Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


 

 

 

 шаруашылык дамуды камтамасыз ету, колайлы экономикалыккурылымды, биртутас экономикалык кенистик куру

Мемлекеттин адамнын омирине колайлы онын еркин дамуына жагдайлар жасау функциясы калай аталады?

алеуметтик кызмети

Мемлекеттин мадениет пен гылымды, оку агарту исин дамытудагы кызметинин мани неде?

мадениеттин, дене-шыныктыру мен спорттын дамуында; тарихи-мадени ескерткиштердин сакталуында; гылымнын дамуында; жогары жане орта арнайы билимнин дамуында; аталган салаларды колдауда

Мемлекеттик кызмет озинин арекет ету узактыгы бойынша былай болинеди?

туракты жане уакытша

Аталгандардын ишинен мемлекеттердин озара ыкпалдасуы аркылы шешилетин маселелерди корсетиниз?

халыкаралык терроризммен куресу

Казакстан Республикасында мемлекет кызметине жатпайтын кызметти атаныз?

кедей таптын бай тапты езуи

Когам омиринин кай саласында мемлекеттин араласуы талап етиледи?

билим беру, денсаулык сактау, алеуметтик камтамасыз ету

Жалпытеоретикалык жане жалпы тарихи зан гылымдары?

мемлекет жане кукык жалпы тарихы, КР мемлекет жане кукык тарихы, мемлекет жане кукык теориясы

Экономика, саясат, мадениет сиякты баска кубылыстармен байланыста болып дамитын мемлекеттик-кукыктык кубылыстардын зерттелуине комектесетин гылыми танымдык адис?

диалектикалык

Мемлекеттик-кукыктык кубылыстарды шартты негизде жеке болшекке болип зерттеуди карстыратын адис?

анализ

Мемлекет пен кукык теориясы колданатын накты-алеуметтик адистер?

анкеталау, сауалдар жасау, сугбаттар алу, жазбаша деректерди анализдеу

Гоббс, Джон Локк, Жан-Жак Руссо мемлекеттин пайда болуынын кай теориясын дамытты?

шарт

Мемлекет типинин оркениеттик тасилинин негизги белгилери?

дини, улттык, географиялык, мадени жане т.б. белгилердин жалпыламалылыгы

Казакстан Республикасынын Конституциясына сай когамда руксат етиледи?

коп партиялылык жуйеге

Казакстан Республикасынын Конституциясы идеологиялык жане саяси салада мыналардын кайсысынын орныгуын таниды?

коптурлиликтин

Белгили бир маселени шешу ушин курылган курдели мемлекет?

Конфедерация

Оппозициялык партиялар мен букаралык козгалыстардын ис-арекеттерине тыйым салынып, когамда тек бир гана мемлекеттик идеология орныгып, демократиялык кукыктар мен бостандыктар жок болуы; зансыздык пен террордын кукык алып, устемдик етуи орныккан мемлекеттин саяси режими калай аталады?

антидемократиялык

Корсетилген белги нышандарынын кайсысы авторитарлык саяси-кукыктык режимге тан емес?

адам кукыктары мен бостандыктарынын басымдылыгы, биликтин тармагын ушке болу - зан шыгару, аткарушы, сот билиги

Тоталитарлык саяси жуйени сипаттайтын белги?

когам омиринин барлык салаларынын толык мемлекеттенуи

Окшауланган озине гана тиесили мулки бар, оз атынан кажетти кукыктар мен миндеттер алуга кабилети бар, сотта талапкер жане жауапкер бола алатын тулга деген аныктама кайсы угымга жатады?

Занды тулга

 

Мемлекеттик биликтин белгили бир нысандарда сырттай коринис табуы деген аныктама неге катысты берилген?

Кукыктын кайнар козине

Мемлекет жане кукык теориясы панин мына аныктамалардын кайсысы дурыс деп аныктайды?

мемлекет жане кукык теориясынын пани мемлекет жане кукыктын пайда болуын, дамуы мен кызмет аткаруынын жалпы зандылыктарын, олардын когамдагы манин, сондай-ак саяси жане кукыктык сананын ерекшеликтери мен зан аркылы реттелуин зерттеп зерделеу

 

Мына кубылыстардын кайсысы тикелей мемлекеттик кукыктык кубылыстарга жатады?

зандылык, нормативтик-кукыктык актилер, кукыктык сана, кукыктык катынас, мемлекеттик аппарат;

 

Белгили бир маселени шешу ушин курылган курдели мемлекет?

Конфедерация

 

 

Оппозициялык партиялар мен букаралык козгалыстардын ис-арекеттерине тыйым салынып, когамда тек бир гана мемлекеттик идеология орныгып, демократиялык кукыктар мен бостандыктар жок болуы; зансыздык пен террордын кукык алып, устемдик етуи орныккан мемлекеттин саяси режими калай аталады?

антидемократиялык

Тоталитарлык саяси жуйени сипаттайтын белги?

когам омиринин барлык салаларынын толык мемлекеттенуи

 


Просмотров 1330

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2023 год. Все права принадлежат их авторам!