкової економіки: класична, кейнсіанська, монетаристська, інституціональна.

58. Економічні функції держави в ринковій економіці. Межі державного регулювання.

59. Основні форми і методи державного регулювання.

60. Соціальна політика держави.

 

6.2. Задачі.

Задача1.

Виробництво валового внутрішнього продукту в Україні в 2009 р. Характеризується такими даними.

 

  Трлн.грн   Трлн.грн
Січень Липень
Лютий Серпень
Березень Вересень
Квітень Жовтень
Травень Листопад
Червень Грудень

 

Потрібно визначити: величину ВВП в грудні 2009 р. відносно січня 2009 р. (у відсотках); зростання ВВП за 2009 (у відсотках); приріст ВВП за 2009 р. (у відсотках).

 

 

Задача 2.

Виробництво промислової продукції в США на початку 20 ст. Характеризується такими показниками (1957 - 1959гг. Дорівнює 100, індекс Ради керуючих федеральної резервної системи)

  Індекс   Індекс
1928г. 34,6 1931г. 26,5
1929г. 38,4 1932г. 20,7
1930г. 32,0 1933г. 24,4

 

Потрібно підрахувати: наскільки впало американське промислове виробництво за роки «Великої депресії» (у відсотках); рівень виробництва в 1933р. порівняно з 1929р. (у відсотках).

 

Задача 3.

Дано: граничний продукт праці МРL = 2, граничний продукт капіталу МРК = 5, ціна праці РL = 1, ціна капіталу Рк = 20.

а) вигідніше вкладати кошти у збільшення застосування праці або капіталу?

б) якщо граничний дохід від збільшення виробництва MRq = 3, то варто збільшити або зменшити застосування праці, капіталу?

 

Задача 4.

Накресліть три криві байдужості, використовуючи дані таблиці, що характеризують товарні набори («одяг» - на осі х; «продукти» на осі у).

 

Товарний набір А Товарний набір В Товарний набір С
х у х у х у

 

А) Оцініть отримані вами криві байдужості з точки зору найбільшої та найменшої корисності.

Б) Проведіть лінію бюджетних обмежень по дотичній до кривої байдужості з найбільш високою корисністю товарів.

В) що означає точка косання двох кривих на вашому графіку?

 

Задача 5.

Використовуючи таблицю порахуйте:

А) Умовні одиниці корисності бутерброда і піци.

Б) Середню граничну корисність кожного товару, якщо ціна бутерброда 1,5 грн., А ціна порції піци - 7,5 грн.

 

Кількість кожного товару   БУТЕРБРОД   ПОРЦІЯ ПІЦИ  
Користь, умов. од. Гранична корисність Користь, умов. од. Гранична корисність
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Задача 6.

Стан рівноваги для споживача встановлюється при такій структурі його товарних закупівель: овочі-3 кг по 3 грн. за кг; фрукти-4 кг по 5 грн. за кг. Визначте граничну норму заміщення (MRS) фруктів овочами.

 

Задача 7.

Загальні витрати місячного виробництва (складання) персональних комп'ютерів української фірми «Епоха» оцінюються в 5 млн.грн. Об'єм виробництва-20 штук. Постійні місячні витрати фірми дорівнюють 20 000 грн. Потрібно підрахувати змінні витрати, середні постійні витрати і середні змінні витрати.

 

Задача 8.

Фірма «Електроніка-М» випускає 20 відеомагнітофонів на місяць і распологає і налаштовує обладнанням ціною 10 000 000 грн. Оцінна ціна будівлі - 500 000 грн. Місячні податкові платежі - 5 млн. грн.

Явні витрати - 4 млн.грн. Потрібно визначити середні постійні витрати, середні змінні витрати і граничні витрати при збільшенні числа зібраних відеомагнітофонів на 5 штук. Чисельність персоналу залишилася незмінною.

 

Задача 9.

