Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Відділ Держгеокадастру у Красилівському районі Хмельницької областіПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

НАКАЗ

 

___________________ м. Красилів № __________________

 

       
   
 

Додаток 5
до Інструкції
(пункт 39)

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, що затверджуються
з проставлянням грифа затвердження

1. Акти (готовності об’єкта до експлуатації; списання; інвентаризації; експертизи; вилучення справ для знищення; передачі справ; ліквідації установ тощо).

2. Завдання (на проектування об’єктів, технічних споруд, капітальне будівництво; на проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських і технологічних робіт; технічні тощо).

3. Звіти (про основну діяльність; відрядження; науково-дослідні роботи тощо).

4. Кошториси витрат (на утримання апарату управління, будинків, приміщень, споруд; на підготовку та освоєння виробництва нових виробів; на капітальне будівництво тощо).

5. Номенклатури справ.

6. Нормативи (витрачання сировини, матеріалів, електроенергії; технологічного проектування; чисельності працівників тощо).

7. Описи справ.

8. Переліки (посад працівників з ненормованим робочим днем тощо).

9. Плани (виробничі; будівельно-монтажних, проектно-розвідувальних, науково-дослідних робіт; впровадження нової техніки; кооперованих поставок продукції; розподілу продукції за встановленою номенклатурою; отримання прибутків житлово-комунальним господарством від капітального ремонту; роботи колегії, науково-технічної ради, наукової ради тощо).

10. Посадові інструкції.

11. Програми (фінансово-економічні; проведення робіт і заходів; відряджень тощо).

12. Протоколи засідань колегіальних органів (за потреби).

13. Розцінки на виконання робіт.

14. Статути (положення) установ.

15. Структура установи.

16. Форми уніфікованих документів.

17. Штатні розписи.


Додаток 6
до Інструкції
(пункт 73)

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою

1. Акти (виконання робіт, списання, експертизи, фінансових перевірок; вилучення справ для знищення; передачі справ тощо).

2. Аркуші погодження проектів нормативно-правових актів.

3. Висновки і відгуки установ на дисертації та автореферати, що надсилаються до Вищої атестаційної комісії України.

4. Довідки (лімітні; про виплату страхових сум; використання бюджетних асигнувань на зарплату; про нараховану зарплату тощо).

5. Договори (про матеріальну відповідальність, науково-технічне співробітництво, підряди, оренду приміщень; про виконання робіт тощо).

6. Документи (довідки, посвідчення тощо), що засвідчують права громадян і юридичних осіб.

7. Доручення на одержання товарно-матеріальних цінностей, бюджетні, банківські, пенсійні, платіжні.

8. Завдання (на проектування об’єктів, технічних споруд, капітальне будівництво; технічні тощо).

9. Заяви (на акредитив; про відмову від акцепту тощо).

10. Заявки (на обладнання, винаходи тощо).

11. Зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають право здійснювати фінансово-господарські операції.

12. Кошторис витрат (на утримання апарату управління; на підготовку та освоєння виробництва нових виробів; на калькуляцію за договором; на капітальне будівництво тощо).

13. Листи гарантійні (на виконання робіт, надання послуг тощо).

14. Номенклатури справ.

15. Описи справ.

16. Подання і клопотання (про нагородження орденами і медалями; про преміювання).

17. Протоколи (погодження планів поставок).

18. Реєстри (чеків, бюджетних доручень).

19. Специфікації (виробів, продукції тощо).

20. Спільні документи, підготовлені від імені двох і більше установ.

21. Статути установ.

22. Титульні списки.

23. Трудові книжки.

24. Штатні розписи.


Додаток 7
до Інструкції
(пункт 138)

ЖУРНАЛ
реєстрації відряджень

 

Прізвище, ініціали Місце роботи та посада Місце відрядження Дата і номер наказу Дата вибуття у відрядження Дата прибуття з відряд­ження

 

 


Додаток 8
до Інструкції
(пункт 147)

ЗВІТ*
про обсяг документообігу
за ___ ________________ 20__ р.

 

Документи Кількість документів  
оригінали копії усього  
Вхідні        
Вихідні        
Внутрішні        
________ Усього        

 

Керівник служби діловодства __________ (підпис) _____________________ (ініціали (ініціал імені) прізвище)

 

___ ________________ 20__ р.

 

_____________

* У разі потреби звіт може доповнюватися додатковими графами.

