Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


IV. Касові операції банків (філій, відділень) з клієнтамиПоможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

 

1. Загальні вимоги до оформлення касових документів

1.1. До касових документів, які оформляються згідно з касовими операціями, визначеними цією Інструкцією, належать: заява на переказ готівки (додаток 8), прибутково-видатковий касовий ордер (додаток 9), заява на видачу готівки (додаток 10), прибутковий касовий ордер (додаток 11), видатковий касовий ордер (додаток 12), грошовий чек (додаток 13) ( za790-11 ), рахунки на сплату платежів, а також сліп, квитанція, чек банкомата, що формуються ПТКС, платіжними терміналами, імпринтерами, та документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою.

Валютно-обмінні операції, а також операції з банківськими металами здійснюються на підставі касових документів, визначених іншими нормативно-правовими актами.

Для проведення операцій з цінностями, які обліковуються на позабалансових рахунках, використовуються видатковий позабалансовий ордер (додаток 14) і прибутковий позабалансовий ордер (додаток 15).

 

1.2. Цією Інструкцією визначені зразки касових документів, на підставі яких здійснюються приймання і видача готівки з операційної каси. Бланки касових документів виготовляються з урахуванням їх зразків друкарським способом або з використанням комп'ютерної техніки з відображенням обов'язкових реквізитів, передбачених цією Інструкцією, крім грошових чеків, які виготовляються лише друкарським способом.

Зразки касових документів, які застосовуються під час приймання переказу готівки та виплати її суми отримувачу готівкою, визначаються відповідною платіжною системою.

Форми касових документів, що формуються із застосуванням ПТКС, платіжними терміналами, імпринтерами, встановлюються банком/небанківською фінансовою установою з урахуванням обов'язкових реквізитів, установлених цією Інструкцією, та технічними можливостями ПТКС.

1.3. Касові документи мають містити такі обов'язкові реквізити: найменування банку, який здійснює касову операцію, дату здійснення операції, зазначення платника та отримувача, суму касової операції, призначення платежу, підписи платника або отримувача та працівників банку, уповноважених здійснювати касову операцію.

До обов'язкових реквізитів касових документів, які оформляються для зарахування суми готівки на відповідні рахунки (крім зазначених вище), також належать номер рахунку отримувача та найменування і код банку отримувача.

У грошових чеках, заявах на видачу готівки, на підставі яких видається клієнтам готівка, незалежно від суми, за винятком реалізації пам'ятних та інвестиційних монет, мають зазначатися дані паспорта особи-отримувача або документа, що його замінює, найменування документа, серія, номер і дата його видачі, найменування установи, що його видала.

У прибуткових, видаткових та прибутково-видаткових касових ордерах на приймання та видачу готівки працівникам банку (філії, відділення) зазначаються прізвище, ім'я, по батькові отримувача, найменування та номер документа (посвідчення/перепустки).

Крім обов'язкових, касові документи можуть містити й додаткові реквізити, потрібні для здійснення окремих касових операцій, визначених банком.

Реквізити в усіх касових документах заповнюються згідно з правилами, зазначеними в додатку 16 до цієї Інструкції.

1.4. Клієнт заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або банк (філія, відділення) за згодою клієнта заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів або системи автоматизації банку (далі - САБ).

Правильність заповнення банком (філією, відділенням) реквізитів касового документа із застосуванням технічних засобів або САБ клієнт засвідчує своїм підписом.

1.5. Прибуткові, видаткові та прибутково-видаткові касові ордери, заяви на видачу готівки банк (філія, відділення) оформляє за допомогою технічних засобів із зазначенням номера примірника в правому верхньому кутку або виписує з використанням копіювального або самокопіювального паперу.

1.6. Банк (філія) визначає відповідальних працівників, яким надається право підписувати касові документи, і визначає систему контролю за виконанням касових операцій.

1.7. Друкується така кількість примірників касових документів, крім грошового чека, яка потрібна для учасників розрахунків.

1.8. Проведення ідентифікації клієнтів, які здійснюють касові операції без відкриття рахунку, здійснюється відповідно до законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.

 

 

{ Пункт 1.9 глави 1 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку N 252 ( z0960-11 ) від 26.07.2011 }

1.9. Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних днів з дня їх виписки, не враховуючи день виписки. Дата на чеку зазначається так: дата та рік цифрами, місяць словом. Грошовий чек має містити відбиток печатки та підписи (підпис) уповноважених осіб (особи) клієнта згідно з карткою зразків підписів. Використання факсиміле не допускається.

1.10. Прибутково-видаткові касові ордери застосовуються для оформлення операцій з приймання та видачі готівки територіальним управлінням, банкам, філіям (відділенням) за описом цінностей, а також видачі підкріплень власним філіям (відділенням) в опломбованих інкасаторських сумках з проставленням додаткових реквізитів, що передбачені у додатку 16 до цієї Інструкції.

Крім цього, прибутково-видаткові касові ордери застосовуються для оформлення касових операцій із завантаження і розвантаження ПТКС, видачі та приймання готівки під звіт працівниками банку (філії, відділення) під час ведення аналітичного обліку, переміщення готівки з відповідних рахунків, а також для оформлення загальної суми проведених касових операцій (приймання платежів за рахунками від фізичних осіб, операції, виконані із застосуванням спеціальних платіжних засобів через операційну касу та ПТКС).

1.11. У заявах на переказ готівки для нарахування податків, зборів та інших платежів до бюджету і фондів соціального страхування у додаткових реквізитах банк (філія, відділення) зазначає код бюджетної класифікації, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідні органі державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).1.12. Банк (філія, відділення) приймає платежі готівкою за рахунками на сплату платежів (квартплата та комунальні послуги, телефонний зв'язок, кабельне телебачення, електроенергія, газ інше), які формуються юридичною особою - отримувачем платежів. Такий документ має містити всі обов'язкові реквізити, що передбачені пунктом 1.3 цієї глави.

Усі операції з приймання платежів готівкою за рахунками на сплату платежів банк зобов'язаний фіксувати в протоколі САБ або реєстрі у формі, яка не допускає зміни його змісту, що підтверджує виконання зазначених касових операцій.

1.13. У разі здійснення касових операцій протягом операційного часу банк (філія, відділення) на касових документах проставляє поточну дату здійснення касової операції, а в післяопераційний час - поточну дату і час приймання документів або напис чи штамп "вечірня" або "післяопераційний час".

Виконані протягом операційного часу касові операції відображаються в бухгалтерському обліку в цей самий операційний день, а в післяопераційний час - не пізніше наступного операційного дня.

1.14. Банку (філії, відділенню) забороняється під час здійснення касових операцій виправляти в касових документах такі реквізити: номери рахунків (за винятком зміни номера рахунку на грошових чеках у зв'язку з реорганізацією банку), найменування клієнта, суми, призначення платежу, прізвища, імені, по батькові отримувача (платника).

