Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


VI. Рецензування, захист і оцінка курсової роботиПравильно підготовлена і підписана студентом курсова робота подається на кафедру, реєструється і передається науковому керівнику для перевірки у встановлений термін. Строки перевірки курсової роботи керівником становлять до 7 днів. Після перевірки студент отримує курсову роботу та письмову рецензію наукового керівника.

Захист курсової роботи проводиться на засіданні комісії, яка затверджується кафедрою. Студент доповідає за темою наукового дослідження, коротко викладає основні його положення, а також дає відповіді на запитання членів комісії та наукового керівника. Комісія оцінює ступінь володіння теоретичними аспектами та професійною підготовкою студента в межах теми курсової роботи. Для оцінювання курсової роботи використовується шкала оцінок ECTS та національна 4 - бальна система.

Остаточне оцінювання рівня виконання, презентації та захисту курсової роботи здійснюється за 100-бальною шкалою, що враховує:

1)попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником за зміст - 0 - 50 балів;

2)попереднє оцінювання якості курсової роботи науковим керівником за оформлення та організацію виконання - 0 - 20 балів;

3)оцінювання захисту курсової роботи - 0 - 30 балів.

 

Таблиця 2. Параметри та критерії оцінювання курсової роботи

 

№п/п Критерії оцінки Бали
За зміст ( 0 – 50 )
1. Обґрунтування актуальності теми 0-3
2. Повнота розкриття теми 0-10
3. Використання достовірних статистичних і фінансових даних, які характеризують проблему та їх аналіз в динаміці 0-5
4. Використання статистичних методів, методів моделювання, комп’ютерних технологій 0-5
5. Використання новітніх інформаційних джерел, чинних нормативних та законодавчих документів 0-2
6. Творчий підхід до аналізу проблеми, оригінальність підходів та наукова новизна результатів дослідження 0-10
7. Наявність в курсовій роботі наглядних матеріалів (таблиць, графіків, схем), та їх аналіз 0-5
8. Обґрунтованість висновків та практична значущість пропозицій 0-10
Оформлення та організація виконання ( 0 – 20 )
9. Відповідність чинним стандартам щодо оформлення курсової роботи (титульний аркуш, затверджений план, зміст, структура, посилання на літературні джерела) 0-5
10. Відповідність чинним стандартам щодо оформлення таблиць, формул та графічних ілюстрацій 0-5
11. Відповідність чинним вимогам щодо оформлення літературних та інших інформаційних джерел 0-5
12. Дотримання графіку виконання курсової роботи 0-5
Захист курсової роботи ( 0 – 30 )
13. Повнота та лаконічність висвітлення у доповіді ключових аспектів роботи 0-10
14. Презентація курсової роботи 0-10
15. Аргументованість та повнота відповідей на додаткові питання 0-10
  Всього балів  

 Після чого дані 100-бальної шкали оцінювання переводяться в 4-бальну та шкалу за системою ECTS за критеріями, наведеними в таблиці 3.

Таблиця 3. Шкала нарахування підсумкових балів

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ПУСКУ Оцінка за 4-бальною шкалою
F 0-34 балів 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни
FX 35-59 балів 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання іспиту
E 60-65 балів 3 (достатньо) виконання задовольняє мінімальним критеріям
D 66-70 балів 3 (задовільно) – непогано, але зі значною кількістю недоліків
C 71-78 балів 4 (добре) – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок
B 79-85 балів 4 (дуже добре) вище середнього рівня з кількома помилками
A 86-100 балів 5 (відмінно)

 Оцінка “відмінно ” заслуговує курсова робота в якій всебічно і глибоко розкрито тему, здійснено творчий, критичний підхід до розкриття проблемних питань, проведено глибокий економічний аналіз діяльності підприємства, вміло сформульовані та обґрунтовані висновки і пропозиції. На захисті студент вільно володіє матеріалом і дає вичерпні відповіді на запитання членів комісії.

Оцінка “добре ” ставиться за курсову роботу, яка виконана на високому теоретичному та практичному рівні, проте існують помилкові розрахунки або приведені невірні висновки, а також студент не може пояснити методику аналізу або окремі формули.

Оцінку “задовільно ” заслуговує курсова робота в якій в основному правильно розкрито тему дослідження, висновки не достатньо аргументовані та не повні. На захисті студент не відповідає на всі запитання членів комісії.

Курсова робота, яка містить безліч помилок різного характеру і не мають принципового значення оцінюється також на “задовільно ”.

Курсова робота, яка не відповідає вищенаведеним вимогам визнається незадовільною і повертається студенту на переробку.

Студент, який не захистив курсову роботу і не має оцінки в заліковій книжці, не допускається до іспиту з дисципліни “Фінансовий аналіз ”.

Курсова робота до захисту не допускається, коли вона представлена на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, встановлених регламентом, написана на тему, яка своєчасно не була затверджена, виконана не самостійно, структура не відповідає вимогам, відсутнє переконливе обґрунтування запропонованих заходів, не зброшурована, недбало оформлена.Рішення щодо оцінки курсової роботи оголошується в той самий день, після чого оцінка записується на титульному аркуші курсової роботи та проставляється в екзаменаційну відомість і залікову книжку студента.


Просмотров 384

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!