Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


VII. Тематика курсових робіт 

1. Фінансовий аналіз, як функція фінансового менеджменту підприємства: сутність та ефективність реалізації.

2. Місце та роль фінансового аналізу у фінансовому прогнозуванні та плануванні діяльності підприємства.

3. Фінансовий стан підприємства - об’єкт аналізу і прогнозування.

4. Прогнозування фінансового стану підприємства за допомогою використання методів економіко-математичного моделювання.

5. Прогнозна оцінка фінансового стану підприємства на перспективу.

6. Фінансова та статистична звітність у фінансовому аналізі на підприємстві.

7. Значення бухгалтерського балансу для фінансового аналізу діяльності підприємства.

8. Застосування матричного балансу для оцінки складу і джерел формування майна підприємства.

9. Аналіз фінансової звітності підприємства в умовах інфляції: проблеми та можливості їх вирішення.

10. Методичний інструментарій фінансового аналізу та напрями його удосконалення.

11. Система показників оцінки і аналізу фінансового стану підприємства та їх застосування у фінансовому аналізі.

12. Порівняльний аналіз методичного забезпечення оцінки фінансового стану підприємств в Україні та за кордоном.

13. Використання неформалізованих методів у фінансовому аналізі діяльності підприємства.

14. Роль та місце експертних оцінок у фінансовому аналізі.

15. Факторний аналіз та його застосування у фінансовому аналізі діяльності підприємства.

16. Аналіз впливу системи оподаткування на фінансовий стан підприємства.

17. Оцінка та аналіз платежів до бюджету.

18. Аналіз складу, структури та динаміки фінансових ресурсів підприємства.

19. Оцінка ефективності формування та використання фінансо­вих ресурсів підприємства.

20. Місце та роль експрес-діагностики у фінансовому аналізі діяльності підприємства.

21. Експрес-діагностика фінансового стану підприємства – інструмент раннього реагування на формування ознак передкризового фінансового стану.

22. Оцінка зовнішніх та внутрішніх факторів фінансового добробуту фірми (кампанії).

23. Аналіз майнового потенціалу підприємства та ефективності його використання.24. Аналіз і оцінка стану, структури, динаміки майна підприємства та джерел його формування.

25. Аналіз необоротних активів підприємства, як складова частина фінансового аналізу.

26. Аналіз формування складу та ефективності використання основних засобів підприємства.

27. Аналіз нематеріальних активів та ефективності їх використання.

28. Аналіз капітальних вкладень і ефективності їх використання.

29. Аналіз фінансових вкладень та їх ефективності.

30. Фінансовий аналіз оборотних активів підприємства.

31. Аналіз впливу інфляційних процесів на оцінку та показники ефективності використання оборотних активів підприємства.

32. Аналіз стану запасів і витрат та ефективності їх використання.

33. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства та її впливу на показники оцінки фінансового стану підприємства.

34. Аналіз капіталу підприємства.

35. Аналіз зобов’язань підприємства перед третіми особами.

36. Ефективність використання капіталу підприємства та оптимізація джерел його формування.

37. Вплив структури капіталу на фінансовий стан підприємства.

38. Оборотний капітал підприємства: аналіз і оцінка складу та продуктивності його використання.

39. Основний капітал підприємства: аналіз і оцінка складу та продуктивності його використання.

40. Аналіз власного оборотного капіталу підприємства та резерви його збільшення.41. Аналіз взаємозв'язку прибутку, руху оборотного капіталу, потоків грошових коштів.

42. Фінансова стійкість підприємства, як об’єкт аналізу й прогнозування.

43. Вплив структури джерел формування капіталу підприємства на фінансову стійкість підприємства.

44. Аналіз та оцінка фінансової стійкості підприємства за системою узагальнюючих та часткових показників.

45. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства і їх впливу на фінансову стійкість підприємства.

46. Аналіз динаміки, структури та ефективності використання власного капіталу на підприємстві.

47. Аналіз ефективності використання позикового капіталу на підприємстві та шляхи оптимізації напрямів його залучення.

48. Аналіз структури капіталу підприємства та середньозваженої ціни на капітал.