1.15. Якщо прибутковий документ не заповнено або заповнено з порушенням вимог, що встановлені цією Інструкцією, або якщо сума наявних коштів менша, ніж сума платежу, то клієнт додає потрібну суму готівки або операція не виконується, а документ і готівка повертаються платнику. Порядок анулювання касової операції визначається внутрішнім положенням банку.

1.16. Клієнт має право зазначити в заяві на переказ готівки дату валютування, яка не може перевищувати 10 календарних днів після складання касового документа (день складання не враховується). Якщо дата валютування перевищує 10 календарних днів, то банк (філія, відділення) не приймає касовий документ до виконання.

Виплату отримувачам сум переказів готівкою банк (філія, відділення) здійснює, починаючи з визначеної дати валютування. Якщо дата валютування припадає на неробочий день, то банк (філія, відділення) здійснює виплату переказу, починаючи з першого робочого дня, наступного за днем, який визначено датою валютування.

До настання дати валютування клієнт може відкликати кошти, у зв'язку з чим подає відповідному банку (філії, відділенню) лист (для юридичних осіб) або заяву (для фізичних осіб) про відкликання коштів.

Якщо отримувач переказу протягом тридцяти робочих днів з дати валютування не отримав суму переказу, то банк (філія, відділення) отримувача зобов'язаний протягом трьох робочих днів повернути суму переказу банку (філії, відділенню) платника.

Виплата відкликаних (повернутих) коштів готівкою здійснюється фізичним особам та самозайнятим особам як виплата переказу без відкриття рахунку, а юридичним особам - шляхом зарахування на їх поточні рахунки.

1.17. За операціями з видачі готівки або приймання її для зарахування на відповідний рахунок із застосуванням ПТКС, імпринтерів і платіжних терміналів формується та роздруковується відповідний касовий документ (квитанція/чек банкомата, сліп) на паперовому носії, який видається клієнту. За операціями з видачі готівки із застосуванням банкомата формується і роздруковується чек банкомата на вимогу клієнта.

1.18. Банк (філія, відділення) оформляє за підсумками касових операцій, виконаних із застосуванням ПТКС, імпринтерів, платіжних терміналів, на загальну їх суму за видами платежу прибутково-видатковий касовий ордер для відображення в бухгалтерському обліку.

1.19. Касові документи, що формуються із застосуванням ПТКС, імпринтерів, платіжних терміналів, мають містити такі обов'язкові реквізити:

ідентифікатор банку (філії, відділення) або інші реквізити, за допомогою яких є можливість його ідентифікувати;

номер ПТКС (крім імпринтерів);

дату та час здійснення операції;

суму та валюту операції;

вид операції;

реквізити спеціального платіжного засобу, які передбачені правилами безпеки платіжної системи, якщо операція здійснювалася з її використанням;

код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі;

суму комісійної винагороди.

1.20. Квитанція платіжного термінала, сліп, що складається в разі здійснення касової операції в операційній касі, мають містити, крім зазначених у пункті 1.19 цієї глави, такі реквізити:

підпис працівника банку (філії, відділення), якщо це передбачено внутрішньобанківськими правилами, правилами платіжної системи;

підпис держателя спеціального платіжного засобу (у разі оформлення сліпа - обов'язково, а в разі оформлення квитанції платіжного термінала - якщо це передбачено внутрішньобанківськими правилами, правилами платіжної системи).

{ Пункт 1.20 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 252 ( z0960-11 ) від 26.07.2011 }

1.21. Квитанції/чеки банкоматів, що формуються з використанням ПТКС за результатами операцій з приймання готівки для зарахування її суми на рахунки без застосування спеціального платіжного засобу, крім реквізитів, зазначених у пункті 1.19 цієї глави, мають містити такі реквізити:

платник;

отримувач;

код отримувача;

номер рахунку отримувача;

найменування банку (філії, відділення) отримувача;

код банку отримувача.

{ Пункт 1.21 глави 1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 252 ( z0960-11 ) від 26.07.2011 }

1.22. Реквізити касових документів, що формуються із застосуванням ПТКС за результатами касових операцій, заповнюються як клієнтами, так і в автоматичному режимі ПТКС, які використовують бази даних автоматизованої системи.

1.23. Банк (філія, відділення)/небанківська фінансова установа має право у внутрішніх правилах визначати додаткові реквізити касових документів, що формуються із застосуванням ПТКС, імпринтерів, платіжних терміналів, необхідні для здійснення касових операцій.

 

2. Приймання готівки

 

2.1. Банк (філія, відділення) приймає від клієнта готівку для здійснення її переказу через операційну касу і ПТКС.

2.2. Банк (філія, відділення) здійснює приймання від клієнта готівки національної валюти через операційну касу за такими прибутковими касовими документами:

за заявою на переказ готівки - від юридичних осіб для зарахування на власні поточні рахунки, від фізичних осіб - на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, а також від юридичних та фізичних осіб - на рахунки банку (філії, відділення), у тому числі на погашення кредиту, інших юридичних або фізичних осіб, які відкриті в цьому самому банку або в іншому банку, та переказ без відкриття рахунку;

за рахунками на сплату платежів - від фізичних осіб на користь юридичних осіб;

за прибутковим касовим ордером - від працівників та клієнтів банку (філії, відділення) за внутрішньобанківськими операціями;

за документами, установленими відповідною платіжною системою, - від фізичних і юридичних осіб для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті.

2.3. Банк (філія, відділення) здійснює приймання готівки іноземної валюти від клієнтів за такими прибутковими касовими документами:

за заявою на переказ готівки - від юридичних осіб - резидентів, фізичних осіб - підприємців та представництв-нерезидентів для зарахування на власні поточні рахунки; від уповноваженого представника нерезидента - суб'єкта господарювання для зарахування на розподільчий рахунок в іноземній валюті, відкритий цим банком (філією, відділенням) резиденту - суб'єкту господарювання; від фізичних осіб - на поточні, вкладні (депозитні) рахунки та переказ без відкриття рахунку;

за прибутковим касовим ордером - від працівників та клієнтів банку (філії, відділення) за внутрішньобанківськими операціями;

за документами, установленими відповідною платіжною системою, - від фізичних осіб на відправлення переказу, який приймається в готівковій формі.

2.4. Банк (філія, відділення) перевіряє у прибуткових касових документах таке:

повноту заповнення реквізитів;

наявність і тотожність підписів відповідальних працівників банку (філії, відділення) із зразками підписів (у разі прийняття заяви на переказ готівки через відповідальних працівників).

2.5. Банк (філія, відділення) здійснює приймання платежів від клієнтів із застосуванням САБ.

{ Пункт 2.6 глави 2 розділу IV виключено на підставі Постанови Національного банку N 465 ( z0020-12 ) від 22.12.2011 }

2.6. За згодою банку-отримувача та банку-ініціатора отримувачу переказу може бути надіслане повідомлення про надходження на його ім'я переказу в порядку, установленому банком отримувача.

