Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Документ z1035-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.02.2013, підстава z0214-13Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
16.08.2006 N 320

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 вересня 2006 р. за N 1035/12909
Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 412 ( z1337-07 ) від 16.11.2007 N 165 ( z0601-08 ) від 05.06.2008 N 160 ( z0357-09 ) від 23.03.2009 N 745 ( z0272-10 ) від 17.12.2009 N 279 (z1062-11) від 12.08.2011 N 122 (z0615-12) від 30.03.2012}
Відповідно до статей 7, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), у зв'язку із введенням у промислову експлуатацію системи електронних платежів Національного банку України нового покоління та з метою вдосконалення нормативно-правової бази з питань здійснення міжбанківських розрахунків Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Інструкцію про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті (додається).
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 17.03.2004 N 110 ( z0483-04 ) "Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 15.04.2004 за N 483/9082.
3. Департаменту платіжних систем (Н.Г. Лапко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома Операційного та територіальних управлінь Національного банку України, банків України.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на виконавчого директора з питань платіжних систем та розрахунків В.М. Кравця.
5. Постанова набирає чинності з 10 листопада 2006 року.

В.о. Голови А.В.Шаповалов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
16.08.2006 N 320 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 6 вересня 2006 р. за N 1035/12909

ІНСТРУКЦІЯ
про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті
{ У тексті Інструкції слова "довідник банків України" у всіх відмінках замінено словами "Електронний технологічний довідник банків України та інших установ" у відповідних відмінках; абревіатуру "АРМ-НБУ" замінено абревіатурою "АРМ-СЕП" згідно з Постановою Національного банку N 412 ( z1337-07 ) від 16.11.2007 }
{ У тексті Інструкції абревіатуру "ВПС" замінено абревіатурою "ВМПС" згідно з Постановою Національного банку N 165 ( z0601-08 ) від 05.06.2008 }


Ця Інструкція розроблена відповідно до Законів України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ), інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

Ця Інструкція визначає загальні вимоги щодо функціонування в Україні системи електронних платежів Національного банку України та порядку виконання міжбанківського переказу коштів через кореспондентські рахунки банків-резидентів у національній валюті України. { Абзац другий преамбули в редакції Постанови Національного банку N 165 ( z0601-08 ) від 05.06.2008 }

 

Розділ I.Загальні положення
Глава 1.Визначення термінів
1. У цій Інструкції наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
{ Абзац другий пункту 1 глави 1 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку N 279 (z1062-11 ) від 12.08.2011 }


банківський день у системі електронних платежів Національного банку (далі - банківський день) - позначений календарною датою проміжок часу, протягом якого виконуються технологічні операції, пов'язані з проведенням міжбанківських електронних розрахункових документів через систему електронних платежів Національного банку (далі - СЕП), за умови, що підсумки розрахунків за цими документами відображаються на кореспондентських рахунках банків (філій) у територіальному управлінні на ту саму дату;

внутрішньобанківська міжфілійна платіжна система (далі - ВМПС) - платіжна система банку, яка забезпечує проведення переказу коштів між його філіями та взаємодію із СЕП для виконання міжбанківського переказу коштів філіями банку, що працює за моделлю 3 обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку;

внутрішньобанківський переказ коштів через ВМПС (далі - внутрішньобанківський переказ) - переказ коштів між банком та його філіями або між філіями банку, що здійснюється засобами ВМПС;

Електронний технологічний довідник банків України та інших установ - систематизований перелік банків, філій, інших установ, що є складовою частиною інформаційної мережі Національного банку і використовується під час роботи всіх її програмно-технічних комплексів;

довідник учасників СЕП - систематизований перелік усіх учасників СЕП, що є складовою частиною СЕП і використовується під час роботи всіх її програмно-технічних комплексів;

електронне розрахункове повідомлення - електронний документ, який несе інформацію щодо переказу коштів, має такий самий формат, реквізити, порядок формування і технологію оброблення в СЕП, як і міжбанківський електронний розрахунковий документ, але не супроводжується рухом коштів;

електронний банківський документ - електронний документ, що використовується в банківській діяльності, формат, обов'язкові реквізити і засоби захисту якого відповідають вимогам законодавства;

інформаційна мережа Національного банку (далі - інформаційна мережа) - комплекс апаратно-програмних засобів та організаційних заходів, що призначені для забезпечення функціонування власних задач автоматизації банківських і господарсько-фінансових операцій Національного банку, а також взаємодії з телекомунікаційними мережами та інформаційними системами банків, фінансових і державних інституцій України;

інформаційне повідомлення - інформація в електронній формі, що призначена для використання в програмно-технічних комплексах інформаційної мережі Національного банку (крім СЕП), має визначений формат і технологію оброблення згідно з вимогами відповідного програмно-технічного комплексу;

інформаційно-пошукова система СЕП (далі - ІПС) - складова СЕП що призначена для надання учасникам СЕП інформації про переказ коштів, виконаний ними через СЕП;

інша установа - учасник СЕП (далі - інша установа) - установа, що має рахунок у територіальному управлінні, уключена до Електронного технологічного довідника банків України та інших установ і Довідника учасників СЕП (відповідно до постанови Правління Національного банку України) та виконує переказ коштів через СЕП;код банку - умовна шестизначна числова ознака, що ідентифікує банк, філію, іншу установу, розраховується Національним банком і є обов'язковим реквізитом Електронного технологічного довідника банків України та інших установ і Довідника учасників СЕП;

консолідований кореспондентський рахунок - кореспондентський рахунок, що відкритий у територіальному управлінні і на якому об'єднані кошти банку та його філій (або певної кількості філій) у разі роботи банку (філії) у СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку;

кореспондентський рахунок - рахунок, що відкривається одним банком іншому банку для здійснення міжбанківського переказу коштів;

ліміт початкових оборотів - сума, що визначає максимальний обсяг початкових платежів, які банк (філія) може виконати за певний період;

ліміт технічного рахунку - сума, що визначає мінімальний залишок коштів на технічному рахунку банку (філії);

міжбанківський електронний розрахунковий документ - електронний документ на переказ коштів, сформований банком (філією) на підставі власних розрахункових документів, розрахункових документів клієнтів і стягувачів, документів на переказ готівки для виконання міжбанківського переказу коштів;

міжбанківський переказ коштів (далі - міжбанківський переказ) - переказ коштів між банками в безготівковій формі, що обумовлений потребою виконання платежів клієнтів або власних зобов'язань банків;

міжбанківський переказ у СЕП у режимі реального часу - міжбанківський переказ, що здійснюється з індивідуальним обробленням міжбанківського електронного розрахункового документа, за яким списання коштів з технічного рахунку учасника СЕП (платника) та зарахування коштів на технічний рахунок учасника СЕП (отримувача) виконується одночасно;

міжбанківський переказ у СЕП у файловому режимі - міжбанківський переказ, що здійснюється з індивідуальним обробленням міжбанківського електронного розрахункового документа, за яким між списанням коштів з технічного рахунку учасника СЕП (платника) та зарахуванням коштів на технічний рахунок учасника СЕП (отримувача) є певний проміжок часу;

