Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Звіт про фінансові результати (фрагмент) підприємства «Світ», тис. грнІнструкція проведення практичного заняття № 7

Тема:Розрахунок показників фінансового стану позичальників - суб'єктів господарської діяльності.

Мета: вміти складати розрахунок показників фінансового стану позичальників - суб'єктів господарської діяльності.

Зміст і послідовність виконання завдання:

Відомі різні класифікації системи фінансових коефіцієнтів. Зокрема, можна виділити наступні групи показників, що характеризують:

1) ліквідність і платоспроможність, 2) ділову активність,

3) рентабельність, 4) фінансову стабільність,

5) положення на ринку цінних паперів..

Методику розрахунку фінансових коефіцієнтів можна пояснити на основі агрегованої форми Балансу, зазначеної в табл. 1, і Звіту про фінансові результати табл. 2.

Таблиця 1

Аналітичний баланс підприємства «Світ», тис. грн

Найменування статей Код рядка На початок періоду На кінець періоду
тис. грн. тис. грн.
АКТИВ
I.Необоротні активи      
Основні засоби і нематеріальні активи 10 + 30 357,600 320,518
Довгострокові фінансові інвестиції 40 + 45
Разом за розділом I 357,600 320,518
II Оборотні активи      
Запаси Сума рядків: 100+…+140 5,400 51,476
Дебіторська заборгованість Сума рядків: 150+160+ 170+180+ 190+200+210   200,000 318,000
Грошові кошти і їх еквіваленти Сума рядків: 220+230+240   22,400 17,438
Разом за розділом II 264,000 452,113
III Витрати майбутніх періодів
Баланс 621,600 772,681
ПАСИВ
I Власний капітал,ВК      
Статутний капітал    
Додатковий капітал 320+330    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток    
Разом за розділом I 280,680 364,551
II Забезпечення майбутніх витрат і платежів 34,000 25,988
III Довгострокові зобов'язання. 106,800 100,650
IV Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банку 4,500 6,500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 25,600 37,600
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 520+530 134,000 142,988
Поточні зобов'язання за розрахунками Сума рядків 540+550+560+570+580+590+600   36,02 94,404
Разом за розділом IV 200,120 281,492
V Доходи майбутніх періодів
Баланс 621,600 772,631

 

Таблиця 2

Звіт про фінансові результати (фрагмент) підприємства «Світ», тис. грн.

Стаття Код рядка За попередній період За звітний період Примітка
1. Чиста виручка від реалізації продукції 1 230,000 1 440,000  
2. Виробнича собівартість реалізованої продукції 918,257 1 101,818  
3. Валовий прибуток 311,744 338,182  
4. Адміністративні витрати 55,350 86,400  
5. Витрати на збут 129,150 122,400  
6. Інші операційні витрати  
7. Фінансовий результат (прибуток) від операційної діяльності 127,244 124,382  
8. Фінансовий результат (прибуток) від звичайної діяльності до оподаткування 113,514 116,892  
9. Чистий прибуток від звичайної діяльності 86,136 87,669  
10. Чистий прибуток за всіма видами діяльності 79,459 81,825  

 

За першим методом («методом знизу») оперують блоками нижньої частини балансу:

РК=ОА–ПЗ,

де РК – робочий капітал (частина оборотного капіталу, що профінансована з довгострокових джерел);

ОА – оборотні активи (період обороту менш одного року) (рядок 260+рядок 270 ф.1);

ПЗ – поточні зобов’язання з періодом погашення менше одного року (рядок 620 ф. 1).

За другим методом («методом знизу») оперують блоками верхньої частини балансу:

РК=ДП–НА,

де НА – необоротні активи (період обороту більше одного року);

ДП – довгострокові (стійкі) пасиви з періодом погашення більше одного року. ДП=ВК+ДЗ.

Коефіцієнт поточної ліквідності виражає співвідношення між оборотними активами й поточними зобов’язаннями, (рядок 260/ рядок 620):

 

Коефіцієнт проміжної (термінової) ліквідності. Необхідність розрахунку коефіцієнта проміжної ліквідності викликана неоднаковою ліквідністю різних елементів оборотних коштів. Якщо грошові кошти є активом у безпосередньо ліквідній (монетарній) формі, то товарно-матеріальні запаси можуть служити джерелом погашення поточних зобов'язань тільки після їх реалізації, для чого ще треба знайти покупця й потрібен певний час. Тому при розрахунку коефіцієнта проміжної ліквідності не враховуються активи середньої ліквідності, тобто товарно-матеріальні запаси.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності («кислотного тесту»). У деяких випадках необхідно оцінити здатність підприємства негайно погасити свої зобов'язання активами в ліквідній формі. Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається за формулою:

де ГК+ЦП – це грошові кошти, їх еквіваленти та короткострокові фінансові інвестиції (рядок 220+230+240).

 

Коефіцієнт оборотності активів КОА (коефіцієнт трансформації активів). За допомогою цього коефіцієнта визначається ефективність використання фірмою всіх наявних ресурсів:

де В – чиста виручка від реалізації продукції (ф. 2, рядок 035);

А –середньорічні активи (ф. 1, рядок 280).

 

 

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів, КООК характеризує кількість обертів оборотних коштів за період. Визначається відношенням виручки від реалізації продукції на середні за період залишки оборотних коштів:

 

Єдиних для всіх галузей рекомендованих значень коефіцієнта оборотності оборотних коштів не існує. У всякому разі, з визначення поняття «оборотні кошти» коефіцієнт оборотності оборотних коштів повинен бути більше одного оберту на рік.

Щоб визначити, на якій стадії кругообігу оборотних коштів відбувається уповільнення їх обороту, знаходять коефіцієнти оборотності окремих елементів оборотних коштів.Коефіцієнт оборотності товарно-матеріальних запасів, КОТМЗ відображає швидкість реалізації товарних запасів і визначається як частка від ділення операційної собівартості реалізованої продукції на середні за період залишки запасів:

де DТМЗ – середні за період залишки товарно-матеріальних запасів.

 

Високий показник оборотності запасів показує чудове мистецтво збуту, гарну ліквідність. Низький показник означає недостатню ліквідність, наявність наднормативних запасів. Іноді причиною високих запасів є сезонність продажів, політика притримування запасів. Звичайно у стабільно працюючих фірм цей показник досягає до шести оборотів за рік і більше.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості, КОдеб._заб визначається як частка від ділення чистої виручки від реалізації продукції на середню за аналізований період чисту дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги:

де Деб_Заб – дебіторська заборгованість з векселями одержаними включно (ряд. 150+160+…+210).

 

За цим коефіцієнтом судять, скільки разів у середньому за аналізований період дебіторська заборгованість перетворюється в грошові кошти.

При аналізі дебіторської заборгованості частіше використовується показник періоду обороту дебіторської заборгованості, тобто кількості днів для її погашення:

 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості. Для його розрахунку необхідно розділити виробничу собівартість реалізованої продукції (рядок 040 ф.2) на середньорічну вартість кредиторської заборгованості (рядок 530 ф. 1):

 

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує, через скільки днів у середньому підприємство погашає свою заборгованість перед постачальниками.

Таблиця 3


Просмотров 482

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!