Недержавний вищий технічний навчальний заклад має будівлі ціною в 50 млд.грн. Ціна лабораторного обладнання дорівнює 100 млд.грн. книжковий фонд у 10 000 томів оцінюється в 200 тис. грн. і щорічно збільшується на 1 тис. томів при ціні одного підручника в 30 грн. Середня оплата однієї години роботи викладача - 10 дол. Об'єм навчальних занять - 32 години при 42 навчальних тижнях на рік. Адміністративні витрати становлять 50 млн. грн. , Оплата комунальних послуг – 5 млн. грн. Річна плата за навчання - 2,5 тис. дол. при чисельності студентів - 200 чол. Податкові платежі на рік-2 млн. грн. Чи буде приносити прибуток даний вуз?

 

Задача 10.

Споживач вважає, що йому однаково корисно тижні з'їдати як 10 яблук, так і 9 апельсин. Чому дорівнює його гранична норма заміни яблук апельсинами? А якщо споживач вважає, що йому необхідно з'їдати на тиждень 10 яблук і 9 апельсин?

 

6.3. Ситуації щодо розв’язання.

Ситуація 1.

Нобелівський лауреат, автор видатного підручника «Економікс» П. Самуельсон рекомендує студентам розглядати схему ринкової організації хазяйства не менше 20 хвилин. Скористайтеся радою та відтворіть схему ринку. Поясніть:

А) звідки і куди направляються потоки товарів, грошей і доходів;

Б) яка структура і кінцеве призначення товарів споживчого призначення та інвестиційних товарів;

В) як на ваш погляд розподіляються особисті доходи і доходи фірм у процесі ринкового кругообігу.

 

Ситуація 2.

Прийнято вважати, що ринкова організація господарства дозволяє відмінно справлятися з відомою тріадою проблем що, як і для кого виробляти. Поясніть:

А) як саме ринкова організація економіки з цим справляється;

Б) чому навіть в самих розвинутих країнах є проблеми, які називаються «провалами ринку», тобто проблеми, які ринок вирішити не може;

В) якими структурами і за допомогою яких методів вирішуються проблеми, пов'язані з «провалами ринку». Чи згодні ви з методами їх рішення або запропонуйте якісь інші методи. Сформулюйте вашу думку в короткій формі.

 

Ситуація 3.

Українська економіка під час сучасних реформ породжується по-новому і набуває рис ринкової системи. Одним з вимог її ефективного функціонування виступає приватна власність на фактори виробництва. Чи згодні ви з цим? Назвіть інші умови ефективного функціонування ринкової економіки.

 

Ситуація 4.

Багато справедливо вважають, що економіці Україні властиві такі особливості, які не дозволяють запозичити жодну з відомих у світі моделей ринкової системи. Наведіть приклад і пояснити, про які особливості йдеться в таких дискусіях і зіткненнях думок?

 

Ситуація 5.

У теперішній час в усьому світі йде суперечка про проблему так званих трансакційних витрат. У 1991 році американського економісту Р. Коузу було присуджено Нобелівську премію з економіки саме за розробку цієї проблеми. Чи знаєте ви, що таке трансакційні витрати? Чому ця проблема актуальна для української економіки? Аргументуйте відповідь.

 

Ситуація 6.

Ринкова організація економіки характеризується, наприклад, наявністю приватної власності, громадським розподілом праці, відносинами еквівалентного обміну товарів за допомогою грошей.

Як пов'язані ці характеристики ринкової системи з наявністю високотехнологічних виробництв, високоякісної продукції, великим асортиментом товарних ринків і відсутністю дефіцитів?

 

Ситуація 7.

Прийнято вважати, що ринкова організація економіки створює специфічні стимули та принципи ведення хазяйства. До них належать, наприклад, свобода вибору сфери прикладання праці або підприємницьких здібностей, свобода споживчого вибору при даннях доходи, приватний економічний інтерес в будь-якій сфері бізнесу, не забороненої законом та ін. Чому, на ваш погляд, заборонялися подобне стимули і принципи в більшості країн з командно-адміністративною економікою.

 

Ситуація 8.

Як відомо, головним мотивом і стимулом підприємницької діяльності в ринковій економіці виступає дохід, прибуток, одержуваний від цієї діяльності. Найчастіше погоню за прибутком не без підстав називають «боротьбою фурій частого інтересу», який суперечить загальнолюдської моралі і моральності. Чому, однак, не вважають аморальними і аморальними такі економічні результати підприємництва, як збитковість, нульовий прибуток, нерентабельність, відсутність окупності витрат.

