Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Д) гроші на банківських рахунках і в касі підприємстваПитання І рівня

1. Які з перелічених нижче статей включаються в І-ий розділ активу Балансу (згідно з ПБО 2)?

а) довгострокова дебіторська заборгованість;

б) грошові кошти та їх еквіваленти;

в) відстрочені податкові активи;

г) дебіторська заборгованість по розрахунках;

Д) основні засоби.

 

2. Назвіть основні розділи активу балансу:

а) власний капітал;

б) необоротні активи;

в) оборотні активи;

г) поточні зобов’язання;

д) витрати майбутніх періодів;

ж) довгострокові зобов’язання.

 

3. З нижченаведених визначень вкажіть, яке відповідає „Фінансовому стану підприємства”:

а) це пошук резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення комерційного розрахунку, як основи стабільної роботи підприємства і виконання ним зобов’язань перед бюджетом, банком та іншими установами;

б) це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризуються системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів;

в) комплексне вивчення функціонування підприємств з метою об’єктивної оцінки досягнутих фінансових результатів і виявлення шляхів подальшого підвищення прибутковості (рентабельності) при забезпеченні безперервного рівня ліквідності.

 

4. Зовнішній та внутрішній фінансовий аналіз диференціюються за призначенням на:

а) поточний;

б) трендовий;

в) горизонтальний;

г) оперативний;

д) вертикальний;

ж) перспективний.

 

5. Інтегральний фінансовий аналіз („Дюпонівська система фінансового аналізу”) базується на:

а) розрахунку співвідношення різних абсолютних показників між собою;

б)системі взаємопов’язаного використання окремих фінансових коефіцієнтів;

в) співставленні значень окремих груп аналогічних фінансових показників між собою;

г) вивченні динаміки окремих фінансових показників в часі.

 

6. Надлишок або нестача власних оборотних коштів виникає внаслідок:а) порівняння розрахункової суми власних оборотних коштів на початок і кінець року з нормативом оборотних коштів;

б) необхідності залучити для покриття своїх потреб позичені кошти;

в) вибуття оборотних коштів з безперервного кругообороту;

г) перевищення затрат на капітальний ремонт над джерелами фінансування.

 

7. Як визначити суму вивільнення (залучення) з обороту власних оборотних коштів:

а) (фактична тривалість одного обороту оборотних коштів – фактична тривалість одного обороту оборотних коштів) х фактичну реалізацію

б) (фактична тривалість одного обороту оборотних коштів – планова тривалість одного обороту оборотних коштів) х одноденну фактичну реалізацію;

в) (коефіцієнт оборотності фактичні – коефіцієнт оборотності плановий) х одноденну фактичну реалізацію.

 

8. Які показники необхідні для визначення коефіцієнту відвернення оборотних активів в дебіторську заборгованість?

а) середній залишок дебіторської заборгованості підприємства в розглядаємому періоді;

б) загальна сума дебіторської заборгованості підприємства;

в) загальна сума обороту по реалізації продукції у розглядаємому періоді;

г) загальна сума оборотних активів підприємства;

д) середній період інкасації дебіторської заборгованості підприємства.

 

9. Управління дебіторською заборгованістю на підприємстві пов’язано в першу чергу:

а) з тим, що вона є важливішою частиною оборотного капіталу;б) з оптимізацією розміру;

в) з оптимізацією розміру та забезпеченням інкасації заборгованості покупців по розрахунках за реалізовану продукцію;

г) з оцінкою інвестованих фінансових коштів.

 

10. Що характеризує середній період інкасації дебіторської заборгвованості:

а) загальну суму оборотних активів підприємства;

б) її роль у фактичній тривалості фінансового і загального операційного циклу підприємства;

в) тривалість обертання інвестованих в неї коштів;

г) її склад по строкам інкасації.

 

11. Які показники необхідні для нормування оборотних коштів у запасах готової продукції?

а) норма запасу оборотних коштів щодо готової продукції;

б) одноденний випуск продукції в ІV кв. планового року за виробничою собівартістю;

в) середні залишки оборотних коштів на початок планового року;

г) випуск товарної продукції в плановому році.

 

12. Які джерела формування оборотних коштів можна віднести до власних і прирівняних до них на діючому підприємстві?

а) сума статутного капіталу;

б) кредиторська прострочена заборгованість;

в) сума статутного капіталу, що зменшена на суму залишкової вартості основних фондів і збільшена на суму нерозподіленого прибутку;

Г) сума сталих пасивів.

13. До яких наслідків приводить прискорення оборотності оборотних коштів:

а) до абсолютного їх вивільнення з обороту;

б) до відносного їх вивільнення з обороту;

в) до зростання іммобілізації оборотних коштів;

г) до збільшення обсягів позичкового і залученого капіталу.

 

14. Які напрями розміщення оборотних коштів можна віднести до високоліквідних активів?

а) матеріальні оборотні активи;

б) цінні папери;

в) товари відвантажені;

г) дебіторська заборгованість;

д) гроші на банківських рахунках і в касі підприємства. 

15. Які напрямки розміщення оборотних коштів можна віднести до середньо ліквідних активів:

а) товари відвантажені;

б) матеріальні оборотні кошти;

в) дебіторська заборгованість;

г) цінні папери;

д) гроші на банківських рахунках в касі підприємства.

 

16. Які напрямки розміщення оборотних кошів можна віднести до низьколіквідних активів?

а) дебіторська заборгованість;

б) гроші на банківських рахунках і в касі підприємства;

в) товари відвантажені;

г) цінні папери;


Просмотров 544

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!