2.7. Банк (філія, відділення) приймає від клієнтів готівку в операційну касу так: банкноти шляхом суцільного поаркушного перерахування, монети - за кружками.

2.8. За рішенням банку (філії, відділення) іноземна валюта у вигляді монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, приймається в операційну касу лише в разі:

касового обслуговування юридичних осіб, що мають право використовувати іноземну валюту як засіб платежу або здійснювати розрахунки, пов'язані з відрядженнями за кордон;

здійснення касових операцій з фізичними особами.

Банк (філія, відділення) купує у фізичної особи після виконання переказу, який приймається в готівковій формі, залишок суми в іноземній валюті, якщо він менший, ніж номінальна вартість мінімальної банкноти, що перебуває в обігу, за гривні за курсом, установленим банком на час здійснення касової операції.

2.9. Банк (філія, відділення) зобов'язаний видати клієнту після завершення приймання готівки квитанцію (другий примірник прибуткового касового ордера) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі. Квитанція або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі, має містити найменування банку (філії, відділення), який здійснив касову операцію, дату здійснення касової операції (у разі здійснення касової операції в післяопераційний час - час виконання операції або напис чи штамп "вечірня" чи "післяопераційний час"), а також підпис працівника банку (філії, відділення), який прийняв готівку, відбиток печатки (штампа) або електронний підпис працівника банку (філії, відділення), засвідчений електронним підписом САБ.

2.10. Банк (філія, відділення) приймає від клієнта плату за банківські послуги за окремим касовим документом (прибутковий касовий ордер або заява на переказ готівки), оформленим банком (філією, відділенням).

2.11. Банк (філія, відділення) у частині використання реєстраторів розрахункових операцій застосовує їх у межах, визначених законодавством України.

2.12. Банк (філія, відділення) після закінчення касового обслуговування клієнтів підраховує суми за касовими документами, за якими проведені касові операції, і звіряє їх та залишок готівки в операційній касі з даними бухгалтерського обліку.

3. Порядок видачі готівки

3.1. Банк (філія, відділення) зобов'язаний видавати з каси банку клієнтам тільки придатні до обігу банкноти (монети).

Банк (філія, відділення) видає іноземну валюту у вигляді монет у разі її наявності в операційній касі юридичним особам, що мають право використовувати іноземну валюту як засіб платежу або здійснювати розрахунки, пов'язані з відрядженнями за кордон, та фізичним особам.

3.2. Банк (філія, відділення) видає з операційної каси готівку національної валюти за такими видатковими касовими документами:

за грошовим чеком - юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам - підприємцям;

за заявою на видачу готівки - фізичним особам з поточних, вкладних (депозитних) рахунків та фізичним і юридичним особам переказ без відкриття рахунку (з представленням юридичною особою довіреності на уповноважену особу), за операціями з клієнтами (видача кредиту, відшкодування сумнівних банкнот, які за результатами дослідження визнані справжніми, інше);

за документом на отримання переказу готівкою в національній валюті, установленим відповідною платіжною системою, - фізичним і юридичним особам (з представленням юридичною особою довіреності на уповноважену особу);

за видатковим касовим ордером - працівникам банку (філії, відділення) за внутрішньобанківськими операціями.

3.3. Клієнт - юридична особа (фізична особа - підприємець) заповнює для одержання грошової чекової книжки заяву про видачу грошової чекової книжки (додаток 17) в одному примірнику, на якій після відповідної перевірки проставляється дозвільний напис уповноваженого працівника банку.

Банк (філія, відділення) заповнює до видачі клієнту грошової чекової книжки на кожному чеку належні реквізити (найменування та код банку, найменування юридичної особи (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи), номер його поточного рахунку) і реєструє їх номери в порядку, визначеному банком.

3.4. Банк (філія, відділення) здійснює видачу з операційної каси готівки іноземної валюти за такими видатковими касовими документами:

за заявою на видачу готівки - юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам - підприємцям з їх поточних рахунків на цілі, передбачені нормативно-правовими актами; фізичним особам з їх поточних, вкладних (депозитних) рахунків та переказу без відкриття рахунку, а також за операціями з відшкодування банкнот іноземної валюти, прийнятих на інкасо;

за видатковим касовим ордером - працівникам банку (філії, відділення) за внутрішньобанківськими операціями;

за документами на отримання переказу в готівковій формі, установленими відповідною платіжною системою, - фізичним особам.

3.5. Банк (філія, відділення) перед видачею готівки у видаткових касових документах (заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер, грошовий чек) перевіряє таке:

повноту заповнення реквізитів на документі;

наявність підписів відповідальних осіб банку (філії, відділення), яким надано право підпису касових документів, і тотожність їх зразкам;

належність пред'явленого паспорта або документа, що його замінює, отримувачу, відповідність даних паспорта тим даним, що зазначені в касовому документі;

у разі отримання готівки за довіреністю - відповідність оформлення довіреності на отримання готівки вимогам законодавства України;

наявність підпису отримувача.

3.6. Якщо клієнт отримує готівку за кількома видатковими касовими документами з різних рахунків, то готівка видається за кожним таким документом окремо.

3.7. Банк (філія, відділення) у разі звернення до банку (філії, відділення) отримувача переказу з вимогою про виплату суми переказу готівкою перевіряє наявність інформації про надходження такого переказу.

3.8. Банку (філії, відділенню) забороняється здійснювати виплату переказу готівкою без відкриття рахунку за видатковим касовим документом на суму, меншу, ніж сума переказу, що надійшла.

3.9. Видача банкнот із операційної каси проводиться повними пачками та корінцями банкнот у непошкодженій упаковці за зазначеними на накладках (етикетках) і бандеролях сумами без поаркушного перерахування або окремими банкнотами. Банк (філія, відділення) перераховує суцільно банкноти з розкритих або неповних корінців, а також пачки та корінці банкнот з пошкодженою упаковкою попередньо перед видачею.

Монети в непошкодженій упаковці, що розфасовані в мішечки (блоки), пакети та ролики, видаються за написами на ярликах, пакетах і роликах, а також окремими кружками.

3.10. Видача банком (філією, відділенням) готівки іноземної валюти за кредитом в іноземній валюті здійснюється із використанням поточного рахунку клієнта відповідно до укладених між ними договорів.

3.11. Операції з виплати готівки іноземної валюти з поточних, вкладних (депозитних) рахунків або фізичним особам за переказами без відкриття поточних рахунків здійснюються через операційну касу за наявності цієї валюти в повній сумі.

Залишок іноземної валюти менший, ніж номінальна вартість мінімальної банкноти, що перебуває в обігу, купується у фізичної особи за гривню за курсом, установленим банком на час здійснення касової операції.

