Главная Обратная связь Поможем написать вашу работу!

Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)


ІІ. Підбір та опрацювання літературних джерел за темою курсової роботиВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

Кафедра фінансів

Г.М. Сидоренко-Мельник

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Методичні рекомендації

Щодо написання курсової роботи для студентів

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

 

Полтава - 2011

Укладач: Сидоренко-Мельник Г.М.доцент кафедри фінансів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Рецензенти: Чижевська М.Б.доцент кафедри грошового обігу і кредиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н.

Буцька О.Ю.,доцент кафедри фінансів ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н.

 

«Узгоджено»

Завідувач кафедри фінансів

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський ___________________________

університет економіки і торгівлі» Чернявська О. В., проф., д.е.н.

 

Декан факультету фінансів і

обліку ВНЗ Укоопспілки

«Полтавський ___________________________

університет економіки і торгівлі» Педченко Н.С., доц., к.е.н.

 

Директор навчального центру

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський __________________________

університет економіки і торгівлі» Герман Н.В., доц., к.т.н.,

 

Керівник науково-методичного

центру управління якістю ___________________________

освітньої діяльності Огуй Н.І.,проф., к.е.н.

Розглянуто на засіданні кафедри фінансів

___________________, протокол № ___


Вступ

 

Написання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз» є одним із важливих видів самостійної роботи студентів, що навчаються за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» як денної, так і заочної форми навчання. Метою курсової роботи виступає узагальнення, поглиблення та закріплення знань за допомогою самостійного опрацювання студентами навчальної та спеціальної наукової літератури, проведення самостійного дослідження з обраної теми.

Досягнення мети реалізується шляхом виконання наступних завдань курсового дослідження:Ø систематизувати, закріпити, поглибити отримані теоретичні та практичні знання при вивченні дисципліни "Фінансовий аналіз";

Ø виробити навички збору, обробки та узагальнення інформації фінансового характеру, застосовуючи методи та прийоми фінансового аналізу;

Ø розвити практичні навички самостійної роботи з діагностики фінансового стану підприємства.

Отримані студентами вміння і навички при написанні курсової роботи з фінансового аналізу будуть надалі використані для написання курсових робіт з дисциплін «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва», «Фінансовий менеджмент», «Фінансове планування і прогнозування», дипломної роботи.

Основними вимогами до курсових робіт з фінансового аналізу є:

Ø розкриття теоретичних засад предмета дослідження на основі вивчення та критичного осмислення законодавчо-нормативних та літературних джерел;

Ø прикладний характер дослідження;

Ø узагальнення в кінці роботи результатів у вигляді аналітичних висновків та пропозицій (рекомендацій щодо покращення або зміцнення фінансового стану, обґрунтування санаційних заходів);

Ø відповідність вимогам щодо оформлення.

Отримані студентами вміння і навички при написанні курсової роботи мають бути використані при здійсненні науково-дослідної роботи, складанні державних іспитів та в подальшій професійній діяльності.

І. Вибір теми та складання плану курсової роботи 

Тема курсової роботи обирається кожним студентом самостійно на основі тематики курсових робіт з дисципліни " Фінансовий аналіз", розробленої відповідно до типової навчальної програми дисципліни. При виборі теми доцільно керу­ватися власними науковими інтересами, зокрема зв’язком з можливою темою випускної роботи магістра або спеціаліста. Вибір теми курсової роботи також має бути зумовлений наявністю та можливістю збору практичного матеріалу (фінансова, податкова та статистична звітності) підприємства, яке виступає за базу дослідження та знанням спеціальної літератури.

Студент має право запропонувати тему курсової роботи, яка не зазначена в тематиці курсових робіт даної методичної розробки, в такому разі студент подає на кафедру заяву, в якій вказує назву та обґрунтування вибору бажаної теми курсової роботи, а також дані про підприємство, на матеріалах якого буде виконуватись робота.

Закріплення теми курсової роботи для студентів денної форми навчання здійснюється за загальним списком, при цьому не допускається повторення тем в одній академічній групі.

Студенти, які навчаються без відриву від виробництва, варіант курсової роботи обирають за специфікою своєї професійної діяльності, галузевими особливостями господарюючого суб’єкта.

Затвердження тем курсових робіт здійснюється деканом факультету, а строк визначається графіками навчального процесу денної та заочної форм навчання.

Заміна обраної теми, як виняток, може проводитись лише з дозволу завідуючого кафедрою за письмовою заявою студента при наявності поважних причин.

