Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Зандылыктын негизги кагидаларын атап корсетиниз? 

жалпыга бирдейлиги, тутастыгы;

 

Кукыктык тарбие беру куралдарын атаныз?

 

кукыктык оку, кукыктык насихат, кукыктык тажирибе;

 

 

Зан алдында жауапты болудын негизин атаныз?

 

кукык бузушылык фактисинин занды айгак туринде болуы;

Кукыктык катынас дегенимиз……

 

когамдык катынастардын ерекше тури, оган катысушылардын мемлекет кепилдендирилген субьективтик кукыктары мен занды миндеттери болады

 

Мемлекеттердин шыгыстык (азия) типинин негизги белгиси?

 

Бул мемлекеттер кала-мемлекеттер ретинде пайда болып омир суреди

Мемлекеттердин батыстык (еуропалык) типинин негизги белгиси?

 

Бул мемлекеттердин куатты чиновниктик бюрократтык аппараты бар, олар ондирис куралдарынын шын манисиндеги меншик иелери болып табылады

Кошпенди мемлекет рулык курылыстын кейбир белгилерин сактап калды. Олар?

 

адет-гурып нормаларынын адет-гурып кукыгы ретинде сакталынуы

Мемлекетти турлерге болудин оркениеттик жолын салушы автор?

 

А. Тойнби

 

Томенде корсетилген аныктамалардын кайсысы мемлекеттин угымын ажыратып бере алады?

 

мемлекет - бул когамнын табиги тарапынан туындаушы жалпы истерди жузеге асырушы, жалпы мудделерди коргаушы жане айкындаушы, егеменди букаралык биликти саяси уйымдастырушы

Казирги заман мемлекеттеринин манине ыкпал ететин негизги факторлар

дини, улттык, тарихи, географиялык

Мемлекет типологиясында оркениетти жол колдану барысында назарга алынатын критериилер мен факторлар?

 

этникалык, дини негиздерди, тулга бостандыгынын барлык коринистеринде тулга бостандыгынын жагдайын камтитын алеуметтик экономикалык шарттардын жиыны

Мемлекеттер типологиясындагы формациялык жолдын негизги критерии?

 

когамдык экономикалык формациялардын ауысуы

 

Мемлекет типологиясындагы формациялык жолына сайкес келесидей болинеди?

кулиеленушилик, феодалдык, буржуазиялык, социалистик 

Белгили бир каналушы таптын окилдери кукык субъектиси болып танылмаган кукык типи?

 

кулиеленушилик кукыгы

 

Шаруалардын жеке тауелдилигин, сословиялык сипатты, партикуляризмди ашык турде экономикадан тыс мажбурлеуди, каноникалык кукык нормаларынын белгили бир санын бекиту тан болып табылатын кукык типи?

 

феодалдык кукык

Ен алгаш рет кукык тендиги принципин бекиткен кукык типи?

 

буржуазиялык

 

Мемлекет типинин оркениеттик тасилинин негизги белгилери?

 

дини, улттык, географиялык, мадени жане т.б. белгилердин жалпыламалылыгы

Мемлекеттин баскару нысаны - бул?

жогаргы мемлекеттик биликтин уйымдастырылу тасили мен курылу тартиби

Мемлекет басшысы оз орнын мура ретинде кабылдаган жане онын билиги баска бир биликтин, уйым немесе сайлаушылардын туындысы емес баскару нысаны?

 

монархия

Укиметтин Парламент алдында жауаптылыгы, Парламент негизинде Укиметтин калыптасуы, мемлекет басшысынын Парламентпен немесе Парламент куратын арнайы алкамен сайлануы - тан?

 

парламенттик республикага

 

Дуалистик монархиянын белгиси?

 

билик монарх пен парламенттин колында тендей болады

Баскару нысаны корсетеди?