модель обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП (далі - модель) - сукупність механізмів і правил роботи СЕП, банку та його філій, згідно з якими виконується міжбанківський переказ через консолідований кореспондентський рахунок;

операційні правила - система логічних та операційних обмежень у відповідній моделі, що встановлюються банком для філій на переказ коштів через СЕП, а також на переказ коштів та інші банківські операції філій у системі автоматизації банку;

пакет-відповідь - одиниця обміну інформацією в СЕП у режимі реального часу, формується засобами центру оброблення СЕП (далі - ЦОСЕП) у відповідь на пакет-запит від системи автоматизації банку (далі - САБ) відправника;

пакет-запит - одиниця обміну інформацією в СЕП у режимі реального часу, формується засобами САБ відправника і надсилається до ЦОСЕП;

система автоматизації банку (САБ) - програмне забезпечення, що обслуговує поточну внутрішньобанківську діяльність (бухгалтерський облік, обслуговування рахунків клієнтів тощо);

система електронних платежів Національного банку (СЕП) - державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через кореспондентські рахунки банків (філій) - резидентів у Національному банку із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання та захисту інформації у файловому режимі або режимі реального часу. Функціонування СЕП забезпечується такими програмно-технічними комплексами: { Абзац двадцять сьомий пункту 1 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 279 ( z1062-11 ) від 12.08.2011 }

ЦОСЕП - розміщений у Центральній розрахунковій палаті ЦОСЕП;

АРМ-СЕП - автоматизоване робоче місце учасника СЕП;

АРМ-РП - автоматизоване робоче місце територіального управління Національного банку;

АРМ-Ю - автоматизоване робоче місце юридичної особи, що забезпечує приймання від банків до СЕП у файловому режимі тих початкових платежів, які отримали схвалення Національного банку; { Абзац пункту 1 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 160 ( z0357-09 ) від 23.03.2009 }

система захисту електронних банківських документів - це комплекс апаратно-програмних засобів криптографічного захисту та ключової інформації до них, технологічних і організаційних заходів щодо захисту інформації;

система резервування і відновлення функціонування СЕП - це процедури, програмно-технічні комплекси та компоненти програмного забезпечення СЕП, що призначені забезпечити функціонування СЕП у разі порушення функціонування програмно-технічних комплексів ЦОСЕП, АРМ-СЕП, АРМ-РП, АРМ-Ю внаслідок фізичного пошкодження комп'ютерного та телекомунікаційного обладнання, каналів зв'язку, втрати або пошкодження баз даних тощо;

службове повідомлення СЕП - електронний банківський документ, що вміщує технологічну інформацію, пов'язану з проведенням переказу коштів (підтвердження про отримання міжбанківського електронного розрахункового документа, повідомлення про помилки в міжбанківському електронному розрахунковому документі, довідкова інформація тощо), і має технологію оброблення згідно з вимогами СЕП;

територіальні управління Національного банку (далі - територіальні управління) - філії Національного банку та Операційне управління Національного банку;

технічний рахунок у ЦОСЕП (далі - технічний рахунок) - інформація в електронній формі, що зберігається в ЦОСЕП, поновлюється під час оброблення міжбанківських електронних розрахункових документів і відображає стан кореспондентського рахунку учасника СЕП безпосереднього на певний час або обороти учасника СЕП безпосереднього, що не має кореспондентського рахунку, на певний час;

учасник СЕП безпосередній (далі - учасник СЕП) - територіальне управління, банк та його філія, що мають технічні рахунки в ЦОСЕП і виконують міжбанківський переказ через СЕП з використанням АРМ учасника СЕП - АРМ-СЕП;

учасник СЕП опосередкований - філія банку, що не має технічного рахунку в ЦОСЕП і виконує міжбанківський переказ через СЕП з використанням ВМПС та АРМ-СЕП банку;

файл СЕП - одиниця обміну інформацією в СЕП у файловому режимі, що позначається однією літерою відповідно до технології роботи СЕП, зокрема:

A - файл, сформований засобами САБ відправника і надісланий до ЦОСЕП (файл початкових документів);

B - файл, сформований засобами ЦОСЕП і надісланий до САБ отримувача (файл відповідних документів);

L - інформація від САБ територіального управління про стан кореспондентських рахунків учасників СЕП та встановлення обмеження на їх роботу в СЕП;

Центральна розрахункова палата Національного банку (ЦРП) - структурна одиниця Національного банку, яка забезпечує функціонування СЕП.

{ Пункт 1 глави 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 412 ( z1337-07 ) від 16.11.2007, N 165 ( z0601-08 ) від 05.06.2008 }

2. Інші терміни, що вживаються в цій Інструкції, використовуються в значеннях, визначених Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ), іншими законодавчими актами України, нормативно-правовими актами Національного банку та органу державного управління у сфері захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних, криптографічного та технічного захисту інформації.

Глава 2.
Загальні вимоги щодо виконання міжбанківського переказу
{ Назва глави 2 розділу I в редакції Постанови Національного банку N 165 ( z0601-08 ) від 05.06.2008 }
{ Пункт 1 глави 2 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку N 165 ( z0601-08 ) від 05.06.2008 }
{ Пункт 2 глави 2 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку N 165 ( z0601-08 ) від 05.06.2008 }
{ Пункт 3 глави 2 розділу I виключено на підставі Постанови Національного банку N 165 ( z0601-08 ) від 05.06.2008 }

1. Форми міжбанківських розрахункових документів, їх реквізити та порядок їх оформлення мають відповідати вимогам до розрахункових документів, що визначені нормативно-правовим актом Національного банку про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.
2. Банки (філії) здійснюють міжбанківський переказ за міжбанківськими електронними розрахунковими документами, що формуються ними на підставі:

паперових розрахункових документів клієнтів;

паперових розрахункових документів банку (філії);

електронних розрахункових документів, отриманих засобами автоматизованих систем від клієнта - ініціатора переказу;

електронних розрахункових документів, отриманих засобами ВМПС від філії банку;

електронних розрахункових документів, автоматично сформованих САБ за умовами договорів або згідно з потребою банку (філії);

електронних розрахункових документів, отриманих засобами інших платіжних систем, телекомунікаційних систем, інших засобів зв'язку за умови забезпечення цілісності та конфіденційності інформації тощо.

3. Міжбанківський електронний розрахунковий документ має обов'язково містити реквізити документа, на підставі якого він сформований, а саме:

назву та номер;

дату складання (число, місяць, рік);

дату надходження до банку платника;

ознаку дебет/кредит;

суму;

код платника, назву платника, рахунок платника;

код банку платника;

код отримувача, назву отримувача, рахунок отримувача;

код банку отримувача;

призначення платежу.

Міжбанківський електронний розрахунковий документ має обов'язково містити електронний цифровий підпис (далі - ЕЦП) та технологічні реквізити (ідентифікатор ключа ЕЦП, відмітку про час оброблення документа тощо).