 

Ситуація 9.

Цінова конкуренція в ринковій економіці диктує кожному підприємцю вибір, що, як і для кого виробляти. Перерахуйте методи конкуренції, які носять суто економічний характер.

 

Ситуація 10.

Ринкові ціни в вирішальній мірі впливають на розподіл, що надходить на ринок продукції. По-перше, найважливішим критерієм споживчого вибору служить саме ціна товару. Поясніть, чому.

По-друге, доходи людей (покупців) походять від їх власності на фактори виробництва (ресурси). Чому ці доходи визначають купівельну здатність дюдей.

 

ТЕСТИ

1. Предметом економічної теорії є:

а) науково-технічний прогрес;

б) економічні ресурси;

в) продуктивні сили суспільства;

г) економічні відносини людей.

2. Які з названих відносин визначають сутність виробничих відносин?

а) техніко-економічні відносини;

б) трудові відносини;

в) відносини власності;

г) організаційно-економічні відносини.

3. Назвіть загальний економічний закон:

а) закон вартості;

б) закон відповідності продуктивних сил і виробничих відносин;

в) закон попиту;

г) закон пропозиції.

4. За яким елементу можна визначити тип соціально-економічної системи?

а) процес виробництва;

б) домашнє господарство;

в) господарський механізм;

г) закордон.

5. Важливою рисою нетрудовий приватної власності є:

а) виробництво продукту на ринок;

б) продуктивну працю;

в) найману працю;

г) залежність отриманого доходу від вкладеної праці.

6. Яка риса характеризує ринкову економіку?

а) державне планування;

б) централізоване розподіл ресурсів;

в) пріоритет виробника;

г) пріоритет споживача.

7. Яка характеристика не відноситься до виробництва?

а) процес взаємодії людини з природою;

б) громадська сторона виробництва;

в) матеріальна сторона виробництва;

г) обмін продуктами виробництва.

8. Який фактор виробництва названий неодноразово?

а) праця;

б) предмет праці;

в) інформація;

г) засіб виробництва.

9. Яка з перелічених проблем економічного вибору вирішується за рахунок попиту, що визначається розмірами доходів населення?

а) що робити?

б) скільки виробляти?

в) як виробляти?

г) для кого виробляти?

10. Що характерно для ринкового господарства?

а) диктат уряду над виробниками;

б) диктат продавців над покупцями;

в) диктат споживачів над виробниками;

г) диктат виробників над споживачами.

11. Що таке товар?

а) продукт праці, що задовольняє потреби самого виробника;

б) продукт праці, призначений для задоволення потреб і вироблений для продажу;

в) продукт, створений індивідуальним працею;

г) блага, що задовольняють людські потреби.

12. На якому з видів ринків можна купити акції?

а) на товарному ринку;

б) на ринку праці;

в) на фінансовому ринку;

г) на ринку інтелектуальної власності.

13. Яке поняття виражає здатність і бажання людей платити за товар?

а) потреба;

б) потреба;

в) попит;

г) пропозиція.

14. Ринкова рівновага виникає, якщо:

а) збільшуються доходи споживачів;

б) попит дорівнює пропозиції;

в) вдосконалюється технологія виробництва;

г) зростає обсяг виробництва.

15. Яка функція невластива конкуренції:

а) стимулює науково-технічний прогрес;

б) підтримує суспільно-нормальні умови виробництва і реалізації продукції;

в) сприяє встановленню рівноважної ціни;

г) дозволяє отримувати високий прибуток завдяки економічної влади окремих виробників.

16. Механізм грошового відшкодування зносу засобів праці, називається:

а) кругообігом капіталу;

б) авансуванням капіталу;

в) оборотом капіталу;

г) амортизацією основного капіталу.

17. Неявні витрати відображають:

а) оплату покупки матеріалів;

б) витрати втрачених можливостей;

в) амортизаційні відрахування;

г) собівартість продукції.