3.12. Клієнт видану з операційної каси готівку, не відходячи від неї, має перевірити: банкноти - за пачками та корінцями, монети - за мішечками (блоками), пакетами і роликами, а окремі банкноти (монети) перерахувати поаркушно (за кружками).

3.13. Банк (філія, відділення) зобов'язаний видати клієнту після завершення видачі готівки один примірник видаткового касового документа (заява на видачу готівки, видатковий касовий ордер, інше). Видатковий касовий документ, крім реквізитів, передбачених пунктом 1.3 глави 1 цього розділу, має містити відбиток печатки (штампа) банку (філії, відділення).

3.14. Якщо отримувач готівки виявив бажання перерахувати в приміщенні банку (філії, відділення) банкноти в повних пачках поаркушно, а монети в повних мішечках за кружками, то в такому разі перерахування готівки здійснюється у відведеному для цього приміщенні під контролем працівника банку (філії, відділення).

3.15. Працівник банку (філії, відділення) під час здійснення візуального контролю за перерахуванням готівки стежить за тим, щоб верхня і нижня накладки (етикетка), бандеролі з корінців банкнот, упаковка пачки, а також ярлики і обв'язка з пломбою від мішечка, упаковка блока, пакета, роликів з монетами зберігалися до закінчення перерахування.

3.16. Банк (філія, відділення) у разі виявлення клієнтом під час перерахування готівки недостач або надлишків банкнот (монет) у пачках, окремих корінцях або мішечках (блоках, пакетах, роликах) уживає заходів щодо перевірки готівки і в разі підтвердження розбіжностей складає акт про розбіжності у двох примірниках, що засвідчується підписами осіб, які були присутні під час перерахування, та затверджується його керівником.

3.17. Банк (філія, відділення) виявлену клієнтом під час перерахування готівки суму недостачі відшкодовує отримувачу готівки (юридичній або фізичній особі) з операційної каси, а її надлишок приймає до операційної каси відповідно до оформленого акта про розбіжності.

3.18. Якщо готівка не була перерахована клієнтом у приміщенні банку (філії, відділення) під контролем працівника банку (філії, відділення), то претензії від клієнта щодо відшкодування недостачі не приймаються. Про це на видному місці в операційній касі розміщується відповідне оголошення.

3.19. Банк (філія, відділення) після закінчення касового обслуговування клієнтів підраховує суми за касовими документами, за якими проведені касові операції, і звіряє їх та залишок готівки в операційній касі з даними бухгалтерського обліку.

4. Порядок вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот (монет)

 

4.1. Банк (філія, відділення) у разі виявлення під час приймання, видачі, оброблення готівки сумнівних щодо справжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти, а також неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою шахрайських дій, банкнот національної валюти зобов'язаний вилучити їх з оформленням довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження (додаток 18) у трьох примірниках.

4.2. Банку (філії, відділенню) забороняється видавати клієнтам, а також повертати чи тимчасово передавати виявлені в них сумнівні щодо справжності банкноти (монети) національної та іноземної валюти, а також неплатіжні, навмисно пошкоджені з метою шахрайських дій, банкноти національної валюти.

Банк (філія, відділення) у разі виявлення в одного клієнта двох або більше таких банкнот (монет) має терміново за телефоном та не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити про це органи Міністерства внутрішніх справ України за місцезнаходженням банку (філії, відділення) (далі - правоохоронні органи). До повідомлення в обов'язковому порядку додається копія довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження.

4.3. Банк (філія, відділення) має також приймати для проведення досліджень сумнівні банкноти (монети) національної валюти та сумнівні банкноти іноземної валюти, які пред'являються тільки з метою отримання висновку установи Національного банку. Фізичні та юридичні особи, які пред'являють такі банкноти (монети) до банку (філії, відділення), заповнюють заяву (додаток 19). На підставі заяви оформляється довідка про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження у трьох примірниках.

4.4. Прибутковий позабалансовий ордер для зарахування сумнівних щодо справжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти, а також неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою шахрайських дій, банкнот національної валюти оформляється на позабалансовий рахунок на підставі одного примірника довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження або акта про розбіжності.

Один примірник прибуткового позабалансового ордера та один примірник довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження або акта про розбіжності формуються в документи дня банку.

Один примірник прибуткового позабалансового ордера, засвідченого відбитком печатки або штампа банку (філії, відділення), та один примірник довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження видаються клієнту, який пред'явив до банку (філії, відділення) банкноти (монети) для проведення досліджень. Банк (філія, відділення) за бажанням пред'явника може не надавати примірник прибуткового позабалансового ордера.

Банк (філія, відділення) один примірник довідки про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження або один примірник акта про розбіжності та в разі потреби заяву пред'явника разом із сумнівними банкнотами (монетами) передає для дослідження.

4.5. Дослідження сумнівних щодо справжності банкнот (монет) та неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою шахрайських дій, банкнот національної валюти здійснюють територіальні управління, Центральне сховище та Департамент готівково-грошового обігу (далі - установи). Банк (філія, відділення) надсилає такі банкноти (монети) безпосередньо до відповідного територіального управління, яке в разі неможливості прийняти відповідне рішення відправляє їх для проведення додаткових досліджень до Центрального сховища.

Департамент готівково-грошового обігу здійснює дослідження сумнівних щодо справжності банкнот іноземної валюти. Банк (філія, відділення) надсилає такі банкноти безпосередньо до Центрального сховища. { Абзац другий пункту 4.5 глави 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 465 ( z0020-12 ) від 22.12.2011 }

4.6. Банк (філія, відділення) здійснює відправлення вилучених з обігу сумнівних щодо справжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти і неплатіжні, навмисно пошкоджені з метою шахрайських дій, банкноти національної валюти для проведення досліджень до відповідного територіального управління або Центрального сховища не пізніше третього робочого дня після їх вилучення.

{ Пункт 4.6 глави 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 465 ( z0020-12 ) від 22.12.2011 }

4.7. Банк (філія, відділення) складає перед відправленням для дослідження сумнівних щодо справжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти і неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою шахрайських дій, банкнот національної валюти опис (додатки 20, 21) у чотирьох примірниках.

Один примірник опису залишається в документах дня банку разом з видатковим позабалансовим ордером.

Два примірники опису, довідка про вилучення (прийняття) банкнот (монет) для дослідження або акт про розбіжності, а в разі потреби і заява пред'явника разом із сумнівними банкнотами (монетами) укладаються до конверта (пакета) або мішечка, які опечатуються або пломбуються в установленому порядку. На конверті (пакеті) або ярлику мішечка зазначається "Цінності для дослідження".

Один примірник опису разом з відповідним конвертом (пакетом) або мішечком, де зазначено "Цінності для дослідження", передаються службі інкасації або уповноваженій особі банку.

