Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Д) матеріальні оборотні кошти 

17. Яке з наведених визначень відповідає поняттю „еквіваленти грошових коштів”(згідно ПБО 4)?

а) це кошти в касі та на рахунках у банка, що можуть бути використанні для побочних операцій;

б) це негрові операції, що не потребують використання грошових коштів;

в) це короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно корвентовані у відому суму коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості;

г) це короткострокові фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно корвентовані у відому суму коштів і мають значний ризик щодо зміни вартості.

 

18. Визначте приклади руху грошових коштів внаслідок операційної діяльності:

а) надходження коштів від продажу необоротних активів;

б) надходження коштів від реалізації продукції (товарів, послуг);

в) викуп акцій власної емісії;

г) виплата дивідендів;

д) виплата працівникам;

ж) надання позик іншим підприємствам;

З) платежі постачальникам.

19. Визначте приклади руху грошових коштів внаслідок інвестиційної діяльності:

а) надходження коштів від продажу необоротних активів;

б) надходження коштів від реалізації продукції (товарів, послуг);

в) викуп акцій власної емісії;

г) виплата дивідендів;

д) виплата працівникам;

ж) надання позик іншим підприємствам;

з) отримання позик та погашення їх.

 

20. Визначте приклади руху негрошових операцій:

а) бартерні операції;

б) випуск власного капіталу (акцій);

в) надходження основних засобів на умовах фінансового лізингу;

г) виплата дивідендів;

Д) перетворення зобов’язань на власний капітал.

 

21. На підставі наведених елементів визначте, які відносяться до реальних активів:

а) основні засоби по балансовій вартості;

б) основні засоби по залишковій вартості;

в) незавершене виробництво;

г) незавершені капітальні інвестиції;

д) виробничі запаси;

ж) дебіторська заборгованість.

 

22. Про поліпшення структури оборотного капіталу може свідчити:

а) зниження питомої ваги матеріальних оборотних коштів (запасів);б) збільшення питомої ваги матеріальних оборотних коштів (запасів);

в) ріст залишків готової продукції;

г) абсолютний приріст товарів відвантажених.

 

23. Вам слід відмітити основні причини росту залишків готової продукції:

а) відсутність коштів на розрахунковому рахунку;

б) неритмічність випуску продукції;

в) ріст кредиторської заборгованості;

г) незадовільна організація упакування та погрузки;

д) простої устаткування.

 

24. Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання інформації про:

а) внутрішні зміни в складі грошових коштів підприємства;

б) надходження активів шляхом емісії акцій;

в) для перевірки правильності складання Балансу і Звіту про фінансові результати;

г) всі відповіді правильні.

 

25. Сукупність коштів фізичних та юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності, складає:

а) статутний капітал;

б) власний капітал;

В) пайовий капітал.

 

26. До поточних зобов’язань відносяться:

а) короткострокові кредити банків, відстрочені податкові зобов’язання, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

б) короткострокові кредити банків, поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

в) відстрочені податкові зобов’язання, поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги.
27. Аналіз фінансово-господарської діяльності складається із двох взаємопов’язаних розділів :

а) маркетингового аналізу;

б) фінансового аналізу ;

в)екологічного аналізу ;

Г) економічного аналізу.

 

28.Об’єктом фінансового аналізу є :

а) фінансові аналітики, які зацікавлені в діяльності підприємства з будь-яких причин ;

б) всебічна оцінка фінансового стану підприємства, резервів його діяльності та ділової активності для пошуку резервів підвищення рентабельності, виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної роботи підприємства, а також виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами; розробки найвірогідніших передбачень та прогнозів майбутніх умов функціонування підприємства, визначення доходності підприємства для порівняння її з аналогічними показниками інших підприємств або оцінка підприємства з погляду його ринкової вартості ; своєчасного виявлення та усунення недоліків у господарській діяльності для визначення шляхів підвищення фінансового стану підприємства та його платоспроможності, виявлення змін у фінансовому стані в просторово-часовому розрізі та основних чинників, які впливають на фінансовий стан підприємства, прогнозування основних тенденцій у фінансовому стані;


Просмотров 443

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!