Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Структура навчальної дисципліни. 1 Мета і задачі дисципліниЗміст

Вступ ………………………………………………………………………………....4

1 Мета і задачі дисципліни ………………………………………………………... 5

1.1 Мета викладання дисципліни …………………………………………………..5

1.2 Програма знань і умінь …………………………………………………………5

2 Робоча програма дисципліни ……………………………………………………..7

2.1 Структура навчальної дисципліни ……………………………………………..7

2.2 Теми практичних занять ………………………………………………………..9

Самостійна робота ……………………………………………………………....9

Методи контролю ……………………………………………………………….9

2.5 Методичне забезпечення та рекомендована література …………………….12

Інформаційне забезпечення …………………………………………………...13

3 Методичні вказівки з вивчення дисципліни …………………………………...14

3.1 Визначення термінів …………………………………………………………..14

3.2 Структура та задачі цивільного захисту України ……………………………20

3.3 Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіаційного забруднення …………………………………………………………47

3.4 Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах

хімічного забруднення ………………………………………………………….....53

3.5 Моніторинг надзвичайних ситуацій ……………………………………….....58

3.6 Захист суб’єктів господарювання в надзвичайних ситуаціях ………………74

3.7 Заходи та засоби колективного та індивідуального захисту

населення в НС …………………………………………………………………….80

Додаток А …………………………………………………………………............102

 

Вступ

Величезних людських втрат, збитків економіці і навколишньому середовищу завдають стихійні лиха, аварії і катастрофи у мирний час. На території України розміщена велика кількість потенційно-небезпечних об’єктів. До них відносяться підприємства радіоелектронної, машинобудівної, нафтової, газової та хімічної промисловості, підприємства, які застосовують і виготовляють радіоактивні, отруйні хімічні речовини, пожежо- і вибухонебезпечні речовини.

У сучасному світі накопичені величезні арсенали озброєнь, до яких відноситься зброя масового ураження (ядерна, хімічна, бактеріологічна) і звичайні озброєння.

Як показує вітчизняний і зарубіжний досвід, уміння розробляти необхідні заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій (НС), умілі дії щодо їх локалізації і ліквідації наслідків разом з іншими діями з захисту населення є надійною запорукою безпеки. Цим пояснюється актуальність вивчення цивільного захисту як нормативної навчальної дисципліни.На кожне практичне заняття студенти повинні приходити підготовленими і бути здатними відповідати на контрольні питання відповідно до опрацьованого матеріалу. Кожний студент повинен вести свій робочий конспект. Під час практичних занять і аудиторної самостійної роботи студентами вивчається теоретичний матеріал і виконуються контрольні завдання розрахунково-аналітичного характеру. Тематика та кількість завдань визначається робочою програмою дисципліни.

Всі практичні заняття студентами повинні бути відпрацьовані, а контрольні завдання виконані, що є необхідною умовою отримання заліку з дисципліни.


Мета і задачі дисципліни

 

Мета викладання дисципліни

 

Мета – формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту, з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Завдання – засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків. 

Програма знань і умінь

 

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Цивільний захист», спеціалісти у відповідних напрямах підготовки повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ та володіти наступними головними професійними компетенціями для забезпечення реалізації вказаних завдань.

Загальнокультурні компетенції охоплюють:

· вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з ЦЗ;

· знання методів та інструментарію моніторингу НС, побудови моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків;

· здатність приймати рішення з питань ЦЗ в межах своїх повноважень.

Професійні компетенції за видом діяльності охоплюють:

· проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку НС та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на об’єктах господарювання відповідно до своїх професійних обов’язків;

· обрання і застосування методик з прогнозування та оцінки обстановки в зоні НС, розрахунку параметрів уражуючих чинників джерел НС, що контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків НС;

· розуміння, розробка і впровадження превентивних та оперативних (аварійних) заходів цивільного захисту;

· інтерпретування новітніх досягнень в теорії та практиці управління безпекою у НС;

· забезпечення якісного навчання працівників об’єктів господарювання з питань ЦЗ, надання допомоги та консультацій працівникам організації (підрозділу) з практичних питань захисту у НС;· оцінювання стану готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями та показниками.