Доставка конвертів (пакетів) або мішечків з банкнотами для дослідження до територіальних управлінь або Центрального сховища здійснюється через службу інкасації, або спецзв'язком (після належного додаткового упакування). { Абзац п’ятий пункту 4.7 глави 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 465 ( z0020-12 ) від 22.12.2011 }

{ Пункт 4.7 глави 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 465 ( z0020-12 ) від 22.12.2011 }

4.8. Установи проводять безкоштовно дослідження сумнівних щодо справжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти та неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою шахрайських дій, банкнот національної валюти протягом п'яти робочих днів, починаючи з наступного дня після їх надходження.

У разі потреби проведення додаткового дослідження іншими структурними одиницями Національного банку строк проведення дослідження продовжується, але не може перевищувати 30 робочих днів.

Установи за результатами досліджень сумнівних банкнот (монет) оформляють акт про дослідження сумнівних банкнот (монет).

4.9. Установи, які провели дослідження сумнівних щодо справжності банкнот (монет) національної та іноземної валюти та неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою шахрайських дій, банкнот національної валюти, мають забезпечити:

відправлення протягом трьох робочих днів банку (філії, відділенню) згідно з результатами досліджень одного примірника опису банкнот (монет) та акта про дослідження сумнівних банкнот (монет);

відправлення на вимогу банку (філії, відділення) (у разі надходження від нього в двомісячний строк письмового запиту) банкнот (монет) національної валюти, визнаних за результатами проведеного дослідження неплатіжними;

зарахування (у день відображення за бухгалтерським обліком результатів досліджень) на відповідний балансовий рахунок банку (філії) суми платіжних банкнот (монет) національної валюти;

відправлення протягом трьох робочих днів банку (філії, відділенню) справжніх банкнот іноземної валюти незалежно від ступеня їх зношеності (Центральне сховище через відповідні територіальні управління повертає банку (філії, відділенню) справжні банкноти);

передавання підроблених банкнот (монет) національної та іноземної валюти і неплатіжних, навмисно пошкоджених з метою шахрайських дій, банкнот національної валюти до правоохоронних органів за їх вимогою.

{ Пункт 4.9 глави 4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 465 ( z0020-12 ) від 22.12.2011 }

4.10. Банк (філія, відділення), який вилучив сумнівні щодо справжності банкноти (монети) національної та іноземної валюти та неплатіжні, навмисно пошкоджені з метою шахрайських дій, банкноти національної валюти або прийняв їх для дослідження від фізичних та юридичних осіб за заявою, зобов'язаний на підставі результатів досліджень:

списати підроблені банкноти (монети) національної та іноземної валюти і неплатіжні, навмисно пошкоджені з метою шахрайських дій, банкноти національної валюти з відповідних позабалансових рахунків;

проінформувати пред'явників про результати досліджень та за їх бажанням ознайомити під підпис з актом про дослідження сумнівних банкнот (монет);

повністю відшкодувати пред'явникам суму банкнот (монет) національної валюти, визначених за результатами дослідження справжніми;

повернути пред'явникам справжні банкноти іноземної валюти або за їх бажанням прийняти для здійснення касових операцій;

за вимогою пред'явника повернути неплатіжні банкноти (монети) національної валюти протягом шести місяців з дня їх прийняття для дослідження. Після закінчення цього терміну неплатіжні банкноти (монети) утилізуються встановленим порядком з оформленням відповідного акта.

Директор Департаменту

готівково-грошового обігу Р.В.Кисельов

 

Додаток 1

до Інструкції про ведення

касових операцій банками в Україні

АКТ

про розбіжності

 

"___" ____________ ____ року N _________

 

Цей акт складено в ______________________________________________

[найменування банку (філії, відділення)]

про те, що цього числа під час ревізії/під час розкриття та

(зазначити потрібне)

перерахування

в касі перерахування/кімнаті перерахування банкнот (монет)

(зазначити потрібне)

касир __________________________________________________________,

(ініціали, прізвище)

клієнт __________________________________________________________

(ініціали, прізвище)

у присутності ___________________________________________________

(посада, ініціали, прізвище)

________________________________________________________________

виявили в упаковці ______________________________________________

[Банкнотно-монетного двору/Центрального

сховища/територіального управління/банку

(філії, відділення)]

пачці/мішку із цілою/пошкодженою упаковкою

(зазначити потрібне)

_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові касира, що зазначені на упаковці)

------------------------------------------------------------------------

|Номінал|Недостача | Надлишок |Неплатіжні|Сумнівні, |Кінцевий результат|

| |(кількість|(кількість|(кількість|(кількість| (грн., коп.) |

| | банкнот, | банкнот, | банкнот, | банкнот, |------------------|

| | монет) | монет) | монет) | монет) |недостача|надлишок|

|-------+----------+----------+----------+----------+---------+--------|

| | | | | | | |

|-------+----------+----------+----------+----------+---------+--------|

| | | | | | | |

|-------+----------+----------+----------+----------+------------------|

|Усього | | | | | |

------------------------------------------------------------------------

Усього __________________________________________________________

(сума цифрами та словами)

За неплатіжними, сумнівними банкнотами (зазначити серію та номер

кожної банкноти)/монетами (зазначити рік карбування) ____________

(зазначити

потрібне)

До першого примірника акта додаються*: верхня та нижня накладки та/або етикетки від пачки; обв'язка пачки (якщо вона має зберігатися) або упаковка пачки; бандероль від усіх корінців (повної величини) пачки; обв'язка з пломбою та ярлик від мішка з монетами або упаковка та етикетка, у якому був (була) виявлений(а) надлишок/недостача.

Особи, які проводили перерахування:

____________________ _______________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

___________________ _______________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Особи, які були присутні під час перерахування:

____________________ _______________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

____________________ _______________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_______________

*Зазначаються тільки відповідні реквізити.

 

 

Додаток 2

до Інструкції про ведення

касових операцій банками

в Україні

 

 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

 

"___" ____________ ____ року

________________________________________________________________,

[найменування банку (філії, відділення)]

 

що одержав від __________________________________________________

(найменування територіального управління)

 

зразки банкнот гривні, в особі __________________________________

_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника або особи, яка його

заміщує)

 

зобов'язується забезпечити:

схоронність отриманих зразків банкнот;

непошкодженість отриманих банкнот;

використання банкнот за призначенням;

безумовне повернення на першу вимогу територіального управління

отриманих від територіального управління для використання в

роботі зразків банкнот на загальну суму _____________ грн. за

такими номіналами:

 

------------------------------------------------------------------

| Номінал | Рік, зазначений на зразку банкнот | Кількість | Сума |

|---------+-----------------------------------+-----------+------|

| | | | |

|---------+-----------------------------------+-----------+------|

| | | | |

|---------+-----------------------------------+-----------+------|

| | | | |

|---------------------------------------------+-----------+------|

|Усього | | |

------------------------------------------------------------------

 