Після затвердження теми курсової роботи студент отримує завдання на її виконання (додаток А), в якому зазначається прізвище, ім’я, по батькові студента, назва теми, назва підприємства, на якому виконується роботу та граничні термін подання окремих розділів курсової роботи. Недотримання графіку виконання курсової роботи, що зазначений у завданні впливає кількість балів, що нараховується студенту за своєчасність виконання роботи.Важливим етапом підготовки курсової роботи є складання плану її виконання. План наукового дослідження повинен розкривати його зміст, вказувати на напрямок пошуку вирішення поставлених завдань. Підготовка до складання плану курсової роботи розпочинається в процесі ознайомлення з нормативними та законодавчими документами, літературними джерелами за темою дослідження. Вдало складений план курсової роботи сприятиме правильному та цілеспрямованому вивченню літератури, зорієнтує студента при зборі і обробці практичного матеріалу, а також якісному написанню тексту роботи. План курсової роботи складається, як правило, з вступу, чотирьох – п’яти питань, висновків і пропозицій. В даній методичній розробці наведені зразки планів деяких тем курсових робіт.

Керівництво підготовкою і написанням курсової роботи здійснюється викладачами кафедри фінансів. Науковий керівник затверджує план курсової роботи, надає методичну допомогу студенту, консультує з питань опрацювання літературних джерел, збору і обробки практичного матеріалу, оформлення роботи, здійснює систематичний контроль за ходом виконання курсової роботи.

Якщо в процесі виконання курсової роботи виникає необхідність внесення змін і уточнень в план роботи, то вони узгоджуються з науковим керівником.

План не включається у загальну нумерацію сторінок роботи, але прикладається до неї. У лівому верхньому куті сторінки плану повинні бути наступні реквізити: «затверджую», дата, підпис керівника, дата та підпис студента.

Зразки оформлення титульної сторінки, плану, списку використаних літературних джерел наведено в додатках Б, В, Д. В додатку Е наведений лист оцінювання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз».

 

ІІ. Підбір та опрацювання літературних джерел за темою курсової роботи

 

Підбір літератури студентом проводиться самостійно відразу ж після затвердження теми курсової роботи. Роботу з літературою потрібно починати зі складання повного списку підручників, монографій, статей в періодичних видання, законів та нормативних документів, а також електронних ресурсів. Для складання картотеки рекомендується використовувати такі каталоги: систематичний каталог наукової, навчальної та довідкової літератури університетської бібліотеки; каталог періодичних видань, довідників і нормативних матеріалів — у читальному залі бібліотеки; електронний каталог бібліотеки університету; систематичні каталоги інших українських та зарубіжних бібліотек.

Попереднє ознайомлення з відібраною літературою необхідне не тільки для того щоб визначити, наскільки зміст того чи іншого джерела відповідає вибраній темі, без нього неможливо отримати відповідної уяви про коло питань які охоплює тема та скласти обґрунтований план курсової роботи.

Курсову роботу студент виконує на основі глибокого вивчення літератури за темою дослідження. Для цього потрібно опрацювати відповідні законодавчі та нормативні документи (Закони України, Укази Президента, Постанови Верховної Ради України, Національного банку України, Укоопспілки), підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації, монографії, періодичні видання з економічних питань, статті з обраної проблематики.

Найбільша кількість публікацій із фінансових питань міститься в журналах «Фінанси України», «Економіка України», «Актуальні проблеми економіки», «Економічний часопис», «Економіка та держава», а також у газетах «Голос України», «Урядовий кур’єр», «Бізнес», «Галицькі контракти» тощо. Законодавчі акти публікуються у «Відомостях Верховної Ради України» та інших періодичних виданнях. Статистичну інформацію можна знайти у спеціальних виданнях Державного комітету статистики України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України, Головної державної податкової адміністрації України, або офіційних сайтах зазначених установ.

Працюючи з літературою, важливо цілеспрямовано підбирати необхідну інформацію по темі дослідження, систематизувати її у відповідності з розділами плану, посилаючись на відповідне джерело інформації. При цьому положення, думки, факти, які наводяться, можна переказувати своїми словами або приводити у вигляді цитат з посиланнями на першоджерела. Всі опрацьовані літературні джерела повинні бути включені до списку використаної літератури, який є обов’язковим додатком до виконаної курсової роботи.

 

ІІІ. Збір та обробка практичного матеріалу

 

Курсова робота з дисципліни “Фінансовий аналіз ” в обов’язковому порядку має виконуватися на матеріалах конкретного суб’єкта господарювання (вимога є беззаперечною до виконання стосовного другого питання курсової роботи: Фінансово-економічна характеристика діяльності підприємства __________за _______ рр. ).

Одним із найвідповідальніших етапів виконання курсової роботи є збір інформації про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання. Оскільки повна, правдива та неупереджена інформація про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства буде сприяти своєчасному та якісному написанню курсової роботи.