4. Міжбанківський переказ виконується банками в строк, визначений правилами платіжної системи, який не може перевищувати трьох операційних днів відповідно до Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (2346-14).

5. Взаємовідносини в системі міжбанківських розрахунків між її учасниками регулюються договорами, укладеними відповідно до законодавства.

Якщо договором передбачено здійснення договірного списання, то таке списання оформляється і виконується відповідно до вимог Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (2346-14) та нормативно-правового акта Національного банку про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті.

 

 

Розділ II.
Виконання міжбанківського переказу через кореспондентські рахунки, що відкриваються банками
в Національному банку

Глава 1.
Відкриття кореспондентського рахунку банку в територіальному управлінні


1. Відкриття кореспондентського рахунку банку, у тому числі через свою філію (далі - або кореспондентський рахунок банку, або кореспондентський рахунок банку (філії), або кореспондентський рахунок філії), здійснюється територіальним управлінням на підставі укладеного договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України (додаток 1) та за умови подання правильно оформлених документів, зазначених у пунктах 2, 3 цієї глави.
2. Для відкриття кореспондентського рахунку банку голова правління (ради директорів) банку (далі - керівник банку), головний бухгалтер подають до територіального управління за місцезнаходженням банку такі документи:

а) заяву про відкриття кореспондентського рахунку в Національному банку України (додаток 2);

б) копію статуту банку, засвідчену нотаріально або територіальним управлінням;
{ Підпункт "в" пункту 2 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку N 279 ( z1062-11 ) від 12.08.2011 }
в) копію документа, що підтверджує взяття банку на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав документ, або територіальним управлінням;

г) копію документа, що підтверджує взяття банку на облік в органі Пенсійного фонду України, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав документ, або територіальним управлінням;

{ Підпункт "г" пункту 2 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 279 ( z1062-11 ) від 12.08.2011 }

ґ) копію довідки про внесення банку до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі - ЄДРПОУ), засвідчену або нотаріально, або органом, що видав довідку, або територіальним управлінням;
{ Підпункт "д" пункту 2 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку N 279 ( z1062-11 ) від 12.08.2011 }
д) картку із зразками підписів та відбитка печатки банку (додаток 3), засвідченими нотаріально (кількість примірників обумовлюється сторонами).
{ Абзац пункту 2 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку N 412 ( z1337-07 ) від 16.11.2007 }
3. Для відкриття кореспондентського рахунку філії банку керівник, головний бухгалтер філії подають до територіального управління за місцезнаходженням філії такі документи:

а) заяву про відкриття кореспондентського рахунку в Національному банку України (додаток 2);

б) копію положення про філію, засвідчену або нотаріально, або банком, або територіальним управлінням;

{ Підпункт "в" пункту 3 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку N 412 ( z1337-07 ) від 16.11.2007 }

в) копію довіреності, що видана банком керівнику філії, засвідчену нотаріально;

г) клопотання банку за підписом його керівника про відкриття кореспондентського рахунку філії із зазначенням реквізитів банку, а саме: коду банку, місцезнаходження банку, ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ, номера кореспондентського рахунку, найменування територіального управління, у якому відкрито кореспондентський рахунок банку, назви податкового органу, у якому банк перебуває на обліку;

ґ) копію документа, що підтверджує взяття філії на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав документ, або територіальним управлінням;

д) копію документа, що підтверджує взяття філії на облік в органі Пенсійного фонду України, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав документ, або територіальним управлінням;

{ Підпункт "д" пункту 3 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 279 ( z1062-11 ) від 12.08.2011 }

е) копію довідки про внесення філії до ЄДРПОУ, засвідчену або нотаріально, або органом, що видав довідку, або територіальним управлінням;

{ Підпункт "є" пункту 3 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку N 279 (z1062-11) від 12.08.2011}

є) картку із зразками підписів та відбитка печатки філії (додаток 3), засвідченими нотаріально (кількість примірників обумовлюється сторонами).

4. Територіальне управління зобов'язане повідомити державного виконавця про відкриття кореспондентського рахунку філії банку, щодо якого в Національному банку є публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем, та зупинити видаткові операції філії банку з такого рахунку на суму обтяження. Повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку територіальне управління зобов'язане видати уповноваженій особі філії банку під підпис для надання його державному виконавцеві. Філія банку зобов'язана подати до територіального управління документи, що підтверджують отримання державним виконавцем повідомлення про відкриття кореспондентського рахунку.

{ Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку N 279 ( z1062-11 ) від 12.08.2011 }
5. У разі зміни свого місцезнаходження банк у місячний строк з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зобов'язаний подати до територіального управління документи, що зазначені в підпунктах "б" - "д" пункту 2 цієї глави.

{ Пункт 5 глави 1 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 279 ( z1062-11 ) від 12.08.2011}
6. У разі зміни свого місцезнаходження філія в місячний строк з дня внесення змін до Державного реєстру банків зобов'язана подати до територіального управління документи, що зазначені в підпунктах "б", "ґ" - "є" пункту 3 цієї глави.

{ Пункт глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 412 (z1337-07) від 16.11.2007, N 279 (z1062-11) від 12.08.2011}
7. У разі внесення до статуту банку (положення про філію) змін, не пов'язаних із зміною місцезнаходження і найменування банку (філії), власник рахунку в строк до 10 робочих днів з дня внесення відповідного запису до Державного реєстру банків зобов'язаний подати до територіального управління копії цих змін, засвідчені нотаріально.

{ Пункт глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 160 ( z0357-09 ) від 23.03.2009 }
8. Під час оформлення картки із зразками підписів та відбитка печатки слід керуватися таким:

а) у картку включаються зразки підписів службових осіб, яким відповідно до законодавства та установчих документів банку надано право розпоряджання кореспондентським рахунком і підпису розрахункових документів, а саме:

право першого підпису належить керівнику банку (філії) та уповноваженим службовим особам; { Абзац другий підпункту "а" пункту глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 160 ( z0357-09 ) від 23.03.2009 }

право другого підпису належить головному бухгалтеру банку (філії) та службовим особам, уповноваженим керівником банку;

зразки підписів керівника та головного бухгалтера банку (філії) уключаються до картки обов'язково;

право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису;

право другого підпису не може бути надано особам, які мають право першого підпису;

б) у разі змін у складі службових осіб, яким надано право розпоряджання кореспондентським рахунком банку (філії) і підпису розрахункових документів, подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого та другого підписів, засвідчених нотаріально;

в) у разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника та/або головного бухгалтера банком (філією) подається тимчасова картка лише із зразками підписів цих осіб, засвідчених нотаріально;

г) у разі тимчасового надання особі права першого чи другого підпису, а також тимчасової заміни однієї з осіб, уповноважених керівником банку, нова картка не складається, а додатково подається тимчасова картка лише із зразком підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням строку її дії та копія відповідного документа, що підтверджує ці повноваження. Ця тимчасова картка підписується керівником та головним бухгалтером банку (філії), засвідчується відбитком печатки і додаткового засвідчення не потребує;
{ Підпункт "ґ" пункту 8 глави 1 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку N 279 ( z1062-11 ) від 12.08.2011 }
ґ) у картку із зразками підписів та відбитка печатки включається зразок відбитка печатки банку (філії), що має містити ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей ("Для пакетів", "Для перепусток" тощо), не допускається;