_________________________________________________________________

(місцезнаходження банку, що отримав зразки банкнот)

 

_________________________________________________________________

 

__________________ М.П.

(підпис)

 

Додаток 3

до Інструкції про ведення

касових операцій банками

в Україні

КРИТЕРІЇ

оцінки якості сортування банкнот

-------------------------------------------------------------------------------- | N | Захисні ознаки та |Опис захисних ознак| Вимоги до критеріїв якості | |з/п |ознаки пошкодження | та ознак | сортування банкнот | | | банкнот, що мають |пошкодження банкнот| | | | бути перевірені | | | |----+-------------------+-------------------+---------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+-------------------+-------------------+---------------------------------| | 1 |Захисні ознаки, |Опис захисних ознак| Обов'язкова перевірка наявності| | |видимі в |банкнот гривні | таких захисних ознак: | | |інфрачервоному |наведений на | видимих в інфрачервоних | | |діапазоні |офіційному сайті, у|променях, із розпізнаванням їх | | | |відповідних |належності до банкнот | | | |виданнях та |відповідного номіналу; | |----+-------------------|повідомленнях | видимих в ультрафіолетових | | 2 |Захисні ознаки, |Національного банку|променях, з перевіркою | | |видимі |України |відсутності флюоресценції паперу | | |в ультрафіолетовому| |банкноти; | | |діапазоні | | з магнітними властивостями. | | | | | Ідентифікація інших захисних | | | | |ознак має здійснюватися в разі | |----+-------------------| |наявності технічних можливостей | | 3 |Захисні ознаки з | |обладнання для автоматизованого | | |магнітними | |оброблення банкнот. | | |властивостями | | Банкнота вважається сумнівною, | | | | |якщо немає хоча б однієї з | | | | |вищенаведених захисних ознак або | |----+-------------------| |ознака втратила свої властивості | | 4 |Інші захисні | |через пошкодження, зношення або | | |ознаки | |спотворення, унаслідок чого | | | | |неможливо однозначно | | | | |ідентифікувати номінал банкноти | | | | |та її справжність | |----+-------------------+-------------------+---------------------------------| | 5 |Надрив |Відкритий надрив з | Банкнота вважається не | | | |будь-якого краю |придатною до обігу, якщо вона має| | | |банкноти |відкритий надрив з будь-якого | | | | |краю, розмір якого (ширина, | | | | |довжина) перевищує такі значення:| | | | |вертикальний надрив - 4 x 8 мм; | | | | |горизонтальний - 4 x 15 мм; | | | | |діагональний - 4 x 18 мм (довжина| | | | |діагонального розриву | | | | |визначається як прямокутна | | | | |проекція), крім місць, що закриті| | | | |транспортними ременями обладнання| | | | |для автоматизованого оброблення | | | | |банкнот | |----+-------------------+-------------------+---------------------------------| | 6 |Склеєна |Окремі частини | Банкнота вважається не | | |банкнота |банкноти або |придатною до обігу, якщо вона має| | | |розриви на |наклейку понад 10 x 40 мм, | | | |банкноті, склеєні з|товщина якої перевищує 50 мкм | | | |використанням | | | | |клейкої стрічки або| | | | |паперу, скріпленого| | | | |клеєм | | |----+-------------------+-------------------+---------------------------------| | 7 |Отвір |Відсутні частини у | Банкнота вважається не | | | |будь-яких місцях |придатною до обігу, якщо в | | | |банкноти, крім |будь-яких місцях на ній є отвір | | | |країв |понад 10 кв.мм, крім тих, що | | | | |закриті транспортними ременями | | | | |обладнання для автоматизованого | | | | |оброблення банкнот | |----+-------------------+-------------------+---------------------------------| | 8 |Відсутня |Відсутні частини | Банкнота вважається не | | |частина |вздовж краю |придатною до обігу, якщо її | | | |банкноти, крім |довжина зменшена на 6 мм чи | | | |кутів |більше або її ширина зменшена на | | | | |5 мм чи більше | |----+-------------------+-------------------+---------------------------------| | 9 |Відсутній |Відсутні кути в | Банкнота вважається не | | |кут |банкнотах |придатною до обігу, якщо площа | | | | |відсутнього кута перевищує | | | | |150 кв. мм, а довжина меншої | | | | |сторони відсутнього кута | | | | |перевищує 10 мм | |----+-------------------+-------------------+---------------------------------| | 10 |Зім'ята |Невпорядковані | Банкнота вважається не | | |банкнота |складки або згини |придатною до обігу, якщо на ній є| | | |на банкноті |складки або згини, які призводять| | | | |до зменшення довжини банкноти | | | | |більше ніж на 6 мм або ширини | | | | |банкноти більше ніж на 5 мм | |----+-------------------+-------------------+---------------------------------| | 11 |Локальне |Локалізована | Банкнота вважається не | | |забруднення |концентрація бруду |придатною до обігу, якщо на ній | | | |у вигляді плям, |є локальне забруднення, розміри | | | |малюнків, |якого більші ніж 10 х 10 мм на | | | |відбитків штампів, |тих її частинах, що не містять | | | |колір яких |друкованих літер чи зображення, | | | |контрастує з |або більші ніж 15 х 15 мм на тих,| | | |навколишніми |що містять друковані літери чи | | | |незабрудненими |зображення | | | |частинами банкноти | | |----+-------------------+-------------------+---------------------------------| |12 |Загальне |Розподіл бруду на | Банкнота вважається не | | |забруднення |всій банкноті |придатною до обігу, якщо | | | | |внаслідок загального забруднення | | | | |збільшена її оптична щільність. | | | | | Визначення критеріїв | | | | |непридатності банкноти до обігу | | | | |за цією ознакою здійснюється на | | | | |основі експертної оцінки рівня її| | | | |забруднення під час налагодження | | | | |обладнання для автоматизованого | | | | |оброблення банкнот | |----+-------------------+-------------------+---------------------------------| |13 |Зношення |Структурні зміни, | Банкнота вважається не | | |банкноти |пов'язані із |придатною до обігу, якщо | | | |зменшенням |внаслідок потертості, часткової | | | |жорсткості банкноти|втрати фарби, розпушення паперу, | | | | |втрати папером жорсткості | | | | |зменшена її оптична щільність. | | | | | Визначення критеріїв | | | | |непридатності банкноти до обігу | | | | |за цією ознакою здійснюється на | | | | |основі експертної оцінки рівня її| | | | |зношення під час налагодження | | | | |обладнання для автоматизованого | | | | |оброблення банкнот | --------------------------------------------------------------------------------

 

 

Додаток 4

до Інструкції про ведення

касових операцій банками

в Україні

 

 

ЄДИНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

пакувального матеріалу, що використовується

для упаковки банкнот і монет

1. Для пакування банкнот у корінці застосовуються бандеролі, бандерольні кільця, бандерольна стрічка.

