Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 Управління автогальмами у вантажних поїздах10.3.1. Для службового гальмування ручку крана машиніста(РКМ) із поїзного положення необхідно перевести в положен­ня V і зменшити тиск у Зр.Р. від встановленого зарядного до необхідного, після чого РКМ перевести в положення IV. Перший ступінь гальмування виконують зменшенням тиску в Зр.Р.:

- у на­вантажених поїздах - на 0,5-0,9 кгс/см2;

- у порожніх - на 0,5-0,6 кгс/см2;

- на крутих затяжних спусках - на 0,7-0,9 кгс/см2 залежно від крутизни спуску.

На рівнинному профілі колії зі спусками до 0,008 при прямуванні на зелений вогонь світлофора чи вільним перегоном дозволяється перший ступінь гальмування (крім перевірки дії гальм) виконувати за тиску 0,3-0,5 кгс/см2.

Другий ступінь, за необхідності, виконують по закінченні не менше 5-7 с після припинення випускання повітря з ГМ через кран машиніста.

Якщо кран машиніста знаходиться у положенні VА, то після одержання необхідного розрядження Зр.Р. положенням V з ме­тою стабілізації тиску в Зр.Р. у положенні перекриті та поперед­ження самовільного відпускання гальм дозволяється затриму­вати РКМ у положенні VА протягом 5-8 с перед переміщенням її в положення IV.

10.3.2. Повторні гальмування слід виконувати у вигляді цик­лу, який складається з гальмування і відпускання, при досягненні потрібної швидкості руху поїзда.

Якщо при відпусканні автогальм підвищеним тиском у магістралі час підзарядження робочих камер повітророз­подільників на рівнинному режимі був меншим від 1,5 хв, то чер­говий ступінь гальмування проводять, зменшуючи тиск у Зр.Р. на 0,3 кгс/см2 більше початкового ступеня.

10.3.3. З метою попередження виснаження автогальм у поїзді при прямуванні його спуском, на якому виконуються повторні гальмування, необхідно між гальмуваннями витрима­ти не менше 1,5 хв. для підзарядження гальмівної мережі.

Для виконання цієї вимоги не слід робити часті гальмування і відпускати автогальма за великої швидкості. Час безперервного руху поїзда з постійним ступенем гальмування на спуску та під час увімкнення повітророзподільників на рівнинний режим не по­винен, як правило, перевищувати 2,5 хв; за необхідності тривалі­шого гальмування слід збільшити розрядження ГМ на 0,3-0,5 кгс/см2 і після потрібного зменшення швидкості відпустити автогальма.

10.3.4. Під час управління автогальмами на затяжних спус­ках 0,018 і крутіших, де встановлений зарядний тиск у ГМ 6,0-6,2 кгс/см2, перший ступінь гальмування виконують при швидкості, встановленій у місцевих інструкціях та режимних кар­тах, зниженням тиску в Зр.Р. на 0,7-0,8 кгс/см2, а на спусках крутіших 0,030

0,8-0,9 кгс/см2.

Далі силу гальмування регулюють залежно від швидкості руху поїзда та профілю колії. При цьому не слід провадити повне відпускання автогальм, якщо до закінчення підзарядження ГМ і виконання повторного гальмування швидкість поїзда перевищить встановлену.

За необхідності застосування повного службового гальму­вання, а також у процесі регулювальних гальмувань при прямуванні спуском не можна розряджати ГМ до тиску, нижчого від 3,8 кгс/см2. Якщо з якоїсь причини під час руху спуском тиск у ГМ буде нижчий 3,8 кгс/см2, треба зупинити поїзд, привести в дію допоміжне гальмо локомотива, після чого відпустити автоматичні гальма і зарядити гальмівну мережу на стоянці до початку руху поїзда (або протягом не менше 5 хв, якщо поїзд утримує допоміжне гальмо локомотива). Якщо тиск у ГМ поїзда став нижчим 3,8 кгс/см2 у кінці спуску, а за умовами профілю колії швидкість подальшого руху зменшуватиметься настільки, що потрібно відпускати автогальма і за час до наступного галь­мування виконати підзарядження ГМ до встановленого тиску, то зупиняти поїзд для підзарядження автогальм непотрібно.

Після проїзду поїздом затяжного спуску і переведення на станції його гальмівної мережі на нормальний зарядний тиск оглядачі повинні перевірити відпускання усіх автогальм у поїзді, а повітророзподільники вагонів перемкнути на рівнинний режим.