 

 


Додаток 9
до Інструкції
(пункт 160)

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, що не підлягають
реєстрації службою діловодства*

1. Графіки, наряди, заявки, рознарядки.

2. Зведення та інформація, надіслані до відома.

3. Навчальні плани, програми (копії).

4. Рекламні повідомлення, плакати, програми нарад, конференцій тощо.

5. Прейскуранти (копії).

6. Норми витрати матеріалів.

7. Вітальні листи і запрошення.

8. Друковані видання (книги, журнали, бюлетені).

9. Наукові звіти за темами.

10. Місячні, квартальні, піврічні звіти.

11. Форми статистичної звітності.

12. Договори.

 

_______________

*Документи, зазначені у пунктах 1, 3, 8 – 12, підлягають спеціальному обліку у відповідних структурних підрозділах територіальних органів Держгеокадастру (бухгалтерській службі, кадровій службі, бібліотеці, службі науково-технічної інформації).


 

Додаток 10
до Інструкції
(пункт 172)

РЕЄСТРАЦІЙНО-КОНТРОЛЬНА КАРТКА

Лицьовий бік

 

Автор документа (кореспондент)   Назва виду документа Строк виконання
70 мм 70 мм 70 мм
Дата та індекс надходження   Дата та індекс документа
105 мм 105 мм
 
Заголовок документа або короткий зміст
Резолюція або відповідальний виконавець  
Позначка про виконання   Розписка в одержанні документа
210 мм
Зворотний бік
Контрольні позначки
фонд № опис № справа №
70 мм 70 мм 70 мм
210 мм
                                                                 
Додаток 11
до Інструкції
(пункт 172)

ПОРЯДОК
заповнення реквізитів
реєстраційно-контрольної картки

Реквізити Пояснення до заповнення
Назва виду документа заповнюється відповідно до назви документа, що реєструється. Під час реєстрації листів графа не заповнюється
Автор (кореспондент) під час реєстрації документа, що надійшов, зазначаються найменування установи (особи) – автора документа. Під час реєстрації документа, що надсилається, зазначається найменування установи (особи) – кореспондента. Допускається застосування скороченого найменування установи
Дата документа дата, що проставляється на документі установою – автором, переноситься на реєстраційно-контрольну картку (далі –картка) з використанням цифр у такій послідовності: число, місяць, рік (число і місяць зазначаються двома парами арабських цифр, рік – чотирма арабськими цифрами)
Індекс документа індекс, присвоєний документу установою – автором, переноситься на картку з документа, що надійшов або надсилається
Дата надходження дата надходження документа до установи переноситься на картку з реєстраційного штампа
Індекс індекс, присвоєний вхідному документу установою -одержувачем, переноситься під час реєстрації надходження на картку з реєстраційного штампа
Заголовок документа або короткий зміст переноситься заголовок, сформульований на документі. У разі відсутності заголовка на документі він формулюється відповідно до правил
Резолюція переноситься на картку з документа основний зміст доручення, прізвище автора і дата резолюції
Відповідальний виконавець прізвище, ініціали відповідального виконавця переносяться з резолюції, у разі потреби зазначається номер телефону
Строки виконання проставляється число, місяць, рік (число і місяць зазначаються двома парами арабських цифр, рік – чотирма арабськими цифрами). Під час реєстрації ініціативного документа, що надсилається, проставляється очікувана дата надходження відповіді
Позначка про виконання короткий запис того, як вирішено питання по суті, або дата та індекс документа-відповіді

Додаток 12
до Інструкції
(пункт 191)

СТРОКИ
виконання основних документів

1. Акти Президента України – у разі, коли в акті Президента України строк виконання завдання не визначено, його виконання здійснюється протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності цим актом.

2. Запит народного депутата України – не пізніше ніж у п’ятнадцятиденний строк з дня його надходження або в інший установлений Верховною Радою України строк. Запит депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим – у п’ятнадцятиденний строк, депутата місцевої ради – в установлений зазначеною Радою строк.

Якщо запит народного депутата України (депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради) з об’єктивних причин не може бути розглянуто в установлений строк, надсилається відповідно до закону письмове повідомлення суб’єктам внесення запиту.

3. Звернення народного депутата України (депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради) – протягом не більш як 10 днів з дня надходження.

У разі неможливості розгляду звернення народного депутата України (депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутата місцевої ради) в установлений строк йому повідомляють про це офіційним листом із зазначенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення з урахуванням строку продовження не може перевищувати 30 днів з моменту його надходження.

