Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


V. Рекомендації щодо оформлення курсової роботиВраховуючи забезпеченість студентів університету комп’ютерною технікою, дана наукова розробка повинна бути оформлена комп’ютерним набором на аркушах формату А4(210х297 мм) у текстовому редакторі Microsoft Word Windows 6,0-7,0 нежирним шрифтом Times New Roman Cyr через півтора інтервали 14 шрифтом, з дотриманням таких розмірів поля: ліве – 20 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Не допускається виділення поля рамками, вензелями, тощо

Виконана курсова робота підшивається в папку в такій послідовності:

· титульна сторінка;

· план курсової роботи, затверджений науковим керівником;

· зміст;

· текст роботи;

· список використаних джерел;

· додатки.

Зміст курсової роботи має бути послідовно, грамотно викладеним і носити характер завершеного економічного дослідження, що характеризує ступінь професійної підготовки студентів.

Курсова робота повинна бути оформлена як науково-дослідна робота відповідно до Державного стандарту України ДСТУ 3008-95.

Текст курсової роботи має бути розділений на абзаци, кожен з яких складається із декількох речень, об’єднаних за змістом і які мають завершену думку.

Викладати матеріал слід від першої особи у множині: “на нашу думку ”, “ми вважаємо ”, тощо.

Нумерація сторінок курсової роботи повинна бути наскрізною, включаючи список використаної літератури та додатки. Вона відображається в змісті роботи, який наводиться на другій сторінці. Першою сторінкою вважається титульний лист курсової роботи, однак номер сторінки на ньому не ставиться. На інших сторінках номер проставляється арабськими цифрами в верхньому правому куті.

Питання курсової роботи розміщуються в підбір, тобто не з нової сторінки, а зразу ж після закінчення висвітлення матеріалу попереднього питання. При цьому після назви питання на цій же сторінці повинно бути хоча б два рядки тексту. Заголовки структурних частин курсової роботи виділяють жирним шрифтом та друкують симетрично до набору. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 2-3 інтервалам.Таблиці в курсовій роботі, розміщуються по ходу тексту, де про неї згадується вперше або на наступній сторінці інумеруються арабськими цифрами та обов’язково містять назву. Для курсової роботи достатньо суцільної нумерації таблиць, проте допускається і їх подвійна нумерація, де перша цифра відповідає номеру питання, а друга – порядковому номеру таблиці в даному питанні. Громіздкі таблиці виносяться в додатки і мають нумерацію, відповідну до вимог з нумерації додатків.

Назва таблиці повинна відображати її зміст і містити інформацію про час і місце економічних подій, про які йде мова в таблиці.Назва таблиці наводиться симетрично тексту жирним шрифтом.

Якщо таблицю ділять на частини і переносять на іншу сторінку, то вводиться нумерація граф таблиці, в якій графи, що містять загальну інформацію про назву показників, їх одиниці виміру та іншу довідкову інформацію позначаються прописними літерами(А,Б,…), а графи, що містять конкретну інформацію – арабськими цифрами. На наступній сторінці вказується не назва таблиці, а “продовження таблиці ____” , а замість назв граф наводиться їх нумерація. Назви заголовків граф розпочинають з великої літери, а назви підзаголовків в комбінаційних таблицях – з малої літери (як продовження речення).В таблиці обов’язково повинні бути вказані одиниці виміру. Якщо вони однакові для всіх показників, то одиниця виміру вказується між назвою і самою таблицею над її правим кутом або після назви в круглих дужках. Різні одиниці виміру вказуються у заголовках рядків або граф.Числа в таблиці розміщують таким чином, щоб класи чисел по всій графі знаходились суворо один під одним. Точність розрахунків в одній графі повинна мати однакове число десяткових знаків.

В таблиці не допускається наявності пустих клітинок, тому, заповнюючи таблицю використовують такі умовні позначки:

… - дані відсутні;

–- явище не мало місця;

х - показник не має сенсу;

0,0 - явище мало місце, але дані про його рівень менші прийнятої у таблиці точності.

Таблиця вважається завершеною при наявності в ній підсумків. Підсумки окремих груп сукупності позначають словом “Разом”, сукупності в цілому – “Всього”.

Рисунки, схеми, графіки, діаграми, як і таблиці, розміщуються після згадування про них в тексті. Вимоги до нумерації і назви рисунків є єдиними тим, що висуваються до таблиць.Назва розміщується під рисунком.Виділення окремих сегментів або ліній на графіку здійснюється різною штриховою, різними типами зображень ліній, але одним кольором, тим же, що і основний текст. Не варто оформлювати посилання на ілюстрації як самостійні фрази, в яких лише повторюється те, що міститься у підписі. У тому місці, де викладається тема, пов'язана з ілюстрацією, розміщують посилання у вигляді виразу в круглих дужках «(рис.3.1)» або зворот типу: «...як це видно з рис. 3.1» або «... як це показано на рис. 3.1».

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=), або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х).

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у межах питання, або допускається суцільна нумерація по всій роботі. Номер формули складається з номера питання і порядкового номера формули в питанні, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього питання).

Пояснення символів формули наводиться під нею після слова “де” (без двокрапки) і в тій же послідовності, що і в формулі. Символи, що використовуються у формулах, мають бути єдиними для одних і тих самих показників по всій роботі і позначатись однаковими літерами.

Додатки розміщують як продовження роботи, у тому ж порядку, в якому згадуються по тексту роботи. Кожен додаток має розпочинатись з нової сторінки і мати заголовок. Над їх заголовками посередині сторінки малими літерами з першої прописної друкують слово “Додаток ___”, позначаючи додатки послідовно великими прописними літерами українського алфавіту за винятком літер Г,Є,З,І,Ї,Й,О,Ч,Ь.

У курсовій роботі посилання на джерела цитат, всі цифрові матеріали статистичних збірників, періодичних видань дають в квадратних дужках зразу після їх наведення. Вказується порядковий номер джерела за списком використаної літератури і сторінка, наприклад, [8, с.12]. Посилання на таблиці, рисунки, додатки дають в круглих дужках з малої літери.

Список літератури повинен бути оформлений у відповідності до правил бібліографічного опису, викладених у ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Спочатку наводяться Закони України, потім Укази Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, документи і матеріали міністерств і відомств України (в хронологічній послідовності). Після цього наводяться публікації (монографії, статті, підручники, навчальні посібники та ін.) українською та російською мовами в алфавітному порядку, потім публікації іншими мовами.


Просмотров 358

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!