Главная Обратная связь

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Частина книги, продовжуваного, періодичного видання19. Єрмошкіна О. В. Управління фінансовими ресурсами: сучасні підходи / О. В. Єрмошкіна // Реформування економіки України: стан та перспективи: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 листопада 2008 року м. Київ. / Міністерство освіти і науки України, державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – К.: МІБО КНЕУ, 2008. – С. 40-42.

20. Коваленко І. В. Аналіз якості активів і пасивів в управлінні грошовими потоками банка / І. В. Коваленко // Сучасні проблеми моделювання складних економічних систем: збірник наукових тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції. / відповід. ред. д.т.н., проф. Зеленський О. С. – м. Кривий Ріг, КЕІ КНЕУ, 2009. – С. 54-57.

21. Малышев О. В. Модель антикризисного управления / О. В. Малышев // Сучасні проблеми моделювання складних економічних систем: збірник наукових тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції. / відповід. ред. д. т. н., проф. Зеленський О. С. – м. Кривий Ріг, КЕІ КНЕУ, 2009. – С. 141-143.

22. Терещенко О. О. Поняття «контролінг» та «управлінський облік» у теорії і практиці / О. О. Терещенко // Фінанси України. – 2006. – № 8. – С. 137-146.

23. Ареф’єва О. В. Економічна стійкість підприємства: сутність, складові та заходи з її забезпечення / О. В. Ареф’єва, Д. М. Городинська // Актуальні проблеми економіки. – 2008.- № 8. - С. 83-91.

24. Гривківська О. В. Особливості управління фінансовою діяльністю підприємств машинобудування / О. В. Гривківська, О. В. Прокопець // Актуальні проблеми економіки. – 2008.- № 8. - С. 91-97.

Електронні ресурси

25. Потій В. З. Фінансова стратегія підприємства як складова фінансового управління [Електронний ресурс] / В. З. Потій, О. М. Дем’яненко // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2009. - № 2. – С. 264-269. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/znpnudps/2009_2/pdf/09pvzofm.pdf.

26. Висновки щодо виконання Державного бюджету України за 2009 рік [Електронний ресурс]: підготовлено департаментом з питань бюджетної політики і затверджено постановою Колегії Рахункової палати. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16728123.

Додаток Е

Лист оцінювання курсової роботи з дисципліни

«Фінансовий аналіз»

виконаної студентом (кою) __________ курсу, факультету _________________

№ п/п Критерії оцінки Бали
Зміст курсової роботи (до 50 балів)
1. Обґрунтування актуальності теми (до 3 балів)  
2. Повнота розкриття теми (до 10 балів)  
3. Використання достовірних (віртуальних) статистичних і фактичних даних, що характеризують проблему та їх аналіз в динаміці (до 5 балів)  
4. Використання математичних та статистичних методів, методів моделювання, комп’ютерних технологій (до 5 балів)  
5. Використання новітніх інформаційних джерел, чинних нормативних та законодавчих документів (до 2 балів)  
6. Творчий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів та наукова новизна результатів дослідження (до 10 балів)  
7. Наявність у курсовій роботі наглядних матеріалів (таблиць, графіків, схем) та їх аналіз (до 5 балів)  
8. Обґрунтованість висновків та практична значущість рекомендацій (пропозицій) (до 10 балів)  
Оформлення та організація виконання курсової роботи (до 20 балів)
9. Відповідність чинним стандартам щодо оформлення курсової роботи в цілому (титульний аркуш, затверджений план, зміст, структура, посилання на літературні джерела) (до 5 балів)  
10. Відповідність чинним стандартам щодо оформлення таблиць, формул та графічних ілюстрацій (до 5 балів)  
11. Відповідність чинним вимогам щодо оформлення літературних та інших інформаційних джерел (до 5 балів)  
12. Дотримання графіку виконання курсової роботи (до 5 балів)  
Захист курсової роботи (до 30 балів)
13. Повнота та лаконічність висвітлення у доповіді ключових аспектів роботи (до 10 балів)  
14. Презентація курсової роботи (до 10 балів)  
15. Аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання (до 10 балів)  
  Всього балів  
  Підсумкова кількість балів та оцінка за національною шкалою і шкалою ECTS  
  Підпис членів комісії  

 

Зміст

Вступ............................................................................................................3

І. Вибір теми та складання плану курсової роботи........................3

ІІ. Підбір та опрацювання літературних джерел за темою

курсової роботи................................................................................5

ІІІ. Збір та обробка практичного матеріалу......................................6

ІV. Рекомендації щодо змісту курсової роботи.................................7

V. Рекомендації щодо оформлення курсової роботи....................10

VІ. Рецензування, захист і оцінка курсової роботи............ ……...14

VІІ. Тематика курсових робіт............................................................. 17

VІІІ. Зразки планів курсових робіт......................................................21

Додатки..................................................................................................... 29

 

Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Просмотров 793

Эта страница нарушает авторские праваallrefrs.ru - 2022 год. Все права принадлежат их авторам!