Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Регулювання міжнародної макроекономіки: МВФ: основні цілі; групи функцій: нагляд за валютною політикою країн-членів, кредитно-фінансова діяльність, технічна допомога, емісія СДРМіжнародний валютний фонд — МВФ засновано в 1945 p. згідно з рішенням Бреттон- Вудської конференції. Членами Фонду є 186 держав, у тому числі й Україна. Штаб-квартира МВФ міститься у Вашингтоні.

Основні цілі МВФ:

- зміцнювати міжнародне співробітництво в галузі валютної політики; - забезпечувати життєздатність міжнародної системи платежів і стабілізувати ринок іноземної валюти; - надавати кредитів країнам-членам.

МВФ виконує такі групи функцій: нагляд за валютною політикою країн-членів; кредитно-фінансова діяльність, технічна допомога; емі­сія СДР.

1.Нагляд за валютною політикою країн-членів являє собою спостереження за політикою країн-членів у галузі встановлення валю­тних курсів. Кожна країна зобов’язана надати МВФ за його запитом інформацію, необхідну для здійснення нагляду. Це — інформація про реальний грошовий, бюджетний і зовнішній сектори економіки, про структурну політику уряду (приватизація, ринок праці, навколишнє середовище). У процесі нагляду виявляються потенційні дисбаланси, які можуть дестабілізувати валютні курси. За підсумками нагляду МВФ надає урядам відповідні рекомендації.

2.Кредитно-фінансова діяльність є однією з найважливішиf5 фу­нкцій МВФ. Вона полягає у використанні фінансових ресурсів МВФ країнами-членами й кредитуванні за допомогою залучених ресурсів.

Механізм фінансування. Фінансові ресурси МВФ надаються у формі трьох модифікацій, які називаються фінансовими можливостя­ми: регулярні, концесійні і спеціальні.

1. Регулярнефінансування поділяється на короткострокове й по­довжене.

Короткострокове здійснюється в ме­жах резервних угод строком на 12—18 місяців. Це фінансування для виправлення короткострокових макроекономічних дисбалансів. Нада­ється траншами в розмірі 25 % квоти. Купівля валюти здійснюється на умовах 2—7 % щорічних

Подовжені угодиукладаються строком на три роки. Вони спрямо­вані на підтримку економічних реформ у країнах-членах. Викуп валю­ти має відбутися не пізніше, ніж через 10 років.

2. Концесійне фінансуванняпризначене для найменш розвину­тих країн, чий доход на душу населення не перевищує 825 доларів. Цей вид фінансування надається на пільгових умовах під 0,5 % щоріч­них з виплатою боргу через 10 років.3. Спеціальне фінансуваннянадається у зв’язку з надзвичайни­ми обставинами. До них належать стихійне лихо, соціальні завору­шення, різке падіння цін на експортні товари або підвищення їх — на імпортні. Спеціальне фінансування здійснюється також з урахуванням труднощів перехідного періоду, що стосується, зокрема, країн Центра­льної та Східної Європи.

Кредитні операції МВФ. Крім фінансових операцій, Фонд здійс­нює й чисто кредитні. До середини 70-х років кредити надавалися пе­реважно розвинутим країнам; потім ситуація різко змінилася, і прак­тично всі кредити йдуть у країни, що розвиваються, і в країни з перехідною економікою.

Кредити МВФ, крім прямого призначення, відіграють роль гаранта для одержання країною коштів від інших кредиторів. Якщо МВФ дав кредит, то це — вираження довіри до країни щодо її платоспро­можності.

3._ Технічна допомога МВФ полягає в сприянні країнам-членам у здійсненні ними грошової, валютної політики, банківського нагляду, бюджетної й податкової політики, упорядкуванні статистики, в розро­бленні фінансового й економічного законодавств.

Технічна допомога здійснюється шляхом направлення місій МВФ у центральні банки й міністерства фінансів країни. Така допомога надається на прохання країни.4.Випуск СДР є специфічною функцією МВФ для поповнення міжнародних валютних резервів.

СДР (СПЗ) — спеціальні права запозичення, це міжнародний валютний актив. Вони призначені для по­повнення офіційних валютних резервів, погашення дефіциту платіж­ного балансу країни й розрахунків її з Фондом.

СДР поділяються між країнами-членами пропорційно їхнім квотам. Країни, що мають свій рахунок в СДР, можуть придбати в інших країнах-членах їхню валюту на відповідну суму. Частка СДР у світових валютних резервах становить 2 %. Курс СДР щодо долара розраховується на підставі «кошика» курсів провід­них валют — долара США, фунта стерлінгів, євро, єни.

Міжнародний валютний фонд, незважаючи на певні суперечливос­ті й труднощі функціонування, є головним органом регулювання між­народних валютно-кредитних відносин.

 


Просмотров 595

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!