Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Поїзд з постановкою локомотива в голові та в составі чи хвості поїзда з об'єднаною гальмівною магістраллю11.3.1. Автогальма локомотивів мають бути ввімкнені в гальмівну магістраль, комбіновані крани відкриті, блокувальний пристрій № 367 увімкнений.

11.3.2. Зарядний тиск у ГМ, на який регулюються крани машиніста головного локомотива та локомотива в составі чи хвості поїзда, має бути 5,3-5,5 кгс/см2. Після з'єднання підготовлених составів і причеплення локомотивів машиністи повинні підвищити тиск у зрівнювальному резервуарі до 5,8-6,0 кгс/см2 переведенням РКМ у положення І, після чого ручку слід перевести в поїзне положення.

11.3.3. Повне випробування автогальм у поїздах, що підлягають з'єднанню на станції, проводять у кожному составі окремо з врученням машиністам довідки ВУ-45 про справний стан автогальм. Після з'єднання поїздів і об'єднання ГМ цілісність її в составі першого поїзда та справну дію сигналізаторів № 418 локомотивів обох поїздів перевіряють так:

- машиніст головного локомотива, після повідомлення по радіозв'язку машиністу локомотива у составі поїзда, прово­дить ступінь гальмування зменшенням тиску в Зр.Р. на 0,7-0,8 кгс/см2 з наступним переведенням РКМ у положення IV;

- машиніст локомотива, який розміщений у составі поїзда, за тим же порядком приводить у дію автогальма після загоран­ня сигнальної лампочки "ГМ" сигналізатора № 418. Переконав­шись у тому, що спрацювала сигнальна лампочка "ГМ", машиніст локомотива в составі поїзда повідомляє про це по радіозв'язку машиністу головного локомотива, після чого обидва машиністи відпускають автогальма.

Під час з'єднування поїздів на перегоні, після зчеплення ло­комотива другого поїзда з хвостовим вагоном першого поїзда, цілісність ГМ першого поїзда і спрацювання сигналізаторів роз­риву ГМ на обох локомотивах перевіряють при відпущених ав­тогальмах першого та другого составів за загоранням лампочки "ГМ" на обох локомотивах у процесі з'єднування рукавів гальмівних магістралей з попереднім їх продуванням через кінцеві крани. Машиністи з'єднаних поїздів повинні повідомити один одному по радіозв'язку про спрацювання сигналізаторів та загорання лампочок "ГМ" на обох локомотивах. Після з'єднання гальмівних магістралей обох поїздів необхідно збільшити тиск у Зр.Р. на локомотивах за командою машиніста головного локомо­тива положенням І РКМ до 5,8-6,0 кгс/см2. Гальмівне натис­нення в таких поїздах приймається за найменшим значенням з об'єднаних составів.

Після проведення цієї перевірки вручення загальної довідки ВУ-45 непотрібно.

11.3.4. Після формування поїздів на станціях, які мають ПТО, КПТО, ППВ, у кожному із составів, що підлягають з'єднанню, має проводитися повне випробування автогальм до їх об'єднання. Після об'єднання составів, дозарядження та перевірки щільності гальмівної мережі слід перевіряти цілісність ГМ між локомотивами, які розміщені у составі, за спрацюван­ням лампочки "ГМ" сигналізатора № 418.

У цих випадках порядок вручення довідок ВУ-45 встановлює начальник залізниці.

11.3.5. Для перевірки щільності гальмівної мережі за поїзно­го положення РКМ необхідно приймати наступні норми часу зменшення тиску в головних резервуарах на 0,5 кгс/см2 залеж­но від кількості осей у составі на кожні 1000 л об'єму головних резервуарів:

 

Кількість осей 351 - 400 401 - 500 501 - 600 601 - 700 701 - 780
Час, с

 

Вказаний час визначають діленням суми часу зменшення тиску в ГР усіх локомотивів на їх сумарний об'єм у тисячах літрів.

Відпускання автогальм проводять з підвищенням тиску в Зр.Р. до 5,8-6,0 кгс/см2 переведенням РКМ у положення І.

11.3.6. Після відправлення з'єднаних поїздів і поїздів спеціального формування необхідно перевірити дію автогальм поїзда на шляху прямування за порядком, встановленим п.11.4.8, та виконанням вимог, встановлених місцевими інструкціями.

11.3.7. Режим ведення поїзда задає машиніст головного ло­комотива відповідно до режимних карт, розроблених на основі дослідних поїздок. Щоб уникнути перегрівання проводів контакт­ної мережі, самовільного викидання вагонів та розривання автозчепних пристроїв, у режимних картах встановлюють гранич­ний струм електродвигунів локомотивів за різного їх з'єднання,перевищення яких під час ведення поїзда не допускається.

