Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Критерії оцінювання роботи студента протягом семеструЗадовільно, D, E (60-74). Студент повинен знати основний навчальний матеріал в мінімальному обсязі, необхідному для майбутньої професійної діяльності і знати основні поняття, терміни та визначення в області цивільного захисту, уміти виявляти можливі причини виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах господарської діяльності, відпрацювати всі практичні заняття та заробити мінімальні рейтингові оцінки за них.

Добре, С (75-89). Студент повинен добре знати навчальний матеріал, передбачений програмою, показати систематичний характер знань з дисципліни, заробити більш ніж мінімальні рейтингові оцінки за практичні заняття. Знати організацію ЦЗ на об’єктах господарчої діяльності, заходи і засоби захисту населення від уражуючих факторів аварій, катастроф і стихійного лиха. Уміти оцінювати радіаційну та хімічну обстановку, що виникає внаслідок аварій, катастроф та стихійного лиха.

Відмінно, А, В (90-100). Студент повинен виявити всебічні систематичні та глибокі знання навчального матеріалу з дисципліни, передбаченого програмою, вище середнього рівня, засвоїти зв’язок основних понять дисципліни, їх значення для подальшої професіональної діяльності, уміти здійснювати якісне навчання працівників об’єктів господарювання з питань цивільного захисту.

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

Оцінка з дисципліни Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ЕКТС
екзамен залік
96-100 5 (відмінно) Зараховано А
90-95 5 (відмінно) B
75-89 4 (добре) C
66-74 3 (задовільно) D
60-65 3 (задовільно) E
35-59 2 (незадовільно) Незараховано FX
1-34 F

2.5 Методичне забезпечення та рекомендована література

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

1. Конституція України. Основний закон. – К., 1996.

2. Кодекс цивільного захисту України.

3. Положення Про Єдину державну систему цивільного захисту України.

 

Базова1. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник., 2-ге видання, перероблене – К: Знання, 2010.– 487 с.

2. Миценко, І. М. Цивільна оборона [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / І. М. Миценко, О. М. Мезенцева. – Чернівці : Книги - ХХІ, 2004. – 404 с.

3. Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І.С. Цивільна оборона.- Львів: Афіша, 2000. 336 с.

4. Цивільний захист. Дистанційний курс [Електронний ресурс]: – / Б.В.Дзюндзюк, В.А.Айвазов, О.В.Мамонтов, В.А.Рось, В.В.Савін. – Харків. : ХНУРЕ, 2013. Режим доступу : http://www.ot.kture.kharkov.ua , вільний.

 

Допоміжна

1. Русаловський А.В., Вендичанський В.Н. Цивільний захист: Навч. Посібн./За наук.ред. Запорожця О.І., -К.: АМУ, 2008, -250с.

2. Про захист людини від впливу іонізуючих випромінювань: Закон України від 14 січня 1998 р. – К., 1998.

3. ДСТУ 3891-99 “Безпека у надзвичайних ситуаціях”. Київ. Держ. Стандарт.1999р.

4. Постанова КМ України “ Про затвердження Положення про організацію оповіщення і звя’зку у надзвичайних ситуаціях” від 15.02.99 №2.

5. Довідник з цивільної оборони / Г.Г. Міговіч, ЗАТ "Українська технологічна група". К. – 1998. – 526с.


Методичне забезпечення дисципліни

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Цивільна оборона» для студентів усіх спеціальностей./ Упоряд. В.А. Айвазов, Б.В. Дзюндзюк, А.І.Хяннікяйнен, В.Б. Швед. – Харків: ХТУРЕ, 2003.-28с.2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Цивільна оборона» («Цивільний захист населення») для студентів усіх спеціальностей./ Упоряд. Б.В.Дзюндзюк, О.В.Мамонтов, Є.М.Анпілогов. – Харків: ХНУРЕ, 2007.-90с

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Цивільний захист” для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання./ Упоряд. Б.В.Дзюндзюк, В.А.Айвазов, О.В.Мамонтов, В.А.Рось, В.В.Савін – Харків: ХНУРЕ.2012.– 47с.

Інформаційне забезпечення

1. Офіційне інтернет-представництво Президента України http://www.president.gov.ua/.

2. Верховна Рада України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rada.kiev.ua/.

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua/.

4. Міністерство освіти і науки України http://www.mon.gov.ua, www.osvita.com/.

5. Державна служба України з надзвичайних ситуацій http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.mns.gov.ua/.

6. Рада національної безпеки і оборони України http:Верховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада УкраїниВерховна Рада України//www.rainbow.gov.ua/.

7. Офіційний сайт Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. http://www.social.org.ua/.


Просмотров 390

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!