Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


Вищий навчальний заклад Укоопспілки«Полтавський університет економіки і торгівлі»

Кафедра фінансів

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Фінансовий аналіз»

на тему «_________________________________________»

(виконана на матеріалах ______________________)

(вказати назву підприємства)

 

 

Роботу виконав (ла) студент(ка)

факультету _________________

групи _____________________

___________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник ___________________

___________________________

(вчене звання, науковий ступінь, прізвище, ініціали)

 

Робота подана на кафедру і зареєстрована

«___» __________________ 20___р. №____

Робота перевірена і допущена до захисту

«___» _________________________ 20___ р.

Захист відбувся «____» __________ 20___р.

Оцінка «___________________________»

 

Члени комісії: ________________________

Підписи

 

 

Полтава 20__

Додаток В

Зразок оформлення плану курсової роботи

 

«Затверджую»

 

___________________________

(підпис, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника)

«___» _________ 200 _ р.

 

План

Курсової роботи

На тему

«Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства за системою узагальнюючих та часткових показників»

 

Вступ

1. Поняття фінансової стійкості підприємства та значення її аналізу для фінансово-господарської діяльності підприємства.

2. Методичний інструментарій аналізу фінансової стійкості підприємства.

3. Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства та постановка аналітичної роботи.

4. Аналіз фінансової стійкості за системою абсолютних показників.

5. Аналіз фінансової стійкості з використанням системи часткових показників.

6. Шляхи підвищення фінансової стійкості підприємства та поліпшення його фінансового стану.

Висновки та пропозиції

 

 

 

Студент групи Ф-_____ _____________________ ______________

(ПІБ студента) (підпис)Р.

Додаток Д

Приклади бібліографічних записів

Книги

Однотомний документ

Один автор

1. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч. посібник] / О. О. Терещенко. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.

2. Костирко Л. А. Діагностика потенціалу фінансово-економічної стійкості підприємства: [монографія] / Л.А. Костирко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 336 с.

3. Мних Є. В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві / Є. В. Мних. – К.: Інститут змісту і методів навчання, 1996. – 236 с.

Два автори

4. Лебедев О. Т. Основы менеджмента / О. Т. Лебедев, А. Р. Каньковская. – СПб.: МиМ, 1998. – 192 с.

Три автори

5. Галіцин В.К. Моделі і методи оцінки інвестиційних проектів: [монографія] / В.К. Галіцин, О.П. Суслов, Ю.О. Кубрушко. - К.: КНЕУ, 2005. - 166 с.

6. Омелянович Л. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч. посібник] / Л. О. Омелянович, А. Ф. Кононенко, Г. Є. Дем’яненко, - Донецьк: ДонДУЕТ ім. М.Туган-Барановського, 2002. - 315 с.

Чотири автори

7. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]— К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с.

П’ять авторів і більше

8. Психология менеджмента / [Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] — [3-е изд.]. — Х.: Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.Багатотомний документ

9. Межгосударственные стандарты / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю.]. — Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005. – Т. 1. — 2005. — 277 с.

10. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: Особенная часть: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х.: Право, 2002. – Т. 4 : Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

Матеріали конференцій, з’їздів

11. Реформування економіки України: стан та перспективи: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 20-21 листопада 2008 року м. Київ. / Міністерство освіти і науки України, державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». – К.: МІБО КНЕУ, 2008. – 192 с.

12. Сучасні проблеми моделювання складних економічних систем: збірник наукових тез І Всеукраїнської науково-практичної конференції. / відповід. ред. д.т.н., проф. Зеленський О. С. – м. Кривий Ріг, КЕІ КНЕУ, 2009. – 310 с.

 

Словники

13. Європейський Союз: словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. - 2-ге вид. — К.: К.І.С., 2006. — 138 с.

Законодавчі та нормативні документи

14. Господарський кодекс України / Верховна Рада України. України. — Офіц. вид. — К.: Велес, 2008. — 164 с. — (Бібліотека офіційних видань). — ISBN 966-8263-06-5.

15. Про колективне сільськогосподарське підприємство [Електронний ресурс]: Закон України від 14 лютого 1992 року № 2114-XII (зі змінами та доповненнями). – Режим доступу: http: //www.zakon.rada.gov.ua

 

Автореферати дисертацій

16. Наумова Л. Ю. Фінансова стійкість підприємств та її забезпечення в трансформаційній економіці України (на прикладі сільськогосподарських підприємств): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Л. Ю. Наумова. — К., 2008. — 19 с.17. Козаченко Л. А. Управління формуванням капіталу виноробних підприємств: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» / Л.А. Козаченко.- Сімф., 2008. — 20 с.

18. Грешко Р. І. Фінансова санація промислових підприємств: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук: 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Р.І. Грешко. — Т., 2008. — 20 с.

 


Просмотров 376

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!