 

жогаргы мемлекеттик органдар калай куралады жане онын курылымы кандай

 

Шектеули монархиянын белгилери кандай?зан шыгару, аткару, сот билиги салаларында монарх билиги болмайды, ол тек символ ретинде калады

 

Федерация - бул?

мушелери белгили бир жагдайда гана мемлекеттик егемендикке ие болатын курдели мемлекеттик курылым

 

КСРО мемлекеттик курылым нысаны бойынша болган?

 

федерация

Кукыктын белгилери?

 

озгермелиги, жуйелиги, айкындылыгы

Президенттик республикалар?

 

АКШ, Казакстан

Адамдардын зандарга, т.б. кукыктык кубылыстар туралы козкарасы

кукыктык сана

 

Саяси жуйенин нормативтик-реттеуши элементтери

нормативтик актилер, принциптер

КР-дагы жергиликти окилди органдары

маслихат

Кукыктын табиги-кукыктык теориясынын окилдери?

 

Гоббс, Локк, Радищев

 

КР-дагы кукык коргау органдары?

 

Прокуратура, Сот, ИИО

Мемлекет жане кукык теориясынын обьектиси?

 

мемлекет жане кукык

 

Мемлекет жане кукык теориясы кандай гылымдармен байланысты

 

тарих, саясаттану

Жеке кукыктык адис?

 

салыстырмалы-кукыктык

Психологиялык теориянын окилдери.

 

Петражицкий, Фрейд

Мемлекет угымы кандай магынада колданылады?

 

окимет, ел

Мемлекет жане кукык теориясы?

 

юриспруденция гылымынын фундаменти

Мемлекет жане кукык теориясынын адиси дегенимиз?

 

зерттеу тасилдери мен куралдары

Анкета, сухбат, бакылау жургизу;

социологиялык адис

Алгашкы кауымдык курылыска тан белгилер?

 

ортак меншик, алеуметтик тендик

Мемлекеттин пайда болуынын Азиаттык тасили кай елдерге тан?

Египет, Вавилон, Кытай

 

Мемлекеттин кызметинин негизги багыттары?

функциялары

Кылмыстын алдын алу, киналини жауапка тарту кызмети?кукык коргау

 

Алгашкы рулык кауымдагы когамдык биликтин ерекшелиги?

билик беделге, дастурге негизделеди

 

Парламеттик республикалар

Германия, Италия

 

Мемлекеттин арнаулы алеуметтик кызмети?

мугедектер мен зейнеткерлерге комек корсету

Тауке ханнын Жети Жаргы жинагы?

 

адет-гурып кукыгы

Теримшиликтен ондируши шаруашылыкка кошу?

 

неолиттик революция

Марксистик теория бойынша мемлекеттин пайда болуы?

 

жеке меншик пен таптардын шыгуынан

 

Унитарлы мемлекеттер?

 

Италия, Польша, Финляндия

 

Субьектилерине байланысты кукыктык сананын турлери?

 

жеке, ужымдык, топтык, халыктык

Саяси жуйенин институционалдык элементтери

мемлекеттик органдары, аскер, саяси партиялар

Кукыкты зан нормаларынын жуйеси деп санау?

 

нормативтик козкарас

Жаза белгилеу, жауапкершиликке тарту аркылы жузеге асыратын кукыктын кызмети?

коргаушылык

 

Аумактык кызмет аясына байланысты мемлекеттик органдардын турлери?

 

федеральдик, республикалык, жергиликти

Биликти артурли алеуметтик топтардын, партиялардын муддесин билдиретин депутаттар аркылы жузеге асыру?

 

окилди демократия

Облыстын экономикалык, алеуметтик дамыту багдарламаларын азирлейтин орган?

облыстык акимшиликтер

Демократиялык жолмен кабылданган зандар устемдик ететин мемлекеттик курылыс?

 

кукыктык мемлекет

Оркениеттик козкарас бойынша мемлекеттин турлери

ежелги шыгыс, грек, рим, ортагасырлык

Демократия сози кандай магына береди?

