Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Критерії кількісного оцінюванняПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Інструкція

Про «Порядок проведення та критерії оцінювання відповідей

студентів під час письмових іспитів»

Порядок проведення письмових іспитів

Рекомендації щодо порядку проведення письмових іспитів базуються на «Положенні про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» та «Положенні про проведення підсумкового контролю знань студентів ОДЕКУ (напрям Менеджмент)», 2009р.

Розклад екзаменаційної сесії затверджується в установленому порядку та доводиться навчальним відділом до відома викладачів і студентів не менш ніж за місяць до початку сесії (п.3.12.2.2 положення МОН). Іспити проводяться окремо у кожній навчальній групі студентів. Кількість місць в аудиторії повинна відповідати кількісному складу групи.

Склад викладачів, що приймають іспити, за поданням кафедр, затверджується наказом по університету не пізніше ніж за тиждень до затвердження розкладу іспитів.

Екзаменаційні білети затверджуються на засіданнях кафедр не пізніше ніж за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії.

Тривалість письмового іспиту – 2 академічні години. Початок письмового іспиту приймається час закінчення видачі екзаменаційних білетів.

Порядок проведення письмових іспитів доводиться до відома студентів під час консультацій та безпосередньо перед початком іспиту. Студенти мають право користуватись навчальними програмами дисциплін, довідниками та іншими джерелами інформації, перелік яких встановлено викладачем. Використання матеріалів, що не передбачені, а також спілкування з іншими студентами або іншими особами, у тому числі за допомогою електронних засобів зв’язку, є підставою для виставлення студентові у відомості оцінки «незадовільно» («0», FX).

Студенти пред’являють залікову книжку, одержують екзаменаційний білет та проходять на робоче місце. Після видачі білетів усі студенти одночасно приступають до виконання письмової роботи. По закінченню відведеного часу студенти здають письмові відповіді та залікові книжки викладачеві.

Викладач перевіряє екзаменаційні роботи та надає інформацію по них до деканату не пізніше двох днів після проведення екзамену. Заповнені залікові книжки викладач видає кожному студенту особисто. Дата та час видачі доводиться до відома студентів під час проведення консультацій.

Письмові відповіді студентів зберігаються на кафедрах не менш одного навчального семестру.

Знищення письмових відповідей студентів проводиться на кафедрі у відповідності з чинними нормативними актами.

Критерії кількісного оцінювання

2.1 Ці критерії є доповненням до п.2 «Положення про критерії оцінки знань студентів в ОДЕКУ», 2002р.

2.2 При розробці критеріїв передбачається такий порядок формування екзаменаційних білетів:

- кількість питань в них повинна відповідати кількості теоретичних модулів у робочих програмах дисциплін, але не може бути менше двох та більше чотирьох;

- максимальна кількість балів, яку студент може отримати на іспиті за кожне питання повинно співпадати з максимальною кількістю балів за відповідні по теоретичних модулях в робочих програмах дисциплін;

- максимальна кількість балів, яку студент може одержати за кожне питання білету проставляється у дужках на бланках екзаменаційних білетів;

- сума балів (по всіх питаннях) для всіх білетів повинна бути однаковою.

 

Наприклад: у робочій програмі вказано 3 теоретичних модуля, максимальна сума балів за які – 50. Вона складається з 20 балів за перший модуль, 15 - за другий та за третій.

В дужках екзаменаційних білетів: 1 питання – максимально 20 балів,

2 питання – максимально 15 балів,

3 питання – максимально 15 балів.

 

2.3. Таблиця для визначення кількісних показників успішності за підсумками іспиту розробляється по кожній дисципліні і знаходиться у відповідній робочій програмі:

Кількість балів за іспит За системою університету (у відсотках) Визначення     За національною системою
  90 - 100 відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 5 (відмінно)
  85 - 89 вище середнього рівня з кількома помилками 4 (добре)
  75 - 84 в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок 4 (добре)
  68 - 74 непогано, але зі значною кількістю помилок 3 (задовільно)
  60 - 67 виконання задовольняє мінімальні критерії 3 (задовільно)
  35 - 59 з можливістю перескласти 2 (незадовільно)
  1 - 34 з обов’язковим повторним курсом навчання 2 (незадовільно)

 

Бали успішності (у відсотках), які студент отримав за підсумками іспитів переносяться до графи 4 заліково-екзаменаційній відомості.

 

2.4. Згідно з п 1.3 «Положення про критерії оцінки знань студентів в ОДЕКУ» процедура проведення іспиту, максимальна кількість балів за кожне питання та по білету в цілому, доводиться до відома студентів на початку семестру.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 558

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!