Інформацію про фінансово-господарську діяльність суб’єкта господарювання, на матеріалах якого виконується робота, студент збирає в бухгалтерії, планово-економічному, фінансовому та інших відділах досліджуваного підприємства. Якщо студент не має можливості використовувати звітність підприємства надану його керівництвом, то при написанні курсової роботи можливим є використання звітності підприємств, що розташована на сайті http://www.stockmarket.gov.ua. та інших офіційних сайтах.

Для проведення наукового дослідження, ефективного збору та обробки практичного матеріалу студент повинен визначити форми фінансової, податкової, статистичної звітностей, які містять необхідну інформацію по обраній темі курсової роботи. Крім цього, студенту слід розробити форми аналітичних таблиць, які будуть сприяти проведенню аналізу і оцінки об’єкта дослідження та узгодити цей перелік з науковим керівником.

Для проведення ретроспективного фінансового аналізу, здійснення фінансового прогнозування, пошуку резервів підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємства та окреслення шляхів зміцнення та поліпшення фінансового стану, в т.ч. унеможливлення та уникнення фінансової кризи на підприємстві в курсовій роботі рекомендується використовувати дані фінансової звітності суб’єкта господарювання за 3 роки. У додатках до курсової роботи вимагається наведення фінансової звітності за цей період За умов її відсутності курсова робота не допускається до захисту.

Для наочності відображення практичного матеріалу та розрахованих показників слід використовувати аналітичні таблиці, схеми, графіки, діаграми рисунки.

Враховуючи, що курсова робота з “Фінансового аналізу ” є першою серед спеціальних фахових дисциплін, є свого роду фундаментом для написання наступних курсових робіт, дипломних робіт тощо студент повинен володіти навичками використання економіко-математичних та дослідно-статистичних методів, нормативних та предикативних моделей і комп’ютерних програм, це означає, що обробка вихідних матеріалів має здійснюватись саме завдяки їх застосуванню.

 

ІV. Рекомендації щодо змісту курсової роботи

 

Зміст курсової роботи включає: вступ, текстову частину (чотири – п’ять питань), висновки і пропозиції, список використаної літератури, додатки. Обсяг курсової роботи з “Фінансового аналізу ” має складати не менше ніж 40 сторінок друкованого тексту (без додатків). Кожне питання роботи повинно мати висновок та логічний перехід до наступного питання.

У вступікурсової роботи студент визначає мету, завдання дослідження, обґрунтовує актуальність та новизну обраної теми, визначає об’єкт і предмет дослідження, а також дає короткий критичний огляд літературних джерел.

Актуальність теми та її новизна.

Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми або наукової задачі обґрунтовують актуальність та доцільність курсового дослідження з обраної теми роботи. Необхідно довести практичну значущість та об’єктивну необхідність фінансового аналізу в цілому або обраного напрямку аналітичного дослідження для суб’єкта господарювання в ринкових умовах.

Мета і завдання дослідження

Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як "Дослідження...", "Вивчення...", тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на са­му ме­ту.Ме­та ­дослідження по­вин­на узго­джу­ва­ти­ся з на­звою курсової роботи.За­да­чі до­слі­джен­ня не по­вин­ні бу­ти гло­баль­ни­ми, так як вони по суті стисло відбивають напрями дослідження структуровані в плані курсової роботи.

Об`єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проб­лемну ситуацію і обране для вивчення.

Предмет дослідженняміститься в межах об`єкта.

Об`єкт і пре­д­мет до­слі­джен­ня як ка­те­го­рії на­у­ко­во­го про­це­су спів­відно­ся­ть­ся між со­бою як за­галь­не і ча­с­т­ко­ве. В об`єк­ті ви­ді­ля­є­ть­ся та йо­го ча­с­ти­на, яка є пре­д­ме­том до­слі­джен­ня. Са­ме на ньо­го спря­мо­ва­на ос­но­в­на ува­га студента, оскіль­ки пре­д­мет до­слі­джен­ня ви­зна­чає тему курсової роботи, яка ви­зна­ча­є­ть­ся на ти­ту­ль­но­му ар­ку­ші як її назва.

Інформаційною базою дослідження виступає масив інформації фінансового характеру, яку містять форми та регістри бухгалтерського обліку, форми державної статистичної звітності, статутні документи та супутні відомості до яких було відкрито доступ під час виконання курсової роботи.

Науково-методологічна та методична база включає наукові публікації (монографії, статті, тези доповідей) та навчально-методичні розробки (підручники, навчальні посібники, комплекси, рекомендації) вітчизняних та зарубіжних авторів, прізвища яких обов’язково наводяться, методичні рекомендації зі зазначенням їх повної атрибутики.