халык билиги

Зан гылымынын жалпы теориялык саласы?

мемлекет жане кукык теориясы

Техникалык колданбалы зан гылымдары?

 

криминалистика, сот статистикасы

 

Мемлекет жане кукык жалпы теориясынын зан гылымдары жуйесиндеги ерекше ролин кай сипаттама корсетеди?

 

жалпы теориялык;

Мемлекеттин баскару формасы?

 

монархия, республика

Теологиялык теориянын окилдери?

 

Августин, Ф.Аквинский

Мемлекет жане кукыктын жалпы теориясы зан гылымдарынын кай турине жатады?

 

жалпы теориялык зан гылымдарына

Курдели мемлекеттин-кукыктык кубылысты боликке болип карастыру?

 

анализ

 

Гуманитарлык гылымдар?

 

кукык, социология

Ари дини, ари адамгершилик, дастур ережеси?

 

мононорма

 

Мемлекет функциясын жузеге асыру адистери?

сендиру, усыну, ынталандыру, мажбурлеу

Укиметти ким куратындыгына, кимге есеп беретиндигине байланысты республикалардын турлери?

 

Президенттик, Парламенттик, аралас

 

Мемлекеттердин бир максатка жету ушин курылган уакытша одагы?

 

конфедерация

Мемлекеттин белгилери?

 

жария билик, егемендик, территориясы, кукык жане салык жуйеси

Биликтин болину принципине байланысты мемлекет функцияларынын турлери?

 

зан шыгару, аткару, сот

Юриспруденция сози латынша кандай магынаны билдиреди

 

Кукык колдану

Капиталистик, монопалистик, индустриалды, постиндустриалды кезендерде откен мемлекет типи

 

Буржуазиялык

 

Тарихи - кукытык гылымдарга кайсысы жатады?

 

Рим кукыгы, шетелдер мемлекети мен кукыгынын тарихы

Техникалык - колданбалы зан гылымдарына кайсысы жатпайды.

 

аграрлык кукык

Мемлекеттин пайда болуы - жер бедерине, климатттык жагдайларына байланысты деген теория?

 

географиялык

Мемлекет согыс басып алу аркылы пайда болды деген теория

 

куштеу

Киши кауымнан ири кауымга биригу натижесинде мемлекет пайда болды деген теория

 

патриархалдык

Марксистик теория бойынша мемлекеттин пайда болуына асер еткен фактор?

 

жеке меншик пен таптар

Неолиттик революцияга тан белги?

 

теримшиликтен ондируши шаруашылыкка кошу

Конституциялык монархия елдерин корсетиниз?

 

Бельгия, Жапония

 

Республикалык курылыска жатпайтын елди корсетиниз?

 

Испания

 

Унитарлы мемлекетти корсетиниз?

 

Польша

Куштеу, зорлык-зомбалык жолымен бекитилетин жеке баскаруга негизделген билик?

 

Тирандык

 

Биликтин когам омиринин барлык саласын жан-жакты, тутастай бакылауга алуы?

 

Тоталитаризм

Тоталитаризмнин шектен шыккан катал формасы?

Фашистик режим

 

Саяси, идеологиялык плюрализм угымы немен байланысты?

 

Ой еркиндиги, коп партиялы жуйе

 

Кандас туыстардын арасындагы некеге тыйым салу ережеси

 

Инцест

Рулык кауымнын ерекшелиги

 

Кандас туыстыкка негизделу, ортак меншик

Мемлекеттин калыптасуынын экономикалык алгышарттарын корсетиниз?

 

Айырбас катынастары, жеке меншиктин пайда болуы

Мемлекеттин калыптасуынын саяси себептерин корсетиниз?

 

Согыстар, аскерди, баскару аппаратын камтамасыз ету

Мемлекет кукыктан жогары жане онымен байланысты емес деген магынадагы мемлекет пен кукыктын катынасынын улгиси

 

Тоталитарлык

Мемлекет пен кукыктын аракатынасынын прагматикалык улгисинин мани?