4. Подання прокурора з вимогами щодо усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли, притягнення осіб до передбаченої законом відповідальності, відшкодування шкоди, скасування нормативно-правового акта, окремих його частин або приведення його у відповідність із законом, припинення незаконних дій чи бездіяльності посадових і службових осіб - у визначений прокурором строк, що обчислюється з дня надходження подання.

Постанова прокурора про ініціювання притягнення особи до адміністративної відповідальності – у десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законом.

5. Запит на публічну інформацію від фізичної, юридичної особи, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень (далі – запитувачі), та надання відповіді на запит на інформацію – не більше п’яти робочих днів від дня надходження запиту.

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше ніж протягом 48 годин з дня надходження запиту.

У разі коли запит стосується великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

Відстрочення в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, коли запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочення доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

6. Звернення громадян – не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх надходження.

Якщо у місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник установи або його заступник встановлюють необхідний строк для його розгляду, про що повідомляють особі, яка подала звернення. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

7. Листи-доручення і листи-запити установ вищого рівня – до зазначеного в них строку.

8. Телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення, – до двох днів, решта – протягом 10 днів.


Додаток 13
до Інструкції
(пункт 209)

 

ЗВЕДЕННЯ*
про виконання документів, що підлягають
індивідуальному контролю, станом на _________20__ р.

 

  Найменування та індекс структурних підрозділів Документи на контролі
усього надійшло за поперед-ній місяць з них
  виконано викону-ються у строк продовжено строк виконання прост-рочено

 

Найменування посади керівника служби діловодства ____________ (підпис) ______________________ (ініціали (ініціал імені), прізвище)
___ _____________ 20__ р.    

 

 

____________

* У разі потреби зведення може доповнюватися додатковими графами.

 


Додаток 14
до Інструкції
(пункт 210)

 

ПЕРЕЛІК*

 

документів, не виконаних ___________________________________________

_________________________________________________________________
(найменування та індекс структурного підрозділу)

в установлений строк, станом на ___ _______________ 20__ р.**

 

 

Найменування установи, що надіслала документ, номер і дата документа Короткий зміст Строк виконан-ня Прізвище і посада виконавця Причини невиконан­ня в установле-ний строк Стан виконан­ня Очікувана дата виконання

 

_______________

* У разі потреби перелік може доповнюватися додатковими графами.

** Графи шоста, сьома і восьма заповнюються у структурному підрозділі.


Додаток 15
до Інструкції
(пункт 231)

Найменування територіального органу

Держгеокадастру

Найменування структурного підрозділу

 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ

_____________№____________

На__________рік

_________________________________________________________________
(назва розділу)

 

Індекс справи Заголовок справи (тому, частини) Кількість справ (томів, частин) Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком Примітка  
 

 

Найменування посади керівника структурного підрозділу __________ _______________________
___ ______________ 20___ р. (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

 

    ПОГОДЖЕНО
    Керівник архіву (особа, відповідальна за архів) територіального органу Держгеокадастру
  ________ _______________________ (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище) ___ __________ 20___ р. № _____

 

 

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, складених у ______ році

у структурному підрозділі

 

За строками зберігання Разом У тому числі
таких, що переходять з відміткою “ЕПК”
Постійного      
Тривалого (понад 10 років)      
Тимчасового (до 10 років включно)      
____________ Усього      

 

Найменування посади особи, відповідальної за діловодство в структурному підрозділі __________ _______________________
___ ____________ 20___ р. (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

Підсумкові відомості передано до служби діловодства.

Найменування посади особи, відповідальної за передачу відомостей __________ _______________________
___ ____________ 20___ р. (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

 


Додаток 16
до Інструкції
(пункт 231)

Найменування територіального органу Держгеокадастру ЗАТВЕРДЖУЮ Найменування посади керівника територіального органу Держгеокадастру
НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ ________________________________ (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище) М. П.
__________ № ___________ ___ ___________ 20___ р.
На__________ рік  

 

 

Індекс справи Заголовок справи (тому, частини) Кількість справ (томів, частин) Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком Примітка

 

_________________________________________________________________ (назва розділу*)

 

Найменування посади керівника служби діловодства ______________ ______________________
___ ___________ 20___ р. (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

 

Віза керівника архіву (особи, відповідальної за архів)

СХВАЛЕНО Протокол засідання експертної комісії     ________ № ________   ПОГОДЖЕНО Протокол засідання експертно-перевірної комісії державного архіву   ________ № ________

 

 

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, складених у ______ році
в територіальному органі Держгеокадастру.