д) у разі тимчасової відсутності печатки в новоствореного банку (філії), а також у зв'язку з реорганізацією, зміною найменування чи підпорядкованості, спрацьованістю чи втратою печатки керівник або уповноважена ним службова особа територіального управління на підставі письмового звернення банку (філії) надає йому необхідний строк (термін) для виготовлення печатки.
9. У разі реорганізації банку шляхом перетворення, зміни найменування, а також у зв'язку з взаємним обміном банком та його філією місцезнаходження та пов'язаною з цим зміною обслуговуючих їх територіальних управлінь банк (філія) зобов'язаний подати такі самі документи, що і під час відкриття рахунку, а також внести зміни до договору про кореспондентський рахунок у Національному банку України або укласти новий договір. Реквізити "номер кореспондентського рахунку" та "код банку" можуть залишатися без змін.

{ Пункт 9 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 279 (z1062-11) від 12.08.2011}

10. Документи, про які йдеться в цій главі, мають міститися в справі з оформлення кореспондентського рахунку банку (філії).

Глава 2.
Закриття кореспондентського рахунку банку (філії) у територіальному управлінні


1. Підставою для закриття кореспондентського рахунку банку (філії) є розірвання договору, що здійснюється за ініціативою власника кореспондентського рахунку відповідно до заяви (додаток 4) або Національного банку у випадках, передбачених законом.
2. Залишок коштів за кореспондентським рахунком має бути перерахований на рахунок, визначений його власником або Національним банком відповідно до законодавства.
3. Територіальне управління протягом трьох робочих днів з дня закриття кореспондентського рахунку, уключаючи день закриття, зобов'язане повідомити про це відповідний орган державної податкової служби. Повідомлення про закриття кореспондентського рахунку банку (філії) територіальне управління надсилає засобами системи електронної пошти Національного банку (далі - система ЕП) з використанням засобів захисту інформації Національного банку. Отримання органом державної податкової служби повідомлення підтверджується файлом-квитанцією, що надсилається цим органом до територіального управління. Файл-квитанція на паперовому носії зберігається в справі з оформлення кореспондентського рахунку банку (філії).

4. Справа з оформлення кореспондентського рахунку банку (філії) після його закриття залишається в територіальному управлінні і зберігається протягом строку, установленого нормативно-правовим актом Національного банку, який регламентує строки зберігання документів, що утворюються в діяльності Національного банку.

Глава 3.
Електронний технологічний довідник банків України та інших установ

1. Департамент інформаційних технологій формує Електронний технологічний довідник банків України та інших установ на підставі інформації, що міститься в електронному Державному реєстрі банків (далі - електронний реєстр). { Абзац перший пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 279 ( z1062-11 ) від 12.08.2011 }

Електронний технологічний довідник банків України та інших установ має обов'язково містити такі реквізити:

"назва банку (технологічна)" - зазначається найменування банку (філії), яке за потреби може скорочуватися [за умови, що в скороченому найменуванні міститиметься інформація, достатня для однозначної ідентифікації банку (філії)]. Банк (філія) використовує цей реквізит у разі роздрукування міжбанківського електронного розрахункового документа засобами САБ;

"адреса електронної пошти в мережі Інтернет АРМ-СЕП" і "адреса електронної пошти в мережі Інтернет АРМ-СЕП-інформаційного" - призначені для забезпечення безперервного функціонування АРМ-СЕП і АРМ-СЕП-інформаційного в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Банк повідомляє ці реквізити одночасно з інформацією, потрібною для включення банку (філії) в електронний реєстр або в разі внесення змін до нього.

Реквізити "код банку", "ідентифікатор учасника СЕП" розраховуються в автоматизованому режимі під час унесення інформації в електронний реєстр.

Інші реквізити Електронного технологічного довідника банків України та інших установ і його структуру визначає Департамент інформаційних технологій, ураховуючи потреби інформаційних систем Національного банку і банків, які використовують цей довідник. { Абзац сьомий пункту 1 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 279 ( z1062-11 ) від 12.08.2011 }
2. Центральна розрахункова палата наприкінці кожного робочого дня розсилає оновлену версію Електронного технологічного довідника банків України та інших установ по всій інформаційній мережі засобами системи ЕП.

{ Пункт 2 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 279 ( z1062-11 ) від 12.08.2011 } { Глава 3 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 412 ( z1337-07 ) від 16.11.2007 }

Глава 4.Довідник учасників СЕП


1. Банк (філія) - безпосередній учасник СЕП має бути включений до Довідника учасників СЕП за умови:

а) уключення до Електронного технологічного довідника банків України та інших установ;

б) укладення з Національним банком договорів: про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України та надання послуг системою електронної пошти Національного банку України; про використання криптографічних засобів захисту інформації в системі електронних платежів Національного банку України (додатки 5, 6);

в) підключення до системи ЕП.
2. Уключення філії банку до Довідника учасників СЕП, як опосередкованого учасника СЕП, здійснюється за умови включення її до Електронного технологічного довідника банків України та інших установ.
3. Унесення інформації до Довідника учасників СЕП здійснюється в разі:

уключення/виключення банку (філії) до/із учасників СЕП;

зміни реквізитів учасника СЕП, що зазначені в додатку 7 до цієї Інструкції;

переведення учасника СЕП на обслуговування до іншого територіального управління;

переходу учасника СЕП на роботу за консолідованим кореспондентським рахунком;

переходу учасника СЕП на роботу з однієї моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку на іншу;

повернення учасника СЕП на роботу за окремим кореспондентським рахунком тощо.
4. Необхідною умовою для виключення банку (філії) з Довідника учасників СЕП є розірвання договору про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України та надання послуг системою електронної пошти Національного банку України.
5. Банк (філія) зобов'язаний надіслати до територіального управління за своїм місцезнаходженням повідомлення про внесення відповідної інформації до Довідника учасників СЕП (уключення, унесення змін, виключення) за формою, що наведена в додатку 7 до цієї Інструкції (далі - повідомлення). Повідомлення має бути надіслане засобами системи ЕП не пізніше ніж за три робочі дні до дати включення, виключення або внесення змін до Довідника учасників СЕП.

Для внесення відповідної інформації до Довідника учасників СЕП про філію має бути надіслане також повідомлення від банку, якому належить ця філія.
6. Територіальне управління після отримання повідомлення від банку (філії) зобов'язане надіслати його до ЦРП засобами системи ЕП:

у разі включення до Довідника учасників СЕП нового учасника СЕП (безпосереднього) - не пізніше 13 години в той день, що передує дню, з якого банк (філія) має бути включений до цього довідника, і за умови, що він надіслав відкриті ключі АРМ-СЕП на сертифікацію;

в інших випадках - за два робочих дні до набрання чинності змінами.