 

Мемлекет - кукыкты жасайды, бирак онымен байланысты емес.

Мемлекет пен кукыктын аракатынасынын либералдык улгисинин мани

 

Кукык - мемлекеттен жогары

Тойнбидин козкарасы бойынша, оркениет - ......?

 

Когамнын туйыкталган, локальды жагдайы

Оркениеттик козкарас бойынша мемлекет типтери?

 

Шыгыстык, батыстык

Ен томенги тап кулдар - ерикти адамнын меншиги ретинде каралатын мемлекет типи

 

 

Кулиеленушилик

Мемлекет функциялары деген не?

 

Мемлекет кызметинин негизги багыттары

 

Конфедерация сози латынша кандай магынаны билдиреди?

 

Кауымдастык

Антидемократиялык режимнин белгисин корсетиниз

 

Дини сеним бостандыгынын болмауы , улттык тенсиздик

Органикалык теориянын окили - Спенсердин ойынша...

 

Мемлекет - тири агза таризди

Монархтын колындагы билик окилетилигинин колемине карай монархия калай болинеди

Абсолюттик (шексиз); шектеули

 

Кай монархия туринде монарх - улт символы ретинде гана роль аткарады?

 

Конституциялык

Мемлекеттер территориялык курылымы жагынан калай болинеди

 

Жай, курдели

Адамгершилик принциптеримен санаспайтын кушти мемлекеттик биликти жактаган ойшыл?

 

Н. Макиавили

Мемлекеттик саясат - адамнын табиги кукыктарын коргау бойынша маманданган кызмет деп караган ойшылдар?

 

Спиноза, Т.Гобс, Ж.Ж. Руссо

Мемлекет механизми угымына не киреди

 

Мемлекеттик билик , аппарат

Алеуметтик норма дегенимиз - ...

 

Когамдык катынастарды, адамдар минезин реттейтин ережелер

Атадан- бабага ауызша берилген адетке айналган ережелер

 

Адет - гурып нормалары

 

Кукыктык сана курылымы жагынан кандай элементтерден турады?

 

Кукыктык идеология, кукыктык психология

 

Кукыктык кызметпен арнайы айналысатын адамдардын кукыктык санасы калай аталады?

 

Касиби кукыктык сана

Адамдарын зандарга, баска да кукыктык кубылыстарга деген кукыктык сезим, козкарас, багаларынын жуйеси

 

Кукыктык сана

Жасы, улты, алеуметтик, муликтик, т.б. жагадайына байланысты калыптасатын кукыктык сана

Топтык

 

Кукык саласындагы кундылыктарды камтитын, зандылык, кукыктык тажириебенин денгейин аныктайтын когадык мадениеттин тури?

 

Кукыктык мадениет

 

Адамдардын кунделикти омирдеги кукыктарын пайдалануы, миндеттерин орындауына байланысты калыптаскан кукыктык мадениет

 

Карапайым

Кукыктык акпарат берип, халыктын мудделерин ояту аркылы оларды белсендиликке итермелейтин кукыктык мадениеттин кызмети

 

Кукыктык алеуметтендиру

 

Билик дегенимиз....

 

Адамдарды баскару кабилети, кукыгы

Жария биликти жургизетин азаматтардын мемлекеттеги байланысын уйымдастыратын алеуметтик-саяси институттар мен кундылыктар жиынтыгы - бул?

 

Саяси жуйе

Саяси жуйенин институционалдык элементтерине не киреди

 

Мемлекеттик органдар, саяси уйымдар

 

Саяси жуйенин нормативтик - реттеиши элементтерине не киреди

 

Саяси нормалар, прициптер

Когамда мемлекет билигине катысы жок, бирак тауелсиздендирилген ереже ретинде халыктын сана-сезиминде калытаскан кукыктык кайнар кози?