Залежно від номіналів банкнот на бандеролях мають бути дві смуги таких кольорів:

1 гривня - зеленого кольору;

2 гривні - коричневого кольору;

5 гривень - синього кольору;

10 гривень - червоного кольору;

20 гривень - жовтого кольору;

50 гривень - фіолетового кольору;

100 гривень - чорного кольору;

200 гривень - дві смуги: одна жовтого та одна блакитного кольору;

500 гривень - дві смуги: одна оранжевого та одна зеленого кольору.

Уздовж усієї бандеролі по краях стрічки є смуги завширшки 6 мм. Ширина бандерольної стрічки - 40 мм.

Бандерольна стрічка виготовляється з цупкого паперу масою 60-80 кв.г/м, з рівною поверхнею, без плям та вкраплень.

Уздовж бандерольної стрічки на фоні смуг робляться такі написи:

уздовж верхнього краю: "БАНКНОТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ";

уздовж нижнього краю: "100 аркушів по XXX грн. Сума XXXXX грн."

 

2. Є два види стрічок для обандеролювання:

стрічка завдовжки 60 см для хрестоподібного обандеролювання;

стрічка для поперечного обандеролювання, а саме:

а) для ручного пакування корінців банкнот завдовжки 21 см.

Кінці бандеролі з'єднуються один з одним за допомогою клею або клейкого паперу. Етикетка з клейкого паперу може використовуватися замість штампа касового працівника, якщо на неї нанесені за допомогою етикетпістолета потрібні реквізити. Розміри етикетки мають забезпечити надійне склеювання кінців бандеролі та не перевищувати за довжиною чи шириною 40 мм.

Дозволяється також використання заздалегідь виготовлених бандеролей у формі кілець відповідного розміру;

б) для автоматизованого пакування корінців банкнот.

Стрічка для автоматизованого пакування банкнот виготовляється з ламінованого паперу, що відповідає вимогам виробника пакувального обладнання.

3. Для пакування монет у мішечки використовуються ярлики з тканини таких кольорів:

1 коп. - червоний;

2 коп. - жовтий;

5 коп. - салатовий;

10 коп. - світло-коричневий;

25 коп. - сірий;

50 коп. - блакитний;

1 грн. - рожевий;

2 грн. - білий з обрамленням синього кольору;

5 грн. - білий з обрамленням червоного кольору.

Колір фарби, якою друкується інформація на роликах (повна назва виробника, його логотип, номінал, сума вкладень та кількість монет у ролику), має відповідати кольору ярлика з тканини.

 

 

Додаток 5

до Інструкції про ведення

касових операцій банками

в Україні

 

ВИМОГИ

щодо вкладання монет в упаковку

1. Кількість монет, які вкладаються в один ролик, становить 50 шт. за номіналами від 1 коп. до 1 грн. на суму вкладення:

по 1 коп. - 50 коп.;

по 2 коп. - 1 грн.;

по 5 коп. - 2 грн. 50 коп.;

по 10 коп. - 5 грн.;

по 25 коп. - 12 грн. 50 коп.;

по 50 коп. - 25 грн.;

по 1 грн. - 50 грн.;

пам'ятних монет звичайної якості номіналом 2 грн. - 25 шт. на суму 50 грн., номіналом 5 грн. - 25 шт. на суму 125 грн.

2. Кількість роликів у поліетиленовому пакеті (мішечку) становить для монет номіналом:

1 коп. - 20 шт. на суму 10 грн.;

2 коп. - 20 шт. на суму 20 грн.;

5 коп. - 10 шт. на суму 25 грн.;

10 коп. - 20 шт. на суму 100 грн.;

25 коп. - 10 шт. на суму 125 грн.;

50 коп. - 10 шт. на суму 250 грн.;

1 грн. - 5 шт. на суму 250 грн.;

2 грн. - 10 шт. на суму 500 грн.;

5 грн. - 8 шт. на суму 1 000 грн.

3. Сума вкладення монет в один мішечок установлюється для монет номіналом:

від 1 до 5 коп. - 50 грн.;

від 10 до 50 коп. - 500 грн.;

1 грн. - 1 000 грн. (500 грн.);

2 грн. - 1 000 грн.;

5 грн. - 2 000 грн.

 

4. Пакети з роликами пакуються в блоки в такій кількості на суму вкладення:

1 коп. - 2 пакети (40 штук роликів) на суму 20 грн.;

2 коп. - 2 пакети (40 штук роликів) на суму 40 грн.;

5 коп. - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 50 грн.;

10 коп. - 2 пакети (40 штук роликів) на суму 200 грн.;

25 коп. - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 250 грн.;

50 коп. - 2 пакети (20 штук роликів) на суму 500 грн.;

1 грн. - 2 пакети (10 штук роликів) на суму 500 грн

 

 

Додаток 6

до Інструкції про ведення

касових операцій банками

в Україні

 

ВКЛАДАННЯ

пам'ятних монет в упаковку

-------------------------------------------------------------------- |Діаметр|Номінал| Метал | Упаковка | |монети |(грн.) | |---------------------------------------| |(мм) | | | мала | сума | велика | сума | | | | |коробка з|вкладення|коробка з|вкладення| | | | |картону, | в малу |картону, |у велику | | | | |кількість| коробку |кількість| коробку | | | | |укладених| (грн.) |укладених| (грн.) | | | | | монет | | монет | | | | | | (шт.) | | (шт.) | | |-------+-------+----------+---------+---------+---------+---------| | 25 | 200 | золото | 20 | 4 000 | 240 | 48 000 | |-------+-------+----------+---------+---------+---------+---------| | 25 | 100 | золото | 20 | 2 000 | 240 | 24 000 | |-------+-------+----------+---------+---------+---------+---------| | 25 | 50 | золото | 20 | 1 000 | 240 | 12 000 | |-------+-------+----------+---------+---------+---------+---------| | 32 | 100 | золото | 16 | 1 600 | 192 | 19 200 | |-------+-------+----------+---------+---------+---------+---------| | 100 | 100 | срібло | - | - | 5 | 500 | |-------+-------+----------+---------+---------+---------+---------| | 85 | 50 | срібло | - | - | 10 | 500 | |-------+-------+----------+---------+---------+---------+---------| | 50 | 20 | срібло | 20 | 400 | 120 | 2 400 | |-------+-------+----------+---------+---------+---------+---------| | 38,61 | 10 | срібло | 20 | 200 | 240 | 2 400 | |-------+-------+----------+---------+---------+---------+---------| | 33 | 5 | срібло | 20 | 100 | 240 | 1 200 | |-------+-------+----------+---------+---------+---------+---------| | 31 | 20 | біметал: | 20 | 400 | 240 | 4 800 | | | | золото | | | | | | | | срібло | | | | | |-------+-------+----------+---------+---------+---------+---------| | 13,92 | 2 | золото | 20 | 40 | 240 | 480 | |-------+-------+----------+---------+---------+---------+---------| | 13,92 | 2 | золото | 16 | 32 | 192 | 384 | |-------+-------+----------+---------+---------+---------+---------| | 28 | 5 | біметал: | 180 | 900 | 1440 | 7 200 | | | |нейзильбер| | | | | | | | мельхіор | | | | | |-------+-------+----------+---------+---------+---------+---------| | 35 | 5 |нейзильбер| 120 | 600 | 960 | 4 800 | |-------+-------+----------+---------+---------+---------+---------| | 31 | 2 |нейзильбер| 150 | 300 | 1200 | 2 400 | --------------------------------------------------------------------