{ Пункт 6 глави 4 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 412 ( z1337-07 ) від 16.11.2007
7. ЦРП зобов'язана внести зміни до Довідника учасників СЕП згідно з отриманими від територіальних управлінь повідомленнями і надіслати їх учасникам СЕП наприкінці робочого дня, що передує дню, з якого зміни набирають чинності. { Абзац перший пункту 7 глави 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 412 ( z1337-07 ) від 16.11.2007 }

Учасники СЕП зобов'язані внести зміни до Довідника учасників СЕП після закінчення банківського дня, у якому надійшла ця інформація, але до початку наступного банківського дня на всіх робочих місцях САБ, де використовується цей довідник.
8. ЦРП зобов'язана на початку першого банківського дня після включення банку (філії) до Довідника учасників СЕП засобами ЦОСЕП привести значення технічного рахунку банку (філії) у відповідність до стану його кореспондентського рахунку на підставі файла L.00, отриманого від АРМ-СЕП відповідного територіального управління. Після цього учасник СЕП може здійснювати міжбанківський переказ через СЕП.
9. Зміна реквізиту "назва банку (технологічна)" Довідника учасників СЕП здійснюється в автоматизованому режимі через один банківський день після зміни цього реквізиту в Електронному технологічному довіднику банків України та інших установ. { Главу 4 розділу II доповнено пунктом 9 згідно з Постановою Національного банку N 412 ( z1337-07 ) від 16.11.2007 }
10. Під час виключення банку (філії) з учасників СЕП значення його транзитного рахунку для сум, що не були підтверджені банком (філією) - отримувачем коштів, має дорівнювати нулю. Банк (філія) для виконання цієї вимоги наприкінці останнього робочого дня в СЕП зобов'язаний прийняти всі файли В, що надійшли на його адресу. Якщо банк (філія) не виконав цю вимогу, то ЦРП наприкінці останнього робочого дня банку (філії) у СЕП зобов'язана здійснити квитування всіх файлів В банку (філії) та повідомити про це територіальне управління за місцезнаходженням банку (філії).

{ Пункт 10 глави 4 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 412 ( z1337-07 ) від 16.11.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 279 ( z1062-11 ) від 12.08.2011 }
11. Під час виключення з учасників СЕП банку (філії), що має кореспондентський рахунок, значення його технічного рахунку має дорівнювати нулю. Банк (філія) для виконання цієї вимоги наприкінці останнього робочого дня в СЕП після виконання вимоги пункту 10 цієї глави зобов'язаний перерахувати засобами СЕП суму коштів, що дорівнює залишку на його технічному рахунку, на рахунок, визначений згідно з пунктом 2 глави 2 цього розділу.

Якщо банк (філія) не виконав цю вимогу, то ЦРП наприкінці останнього робочого дня банку (філії) у СЕП після виконання вимог пункту 10 цієї глави має повідомити про це територіальне управління, у якому відкрито кореспондентський рахунок. Територіальне управління, отримавши повідомлення ЦРП, зобов'язане перерахувати засобами СЕП суму коштів банку (філії), що дорівнює залишку на його технічному рахунку, на рахунок, визначений згідно з пунктом 2 глави 2 цього розділу.

{ Главу 4 розділу II доповнено пунктом 11 згідно з Постановою Національного банку N 412 ( z1337-07 ) від 16.11.2007 }

Глава 5.
Загальні умови функціонування СЕП щодо проведення міжбанківського переказу


1. Національний банк визначає технологію роботи СЕП, має право змінювати технологічну структуру цієї системи та шляхи програмно-технічної реалізації її компонентів і вимагати від учасників СЕП відповідної адаптації їх програмно-технічних засобів САБ та ВМПС до технології роботи СЕП. Строк інформування учасників СЕП про внесення змін до програмно-технічного забезпечення визначається Національним банком і не може бути меншим, ніж за п'ять робочих днів до часу їх унесення. Зміна програмно-технічних засобів і технології роботи СЕП відбувається за вказівками Національного банку.

2. Технологічний регламент роботи СЕП визначається Національним банком і надсилається засобами системи ЕП усім учасникам СЕП для виконання.

3. Списання з кореспондентського рахунку банку (філії) здійснюється за міжбанківськими електронними розрахунковими документами, що сформовані власником рахунку або Національним банком, у випадках, визначених законом, у тому числі, обумовлених договором.
4. Учасник СЕП забезпечує формування міжбанківського електронного розрахункового документа лише через САБ із заповненням усіх обов'язкових реквізитів відповідно до пункту 3 глави 2 розділу I цієї Інструкції. { Абзац перший пункту 4 глави 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 165 (z0601-08) від 05.06.2008}

Відповідно до технології роботи СЕП під час формування міжбанківського електронного розрахункового документа учасник СЕП забезпечує:

заповнення обов'язкових реквізитів шляхом перенесення їх значень з розрахункового документа, на підставі якого він формується, крім реквізиту "назва документа", що заповнюється як умовний числовий код, згідно з додатком 8 до цієї Інструкції;

якщо платником та/або отримувачем є учасник СЕП, то в реквізитах "рахунок платника" та/або "рахунок отримувача" має зазначатися номер внутрішньобанківського рахунку.
5. Учасник СЕП забезпечує формування, передавання, приймання міжбанківських електронних розрахункових документів, службових повідомлень СЕП та електронних розрахункових повідомлень з використанням апаратно-програмних засобів захисту інформації відповідно до розділу IX цієї Інструкції.
6. Структура та порядок заповнення міжбанківських електронних розрахункових документів, службових повідомлень СЕП, електронних розрахункових повідомлень визначаються Національним банком.

ЦОСЕП здійснює оброблення міжбанківських електронних розрахункових документів, службових повідомлень СЕП та електронних розрахункових повідомлень у порядку їх надходження до СЕП. Міжбанківський електронний розрахунковий документ, прийнятий СЕП, не може бути відкликаний. Результати оброблення міжбанківських електронних розрахункових документів у СЕП відображаються на технічному рахунку банку (філії).
7. Початкові платежі від банку (філії) приймаються в межах поточного значення його технічного рахунку.
8. Міжбанківський електронний розрахунковий документ уважається виконаним у СЕП з часу відображення його суми за технічним рахунком учасника СЕП-отримувача, за винятком випадків, передбачених процедурою відновлення функціонування СЕП у разі порушення її роботи або виникнення надзвичайних ситуацій.
9. У кінці банківського дня ЦОСЕП передає до територіального управління інформацію про розрахунки, що здійснені через СЕП, для їх відображення на кореспондентських рахунках учасників СЕП та інших рахунках у САБ територіального управління.

Територіальне управління має право засобами АРМ-РП отримувати від ЦОСЕП технологічну інформацію щодо роботи учасників СЕП, які розташовані за місцезнаходженням цього управління або кошти яких обліковуються на кореспондентському рахунку, що відкритий у цьому управлінні.
10. Кожний учасник СЕП веде журнал обліку встановлення та заміни програмно-технічних засобів, що використовуються для роботи в СЕП, у якому зазначаються дата та час їх установлення (заміни), а також компоненти, що замінюються, їх назва, підстава для заміни, нова версія, прізвище, ініціали та підпис виконавця.