 

Кукыктык дастур

Соттын накты бир ис бойынша шыгарылган шешимин уксас истерге колдану

 

Сот прецеденти

Мемлекеттин кузыретти органдарымен кабылданган жалпыга миндетти нормалары бар ресми кужат?

 

Нормативтик-кукыктык акт

Зандык кушине байланысты нормативтик актилер калай болинеди?

 

Зандар, занга сайкес нормативтик актилер

Кодификациянын негизинде калыптасатын акт?

 

Кодекс

Мемлекет шекарасынын курлыгы, ашык тениздеги ауе кенистигиндеги кемелерде колданылуын билдиретин угым?

 

Нормативтик актинин кенистикте колданылуы

Экстерриториялык угымы нени билдиреди

 

Кукытык актилер кызметинин мемлекет шекарасынан тыс колданылатындыгын

Кукык нормаларынын озара байланысы, бирлиги аркылы коринис табатын кукыктын ишки курылымы

 

Кукык жуйеси

Мазмуны жагынан бириккен нормалардын тобы калай аталады

 

Кукык институттары

Жеке адамнын муддесин коздейтин, оган ерик беретин кукык

 

Жеке кукык

Аталгандардын кайсысы жария кукыкка жатады

 

Акимшилик

Мемлекетпен белгиленген, когамык катынастарды реттейтин, жалпыга миндетти ержелердин жуйеси?

 

Кукык

Кукыктын формальды айкындылыгы белгисине не жатады?

 

Магынасы анык, кыска, ари нуска болуы

 

Кукык нормаларынын бир-бирине кайшы келмей, озара байланысты, уйлесимди болу белгиси

 

 

Кукыктын жуйелиги

Кандай кокарас бойынша кукыктын манин - бостандык пен адилдик денгейимен байланыстырады?

Философиялык

Когамдык катынастарды реттеуге багытталган мемлекетпен миндеттелген нормалар угымына кайсысына сайкес келеди

 

Объективти кукык

Адилеттилик, гуманизм, тендик прициптери кандай прициптерге жатады?

 

 

Жалпы кукыктык

Кукыктын экономика саласындагы функциясын корсетиниз

 

Ондиристик катынастарды реттеу, меншикти бекиту

Арнайы- зандык тургыда кукык функциясы калай болинеди

 

Реттеушилик, коргаушылык

Кандай белгиге суйенип, казирги замангы кукыктык жуйелер - роман-германдык, англо-саксондык, дини, дастурли деп болинеди.

 

Кукыктык кайнар коздери

Кукыкты жеке жане жария кукык деп болу кандай елдерге тан

 

Роман-герман

Англо-саксон кукыктык жуйесине жататын елдерди корсетиниз

 

АКШ, Канада

Кукыктын басты кайнар кози - сот прецеденти болып табылатын жуйеси

 

Англо-саксон

Кай кукыктык жуйеде жуйеленген кодекстер басым

 

Роман-герман

Мемлекеттик биликтен болек калыптасатын адамдардын алеуметтик-экономикалык, мадени катынастары калай аталады

 

Азаматтык когам

Азаматтык когамнын курамына не кирмейди

 

Мемлекеттик орган

Демократиялык жолмен кабылданган зандар устемдик ететин, адамнын кукыгы жан-жакты камтамасыз етилетин курылыс

 

 

Кукыктык мемлекет

Адам жане азаматтардын жеке кукыктарын корсетиниз

 

Омир суру, ар-уят

Аткарушы билик тармагына жататын органдарды корсетиниз

 

 

Укимет, Министрлик, акимдик

Кукык нормасы кандай элементтерден турады

 

Диспозиция, гипотеза, санкция

Занды бузган жагдайда колданылатын шара не жаза корсетилетин норманын болиги

 

Санкция

Урлык, ягни биреудин мулкин жасырын алу деп корсетилген норманын болиги кайсысына жатады?

 


Просмотров 3247

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!