Вказівки про гальмування та відпускання гальм у поїздах машиніст головного локомотива передає іншим машиністам по радіозв'язку. Під час кожного гальмування машиністи повинні контролювати спрацювання сигналізатора розривання ГМ з дат­чиком № 418 за короткочасним загоранням його лампочки.

11.3.8. Дію гальм на шляху прямування необхідно перевіряти зменшенням тиску в Зр.Р. на 0,7-0,8 кгс/см2.

Службові та повні службові гальмування з головного локо­мотива і локомотива в составі поїзда слід виконувати одночас­но з витриманням РКМ у положенні V до зменшення тиску в Зр.Р. на 0,5-0,6 кгс/см2 і подальшим переведенням ручки в положен­ня VА, а після досягнення необхідного розрядження ручку пере­водять у положення IV. Повторні ступені, з метою посилення гальмування, слід проводити після припинення випускання повітря з ГМ через кран машиніста переведенням ручки крана в положення V. Під час з'єднання поїзда з составом завантаже­них вагонів та поїзда з составом порожніх вагонів ГМ на локомотиві в составі поїзда при ступенях гальмування необхід­но розряджати на 0,2-0,3 кгс/см2 менше, ніж на головному локомотиві.

11.3.9. Автогальма слід відпускати одночасно в обох локомотивах, або з попередженням початку відпускання на локомотиві, що знаходиться в составі поїзда, до 6 с. Ручку кра­на машиніста необхідно витримувати в положенні І до тиску в Зр.Р. 5,8-6,0 кгс/см2.

11.3.10. Режими рушання з'єднаних вантажних поїздів чи поїздів з локомотивами в составі або хвості поїзда встановлю­ють на залізницях з урахуванням місцевих умов. Під час рушан­ня поїзда з місця тягу локомотива, який знаходиться в составі або хвості поїзда, дозволяється вмикати одночасно з головним.

Дозволяється, випередження на 3-6 с вмикання тяги дру­гого локомотива відносно головного.

11.3.11. Якщо в процесі ведення поїзда на локомотиві в составі (хвості) поїзда загорається лампочка "ГМ", яка сигналізує про спра­цювання датчика № 418, машиніст повинен повідомити про це по радіо машиністу головного локомотива, вияснити причину гальму­вання і за необхідності перевести РКМ у положення III.

11.3.12. За несправності радіозв'язку машиніст локомотива в составі (хвості) поїзда для ввімкнення та від'єднання тяги по­винен орієнтуватися за профілем колії та швидкістю поїзда, а після загорання лампочки "ГМ" проводити ступінь гальмування зменшенням тиску в Зр.Р. на 0,8-1,0 кгс/см2. Такий же ступінь гальмування виконується, якщо машиніст помітив гальмування поїзда, незалежно від загорання лампочки "ГМ". Машиніст го­ловного локомотива за відмови радіозв'язку зменшення швидкості гальмування проводить ступенем 0,8-1,0 кгс/см2.Відпускання автогальм машиніст локомотива в составі (хвості) поїзда, за несправності радіозв'язку, повинен виконувати пере­веденням РКМ у положення II після підвищення тиску в ГМ чи випускання стисненого повітря через атмосферний отвір крана машиніста або після зупинки поїзда.

За відмови радіозв'язку рух поїзда дозволяється до першої станції, де проводиться роз'єднання поїздів.

11.3.13. Під час стоянки поїзда понад 30 хв та зменшенні тиску в головних резервуарах нижче 5,5 кгс/см2 слід проводити наступну перевірку автогальм:

- перевірити щільність ГМ у положенні II РКМ, яка повинна бути на рівні, вказаному в довідці ВУ-45, відхилення дозволяється не більше ніж на 20 %;

- машиніст головного локомотива виконує ступінь гальму­вання зниженням тиску в Зр.Р. на 0,7-0,8 кгс/см2;

- після загорання сигнальної лампочки "ГМ" на пульті ло­комотива в составі поїзда машиніст цього локомотива виконує аналогічний ступінь розрядження;

- переконавшись у спрацюванні автогальм, машиніст ло­комотива в составі поїзда повідомляє про це через радіозв'язок машиністу головного локомотива, і обидва машиністи повинні відпустити гальма.

Помічники машиністів перевіряють дію автогальм на галь­мування і відпускання на вагонах, кількість яких встановлюєть­ся за наказом начальника залізниці та місцевими інструкціями.

 

 Просмотров 660

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!