Ме­то­ди до­слі­джен­ня.

По­да­ють пе­ре­лік ви­ко­ри­с­та­них ме­то­дів до­слі­джен­ня для досягнення поста­в­ле­ної в ро­бо­ті ме­ти. Перераховува­ти їх тре­ба не віді­рва­но від змі­с­ту ро­бо­ти, а ко­ро­т­ко та змі­с­то­в­но ви­зна­ча­ю­чи, що са­ме досліджува­лось тим чи цим ме­то­дом. Це дасть змо­гу пе­ре­свід­чити­ся в ло­гі­ч­но­с­ті та при­йня­т­но­с­ті ви­бо­ру саме цих ме­то­дів.

Обсяг вступу повинен складати три-чотири сторінки друкованого тексту.

У першому питанні курсової роботи розглядаються теоретичні засади теми дослідження. Воно виконується студентом на основі опрацьованих літературних джерел, які висвітлюють різні підходи, щодо використання різних методів та моделей, висвітлення принципів та особливостей аналізу та оцінки, містить мету та завдання їх складання та відображають полеміку вітчизняних і зарубіжних авторів щодо проблеми, яка досліджується. В обов’язковому порядку студент повинен висловити власну думку з даної проблеми. Бажано закінчити цей розділ коротким резюме стосовно необхідності проведення досліджень у даній галузі.Обсяг першого питання –сім-вісім сторінок.

Друге питанняприсвячується загальній характеристиці та короткій історичній довідці про суб’єкт господарювання, на матеріалах якого виконується курсова робота. Визначаються та оцінюються основні показники, специфіка фінансово-господарської діяльності, наводиться характеристика галузевої направленості та виробничого циклу підприємства. На основі проведеного дослідження проводяться висновки і виявляються недоліки, що впливають на прийняття управлінських рішень з питань покращання фінансового стану підприємства. Обсяг має становити до восьми сторінок.

Третє, четверте (за умов необхідності розкриття теми - п’яте) питання визначаються темою курсової роботи. Викладення носить прикладний характер. Слід уникати надлишкового навантаження теоретичними та методичними викладками, основний обсяг якого наводиться у першому питанні, в третьому та четвертому (п’ятому) питанні носить лише допоміжний характер аналітичних зв’язок. Дана частина роботи виконується на матеріалах конкретного суб'єкта господарювання і повинна містити кількісний і якісний аналіз і оцінку предмета курсового дослідження з використанням прийомів та методів фінансового аналізу, іншого наукового інструментарію. Результати виконаного фінансового аналізу оформлюються в таблицях та рисунках. Висновки за результатами розрахунків мають бути повними та детальними з посиланнями на відповідні таблиці або графічні матеріали.

Аналіз повинен бути спрямованим переважно на виявлення невикористаних резервів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, зміцнення та покращення його фінансового стану.

При проведенні курсового дослідження необхідно використовувати економіко-математичні методи, програмне забезпечення з використанням ПЕОМ, якщо це дозволяє зробити інформаційна база дослідження.

Обсяг – вісімнадцять-двадцять сторінок.

П’яте (шосте) питання присвячується виявленню шляхів та напрямів зміцнення фінансового стану, розробці та обґрунтуванню рекомендацій з мобілізації та використання виявлених в ході аналізу резервів, результатів впровадження антикризових заходів та санаційних дій щодо упередження банкрутства.

При написанні цього питання студент повинен спиратися на результати проведеного аналізу. На основі опрацьованих матеріалів третього та четвертого питань курсової роботи студент формулює та пояснює альтернативні сценарії розвитку суб’єкта дослідження, проводить математичну та статистичну перевірку їх достовірності та оцінює ймовірність їх реалізації.

Обсяг – до восьми сторінок.

Висновки та пропозиції викладають найважливіші наукові та практичні результати, одержані в курсовій роботі, які повинні містити формулювання розв'язаних наукових завдань, що були поставлені у вступі. У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання. Обсяг – 3-4 сторінки.

Список використаних джерел. Після тексту курсової роботи наводиться список використаних джерел, з нової сторінки пишеться заголовок «Список використаних джерел». До списку використаних джерел включають всі використані джерела (як паперові, так і електронні). Усі джерела нумеруються арабськими цифрами.

До додатків включається вся фінансова та статистична звітність, а також інша документація підприємства, що була використана при написанні курсової роботи. До складу додатків можуть бути винесені аналітичні таблиці обсягом одна сторінка, або більше; допоміжні розрахунки тощо.

 


Просмотров 726

Эта страница нарушает авторские права
allrefrs.ru - 2021 год. Все права принадлежат их авторам!