Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


В) конкретне підприємство та його фінансовий стан 

29. Суб’єктами фінансового аналізу є :

а) фінансові аналітики, які зацікавлені в діяльності підприємства з будь-яких причин ;

б) всебічна оцінка фінансового стану підприємства, резервів його діяльності та ділової активності для пошуку резервів підвищення рентабельності, виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства, а також виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами; розробки найвірогідніших передбачень та прогнозів майбутніх умов функціонування підприємства, визначення доходності підприємства для порівняння її з аналогічними показниками інших підприємств або оцінка підприємства з погляду його ринкової вартості ; своєчасного виявлення та усунення недоліків у господарській діяльності для визначення шляхів підвищення фінансового стану підприємства та його платоспроможності, виявлення змін у фінансовому стані в просторово-часовому розрізі та основних чинників, які впливають на фінансовий стан підприємства, прогнозування основних тенденцій у фінансовому стані;

в) конкретне підприємство та його фінансовий стан .

 


30. Метою фінансового аналізу є :

а) фінансові аналітики, які зацікавлені в діяльності підприємства з будь-яких причин;

б) всебічна оцінка фінансового стану підприємства, резервів його діяльності та ділової активності для пошуку резервів підвищення рентабельності, виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства, а також виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами; розробки найвірогідніших передбачень та прогнозів майбутніх умов функціонування підприємства, визначення доходності підприємства для порівняння її з аналогічними показниками інших підприємств або оцінка підприємства з погляду його ринкової вартості ; своєчасного виявлення та усунення недоліків у господарській діяльності для визначення шляхів підвищення фінансового стану підприємства та його платоспроможності, виявлення змін у фінансовому стані в просторово-часовому розрізі та основних чинників, які впливають на фінансовий стан підприємства, прогнозування основних тенденцій у фінансовому стані;в) конкретне підприємство та його фінансовий стан .

 

31. За організаційними формами проведення виділяють :

а) повний фінансовий аналіз;

б) тематичний фінансовий аналіз;

в) поточний (оперативний ) фінансовий аналіз ;

г)внутрішній фінансовий аналіз;

Д) зовнішній фінансовий аналіз.

 

32. За обсягом аналітичного дослідження розрізняють :

а) повний фінансовий аналіз;

б) зовнішній фінансовий аналіз;

в) поточний (оперативний ) фінансовий аналіз ;

г)внутрішній фінансовий аналіз;

Д) тематичний фінансовий аналіз.

 

33. Залежно від періоду проведення виділяють :

а) повний фінансовий аналіз;

б) зовнішній фінансовий аналіз;

в) прогнозний ( ретроспективний ) фінансовий аналіз ;

г) попередній фінансовий аналіз;

д) тематичний фінансовий аналіз;

є) поточний (оперативний ) фінансовий аналіз ;

ж) внутрішній фінансовий аналіз.

 

34. До неформалізованих (евристичних) методів аналізу відносять :

а) відсоткових чисел;

б) експертних оцінок;

в) порівняння;

г) диференційний;

д) балансовий;

є) морфологічний;

ж) логарифмічний;

З) побудови системи аналітичних таблиць.

 

35. До формалізованих методів фінансового аналізу відносять:

а) відсоткових чисел;б) експертних оцінок;

в) порівняння;

г) диференційний;

д) балансовий;

є) морфологічний;

ж) логарифмічний;

з) побудови системи аналітичних таблиць;

І) арифметичних різниць.

 

36. Активи підприємства розподіляються за різними класифікаційними ознаками. За характером участі в господарському процесі та швидкістю обороту активів виділяють:

а) нематеріальні активи;

б) оборотні (поточні) активи;

в) валові активи;

г) власні кошти;

Д) необоротні активи.