10.3.5. За прямування вантажного поїзда зі швидкістю по­над 80 км/год та появи на локомотивному світлофорі жовтого вогню слід приводити гальма в дію, зменшуючи тиск у Зр.Р. на­вантаженого поїзда на 0,8-1,0 кгс/см2, а порожнього - на 0,5-0,6 кгс/см2. За меншої швидкості руху і більшої довжини блок-дільниці гальмування необхідно починати з урахуванням швидкості та ефективності гальмівних засобів на певній відстані від світлофора.

10.3.6. У вантажних поїздах із зарядним тиском у ГМ 4,8-5,5 кгс/см2 для повного відпускання автогальм після службово­го гальмування необхідно витримувати РКМ у положенні І до збільшення тиску в Зр.Р. на 0,5-0,7 кгс/см2 вище зарядного. Після зменшення тиску до нормального зарядного, за необхідності, слід повторити вказане збільшення тиску. Дозво­ляється відпускати гальма з використанням положення IV РКМ згідно з п. 11.2.6.

Гальма можна відпускати по закінченні не раніше 5-7 с після припинення випускання повітря з ГМ через кран машиніста.

10.3.7. На не затяжних спусках, де застосовуються повторні гальмування, повітророзподільники вантажного поїзда мають бути ввімкнені на рівнинний режим, відпускання між повторними галь­муваннями слід виконувати переведенням РКМ у положення І до зарядного тиску в Зр.Р. Якщо між повторними гальмуваннями є час для переходу із підвищеного тиску в ГМ на нормальний зарядний,то відпускання автогальм між повторними гальмуваннями прово­дять згідно з п. 10.3.6 і наступним переведенням РКМ у поїзне по­ложення.

10.3.8. Після екстреного гальмування відпускання гальм у вантажному поїзді проводять переведенням РКМ у положення І до отримання тиску в Зр.Р. 3,0-3,5 кгс/см2 (у кранів машиніста без стабілізатора) і 6,5-6,8 кгс/см2 за наявності стабілізатора.

10.3.9. За довжини состава вантажного поїзда 100-350 осей одночасно з початком відпускання автогальм необхідно загаль­мовувати його краном № 254 (якщо він не був загальмований раніше) з тиском у гальмівних циліндрах 1,5-2,0 кгс/см2 і вит­римувати локомотив у загальмованому стані протягом 40-60 с,

після чого ступенями відпускати локомотивне гальмо (прямодіюче чи електричне). Не дозволяється повністю відпускати ло­комотивне гальмо до повного відпускання автогальм состава.

10.3.10. У навантажених поїздах із составом довжиною по­над 300 осей не можна починати відпускання автогальм за швидкості менше 20 км/год до повної зупинки поїзда. Як виня­ток, під час руху спуском, де є обмеження швидкості 25 км/год і менше, автогальма відпускають із завчасним гальмуванням ло­комотива краном № 254 за 15-20 с до початку відпускання.

10.3.11. На крутих затяжних спусках, де встановлений за­рядний тиск у ГМ вантажного поїзда 6,0-6,2 кгс/см2, повне відпускання автогальм виконують переведенням РКМ у поло­ження І до отримання тиску в Зр.Р. 6,5-6,8 кгс/см2.

Якщо гальма увімкнені на гірський режим і повного відпускання не потрібно, то проводять ступінчасте відпускання переведенням ручки крана в положення II до підвищення тиску в Зр.Р. при кожному ступені відпускання не менше ніж на 0,3 кгс/см2. За тиску в ГМ на 0,4 кгс/см2 нижчому від передгальмівного зарядного слід проводити тільки повне відпускання.

10.3.12. Вмикати тягу на локомотивах у поїзді, що рухаєть­ся, слід не раніше ніж через 1 хв. після переведення РКМ у поло­ження відпускання.

10.3.13. Після зупинки поїзда із застосуванням автогальм потрібно витримати час з моменту переведення РКМ у положення відпускання до приведення локомотива в рух:

- після ступеня - не менше 1,5 хв. за повітророзпо­дільників, увімкнених на рівнинний режим, і не менше 2 хв. За повітророзподільників, увімкнених на гірський режим;

- після повного службового гальмування - не менше 2 хв. за повітророзподільників, увімкнених на рівнинний режим, і мен­ше 3,5 хв. за повітророзподільників, увімкнених на гірський режим;

- після екстреного гальмування в поїздах довжиною до 100осей - не менше 4 хв, понад 100 осей - не менше 6 хв.


Просмотров 1207

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!