18. Чистий прибуток утворюється як різниця між:

а) валовим доходом та оплатою праці;

б) виручкою і собівартістю;

в) валовим прибутком і податком на прибуток;

г) валовим прибутком і відрахуваннями до резервного фонду.

19.Що є об'єктом купівлі-продажу на ринку праці?

а) праця;

б) робоча сила;

в) послуга праці;

г) продукт праці.

20. Реальна заробітна плата найманих працівників-це:

а) ринкова ціна робочої сили;

б) ринкова ціна, сплачена за працю;

в) кількість товарів і послуг, куплених працівником на заробітну плату;

г) сума грошей, отримана працівником за працю без податку.

21. Ціна сільсько-господарської землі не залежить від:

а) величини щорічної ренти;

б) ставки банківського відсотка;

в) вартості землі;

г) якості землі.

22. В В П - це:

а) вартість кінцевої продукції, виробленої в країні протягом року;

б) сума проведених в суспільстві за рік кінцевих товарів і послуг;

в) сукупність особистих доходів, отриманих населенням країни;

г) вартість товарів і послуг, вироблених в приватному секторі.

23. У чому полягає відмінність між реальним і номінальним В Н П?

а) перший розраховується в цінах базисного періоду, а другий-у поточних цінах;

б) перший обчислюється в поточних цінах, а другий-у постійних;

в) перший визначається на душу населення. А другий-ні;

г) відмінностей немає.

24. Сукупний попит-це:

а) сума всіх витрат на проміжні товари та послуги,

вироблені в економіці;

б) сума всіх витрат на товари, вироблені в сфері матеріального виробництва;

в) сума всіх витрат на послуги, вироблені в економіці;

г) сума всіх витрат на кінцеві товари та послуги, вироблені в економіці.

25. Держава зацікавлена ​​у використанні заощаджень населення тому, що це:

а) зменшує інфляцію;

б) сприяє зростанню інвестицій;

в) збільшує обсяги придбання іноземної валюти;

г) підвищує банківський прибуток.

26. Інвестиції-це:

а) частину доходу, невитрачена в поточному періоді;

б) вкладення в усі види виробничих і невиробничих ресурсів;

в) придбання нерухомості;

г) придбання товарів тривалого користування, а також валюти і золота.

27. Який фактор економічного зростання не відноситься до інтенсивних

чинників?

а) прискорення науково-технічного прогресу;

б) підвищення кваліфікації працівників;

в) ефективне використання основних і оборотних фондів;

г) збільшення обсягу інвестіційп ри збереженні існуючого рівня технології.

28. Що володіє більш високою ліквідністю

а) продукти харчування;

б) товари тривалого користування;

в) золоті прикраси;

г) готівкові гроші.

29. Комерційний кредит-це:

а) кредит комерційних банків;

б) кредит під високі відсотки;

в) взаємо кредитування підприємств;

г) акціонерний кредит.

30. Банківський прибуток - це:

а) сума відсотків за кредитами, що видаються банком;

б) різниця між доходами та витратами банку;

в) всі активи банку за мінусом пасивів;

г) відсоток по банківських депозитах.

31. Які з нижче перелічених відносин вірні і найбільш повно відображають сутність фінансових відносин?

а) грошові відносини;

г) відносини, що виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ, які опосередковує рух грошей.

32. Який з нижчеперелічених податків не є непрямим?

а) податок на прибуток;

б) податок на додану вартість;

в) акцизний податок;

г) мито.

33. Курс акції-це:

а) ціна акції при її випуску;

б) ціна попиту на акцію;

в) ринкова ціна акції;

г) ціна пропозиції акції.

34. Для циклічного кризи ххарактерни:

а) зростання цін товарів внаслідок перевищення попиту над пропозицією;

б) надвиробництво товарів порівняно з платоспроможним попитом на них;

в) підйом інфляції;

г) зростання зайнятості населення.

35. До якого виду належить інфляція, яка виражається в надмірному попиті з боку грошей над реальним обсягом виробництва товарів?

а) інфляція пропозиції;

б) інфляція попиту;

в) структурна інфляція;

г) інфляція витрат.