 

За строками зберігання Разом У тому числі
таких, що переходять з відміткою “ЕПК”
Постійного      
Тривалого (понад 10 років)      
Тимчасового (до 10 років включно)      
___________ Усього      

 

Керівник служби діловодства ______________ (підпис) ______________________ (ініціали (ініціал імені), прізвище)
_______________ 20___ р.  

 

Підсумкові відомості передано до архіву.

 

Найменування посади особи, відповідальної за передачу відомостей     ______________ (підпис)     ______________________ (ініціали (ініціал імені), прізвище)
_______________ 20___ р.  

 

______________

* Найменування структурного підрозділу (для установ, в яких немає структурних підрозділів, напряму діяльності).


Додаток 17
до Інструкції
(пункт 263)

Найменування територіального органу Держгеокадастру ЗАТВЕРДЖУЮ   Найменування посади керівника ____________________________ (підпис) (ініціали, (ініціал імені) прізвище)
  М. П.
АКТ  
__________ № ____________ ________________ 20___ р.
_________________________ (місце складення)  
Про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду  

На підставі ___________________________________________________ (назва і вихідні дані переліку документів із зазначенням

_________________________________________________________________
строків їх зберігання або типової (примірної) номенклатури справ)

відібрано для знищення як такі, що не мають культурної цінності та втратили практичне значення, документи фонду № _____________________
(найменування фонду)

 

Заголовок справи або груповий заголовок справ Дата справи або останні дати справ Номери описів (номен-клатур) за рік (роки) Індекс справи (тому, частини) за номенклатурою або номер справи за описом Кількість справ (томів, частин) Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком Приміт-ка

Разом____________________________________ справ за ___________ роки
(цифрами і словами)

Найменування посади особи, яка проводила експертизу цінності документів ___________ ______________________
___ __________ 20___ р. (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)
     
СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО
Протокол засідання експертної комісії Протокол засідання експертно-перевірної комісії державного архіву
___________ № _______ __________ № ________
       

 

Описи справ постійного (тривалого) зберігання за ____________ роки схвалено, а з кадрових питань погоджено експертно-перевірною комісією__________________________________________________________
(найменування державного архіву)

(протокол від ________________ 20___ р. № ___________)

Документи в кількості ____________________________________ справ
(цифрами і словами)

вагою ___________________ кілограмів здано в ________________________
(найменування установи)

на переробку за приймально-здавальною накладною від _________ № ___ або знищено шляхом спалення.

 

Найменування посади особи, яка здала (знищила) документи _________ ______________________
________________ 20___ р. (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)

 


Додаток 18
до Інструкції
(пункт 268)

_________________________________________________________________
(найменування територіального органу Держгеокадастру)

_________________________________________________________________
(найменування структурного підрозділу)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Найменування посади керівника
структурного підрозділу
________ ________________________

(підпис) (ініціали (ініціал імені),

прізвище)

______________ 20___ р.

д

ОПИС № _________

_________________________________________________________________
(назва розділу)

Індекс справи (тому, частини) Заголовок справи (тому, частини) Крайні дати справи (тому, частини) Кількість аркушів у справі (томі, частині) Строк зберігання справи (тому, частини), стаття за переліком* Примітка  
 

У цей опис включено ____________________справ з № __________ по
(цифрами і словами)

№ _____, у тому числі:

літерні номери ___________________

пропущені номери ________________

Найменування посади укладача опису ___________ ______________________
_______________ 20___ р. (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО  
Керівник служби діловодства ________________________________  
(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)  
______________ 20___ р.  

 

Передав ________________________________________________ справ
(цифрами і словами)

та __________________ реєстраційно-контрольних карток до документів***
(цифрами і словами)

 

Найменування посади працівника структурного підрозділу ________________ _______________________
_____________ 20___ р. (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)

Прийняв ________________________________________________ справ
(цифрами і словами)

та ___________________ реєстраційно-контрольних карток до документів.
(цифрами і словами)

 

Керівник архіву (особа, відповідальна за архів) територіального органу Держгеокадастру ________________ _______________________
_____________ 20___ р. (підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)

____________

*Графа шоста не заповнюється в описах справ постійного зберігання.

**Передаються разом із справами служби діловодства.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 439

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!