Обов'язковій реєстрації в журналі підлягають установлення та заміна таких компонентів:

прикладного програмного забезпечення СЕП, системи ЕП;

комп'ютера та його компонентів;

мережевої плати та/або мережевого клієнта;

системного програмного забезпечення;

апаратних засобів захисту інформації, а також настройка комп'ютера.
11. Кожен учасник СЕП зобов'язаний забезпечити наявність внутрішнього документа, що регламентує порядок відновлення роботи в СЕП у разі порушення роботи в системі або виникнення надзвичайних ситуацій та його виконання.
12. Якщо учасник СЕП порушує технологію роботи, не виконує вимоги щодо захисту банківської інформації, то Національний банк має право зупинити початкові платежі цього учасника в СЕП. Учасник СЕП продовжує роботу в системі після службового розслідування, проведеного Національним банком у максимально короткий строк. Учасник СЕП зобов'язаний усунути недоліки, виявлені під час проведення службового розслідування.

13. Учасник СЕП має забезпечити створення шифрованого архіву оброблених платежів і технологічної інформації відповідно до розділу IX цієї Інструкції.
14. Учасник СЕП має право на підставі файла-запиту ІПС одержувати інформацію про проходження сформованих ним міжбанківських електронних розрахункових документів. Відповідь на запит ІПС надає протягом одного робочого дня, не враховуючи день отримання запиту.

Глава 6. Функціонування СЕП у файловому режимі

1. ЦОСЕП на початку банківського дня отримує від САБ територіальних управлінь файл L.00 і на його підставі перевіряє відповідність значень технічних рахунків учасників СЕП стану їх кореспондентських рахунків та в разі потреби приводить значення технічних рахунків у ЦОСЕП у відповідність до значень кореспондентських рахунків у файлі L.00. Від ЦОСЕП інформація про стан технічних рахунків надсилається їх власникам.

2. Обмін файлами через СЕП здійснюється засобами системи ЕП.

Оброблення файлів у СЕП здійснюється в циклічному режимі. Цикл оброблення файлів складається з двох частин:

приймання інформації;

передавання інформації.

Під час приймання інформації ЦОСЕП отримує від учасника СЕП файл A і перевіряє його на відповідність вимогам СЕП.

ЦОСЕП надсилає за результатами оброблення файла A на адресу відправника квитанцію про результати його приймання. ЦОСЕП приймає або не приймає файл A у цілому. Відправник файла A несе відповідальність за склад міжбанківських електронних розрахункових документів, уключених до цього файла.

3. Під час передавання інформації міжбанківські електронні розрахункові документи, прийняті ЦОСЕП у файловому режимі, групуються за адресами і надсилаються отримувачам (зокрема файли B).

Файл B уважається одержаним і його сума відображається за технічним рахунком отримувача в ЦОСЕП за умови надходження від отримувача квитанції, що підтверджує успішне прийняття файла B.
4. У кінці кожного сеансу оброблення інформації ЦОСЕП надсилає учасникам СЕП підсумкову інформацію за результатами цього циклу та поточне значення їх технічних рахунків.

Після отримання файла з підсумковою інформацією, яка підтверджує відображення суми файла B за технічним рахунком у ЦОСЕП, учасник СЕП передає міжбанківські електронні розрахункові документи, що розміщені в успішно прийнятому ним файлі B, для подальшого їх оброблення засобами САБ та/або ВМПС та відображення сум за рахунками отримувачів.
5. У кінці банківського дня ЦОСЕП надає учасникам СЕП інформацію про стан їх технічних рахунків на початок і кінець банківського дня, а також перелік усіх міжбанківських електронних розрахункових документів, що оброблялися ними протягом цього дня.
6. ЦРП має право виконати квитування файла В на підставі:

установленого на зазначений день технологічного регламенту роботи СЕП, у випадках, коли необхідною умовою закриття банківського дня є нульове значення транзитного рахунку для сум, що не були підтверджені банком (філією) - отримувачем коштів, та/або технічного рахунку учасника СЕП; { Абзац другий пункту 6 глави 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 279 ( z1062-11 ) від 12.08.2011 }

розділу VI цієї Інструкції, інших нормативно-правових актів Національного банку, у випадках, коли міжбанківський електронний розрахунковий документ є обов'язковим до виконання в день його формування;

установлених Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ) строків проведення міжбанківського переказу, а саме в кінці третього операційного дня (уключаючи день формування файла B).

7. Необхідною умовою завершення банківського дня учасником СЕП є:

надання інформації за підсумками банківського дня до ЦОСЕП, якщо інше не передбачено регламентом роботи СЕП;

звіряння інформації САБ з даними ЦОСЕП;

відображення на рахунках у САБ у цей банківський день міжбанківських електронних розрахункових документів, здійснених у режимі реального часу, що надійшли від ЦОСЕП у підсумкових файлах дня.
8. Суми міжбанківських електронних розрахункових документів, здійснених у файловому режимі, що не були підтверджені отримувачем за станом на кінець банківського дня, мають обліковуватися на транзитних рахунках відповідного територіального управління.

 

Глава 7.Функціонування СЕП у режимі реального часу

1. Учасник СЕП у режимі реального часу має право:

а) виконувати міжбанківські перекази;

б) установлювати в ЦОСЕП ліміти технічних рахунків, початкових оборотів підпорядкованих йому філій;

в) одержувати довідкову інформацію про:

стан власного технічного рахунку і про стан технічних рахунків своїх філій;

власні міжбанківські перекази;

міжбанківські перекази своїх філій тощо.

2. Територіальне управління має право в режимі реального часу встановлювати обмеження щодо виконання початкових платежів банку (філії) відповідно до нормативно-правових актів Національного банку.
3. Обмін інформацією в режимі реального часу здійснюється пакетами за протоколом TCP/IP.

Учасник СЕП формує засобами САБ пакет-запит і надсилає його до ЦОСЕП. За підсумками оброблення пакета-запиту ЦОСЕП готує та відправляє учаснику СЕП пакет-відповідь, що містить інформацію про виконання чи невиконання пакета-запиту.
4. У кінці банківського дня ЦОСЕП надає учасникам СЕП файли з переліком міжбанківських переказів, відображених за їх технічними рахунками.

Глава 8.Функціонування АРМ-Ю

1. Підрозділ банківського нагляду центрального апарату Національного банку або територіального управління, у якому відкрито кореспондентський (консолідований кореспондентський) рахунок банку (далі - відповідний підрозділ банківського нагляду), здійснює приймання початкових платежів банку в СЕП через АРМ-Ю згідно з нормативно-правовим актом з питань застосування Національним банком заходів впливу за порушення банківського законодавства та постійно забезпечує підтримку АРМ-Ю в робочому стані, у тому числі мережевий доступ АРМ-Ю до ЦОСЕП.