Робоча програма дисципліни

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Структура та задачі цивільно захисту України.

Організація ЦЗ на об’єктах господарської діяльності.

Характеристика осередків ураження і уражуючих факторів.

Тема 2. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіаційного забруднення.

Тема 3.Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах хімічного забруднення.

Тема 4. Моніторинг надзвичайних ситуацій:

а) методи визначення радіаційного та хімічного забруднення;

б) прилади радіаційної та хімічної розвідки;

в) прилади дозиметричного контролю.

Тема 5. Захист суб’єктів господарювання в надзвичайних ситуаціях.

Тема 6.Заходи та засоби колективного та індивідуальног захисту населення в НС.

 

Структура навчальної дисципліни

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1.
Тема 1. Структура та задачі цивільно захисту України. Організація ЦЗ на об’єктах господарської діяльності. Характеристика осередків ураження і уражуючих факторів.            
Тема 2. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіаційного забруднення.              
Тема 3. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах хімічного забруднення.              
Тема 4. Моніторинг надзвичайних ситуацій: а) методи визначення радіаційного та хімічного забруднення; б) прилади радіаційної та хімічної розвідки; в) прилади дозиметричного контролю.            
Тема 5. Захист суб’єктів господарювання в надзвичайних ситуаціях.              
Тема 6. Заходи та засоби колективного та індивідуальног захисту населення в НС.              
Усього годин              

 


Теми практичних занять

 

№ з/п Назва теми Кількість годин
Структура та задачі цивільно захисту України. Організація ЦЗ на об’єктах господарської діяльності. Характеристика осередків ураження і уражуючих факторів.
Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах радіаційного забруднення.
Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в зонах хімічного забруднення.
Моніторинг надзвичайних ситуацій: а) методи визначення радіаційного та хімічного забруднення; б) прилади радіаційної та хімічної розвідки; в) прилади дозиметричного контролю.
Основи захисту об'єктів господарської діяльності в надзвичайних ситуаціях.
Заходи та засоби колективного та індивідуальног захисту населення в НС.
  Загальна кількість

 

Самостійна робота

 

№ з/п Назва теми Кількість годин
Вивчення теоретичного матеріалу, який виноситься на самостійну роботу студента.
Підготовка до практичних занять.
  Загальна кількість

Методи контролю

2.4.1 Розподіл балів, які отримують студенти (кількісні критерії оцінювання)

ПЗ1 ПЗ2 ПЗ3 ПЗ4 ПЗ5 ПЗ6 Всього за семестр
10-16 10-18 10-18 10-16 10-16 10-16 60-100

 

 

2.4.2 Якісні критерії оцінювання

 

Формою підсумкового контролю з дисципліни є залік.

Необхідний обсяг знань для одержання позитивної оцінки (діапазон 60-100):

а) знати організацію ЦЗ на об`єктах господарської діяльності;

б) знати заходи і засоби захисту населення від уражуючих факторів аварій, катастроф і стихійного лиха;

в) знати порядок дій формувань ЦЗ і населення в умовах надзвичайних ситуацій;

г) знати основи організації проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

д) знати методи та інструментарій моніторингу НС.

Необхідний обсяг умінь:

а) уміти виявляти можливі причини виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах господарської діяльності та визначати необхідні заходи щодо їх запобігання;

б) уміти оцінювати радіаційну та хімічну обстановку, що виникає внаслідок стихійного лиха та аварій;

в) уміти здійснювати планування заходів щодо захисту населення від наслідків аварій, катастроф та стихійного лиха;

г) уміти здійснювати якісне навчання працівників об’єктів господарювання з питань ЦЗ.


Просмотров 361

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!