36. Повна зайнятість пов'язана:

а) з повною відсутністю безробітних;

б) з сезонною формою безробіття;

в) з наявністю в суспільстві циклічного безробіття;

г) з не збалансованої інфляцією.

37. Що з перерахованого відноситься до трудових доходів?

а) дивіденди;

б) відсотки;

в) заробітна плата;

г) соціальні трансферти.

38. Що визначає рівень життя?

а) розмір потреб людей;

б) ступінь зростання потреб людей;

в) ступінь розвитку та повноту задоволення потреб людей;

г) сукупність матеріальних, соціальних і духовних цінностей, необхідних людині.

39. Яка економічна школа ратувала за мінімальну роль держави в економіці, обмежуючи її роллю «ночного сторожа»?

а) монетаристская;

б) фізіократів;

в) класична;

г) марксистська.

40. Хто з перелічених зарубіжних економістів вперше поставив питання про необхідність держрегулювання ринкової економіки?

а) А. Пігу;

б) В. Ойкен;.

в) К. Маркс;

г) Дж. М. Кейнс.

41. Що з перерахованого не є метою стабілізаційної політики держави:

а) зниження рівня безробіття;

б) виплати в термін відсотків по зовнішніх позиках;

в) підтримання низького рівня інфляції;

г) забезпечення сталого економічного зростання.

42. Вибір галузей спеціалізації в системі міжнародного поділу праці залежить від:

а) думки більшості населення;

б) наявності необхідної ресурсної бази;

в) співвідношення попиту і пропозиції;

г) типу економічної системи.

43. Скасування мита на імпортований товар призведе:

а) до зниження внутрішньої ціни даного товару

б) до збільшення споживання даного товару

в) до зниження виробництва даного товару всередині країни

г) а + б + в

44. Якщо валюта даної країни без обмежень обмінюється на будь-які іноземні валюти, то це означає:

а) зовнішню конвертованість;

б) внутрішню конвертованість;

в) вільну конвертованість;

г) часткову конвертованість валюти.

45. Продаж об'єктів державної власності приватним особам характеризується поняттями:

а) націоналізація;

б) монополізація;

в) приватизація;

г) оренда.

46. Інноваційна функція підприємництва реалізується в:

а) використанні колишніх методів виробництва;

б) отриманні монопольного прибутку;

в) комерціалізації технологічних нововведень;

г) притягнення фінансових коштів фірмою на ринку цінних паперів.

47. Перевага корпоративної форми підприємництва полягає в наступному:

а) простота організації;

б) можливість залучення інвесторів;

в) відсутність бюрократизму в управлінні;

г) необмежена відповідальність власників

48. Що є об'єктом купівлі-продажу на ринку праці?

а) праця;

б) робоча сила;

в) послуга праці;

г) продукт праці.

49. Реальна заробітна плата найманих працівників-це:

а) ринкова ціна робочої сили;

б) ринкова ціна, сплачена за працю;

в) кількість товарів і послуг, куплених працівником на заробітну плату;

г) сума грошей, отримана працівником за працю без податку.

50. Ціна сільсько-господарської землі не залежить від:

а) величини щорічної ренти;

б) ставки банківського відсотка;

в) вартості землі;

г) якості землі.

 