{ Пункт 1 глави 8 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 160 ( z0357-09 ) від 23.03.2009}

2. У день переведення банку на роботу в СЕП через АРМ-Ю:

а) відповідний підрозділ банківського нагляду надсилає ЦРП засобами системи ЕП повідомлення про забезпечення роботи банку в СЕП через АРМ-Ю;

б) ЦРП після отримання повідомлення від відповідного підрозділу банківського нагляду виконує для банку належне настроювання в ЦОСЕП. У разі роботи банку за консолідованим кореспондентським рахунком належні настроювання забезпечують роботу всіх філій, що працюють за цим консолідованим кореспондентським рахунком, через АРМ-Ю.

{ Пункт 2 глави 8 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 160 ( z0357-09 ) від 23.03.2009}

3. Якщо банк має філії, яким відкриті кореспондентські рахунки в інших територіальних управліннях, то відповідний підрозділ банківського нагляду здійснює контроль за видатковими операціями філій через АРМ-Ю в порядку, визначеному цією главою. { Главу 8 розділу II доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національного банку N 279 ( z1062-11 ) від 12.08.2011 }
4. Банк і всі його філії після переведення на роботу в СЕП через АРМ-Ю мають право виконувати початкові платежі лише у файловому режимі.
5. Повернення банку на роботу в СЕП у звичайному режимі здійснює ЦРП на підставі повідомлення відповідного підрозділу банківського нагляду після закінчення одного банківського дня та до початку наступного банківського дня шляхом відповідного настроювання в ЦОСЕП.

{ Пункт глави 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 160 ( z0357-09 ) від 23.03.2009 }
{ Пункт 5 глави 8 розділу II виключено на підставі Постанови Національного банку N 160 ( z0357-09 ) від 23.03.2009 }

Глава 9.
Моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку в СЕП

1. Банк та його філії мають право працювати в СЕП з використанням відповідної моделі обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку.
2. У разі роботи за моделлю 3 банк зобов'язаний мати консолідований кореспондентський рахунок у територіальному управлінні за його місцезнаходженням і технічний рахунок у ЦОСЕП.

Філії банку не можуть мати кореспондентських рахунків у територіальних управліннях і технічних рахунків у ЦОСЕП.

Банк повинен мати власну ВМПС для виконання внутрішньобанківського переказу.

Філії банку є опосередкованими учасниками СЕП і обмінюються міжбанківськими електронними розрахунковими документами з СЕП засобами ВМПС через АРМ-СЕП банку з відображенням результатів розрахунків на технічному рахунку банку.

Банк може працювати в СЕП за моделлю 3 через свій структурний підрозділ, якому визначається реквізит "код банку" та який включається до Електронного технологічного довідника банків України та інших установ та Довідника учасників СЕП у порядку, установленому цією Інструкцією.
3. У разі роботи за моделлю 4 банк зобов'язаний мати консолідований кореспондентський рахунок у територіальному управлінні за його місцезнаходженням і технічний рахунок у ЦОСЕП. Його філії не можуть мати кореспондентських рахунків у територіальних управліннях, але мають технічні рахунки в ЦОСЕП.

Банк і філії зобов'язані мати програмно-технічні комплекси АРМ-СЕП, засоби захисту інформації СЕП, обмінюватися міжбанківськими електронними розрахунковими документами із СЕП незалежно один від одного. Розрахунки філії мають відображатися на технічних рахунках філії та банку.

Банк має право протягом операційного дня встановлювати ліміти технічних рахунків і початкових оборотів філій, отримувати від СЕП підсумкову технологічну інформацію про їх роботу.
4. У разі роботи за моделлю 7 банк зобов'язаний мати консолідований кореспондентський рахунок у територіальному управлінні за його місцезнаходженням і технічний рахунок в ЦОСЕП. Його філії не можуть мати кореспондентських рахунків у територіальних управліннях, але мають технічні рахунки в ЦОСЕП.

Банк та філії зобов'язані мати програмно-технічні комплекси АРМ-СЕП, засоби захисту інформації СЕП, обмінюватися міжбанківськими електронними розрахунковими документами із СЕП незалежно один від одного. Розрахунки філії мають відображатися на технічних рахунках філії та банку.

Банк має право протягом операційного дня встановлювати ліміти технічних рахунків і початкових оборотів філій, виконувати початкові платежі від їх імені та отримувати від СЕП підсумкову технологічну інформацію про їх роботу, а також обмежувати повноваження філій щодо виконання розрахункових та інших операцій за допомогою операційних правил САБ.

Під час роботи за моделлю 7 банк має право використовувати програмно-технічні засоби, що забезпечують обмін внутрішньобанківськими повідомленнями між ним та його філіями без виходу в СЕП. Структура і зміст внутрішньобанківських повідомлень визначаються банком.
5. У разі роботи за моделлю 8 банк зобов'язаний мати консолідований кореспондентський рахунок у територіальному управлінні за його місцезнаходженням і технічний рахунок у ЦОСЕП. Його філії не можуть мати кореспондентських рахунків у територіальних управліннях, але мають технічні рахунки в ЦОСЕП.

Банк і філії зобов'язані мати програмно-технічні комплекси АРМ-СЕП, засоби захисту інформації СЕП, обмінюватися міжбанківськими електронними розрахунковими документами із СЕП незалежно один від одного. Розрахунки філії мають відображатися на технічних рахунках філії та банку.

Банк має право протягом операційного дня встановлювати ліміти технічних рахунків і початкових оборотів філій.

СЕП надає банку технологічну інформацію про роботу філій та обороти за їх технічними рахунками лише за підсумками банківського дня, але банк може отримувати технологічну інформацію про роботу філій протягом банківського дня в режимі реального часу.
6. Банк має право працювати в СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку:

з усіма своїми філіями;

з певною кількістю своїх філій;

надати певній філії повноваження працювати в СЕП за відповідною моделлю з групою філій.

Глава 10.
Перехід банку на роботу в СЕП за моделлю обслуговування консолідованого
кореспондентського рахунку

1. Для роботи в СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку (далі - відповідна модель) банк повинен одержати на це дозвіл Національного банку (далі - дозвіл), зразок якого наведено в додатку 9 до цієї Інструкції.
2. Для одержання дозволу банк подає до Національного банку (на ім'я посадової особи, до обов'язків якої належить регулювання питань щодо функціонування СЕП) викладені державною мовою документи, що підтверджують організаційну, функціональну та технологічну готовність банку до роботи в СЕП за відповідною моделлю, а саме:

клопотання про перехід банку на роботу в СЕП за відповідною моделлю із зазначенням назви, версії та розробника програмного забезпечення і системи захисту інформації, що мають використовуватися;

три примірники правил здійснення банком і його філіями переказу коштів за відповідною моделлю.