 

37. Під основним капіталом (необоротними активами) підприємства розуміють:

а) ідентифікований немонетарний актив без фізичної субстанції, який утримується підприємством з метою використання у процесі виробництва або постачання товарів і надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для адміністративних цілей;

б) активи, які мають однакове функціональне призначення та подібну справедливу вартість;

в) сукупність усіх майнових прав, які належать даному суб’єкту господарювання, у тому числі основні засоби, нематеріальні активи та інші;

г) активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивідендів тощо, зростання вартості капіталу або отримання інших вигод для інвестора.

 

38. Одним із показників майнового стану підприємства є індекс постійного активу, який показує:

а) яку частку у вартості майна становлять засоби виробництва;

б) інтенсивність формування одного із джерел коштів на капітальні вкладення;

в) частку основних засобів та необоротних активів у джерелах власних коштів;

г) співвідношення сум основних засобів та їх зносу в активі та пасиві бухгалтерського балансу на початок і кінець аналізованого періоду, % .

 

39. Коефіцієнт накопичення зносу характеризує:

а) яку частку у вартості майна становлять засоби виробництва;б) інтенсивність формування одного із джерел коштів на капітальні вкладення;

в) частку основних засобів та необоротних активів у джерелах власних коштів;

г) співвідношення сум основних засобів та їх зносу в активі та пасиві бухгалтерського балансу на початок і кінець аналізованого періоду, %

 

40. Коефіцієнт реальної вартості майна характеризує :

а) яку частку у вартості майна становлять засоби виробництва;

б) інтенсивність формування одного із джерел коштів на капітальні вкладення;

в) частку основних засобів та необоротних активів у джерелах власних коштів;

г) співвідношення сум основних засобів та їх зносу в активі та пасиві бухгалтерського балансу на початок і кінець аналізованого періоду, %.

 

41. Ступінь зносу основних засобів визначається :

а) яку частку у вартості майна становлять засоби виробництва;

б) інтенсивність формування одного із джерел коштів на капітальні вкладення;

в) частку основних засобів та необоротних активів у джерелах власних коштів;

г) співвідношення сум основних засобів та їх зносу в активі та пасиві бухгалтерського балансу на початок і кінець аналізованого періоду;

д) відношенням обсягу продукції за аналізований період до основних виробничих засобів.

 

42. Відносне вивільнення оборотних коштів – це:

а) пряме скорочення потреби в оборотних коштах проти попереднього періоду за одночасного збільшення обсягу виробництва (реалізації);

б) синтетичний показник , за допомогою якого можна визначити одночасно результати процесу матеріального відтворення;

в) коли внаслідок поліпшення їх використання підприємство з тією самою сумою оборотних коштів або з незначним їх зростанням у плановому році збільшує обсяг виробництва.

 

43. При аналізі структури пасиву балансу використовується показник «ціна капіталу».Вам надається можливість дати вірну відповідь на це поняття :

а) те, у скільки обходиться підприємству весь капітал, що використовується;

б) загальна сума коштів, яку необхідно сплатити за використання певного обсягу фінансових ресурсів;

в) це та частина капіталу, яка перетворюється в засоби виробництва і в процесі виробництва не змінює своєї величини.

 

44. Відомості, що наводяться в пасиві балансу підприємства , показують :

а) звідки надійшли засоби, кому за них заборгувало підприємство;

б) розміщення капіталу, що знаходиться в розпорядженні підприємства;

в) співвідношення власного та залученого капіталу на підприємстві.

 

45. Чим більше значення коефіцієнта автономії та менше значення коефіцієнту фінансового ризику, тим:

а) більш стійкий фінансовий стан підприємства;

б) більш нестійкий фінансовий стан підприємства;

в) більша імовірність банкрутства підприємства;

 

46. Якщо сума дебіторської заборгованості перевищує суму кредиторської заборгованості, то це свідчить про:

а) іммобілізацію залученого капіталу в дебіторську заборгованість;

б) іммобілізацію власного капіталу в дебіторську заборгованість;


Просмотров 670

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!