Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Регулювання міжнародної торгівлі: ЮНКТАД: мета; завдання; напрями діяльностіЮНКТАД— орган Генеральної Асамблеї ООН, заснована в 1964 р. її утворення ґрунтувалося на тій підставі, що ГАТТ була напів­закритою організацією, своєрідним «клубом обраних», вхід до якого був закритим для багатьох країн. Тому за ініціативою соціалістичних країн і низки країн, що розвиваються, було вирішено створити орган у системі ООН, який регулював би міжнародну торгівлю за принципа­ми, як передбачалося, більш справедливими. Головна ідея полягає в перенесенні наголосу в механізмі регулювання на користь країн, що розвиваються, особливо найменш розвинутих.

Головна мета ЮНКТАД — сприяти розвиткові міжнародної торгі­влі для прискорення міжнародного розвитку, особливо країн, що роз­виваються, допомогати їм у вирішенні проблем, які виникають у зв’язку з процесами глобалізації та інтеграції в світову економіку на рівноправній основі.

До основних завдань ЮНКТАД належать такі:

1) аналіз тенденцій у глобальній економіці та оцінювання їхнього впливу на розвиток;

2) сприяння країнам, що розвиваються, зокрема найменш розвину­тим, у максимальному посиленні позитивного впливу глобалізації та лібералізації торгівлі, а також їхній інтеграції в міжнародну торгове­льну систему та активній участі в міжнародних торгових переговорах;

3) вивчення глобальних тенденцій у потоках прямих іноземних ін­вестицій та їхнього впливу на торгівлю, технології, економічний роз­виток;

4) допомога країнам, що розвиваються, в залученні інвестицій;

5) допомога країнам, що розвиваються, в розвитку підприємств та підприємництва, зокрема малих та середніх підприємств;

6) допомога країнам, що розвиваються, та країнам з перехідною економікою в підвищенні ефективності установ сприяння торгівлі.

Діяльність ЮНКТАД проводиться за трьома напрямами.

1. Міжурядові наради із залученням експертів. Міжурядові перего­вори під егідою ЮНКТАД сприяють запровадженню справедливих умов торгівлі. Результати переговорів відображені в низці важливих документів.

ЮНКТАД брала активну участь у розробленні принципів «Нового міжнародного економічного порядку», який був ініційований політи­ками країн, що розвиваються. В цьому напрямі, зокрема, Конференція наполягає на обмеженні практики антидемпінгових заходів, які широ­ко застосовують розвинуті країни проти менш розвинутих, на відмові від торговельних блокад та ембарго.У розробленні міжнародного механізму торговельної політики ва­жливе місце посідають заходи щодо визначенню преференцій для кра­їн, що розвиваються. Особлива увага надається найменш розвинутим країнам, що не мають виходів до моря (таких багато в Африці), та ост­рівним країнам.

Оскільки сировина залишається поки що основним експортним то­варом для найменш розвинутих країн, ЮНКТАД приділяє торгівлі си­ровиною особливу увагу. Утворено спеціальні дослідні групи з сиро­винних товарів, укладено відповідні міжнародні угоди, підписано конвенції щодо умов торгівлі сировиною.

Крім суто торговельних, ЮНКТАД відає й іншими питаннями мі­жнародного економічного співробітництва. Це валюта і фінанси; мор­ські перевезення; страхування передачі технологій; міжнародні інвес­тиції.

2. Проведення досліджень, аналіз стратегій та збирання даних, які використовуються при нарадах представників урядів та експертів. Аналітична діяльність охоплює такі сфери: тенденції світової економі­ки та їхній вплив на процес розвитку; макроекономічна політика; кон­кретні проблеми розвитку, використання успішного досвіду розвитку країнами, що розвиваються, й країнами з перехідною економікою; пи­тання, пов’язані з фінансовими потоками й заборгованостями. За ре­зультатами досліджень складається банк інформації, яку надають країнам-членам.3. Надання технічної допомоги країнам, що розвиваються. Діяль­ність ЮНКТАД у галузі технічного співробітництва охоплює понад 300 проектів більше ніж у 100 країнах. Серед них: - автоматизована система митних даних, яка допомагає урядам модернізувати митні процедури та управління митними службами. Вона використовується більше ніж у 60 країнах і вже стає міжнарод­ним стандартом у галузі автоматизації митних процедур; - система попереднього повідомлення про переміщення вантажів, яка допомагає африканським країнам у розвитку їхнього транспортно­го сектора з використанням комп’ютерних технологій для спостері­гання за переміщенням вантажів морськими та наземними шляхами; - програма ЕМПРЕТЕК сприяння розвитку малих та середніх пі­дприємств. Інформаційна мережа дає можливість підприємцям корис­туватися базами даних, які стосуються питань комерційної діяльності.

 

 


Просмотров 407

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!