Правила мають уключати докладний опис технологічної моделі та моделі бухгалтерського обліку і відповідати вимогам цієї Інструкції, інших нормативно-правових актів Національного банку, зокрема: { Абзац четвертий пункту 2 глави 10 розділу II в редакції Постанови Національного банку N 412 ( z1337-07 ) від 16.11.2007 }

перелік балансових рахунків (на рівні аналітичного обліку), що використовуються відповідно до їх призначення для обліку розрахункових операцій банку та його філій між собою та з іншими учасниками СЕП, із зазначенням назв рахунків згідно з нормативно-правовими актами Національного банку;

опис технології оброблення міжбанківських електронних розрахункових документів із зазначенням бухгалтерських проводок, що відповідають стадіям оброблення цих документів, у тому числі завершення банком і його філіями банківського дня в разі надходження, але не підтвердження міжбанківських електронних розрахункових документів тощо;

порядок обліку та виконання розрахункових документів, якщо немає (недостатньо) коштів на консолідованому кореспондентському рахунку банку, із зазначенням бухгалтерських проводок у банку та його філіях. { Пункт 2 глави 10 розділу II доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 160 (z0357-09) від 23.03.2009}

3. У разі використання банком ВМПС у правилах мають ураховуватися вимоги, викладені в розділі V цієї Інструкції, а також зазначатися:

опис здійснення внутрішньобанківського переказу;

опис системи захисту інформації та системи розподілу ключів криптографічного захисту інформації;

порядок використання системи захисту інформації та телекомунікаційних каналів зв'язку;

здатність програмного забезпечення до роботи з ІПС;

регламент функціонування ВМПС;

порядок відновлення роботи ВМПС у разі порушення її роботи або виникнення надзвичайних ситуацій.
4. У разі використання банком під час роботи за моделлю 7 внутрішньобанківських повідомлень, якими обмінюються банк і його філії без виходу в СЕП, у правилах здійснення банком та його філіями переказу коштів за моделлю 7 має бути опис структури, змісту цих повідомлень і порядок їх захисту від підроблення та викривлення.

5. У разі потреби в поступовому переході банку на роботу в СЕП за відповідною моделлю (далі - перехід) банк має подати орієнтовний графік переходу на строк не більше шести місяців, узгоджений з територіальним управлінням за місцезнаходженням банку.

6. Національний банк у місячний строк із дня отримання від банку документів, що мають відповідати вимогам пунктів 2 - 5 цієї глави, може надати йому дозвіл на роботу в СЕП за відповідною моделлю або в разі невідповідності правил вимогам цієї глави відмовити в наданні дозволу.

У разі надання банку дозволу Національний банк письмово інформує про це територіальне управління за місцезнаходженням банку та ЦРП.

У разі відмови в наданні дозволу Національний банк письмово повідомляє про це банк із зазначенням підстав (невідповідність правил вимогам цієї глави та про потребу їх доопрацювання згідно із наданими зауваженнями).
7. У разі повторного звернення для одержання дозволу на перехід доопрацьовані правила подаються банком і розглядаються Національним банком відповідно до пунктів 2 - 6 цієї глави.
8. Банк узгоджує з територіальними управліннями за місцезнаходженням банку та його філій дату переходу, про що територіальне управління за місцезнаходженням банку робить відмітку в дозволі. Територіальне управління інформує ЦРП про визначену в дозволі дату переходу.

Якщо банк протягом шести місяців з дня надання йому дозволу не розпочав роботу за відповідною моделлю, то дозвіл Національного банку втрачає чинність.

Копія дозволу із зазначеною територіальним управлінням датою переходу зберігається в справі з оформлення кореспондентського рахунку банку.

9. Банк до настання визначеної дати переходу:

уносить зміни до договорів про кореспондентський рахунок у Національному банку України та про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України та надання послуг системою електронної пошти Національного банку України;

повідомляє філії про потребу протягом трьох робочих днів розірвати договори, укладені згідно з додатком 1 до цієї Інструкції, та внести (за потреби) зміни до договорів про розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України та надання послуг системою електронної пошти Національного банку України або розірвати їх.

10. У разі розірвання договорів кореспондентські рахунки, що були відкриті філіям банку в територіальних управліннях, після закінчення дня переходу закриваються на підставі заяв філій про закриття кореспондентського рахунку в Національному банку України. Залишки коштів на них у кінці дня переходу перераховуються на консолідований кореспондентський рахунок банку згідно з технологією переходу, визначеною ЦРП.

11. Контроль за станом технічних і транзитних рахунків філій банку в день їх переходу здійснюють ЦРП та ці філії.

12. Банк у разі потреби заміни діючого програмного забезпечення та/або системи захисту інформації на програмний продукт іншого розробника або на нову версію програмного продукту того самого розробника подає документи згідно з пунктами 2 - 5 цієї глави для отримання на це дозволу Національного банку. У разі надання банку дозволу попередній дозвіл втрачає чинність з дня переходу банку на роботу з використанням програмного продукту іншого розробника або нової версії програмного продукту того самого розробника.

13. У разі потреби переходу з однієї моделі на роботу за іншою банк подає до Національного банку документи відповідно до пунктів 2 - 5 цієї глави для отримання на це дозволу.

У разі надання банку нового дозволу попередній дозвіл втрачає чинність з дня переходу банку на роботу за іншою моделлю.

Перехід банку з однієї моделі на роботу за іншою здійснюється з дотриманням вимог, викладених у цій главі.
14. У разі потреби переходу банку та його філій з роботи за відповідною моделлю до роботи за окремими кореспондентськими рахунками банк узгоджує з територіальним управлінням, яке обслуговує його консолідований кореспондентський рахунок, дату цього переходу та повідомляє про це ЦРП і територіальні управління за місцезнаходженням філій.

Банк та його філії, відповідні територіальні управління виконують дії щодо укладення, внесення змін, розірвання відповідних договорів, унесення змін до складу учасників СЕП, аналогічні до тих, що обумовлені в пунктах 9 - 11 цієї глави з урахуванням відповідних особливостей. Відкриття кореспондентських рахунків філіям банку здійснюється згідно з пунктом 3 глави 1 розділу II цієї Інструкції.

У разі переходу банку та його філій на роботу за окремими кореспондентськими рахунками дозвіл на роботу в СЕП за відповідною моделлю втрачає чинність.
15. У разі потреби банку працювати в СЕП за відповідною моделлю з певною кількістю філій або надати певній філії повноваження працювати в СЕП за відповідною моделлю з групою філій банк має обумовити це в клопотанні та подати перелік філій, що переходять на обслуговування за моделлю.
16. Під час роботи банку в СЕП через АРМ-Ю клопотання про перехід банку на роботу за відповідною моделлю подається після погодження з територіальним управлінням, яке обслуговує його кореспондентський рахунок, та з дотриманням вимог, викладених у цій главі.
17. У разі зміни найменування банку або організаційно-правової форми, або його місцезнаходження раніше виданий дозвіл є дійсним за умови збереження технології роботи за моделлю і програмного забезпечення, що використовується.

{ Главу 10 розділу II доповнено пунктом 17 згідно з Постановою Національного банку N 412 ( z1337-07 ) від 16.11.2007}

18. У разі закриття банком усіх філій, що працювали з ним за відповідною моделлю, дозвіл на роботу в СЕП за цією моделлю втрачає чинність.

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 447

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!