7. Таблиця варіантів контрольної роботи

  Передостання цифра № залікової книжки
Остання цифра № залікової книжки  
  1; 25; 1; 1; 1,     2; 26; 2; 2; 2,   3; 27; 3; 3; 3, 4; 28; 4; 4; 4, 5; 29; 5; 5; 5, 6; 30; 6; 6; 6, 7; 31; 7; 7; 7, 8; 32; 8; 8; 8, 9; 33; 9; 9; 9,   10; 34; 10; 10; 10,
11; 35; 1; 1; 11, 12; 36; 2; 2; 12, 13; 37; 3; 3; 13, 14; 38; 4; 4; 14, 15; 39; 5; 5; 15, 16; 40; 6; 6; 16, 17; 41; 7; 7; 17, 18; 42; 8; 8; 18, 19; 43; 9; 9; 19,   20; 44; 10; 10; 20,
21; 45; 1; 1; 21, 22; 46; 2; 2; 22, 23; 47; 3; 3; 23, 24; 48; 4; 4; 24, 25; 49; 5; 5; 25, 26; 50; 6; 6; 26, 27; 51; 7; 7, 27, 28; 52; 8; 8; 28, 29; 53; 9; 9; 29, 30; 54; 10; 10; 30,
31; 55; 1; 1; 31, 32; 56; 2; 2; 32, 33; 57; 3; 3; 33, 34; 58; 4; 4; 34, 35; 59; 5; 5; 35; 36; 60; 6; 6; 36, 37; 1; 7; 7; 37, 38; 2; 8; 8; 38, 39; 3; 9; 9; 39, 40; 4; 10; 10; 40,
41; 5; 1; 1; 41, 42; 6; 2; 2; 42, 43; 7; 3; 3; 43, 44; 8; 4; 4; 44; 45; 9; 5; 5; 45, 46; 10; 6; 6; 46, 47; 11; 7; 7; 47, 48; 12; 8; 8; 48, 49; 13; 9; 9; 49, 50; 14; 10; 10; 50,
51; 15; 1; 1; 1, 52; 16; 2; 2; 2, 53; 17; 3; 3; 3; 54; 18; 4; 4; 4, 55; 19; 5; 5; 5; 56; 20; 6; 6; 6; 57; 21; 7; 7; 7, 58; 22; 8; 8; 8, 59; 23; 9; 9; 9, 60; 24; 10; 10; 10,
1; 25; 1; 1; 11, 2; 26; 2; 2; 12, 3; 27; 3; 3; 13, 4; 28; 4; 4; 14, 5; 29; 5; 5; 15, 6; 30; 6; 6; 16, 7; 31; 7; 7; 17, 8; 32; 8; 8; 18, 9; 33; 9; 9; 19, 10; 34; 10; 10; 20,
11; 35; 1; 1; 21, 12; 36; 2; 2; 22,   13; 37; 3; 3; 23, 14; 38; 4; 4; 24, 15; 39; 5; 5; 25, 16; 40; 6; 6; 26, 17; 41; 7; 7; 27, 18; 42; 8; 8; 28, 19; 43; 9; 9; 29, 20; 44; 10; 10; 30,
21; 45; 1; 1; 31, 22; 46; 2; 2; 32, 23; 47; 3; 3; 33; 24; 48; 4; 4; 34, 25; 49; 5; 5; 35, 26; 50; 6; 6; 36, 27; 51; 7; 7; 37, 28; 52; 8; 8; 38, 29; 53; 9; 9; 39; 30; 54; 10; 10; 40,
31; 55; 1; 1; 41, 32; 56; 2; 2; 42, 33; 57; 3; 3; 43, 34; 58; 4; 4; 44, 35; 59; 5; 5; 45, 36; 60; 6; 6; 46, 37; 1; 7; 7; 47, 48; 2; 8; 8; 48, 39; 3; 9; 9; 49, 40; 4; 10; 10; 50,

 

 


8. ЛІТЕРАТУРА

1. Борисов, Евгений Филиппович. Экономическая теория: Учеб. пособие- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 1999. - 384 с.

2. Борисов, Евгений Филиппович. Экономика : учебник и практикум для вузов / Е. Ф. Борисов. — М. : Юрайт, 2010. — 596 с.

3. Ватаманюк З., Ватаманюк О. Вступ до економічної теорії. Друге, доповнене видання. Курс лекцій. Частина І. - Львів: ЛНУ ім.Івана Франка, 2004. - 386 с.

4. Введение в экономическую теорию: учебное пособие/Е.Б. Бедрина, О.А. Козлова, Т.А. Саламатова, А.В. Толпегин. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2009. 210 с.

5. Габбард, P. Глен. Гроші, фінансова система та економіка: ПІдручник / Пер. з англ.; Наук. ред. пер. М. Савлук, Д.Олесневич. - К.: КНЕУ, 2004. - 889 с.

6. Доходи і заощадження в перехідній економіці України / За ред. С.Панчишина та М. Савлука. - Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. - 406 с.