49. Платоспроможність підприємства, як об’єкт аналізу й прогнозування фінансового стану підприємства.

50. Фінансовий аналіз ліквідності активів та ліквідності підприємства.

51. Діагностика ліквідності підприємства в механізмі попередження банкрутства.

52. Методика оцінки і прогнозування можливого банкрутства підприємства.

53. Прогнозна оцінка фінансового стану підприємства та рівня його платоспроможності в короткостроковій та довгостроковій перспективах.

54. Прогнозування фінансового стану підприємства на основі аналізу фінансових коефіцієнтів та використання предикативних моделей фінансового аналізу.

55. Система критеріїв, методика оцінки незадовільної структури балансу неплатоспроможного підприємства.

56. Використання системи формалізованих та неформалізованих критеріїв оцінки можливості банкрутства підприємства.

57. Діагностика руху грошових коштів підприємства.

58. Аналіз складу та руху грошових коштів підприємства.

59. Аналіз грошових коштів підприємства від операційної діяльності та напрями його удосконалення.60. Аналіз грошових коштів підприємства від інвестиційної та фінансової діяльності та шляхи його удосконалення.

61. Аналіз грошових потоків за фінансовою звітністю підприємства та їх оптимізація.

62. Фінансовий аналіз ділової активності підприємства.

63. Система показників аналізу ділової активності підприємства та можливості її удосконалення.

64. Ділова активність підприємства та його фінансова конкурентоспроможність – основа ділової співпраці.

65. Аналіз кредитоспроможності суб’єкта господарювання.

66. Оцінка рівня самоокупності підприємства.

67. Аналіз беззбитковості діяльності підприємства та оцінка перспектив сталого розвитку.

68. Фінансовий аналіз операційних витрат.

69. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства за системою "директ-костінг".

70. Фінансово-операційний аналіз та шляхи підвищення рентабельності підприємства.

71. Граничний аналіз та оптимізація прибутку, витрат і обсягів виробництва.

72. Система показників рентабельності підприємства та методи їх оцінки.

73. Аналіз формування та напрямів використання прибутку підприємства.

74. Факторний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

75. Факторний аналіз і шляхи максимізації прибутку від операційної діяльності.

76. Факторний аналіз показників рентабельності фінансово-господарської діяльності підприємства.

77. Аналіз фінансових результатів підприємства за галузями діяльності.

78. Методи оцінки і аналізу фінансових ризиків в фінансово-господарській діяльності підприємства.

79. Фінансовий аналіз ризику інвестицій.

80. Аналіз показників ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

81. Варіантна оцінка інвестиційних проектів.

82. Аналіз дивідендної політики на підприємстві та її впливу на формування фінансового стану.

83. Аналіз цінних паперів акціонерного товариства.

84. Аналіз інвестиційної привабливості акціонерного товариства.

85. Порівняльний аналіз методик оцінки кредитоспроможності підприємства, як потенційного позичальника в Україні та за кордоном.

86. Аналіз і оцінка фінансової конкурентоспроможності підприємства.

87. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства в умовах ринку.

88. Рейтингова оцінка фінансового стану підприємства та її застосування у фінансовому аналізі.

89. Методика деталізованої оцінки фінансового стану підприємства та напрями її удосконалення.

90. Методика та організація фінансового аналізу на малих підприємствах.

91. Методика та організація фінансового аналізу на спільних підприємствах.

92. Методика та організація фінансового аналізу на підприємствах та організаціях споживчої кооперації.

93. Фінансовий аналіз страхових компаній.

94. Аналіз фінансового стану комерційного банку.

95. Особливості проведення фінансового аналізу на підприємствах агропромислового комплексу.

96. Особливості проведення фінансового аналізу на будівельних підприємствах.

97. Особливості проведення фінансового аналізу на державних підприємствах.

98. Фінансовий аналіз в аудиторській діяльності підприємства.

99. Удосконалення методики оцінки фінансової безпеки підприємства.

100. Інформаційне забезпечення та методичний інструментарій аналізу та оцінки фінансової безпеки підприємства.

 

VIII. Зразки планів курсових робіт

 


Просмотров 340

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!