 

Додаток 7

до Інструкції про ведення

касових операцій банками

в Україні

 

 

СУПРОВІДНИЙ ЯРЛИК

до касети з банкнотами

(розмір 135 х 70 мм)

------------------------------------------------------------------------- | ________________________________________________________ | | (найменування регіону) | | | | _________________________________________________________ | | [найменування та код банку (філії, відділення)] | | | | _________________ | | (місце напису)* | | | |__________________________ _________________ ________________________| |(номінал) (зразок випуску (кількість пачок) (сума вкладення цифрами)| | банкнот) | | | |__________________________ _________________ ______________________| |(номінал)** (зразок випуску (кількість пачок)** (сума вкладення | | банкнот)** цифрами)** | | | |__________________________ _________________ ______________________| |(номінал)** (зразок випуску (кількість пачок)** (сума вкладення | | банкнот)** цифрами)** | | | |__________________________ _________________ ______________________| |(номінал)** (зразок випуску (кількість пачок)** (сума вкладення | | банкнот)** цифрами)** | | | |_______________________________________________________________________| | (загальна сума вкладення цифрами та словами) | | | |_______________________________________________________________________| | (номери індикаторних пломб) | | | |________________________________________ | | (дата вкладання пачок банкнот) | | | |__________________________________________________ | | (прізвище, ініціали та підпис пакувальника) | | | |__________________________________________________ | | (прізвище, ініціали та підпис пакувальника) | ------------------------------------------------------------------------- _______________ * У разі вкладання зношених банкнот зазначати "зношені". ** Зазначається в разі формування збірних касет.

 

 

Додаток 8
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

 

ЗАЯВА
на переказ готівки N _____

Дата здійснення касової операції ______________________ Дата валютування ______________________ ------------------------------------------------------------------ | Назва валюти | | N рахунку | Сума |Еквівалент у гривнях | |--------------| |-----------+------+---------------------| | |Дебет | | | | |--------------| |-----------+------+---------------------| | |Кредит | | | | |-----------------------------------+------+---------------------| |Загальна сума (цифрами) | | | ------------------------------------------------------------------ Платник _________________________________________________________ Код платника* ___________________________________________________ Банк платника** _________________________________________________ Отримувач _______________________________________________________ Код отримувача** ________________________________________________ Банк отримувача _________________________________________________ Код банку отримувача** __________________________________________ Загальна сума ___________________________________________________ (словами) Призначення платежу _____________________________________________ Пред'явлений документ* __________________________________________ (паспорт або документ, що його замінює) серія _____ N _________________, виданий ________________________ (номер документа) (найменування установи, яка видала документ) _________________________________________________________________ (дата видачі документа) _________________________________________________________________ (дата народження) (місце проживання особи) Додаткові реквізити _________________________________________ _________________________________________ Підпис платника ______________ Підписи банку ____________________   Квитанція N Дата здійснення касової операції _____________________ Дата валютування _____________________ ------------------------------------------------------------------ | Назва валюти | | N рахунку | Сума |Еквівалент у гривнях | |--------------| |-----------+------+---------------------| | |Дебет | | | | |--------------| |-----------+------+---------------------| | |Кредит | | | | |-----------------------------------+------+---------------------| |Загальна сума (цифрами) | | | ------------------------------------------------------------------ Платник _________________________________________________________ Код платника* ___________________________________________________ Банк платника** _________________________________________________ Отримувач _______________________________________________________ Код отримувача** ________________________________________________ Банк отримувача _________________________________________________ Код банку отримувача** __________________________________________ Загальна сума ___________________________________________________ (словами) Призначення платежу _____________________________________________ Додаткові реквізити _________________________________________ _________________________________________ Підписи банку _____________________________________ _______________ * Заповнюється в разі ідентифікації клієнтів відповідно до вимог законодавства України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. ** Реквізити зазначаються в разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок, відкритий в іншому банку.

 

 

Додаток 9
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

 

ПРИБУТКОВО-ВИДАТКОВИЙ касовий ордер N ___________ (необхідне підкреслити) __________________________________ (дата здійснення касової операції) _________________________________________________________________ [найменування банку (філії, відділення)] ------------------------------------------------------------------ | Назва валюти | | N рахунку | Сума |Еквівалент у гривнях | |--------------| |-----------+------+---------------------| | |Дебет | | | | |--------------| |-----------+------+---------------------| | |Кредит | | | | |-----------------------------------+------+---------------------| |Загальна сума (цифрами) | | | ------------------------------------------------------------------ Отримувач/платник _______________________________________________ (зазначати потрібне) Загальна сума ___________________________________________________ (словами) Зміст операції __________________________________________________ _________________________________________________________________ Кількість інкасаторських сумок* _________________________________ Пред'явлений документ ______________________________ N __________ (посвідчення, перепустка) Підпис платника/отримувача ___________________ Підписи банку _______________________________ _______________ * Зазначається в разі видачі інкасаторам інкасаторських сумок з готівкою для їх перевезення.

 

 

Додаток 10
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

 

ЗАЯВА
на видачу готівки N _______

__________________________________ (дата здійснення касової операції) Банк отримувача _________________________________________________ Отримувач _______________________________________________________ ------------------------------------------------------------------ | Назва валюти | | N рахунку | Сума |Еквівалент у гривнях | |--------------| |-----------+------+---------------------| | |Дебет | | | | |--------------| |-----------+------+---------------------| | |Кредит | | | | |-----------------------------------+------+---------------------| |Загальна сума (цифрами) | | | ------------------------------------------------------------------ Загальна сума ___________________________________________________ (словами) Зміст операції __________________________________________________ Пред'явлений документ ___________________________________________ (паспорт або документ, що його замінює) серія ________ N ___________, виданий __________________________. (номер (найменування установи, документа) яка видала документ) _________________________________________________________________ (дата видачі документа) _________________________________________________________________ (дата народження)* (місце проживання особи)* Підпис отримувача ___________ Підписи банку _____________________ _______________ * Зазначається в разі потреби ідентифікації клієнта.

 

Додаток 11
до Інструкції про ведення
касових операцій банками
в Україні

ПРИБУТКОВИЙ
касовий ордер N _____


Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 421

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!