7. Економічна теорія: макро- та мікроекономіка. Навч. посібник / За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина. - К.: Альтернативи, 2001, 2003, 2005. - 608 с.

8. Дубровская Е.С.Єкономическая теорія: учебное пособие. Казань, 2004 – 103с.

9. Камаев В.Д. и колл. авт.Практическое пособие к семинарским занятиям по экономической теории — М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1998 - 272 с

10.Кульчицький Б.В. Сучасні економічні системи. Навчальний посібник. - Львів: Афіша, 2004. - 279 с.

11.Мэнкью, Н. Грегори. Принципы экономикс : учебник : пер. с англ. / Н. Г. Мэнкью. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2010. — 672 с.

12.Остап Ватаманюк. Мікроекономіка. Навчальний посібник. - Львів: „Інтелект-Захід", 2004.- 176 с.

13.Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2006. — 495 с.

14.Савин К.Н. Экономическая теория: введение в экономический анализ: Курс лекций. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006. 144 с.

15.Френклін Р.Рут, Антон Філіпенко. Міжнародна торгівля та інвестиції/ Пер. з англ.; Наук. ред. пер. Антона Філіппенка, Даніели Олесневич. - К.: Основи. 1998. - 743 c.

16.Экономическая теория. Политическая экономия : учебник для вузов / под ред. И. К. Ларионова, Н. Н. Пилипенко, В. Н. Щербакова. — 3-е изд. — М. : Дашков и К, 2010. — 732 с


Додаток1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКА АКАДЕМІЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

 

Кафедра «Менеджмент і логістика»

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

З ДИСЦИПЛІНИ «Економічна теорія»

 

Студента курсу Перевірила:

факультету

спеціальності «Менеджмент і логістика»

№ залік.книжки ФІП

ФІП

 

 

Донецьк 2011

Додаток 2

Зразок оформлення списку літератури, що використовується

ЛІТЕРАТУРА

1. Бутук А.И. Экономическая теория: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.-К.:Викар, 2003.- 668с.

2. Гальчинський А.С., Єщенко П.С. Економічна теорія: Підручник.-К.: Вища школа, 2007. - 540с.

3. Економічна енциклопедія.( У трьох томах. Т.1, Т. 2, Т.3.) /Редколегія: С.В.Мочерний (відп. ред.) та інші. – К.: Видавничий центр „Академія”, - 2000, 2001, 2002.- 864с., 848с., 952с.


Додаток 3 а

Зразок оформлення посилань

Неокласична школа першорядне значення додає визначенню попиту, виходячи з твердження про те, що “головною вимогою людини є задоволення його потреб, спочатку - життєво необхідних, потім - інших, менш настійних. Отже, на перше місце висувається попит, який є не що інше, як зовнішній вияв більш глибоких потреб людини”.1)

1)Пезенти А. Очерки политической экономии.-Т.2. - М.: Прогресс, 1976.- С. 340.

Додаток 3 б

Зразок оформлення посилань

“Багато які економісти вважають, що такий структурний доказ, як міра концентрації або індекс Герфіндаля, недостатній для визначення міри конкурентності ринку. Більш того, вони затверджують, що треба передусім звернути увагу на саму ринкову поведінку фірм” [3, 214].


Додаток 4 а

Зразок оформлення таблиці

Таблиця 1.2

Використання компаніями США різних методів амортизації 1)

Методи Роки
 
Прямолінійні
Прискорені:        
Інші

 

1)Финансовые и инвестиционные показатели деятельности фирмы. - М.: Финансы и статистика, 1991. - С. 27.

Додаток 4 б

Зразок оформлення графіків

Рис. 1.2. Графік межі виробничих можливостей


 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів всіх напрямів підготовки заочного відділення)

 

Укладач: Тетяна Володимирівна Ібрагімхалілова

 

 

Редактор: Т. В. Ібрагімхалілова

 

 

Підписано до друку Ум. друк. арк.

Замовлення № Формат 70´90/16

Тираж 30 екз.

 

ДААТ

м. Донецьк, пр. Дзержинського, 7

 

 


Просмотров 210

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!